به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد مضاربه

(قرارداد مضاربه )

 

 

طرف اول قرارداد(مالك): خانم / آقاي ..................................... فرزند آقاي ............................ داراي شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : ...........................................................................................................................................................    طرف دوم قرارداد(مضارب): خانم / آقاي ..................................... فرزند آقاي ............................ داراي شناسنامه شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : ...........................................................................................................................................................    سرمايه : مبلغ ................. ريال رايج كه تماماً و نقداً از سوي مالك به مضارب تأديه و تسليم گرديده و مضارب اقرار به دريافت آن ازمالك نمود.

قدرالسهم از مضاربه : حصه مالك از سود حاصله معادل ............................ و حصه مضارب معادل ............................ از سود حاصله مي باشد.

مدت قرارداد : از تاريخ زير بمدت .......................... سال كامل شمسي.

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمايه مورد مضاربه را صرفاً در تجارت گندم ، جو ، سويا و پنبه اختصاص دهد ولاغير.

مكان: تهران : دفتر تجارتي مضارب واقع در نشاني : .....................................................

شروط: 1- مضارب حق دارد با مسئوليت خود نسبت به سرمايه با ديگري مضاربه نموده يا آنرا به غير به هر صورت ولو بصور: مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت و غيره واگذار نمايد. 2- مضارب بايد اعمالي را كه براي انجام امور تجارت مذكور كه متعارف و معمول مكان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضي از مواقع از قبيل ترخيص يا پاساوان يا كابوتاژ يا ترانزيت نياز به وكيل داشته باشد حق دارد آنرا به وكيل با قيد مقاطع معين ارجاع دهد. 3- مضارب بايد براي انجام مضاربه دفاتر روزنامه و كل كه صفحات اول و آخر آن به امضاي مالك و مضارب با قيد تاريخ رسيده باشد تهيه كرده و تمامي امور مالي تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ايجاد خدشه يا الحاق ثبت نمايد و در صورتي كه دفاتر مزبور تكافو ننمايد به دفتر روزنامه يا كل جديد كه به نحو مذكور بايد به امضاء طرفين رسيده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نمايد. 4- مضارب متعهد است در پايان هر سال مالي كه ابتداي آن از اول فروردين ماه هر سال لغایت اسفندماه همان سال است به جز اولين سال مالي موضوع اين تجارت كه آغاز آن از تاريخ زير و پايان آن آخر اسفندماه سال جاري است حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد ترازنامه سالانه عمليات و صورت سود و زيان و عملكرد را به همراه صورتحساب هاي مربوطه و گواهي موجودي بانك تهيه و تنظيم و امضاء كرده و به مالك تسليم نمايد. 5- مضارب حق دارد در هر بانك مجاز در كشور يك شماره حساب جاري اعم از ريالي يا ارزي با امضاء مالك و خود افتتاح نمايد و كليه عمليات مالي موضوع تجارت اين مضاربه بايد در آن حساب ها متمركز و جريان يابد. 6-مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت اين مضاربه را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به مالك تأديه و پرداخت نمايد. 7- مالك حق دارد كليه عمليات تجاري و محاسباتي و مالي مضارب را در خصوص اين مضاربه در هر زمان بازرسي و رسيدگي كند . 8- عقد اين مضاربه بنا به علل موت يا جنون يا سفه احد از طرفين و مفلس شدن مالك يا تلف شدن تمام سرمايه و يا عدم امكان تجارتي كه منظور و در اين مضاربه قيد شده منفسخ مي گردد. 9- مضارب در رابطه با عقد اين مضاربه در حكم امين است و در صورت تفريط يا تعدي ضامن مال مضاربه خواهد بود. 10- چنانچه بنا به هر دليل عقلايي ضرري بر تجارت موضوع اين مضاربه عايد شود ضمن العقد خارج لازم كه شفاهاً بين طرفين به اقرار منعقد شده شرط و مقرر گرديد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند. 11- در صورت فسخ يا پس از انقضاي مدت مضارب متعهداست سرمايه را ضمن ارايه ترازنامه اختتاميه به مالك مسترد كرده و در صورت سود، حصه وي را نيز به مالك تأديه كند. 12- در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين، طرفين مورد اختلاف را به داوري خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. ساكن ..................... ارجاع خواهند نمود و رأي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي قاطع وغيرقابل اعتراض و براي طرفين لازم الاجراء مي باشد.

ساير شروط:(در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد،تنظيم مي گردد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و مبادله گرديد.

 

 

محل امضاء طرف اول قرارداد(مالك):                          محل امضاء طرف دوم قرارداد(مضارب):

 

 

تاريخ : .....................

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image