قرارداد مشاوره2

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد مشاوره

 

این قرارداد بین کارخانه ............... از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به نشانی شیراز , کیلومتر ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... فرزند ............... به آدرس شیراز , خیابان ایمان شمالی , خیابان شهید رمضانی , که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی  کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد .

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :

1-2- همکاری در تهیه طرح های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .

2-2- ............... پیش نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه .

3-2- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذیربط می گردد .

4-2- مشاوره با امور اداری طرح های مقطعی و کوتاه مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه .

5-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل تردد پرسنل در خارج از وقت اداری با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت

6-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل مراجعین از درب اطلاعات با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت .

7-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل افراد متفرقه به کوی مهندسین .

8-2- پیگیری پرونده های حقوقی با همکاری مشاور حقوقی کارخانه در ادارات مربوطه .

9-2- پیگیری پرونده هایی که به نوعی با سازمان ها و ارگان های نظامی و انتظامی سیاسی و امنیتی مرتبط می باشد .

ماده 3) ساعت انجام کار قرارداد

با توجه به نیاز کارخانه ساعت انجام کار مشاور در روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 14 بعد از ظهر می باشد .

تبصره 1ـ در صورت نیاز کارخانه به تغییر در ساعات فوق با هماهنگی مشاور ساعات مربوطه قابل تغییر است .

تبصره 2ـ حداکثر ساعت کار مورد نظر در هر ماه 120 ساعت می باشد .

ماده 4) مدت قرارداد

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ 1/4/79 به مدت یک ماه تعیین می گردد.

ماده 5) ناظر قرارداد

ناظر قرارداد آقای ............... مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .

ماده 6) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد به ازاء هر ساعت کار مشاوره ای 12000 ریال تعیین می گردد .

تبصره 1ـ در صورت نیاز به انجام مأموریت برای مشاوره به ازاء هر روز مأموریت مبلغ 40000 ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره 2ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 250000 ریال به مشاوره پرداخت می گردد .

تبصره 3ـ در صورتی که نیاز باشد که مشاور جهت انجام امور کارخانه به ادارات دیگر عزیمت نماید وسیله نقلیه توسط کارفرما تأمین خواهد شد .

ماده 7 ) تعهدات کارفرما

1-7- هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر در جهت ارائه خدمات فوق الذکر به عهده کارفرما
می باشد .

2-7- کارفرما متعهد می گردد حق الزحمه مشاوره ای ایشان برابر تعرفه اعلام شده پس از کسر مالیات در پایان هر ماه به ایشان پرداخت نماید .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد و پیمانکار موظف به اتمام کلیه امور نیمه تمام بوده و بعد از تأیید ناظر قرارداد مبنی بر اتمام کار نیمه تمام می تواند تسویه حساب نماید .

ماده 9 ) حق اختلافات ( حکمیت و داوری )

طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .

ماده 10 ) تعهدات مشاوره

مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .

ماده 11) مواد و نسخ

این قرارداد در 11 ماده و 5 تبصره و دو در محل کارخانه ............ تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما قائم مقام مدیر کارخانه سیمان ...............                          مشاور ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه قرارداد مشاوره

 

با توجه به موضوع قرارداد شماره 6153 مورخ 30/5/79 ( ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی ) با آقای ..................... , این اصلاحیه به شرح زیر تعیین می گردد .

1)   کسورات قانونی : بابت کلیه مطالبات خدمات موضوع قرارداد 05/0 به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز   خواهد شد .

2)      این اصلاحیه در 2 ماده و در دو نسخه در کارخانه سیمان .................. تنظیم گردید و هر نسخه دارای حکم واحد را می باشد .

 

 

کارفرما مدیر کارخانه .......................                                           مشاور ......................

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image