قرارداد ميزباني فضاي وب و دامنه

 

 

 

 

به نام خدا

تاريخ:

شماره:

قرارداد ميزباني فضاي وب و دامنه

 

اين قرارداد در تاريخ ................. فيمابين شركت ...................) ثبت شده به شماره .................. به مديريت و نمايندگي آقاي .................. به نشاني ........................... كه از اين پس «..........» ناميده مي‌شود از يك طرف و شركت ........................... ، ثبت شده به شماره ........................... به نشاني ............................... به مديريت و نمايندگي ...................................، آقا/ خانم........................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ........................... صادره از ............................ به نشاني ..................................كه منبعد «مشترك » ناميده مي‌شود از طرف ديگر، به شرح زير منعقد گرديد.

 

ماده يك: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اختصاص فضا (BH-50) در Web Server .......... و برقراري دسترسي به سرور مزبور جهت مبادله اطلاعات طبق ﭘﻴﻮﺳﺖ ضميمه اين قرارداد توسط .......... براي مشترك.   

 

ماده دو: مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ امضاء بمدت يكسال معتبر مي‌باشد. در صورت تقاضاي مشترك حداكثر يك ماه قبل از انقضاي مدت و با توافق كتبي طرفين قابل تمديد مي‌باشد.

 

ماده سه: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ قرارداد كلا" 000ر050ر1 ريال شامل 000ر200 ريال بابت راه‌اندازي و تنظيم (Setup) اوليه، 000ر650 ريال بابت اشتراك يكساله برقراري فضاي وب و مبلغ 000ر200 ريال بابت ثبت دامنه مي‌باشد.

مشترك همزمان با عقد قرارداد كل مبلغ قرارداد را به .......... پرداخت مي‌نمايد.

تبصره 1: مبلغ فوق صرفا" مربوط به ارائه خدمات ميزباني صفحات وب و تامين فضا و ثبت دامنه در صورت نياز بوده و هزينه اتصال به شبكه اينترنت و يا طراحي صفحات وب و تغييرات در آن را شامل نمي‌باشد.

                 تبصره 2: "ماليات بر ارزش افزوده"، مصوب17/2/1387 کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کليه صورتحسابهای صادره توسط

               .......... و  برای هر مرحله پرداخت 1.5% ماليات و 1.5% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ ميگردد

 

ماده چهار: تعهدات ..........

1-4          ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد شامل ارائه كلمه رمز عبور به سرور مورد مصرف جهت نصب و راه‌اندازي سايت مشترك توسط وي حداكثر ظرف مدت 4 روز پس از امضاء قرارداد و دريافت مبلغ قرارداد.

2-4          ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضريب اطمينان 99% جهت برقراري ارتباط با دامنه بشرح فوق (بدون در نظر گرفتن اشكالات ناشي از ارتباط مشترك با اينترنت مي‌باشد).

تبصره 3 : بخش پشتيباني .......... بطور 24 ساعته آماده پاسخگويي به مشكلات احتمالي مشترك مي‌باشد. .......... جهت تسريع در پاسخگويي از سيستم ثبت نگار (Ticketing System)  استفاده نموده و مدت زمان تقريبي رفع اشكال را به اطلاع مشترك مي‌رساند.

3-4          اتصال به شبكه اينترنت و طراحي صفحات وب و تغييرات در آن جزء خدمات و وظايف .......... در اين قرارداد نمي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

ماده پنج: تعهدات مشترك

1-5          چنانچه عمليات ثبت دامنه (Domain Registration) توسط مشترك انجام شده باشد، مشترك موظف است كتبا" مشخصات مربوط به دامنه را به .......... اعلام نمايد.

2-5          مشترك متعهد مي‌گردد اقدامات لازم جهت جلوگيري از هرگونه اختلال نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در Web Server مربوطه را انجام دهد. بديهي است كليه مسئوليت‌هاي حقوقي و قانوني ناشي از ايجاد اختلال بر عهده مشترك مي‌باشد.

