قرارداد مشاركت مدني

قرارداد مشاركت مدني

 

 

اين قرارداد بين امضاكنندگان زير

الف) بانك ......................... شعبه ......................... به نشاني ...........................................................................

ب) آقاي/ خانم/شرکت  ..................................... فرزند  ........................... به شناسنامه شماره  ..................... صادره  .................................. به نشاني  ......................................................................................................... ثبت شده ذيل شماره  ............................. اداره ثبت شركتهاي  ............................ با امضاي  ......................... به نشاني  ........................................................................................................................................................

به عنوان «شريك» از طرف ديگر كه در اين قرارداد«شريك» ناميده مي شود.

ج آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  .................. (مشخصات كامل ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شود/مي شوند، در تاريخ  ......................... منعقد گرديد.

ماده1- سرمايه شركت مبلغ  ......................... ريال است. سهم بانك از سرمايه مزبور مبلغ  ......................... ريال و سهم شركت مبلغ  ......................... ريال مي باشد و طرفين توافق نمودند كه مبلغ  ......................... ريال از سرمايه را به نسبت سهم الشركه نقدا و بقيه را به دفعات به نسبت سهم الشركه خود همزمان به حساب مشترك شماره  ......................... كه به نام بانك و شريك نزد شعبه ياد شده افتتاح شده است واريز نمايند. شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 7 منحصرا به مصرف مندرج در ماده 2 اين قرارداد برساند. چنانچه شريك در طول اجراي اين قرارداد تقاضاي افزايش سرمايه مشاركت را بنمايد و دلايل و پيشنهادات وي در اين خصوص قابل قبول تشخيص داده شود سرمايه در حد لزوم طبق شرايط اين قرارداد افزايش خواهد يافت.

ماده2- موضوع مشاركت عبارتست از وارد كردن و فروش  ......................... با مشخصات كلي زير از كشور ......................... طبق مشخصات مندرج در پيشنهاد فروش(افر) شماره  ......................... مورخ ......................... واصله از(نام فروشنده خارجي) ......................... كه رونوشت آن به ضميمه و جز لاينفك اين قرارداد مي باشد تطبيق مي نمايد.

-         نوع كالا

-         تعرفه كالا

-         مقدار كالا

-         تعداد كالا

-         نوع حمل كالا

-         مبدا كالا

مبلغ به ارز  .......................................... معادل .................................................. ريال پايه محاسبه قيمت.

ماده3- مدت اين قرارداد .........................روز/ماه تعيين گرديد و شريك حق رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود و همچنين شريك تعهد كرد ظرف مدت مذكور هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت مدني موضوع اين قرارداد را انجام دهد و اقدامات شريك در اجراي اين قرارداد بايستي طوري تنظيم شده و صورت گيرد كه وارد كردن كالا و فروش آن در طول مدت قرارداد به ترتيبي انجام شود كه تا قبل از انقضاي قرارداد اصل سرمايه و سود حاصله به بانك پرداخت شود.

ماده4- اداره امور شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود و مديريت شريك تبرعا و بدون هيچگونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود.

ماده5- براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت بانك با مفاد اين قرارداد بانك حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجراي اين موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار بانك قرار دهد و هر گونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت بانك را فراهم آورد.

تبصره- شريك بايستي در اداره شركت قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضيات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه بانك در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد، شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده6- شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد:

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد.

ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر بانك را جلب نمايد.

ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلا به تصويب بانك برساند.

د- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به فروش كالاي مورد مشاركت را به بانك تسليم نمايد.

ه- محل كار خود را كه نشاني آن  .................................. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد.

و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصا مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گرديد ظرف مدت معيني كه از طرف بانك اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به بانك اطلاع دهد و در غير اينصورت شريك به بانك ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا بانك بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راسا تصميم لازم را اتخاذ نمايد.

ط- مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي را رعايت نمايد.

ماده7- شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند:

الف- خريد كالا

ب- هزينه بيمه(حق بيمه)

ج- هزينه حمل و نقل

د- هزينه انبار داردي

ه- هزينه هاي بانكي

و- حقوق گمركي

ز- سود بازرگاني

ح- حق ثبت سفارش

ماده8- شريك قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مشاركت موضوع اين قرارداد را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده 7 از مال خود پرداخت نمايد و جمع مبالغ مربوط به هزينه هاي احتمالي را به بانك صلح نمود مضافا شريك ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت كليه موارد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده9-

الف- شريك مي تواند بر حسب نياز يكجا يا بتدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از حساب ياد شده جهت پرداخت بابت ساير هزينه هاي تعيين شده در ماده 7 اين قرارداد برداشت نمايد.

ب- شريك ضمن عقد مصالحه موضوع ماده8 اين قرارداد بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجه اسناد واصله از كارگزار بابت خريد كالا و نيز مبالغ مربوط به هزينه هاي بيمه و هزينه بانكي را راسا يكجا يا عند الاقتضا به تدريج از حساب ........... مشترك شماره  ......................... به نام(شريك و بانك) برداشت و به مصارف مزبور برساند.

