قرارداد مشاوره تعويض قطعات

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

 قرارداد مشاوره تعويض قطعات

 

پیرو توافقنامه مورخ ................ این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ............. خوزستان به نمایندگی آقای مهندس ................ ( مدیر کارخانه ) که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت خدمات مهندسی سیمان ................و ....... به مدیریت عامل آقای مهندس  ............ گزین که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مربوط به مشاوره و نظارت و همکاری در اجرای پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم براساس شرح خدمات پیوست توسط تجهیزات منحصر به فرد پیمانکار ( طبق لیست پیوست ) که جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

2-1- جهت انجام خدمات موضوع ماده یک بند 1 الی 5 شرح خدمات مدت 45 روز از تاریخ پرداخت مبلغ موضوع بند 1-3 تعیین می گردد .

2-2- مدت زمان انجام خدمات بندهای 6 و 7 بعد از اجرای بند 5 مندرج در شرح خدمات پیوست , 45 روز تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

بابت انجام موضوع ماده یک قرارداد مبلغ .......................... ریال به شرح ذیل تعیین می گردد :

3-1- بابت انجام اندازه گیری و محاسبات مربوط به وضعیت تراز کوره با استفاده از لیزر و رایانه به روش منحصر به فرد شرکت Philips kiln services بدون نیاز به توقف کوره بند (6 شرح خدمات پیوست ) مبلغ  .............. ریال تعیین      می گردد .

3-2- بابت انجام بند 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , شرح خدمات پیوست مبلغ  ............  ریال تعیین می گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ قرارداد معادل هشتاد و دو میلیون ریال پس از امضاء , به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-2- 25% مبلغ قرارداد معادل هشتاد و  دو میلیون ریال پس از تهیه و ارائه طرح و گزارش موضوع بندهای 1 الی 5 پیوست قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-3- 50% مبلغ باقیمانده قرارداد معادل یکصد و شصت و چهارمیلیون ریال تمام پس از اجرای پروژه و انجام بندهای 6 و 7 پیوست و ارائه گزارش نهایی با تأیید ناظر قرارداد پرداخت می گردد

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به پیمانکار ارائه می گردد .

5-2- از هر پرداخت به پیمانکار طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 15% به عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می گردد . مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد می گردد . 

ماده 6 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس .............. ( مدیر تعمیر و نگهداری ) به عنوان ناظر قرارداد معرفی  می گردند .

تبصره : پیمانکار مجاز به استفاده از خدمات پیوست ناظر جهت اجراء موضوع این قرارداد نمی باشد .

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین شده خواهد نمود .

7-2- پیمانکار متعهد به انجام به موقع امور محوله می باشد .

ماده 8 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری ) 

چنانچه در خصوص عمل این قرارداد اختلاف نظری بین کارفرما و پیمانکار آید موضوع در کمیته ای متشکل از نمایندگان طرفین مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب مراتب به هیأت مدیره شرکت سهامی عام ....... و ............ به عنوان مرجع حل اختلاف ارجاع می گردد .

ماده 9 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 9 ماده , یک تبصره و دو نسخه در کارخانه .................. تهیه و تنظیم گردیده که کلیه نسخ یاد شده پس از مهر و امضاء طرفین دارای ارزش و اعتبار واحد خواهد بود .

کارفرما                                                                                       پیمانکار

مدیرکارخانه ......................                                                     شرکت خدماتی مهندسی ...............

 

شرح خدمات

 

قرارداد مشاوره و نظارت اجرایی پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم .

1)      کنترل و اندازه گیری های مورد نیاز قطعه ساخته شده مورد تعویض .

2)   کنترل و اندازه گیری های لازم نقاط مختلف کوره شامل ضخامت RUN out shell profile و غیره و بررسی و اعلام نهایی نیاز به تعویض و قطعات دیگر بدنه .

3)      تهیه و نقشه ها و دستورالعمل های ساخت پورت ها و متعلقات مربوطه براساس موارد مندرج در بند 4

4)      ارائه دستورالعمل های اجرایی دمونتاژ و مونتاژ قطعه خروجی بدنه و نحوه اجرا .

5)      پیش بینی زمان لازم جهت تعویض قطعات ( زمان اجرا ) با هماهنگی مدیر پروژه .

6)      اندازه گیری تراز کوره پس از اجرای پروژه و تغییرات لازم روی غلطک های کوره در صورت نیاز .

7)      نظارت بر کلیه مراحل دمونتاژ قطعه خروجی بدنه کوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست تجهیزات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد تعویض بدنه

 

1)      تجهیزات تراز لیزری

2)      دستگاه ock plus Analyzer

3)      دستگاه zero Max دو دستگاه

4)      دوربین تئودولیت

5)      پراپ ضخامت سنج

6)      ضخامت سنج

7)      دریل برقی

8)      کامپیوتر Laptop

9)      نرم افزارهای محاسباتی انحراف کوره

10)   پرینتر canon

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image