3-5          مشترك موظف به رعايت شئونات و قوانين و مقررات جمهوري‌ اسلامي ايران مي‌باشد. هرگونه مسئوليت ناشي از عدم رعايت قوانين فوق به عهده مشترك بوده و .......... هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

4-5          مشترك كتبا" يك نفر را بعنوان نماينده فني خود به .......... معرفي مي‌نمايد. هرگونه هماهنگي و توافق در خصوص مفاد اين قرارداد با نماينده مذكور مورد قبول و تاييد مشترك مي‌باشد.

5-5          مشترك موظف به انجام امور پشتيباني اعم از طراحي و قرارگيري صفحات خود در شبكه مي‌باشد و .......... هيچگونه مسئوليتي اعم از طراحي و تغيير در صفحات اختصاصي و پشتيباني آن را ندارد.

6-5     در صورت تمايل مشترك و فراهم بودن امكانات فني لازم توسط وي جهت ارتقا و استفاده از خدمات رده بالاتر ،مبناي محاسبه و پرداخت خدمات بصورت:  باقيمانده پرداختهاي قبلي مشترك ( خدمات مصرف نشده ) محاسبه و از مجموع ارزش بهاي خدمات مورد نظر كه بر اساس اصلاحيه قرارداد تعيين ميگردد كسر و باقيمانده دريافت خواهد شد.

7-5          در صورت بروز هرگونه خسارات به .......... و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث ديگر كه ناشي از اعمال مشترك و يا عدم رعايت مفاد اين قراداد توسط مشترك باشد، مشترك متعهد و موظف به جبران خسارت وارده و پاسخگويي به مراجع قضايي خواهد بود.

8-5          چنانچه محتويات سايت مشترك موجب تضييع حقوق اشخاص حقيقي و يا حقوقي گردد، مشترك شخصا" مسئوليت پاسخگويي و جبران ضرر و زيان وارده را به عهده دارد و هيچگونه مسئوليتي متوجه .......... نمي‌باشد.

9-5          مشترك حق واگذاري حقوق و تعهدت ناشي از اين قرارداد را جزئا" و يا كلا" بغير ندارد مگر با موافقت كتبي ........... در هر حال مسئوليت هرگونه استفاده غيرقانوني و غير مجاز بعهده مشترك ميباشد.

10-5      مشترک متعهد است طي مدت مقرر نسبت به پرداخت صورتحسابهاي .......... اقدام نمايد , در غير اينصورت .......... محق است 24 ساعت پس از ارسال اخطار کتبي کليه امکانات واگزاري خدمات مربوطه را قطع نمايد.

 

 

ماده شش: موارد فسخ قرارداد

اين قرارداد از تاريخ امضاء براي طرفين معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد و قابل فسخ نيست مگر در موارد زير:

  1. توافق كتبي طرفين.
  2. در صورت عدم رعايت مفاد قرارداد توسط مشترك، .......... با اعلام اخطار كتبي يكماهه به مشترك فرصت مي‌دهد تا به تعهدات خود عمل نمايد. در غير اينصورت .......... مي‌تواند بطور يكجانبه قرارداد را فسخ و ارائه خدمات را قطع نمايد. مشترك هرگونه ادعايي را از خود در اين خصوص سلب مي‌نمايد.
  3. چنانچه .......... به تعهدات مندرج در ماده 4 اين قرارداد عمل ننمايد، مشترك مي‌تواند با اخطار قبلي يكماهه درخواست ايفاي تعهدات را بنمايد در غير اينصورت مي‌تواند در رأس انقضاي مهلت يك ماهه قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد. .......... صرفا" حق اشتراك را به ميزان مدت باقيمانده از مدت قرارداد به مشترك مسترد مي‌نمايد.