ماده10- شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از ورود تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي نمايد بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم نمايد و در صورت تخلف مسئول جبران كليه خسارات وارده بر كالا خواهد بود.

ماده11- شريك متعهد گرديد به محض وصول اسناد، به بانك و اعلام آن از طرف بانك به شريك حداكثر ظرف مدتي كه از طرف بانك تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و در صورت لزوم تحت نظر بانك و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق بانك اقدام نمايد.

ماده12- چنانچه شريك از تعهدي كه به موجب ماده11 اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد بانك با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راسا اقدام نمايد. بانك حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده را از حساب مشترك شماره  ......................... برداشت و پرداخت نمايد.

ماده13- قيمت فروش كالاي وارداتي موضوع اين قرارداد بر اساس قيمت تمام شده(با توجه به نوسانات قيمت ارز) به اضافه سود تعيين شده، طبق مقررات ذيل خواهد بود.

ماده14- شريك قبول نمود كه بانك كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راسا به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد والا مبلغي طبق فرمول:(6+ نرخ سودمتعلقه )*تعدادروز*اصل بدهی/360*100  از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه بانك بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و بانك حق دارد معادل حاصل فرمول مذكور را از محل وثيقه و يا ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حسابهاي شريك استيفا نمايد. اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود. مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 بند ب ماده 16 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت.

ماده15- شريك قبول و تعهد نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد.

ماده16-

الف- در پايان مدت قرارداد پس از وضع كليه هزينه هاي مشاركت مانده حساب مشترك مشاركت نموده  ......................... پس از برداشت سرمايه هر يك از شركا نشان دهنده سود مشترك مي باشد و سود مذكور به نسبت  ......................... درصد سهم بانك و  ......................... درصد سهم شريك بين شريك و بانك تقسيم خواهد شد و بانك وكيل بلاعزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد.

ب- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

اولا: در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده بين بانك و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد شد.

ثانيا: در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد بانك حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و با پرداخت وجه آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل بانك به تملك حصه مشاعي شريك حداكثر ظرف پانزده روز پس از فسخ يا انقضا مدت به شريك اطلاع خواهد داد در اين صورت شريك متعهد است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را(اعم از حصه خود و بانك) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد. در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماما متعلق به بانك بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ بدهي دين مسلم شريك است كه بانك مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هر گونه حسابهاي ديگر شريك استيفا و برداشت نمايد.

تبصره- در اجراي مفاد اين ماده بانك وكيل بالاعزل و وصي بعد از فوت شريك مي باشد.

ماده17- در صورت تخلف شريك از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفا هر گونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانك حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك تمام يا هر قسمت از سهم الشركه خود، سود، خسارات و زيانهاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع بانك منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك، بانك در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد.

ماده18- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي بانك هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت مدني را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده19- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.

ماده20- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول شريك خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد(اعم از سهم الشركه، سود متعلقه، زيان وارده و ساير هزينه ها) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده21- چنانچه در اثر اقدامات شريك(اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده يا نشده باشد) تمام يا قسمتي از مال الشركه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليل خسارتي متوجه اصل سرمايه گردد شريك نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با بانك بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به بانك اختيار داد زيانهاي موضوع اين ماده را راسا از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حسابهاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار بانك در مورد ميزان نقصان و يا خسارات وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده22- در صورت فوت شريك بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

ماده23- در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك عندالاقتضا قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد والا بانك از طريق صدور اجرايي كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

- بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده24- در صورتي كه در نتيجه تخلفات شريك در اجراي هر يك از مفاد مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه شريك با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح بداند اقدام نمايد.

ماده25- شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بانك اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده26- بانك و شريك قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  ......................... مورخ  ..................

تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ......................... شهرستان  ......................... مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرف براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده27- كليه وكالتهاي تفويض شده شريك به بانك تا تصفيه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده28- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده29- شريك متعهد و ملتزم گرديد موضوع مشاركت را به هزينه خود در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزي، صاعقه، تخريب، سيل و ساير خطراتي كه بانك تعيين مي كند نزديكي از شركتهاي بيمه مورد قبول بانك بنام و به سود بانك و به رقم تعيين شده در بيمه نامه، بيمه نمايد، در غير اينصورت بانك حق دارد موضوع مشاركت را وكالتا، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به بانك تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي و فك اين سند به قوت خود باقي است.

ماده30- حاضر شد/حاضر شدند، آقا/آقايان، خانم/خانمها

(مشخصات و آدرس كامل قيد گردد) و بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركا، منفردا و متضامنا قبول و تعهد نمود/نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفا هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجرايي و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفا مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده31- اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نام و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اينرو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده32- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و درباره طرفين نافذ و لازم الاجرا مي باشد.

 

 

محل امضا نماينده مجاز بانك                                                محل امضا شريك

 

 

محل امضا كليه ضامنين/متعهدين

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image