 

ماده هفت: حوادث غير مترقبه

به هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و ساير عوامل خارج از اختيار .......... از قبيل (و نه محدود به) جنگ, اعتصاب, اغتشاش عمومي, صاعقه,

 

 

 

 

 

 

 

آتش‌سوزي, زلزله, سيل, اشکالات ناشي از تصميمات و عمليات داخلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  و شرکت‌هاي تابعه از جمله شركت‌هاي مخابرات, محدوديت صادرات و واردات, محدوديت تبادل ارزي با خارج, وضع قوانين و مقررات و دستورالعمهاي جديد دولتي , تا زماني که وضعيت فوق‌العاده و تبعات آن برطرف نشده باشد, به گونه‌اي که انجام تعهدات و خدمات اين قرارداد را با اشکال مواجه کند مسئوليتي متوجه طرفين نخواهد بود.

 

ماده هشت: حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در تعبير و تفسير و يا نحوه ي اجراي قرارداد، طرفين بدوا" سعي خواهند نمود از طريق مذاکرات دوستانه نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نمايند. در صورت عدم حصول توافق, هريک از طرفين مجاز و مختار مي‌باشند که به مراجع قانوني جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.

 

ماده نهم: نشاني طرفين

كليه مكاتبات طرفين با نشاني زير تا زمانيكه تغيير آن كتبا" و رسما" به طرف متقابل اعلام نگرديده قانوني تلقي ميگردد:

نشاني ..........: ..........................................................................

نشاني مشترك:

 

ماده دهم: قانون و نسخ قرارداد

اين قرارداد در 10 ماده و 2 تبصره و در دونسخه تهيه شده است كه هر دو نسخ داراي اعتبار يكسان و از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

 

 

 

 

 

          شرکت .............                                                                                                                     شركت .......

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﭘﻴﻮﺳﺖ ضميمه  قرارداد ميزباني فضاي وب و دامنه:

 

Web Hosting Packages

 

Basic Plans

 

Professional Plans

 

BH-10

BH-50

BH-100

 

PH-500

PH-1000

Account and Database Specifications:

 

 

 

 

 

 

 

Hard Disk Storage

 

10MB

50MB

100MB

 

500MB

1GB

Bandwidth-Monthly Traffic

 

1GB

3GB

5GB

 

10GB

20GB

Domains/Subdomains

 

 1/2

 2/3

 4/5

 

Unlimited

Unlimited

Dedicated IP Address

 

 

 

P

 

P

P

E-mail:

 

 

 

 

 

 

 

POP3/SMPT E-mail Accounts

 

10

50

100

 

Unlimited

Unlimited

E-mail Aliases (Forwards)

 

P

P

P

 

P

P

E-mail Autoresponders

 

P

P

P

 

P

P

Mailing List

 

P

P

P

 

P

P

Web-Based E-mail

 

P

P

P

 

P

P

Additional Features:

 

 

 

 

 

 

 

MySQL Database

 

 

 

P

 

P

P

Password Protected Directories

 

P

P

P

 

P

P

PHP

 

P

P

P

 

P

P

CGI-BIN Directory

 

P

P

P

 

P

P

ODBC DSN Connection

 

 

 

P

 

P

P

Security Features:

 

 

 

 

 

 

 

SSL (Secure Socket Layer) Encryption

 

 

 

P

 

P

P

Virus & Spam Protection - Catch Guard

 

P

P

P

 

P

P

Website Management Tools:

 

 

 

 

 

 

 

FTP Access

 

P

P

P

 

P

P

Web-Based Control Panel

 

P

P

P

 

P

P

Frontpage Server Extensions 2002

 

 

 

 

 

P

P

Website Monitoring:

 

 

 

 

 

 

 

Weekly Full-Backup

 

 

 

 

 

P

P

Monthly Full-Backup

 

P

P

P

 

P

P

Web-Statistics / Web-Trends

 

P

P

P

 

P

P

Technical Support:

 

 

 

 

 

 

 

24x7 Technical Support

 

P

P

P

 

P

P

Same Day Setup

 

 

 

 

 

P

P

 

  • خدمات ارائه شده روی سرور با سيستم عامل Unix خواهد بود.

خدمات درخواستي مشترك:

Web Hosting Package:

  BH-10  

BH-50  

  BH-100  

  PH-500

  PH-1000

 

Domain Name:                                                                                                                              

 

Pars Signature:                                                                               Date:                                     

 

Client Signature:                                                                             Date:                                     -

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image