قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

بسمه تعالي

 

قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

 

 

اين قرارداد براساس مجوز شماره                 مورخ           ……………………… بين شركت ……………………با نمايندگي آقايان            رئيس هيأت مديره و مديرعامل  و        عضو هيأت مديره كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت                   ثبت شده بشماره        با نمايندگي آقايان                       مديرعامل  و             رئيس هيأت مديره كه حسب آگهي منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره               مورخ                            داراي حق امضاء مي­باشند و از اين پس پيمانكار ناميده مي­شوند از طرف ديگرمنعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به انجام كامل مفاد قرارداد مي­باشند.   

 

ماده 1 موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از شناخت، نصب و فعالسازي، آموزش و پشتیبانی برنامه نرم افزاری سیستم اتوماسیون اداری تحت ویندوز، وب و Offline  برابر با شرايط اختصاصي و فني پيوست قرارداد و خواسته هاي ارائه شده توسط كارفرما كه جزء لاينفك قرارداد مي­باشد.

 

تبصره1:پيمانكار موظف است در هر يك از مراحل شناخت، نصب و راه اندازي و آموزش، مستندات مربوطه را به تأييد كارفرما برساند و درصورت عدم تطابق سيستم ارائه شده با شرايط اختصاصي و فني پيوست قرارداد، نسبت به اصلاح يا تعويض سيستم مربوطه اقدام نمايد.

تبصره2:مراکز نصب سیستم عبارتنداز:                        که مجموعاٌ                       ایستگاه­کاری می­باشد که به رویت پیمانکار رسیده و از موقعیت جغرافیائی آنها اطلاع کامل دارد.

تبصره 3: درصورتيكه برنامه ارائه شده بنا به تشخيص كارفرما مطابق با شرايط اختصاصي و فني پيوست قرارداد نباشد به محض اعلام كارفرما، پيمانكار موظف است نسبت به رفع نواقص و انجام خواسته كارفرما اقدام نمايد. درغيراينصورت كارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه (موضوع  

 

ماده 10) وكليه مطالبات پيمانكاررا خواهد داشت و از اين بابت پيمانكار حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي­نمايد.

 

ماده 2 مراحل انجام موضوع قرارداد :

تدوين و نصب برنامه نرم افزاري شامل پنج مرحله بشرح جدول ذيل مي باشدكه پيمانكار مكلف است با درنظر گرفتن موارد مندرج در آن اقدام نمايد.

 

مرحله

عنوان فعاليت

ميزانهزينه برآورد شده

نحوه  میزان پرداختی

1

ارائه سند شرح خدمات تفضيلي

 

20 %

2

نصب اولیه سیستم در محل کارفرما

 

10 %

3

نصب و راه اندازی نهائی سیستم

 

30 %

4

آموزش کاربری و فعال­سازی سیستم

 

10 %

5

پشتيباني

 

30 %

 

ماده 3 بهاء قرارداد

بهاي مورد معامله برابر مبلغ پيشنهادي مورخ                  پيمانكار، جمعاً مبلغ                        ريال اسـت كه پس از اعمال كسور قانوني و رعايت كليه مفاد قرارداد، مطابق شرايط مقرر در ماده 4 اين قرارداد توسط كارفرما، به وي پرداخت خواهد شد.

 

تبصره : قيمت هاي اين قرارداد ثابت و قطعي است و هرگونه افزايش در سطح دستمزدها و قيمت ها و امثالهم موجب تغيير قيمت قرارداد نخواهد شد و هيچگونه حقي براي پيمانكار عليه كارفرما ايجاد    نمي­نمايد.

 

 

 

ماده 4 نحوه پرداخت

درصورت تقاضاي كتبي پيمانكار مبني بر پرداخت بهاء قرارداد، كارفرما با رعايت شرايط ذيل اقدام خواهد نمود:

1-4 : كارفرما 25درصد بهاي كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت مرحله اول پس از مبادله قرارداد در قبال دريافت ضمانت نامه بانكي معتبر و قابل تمديد و غيرقابل انتقال پرداخت مي­نمايد. اين مبلغ به صورت مساوي و طي پرداختهاي بعدي پروژه تا پايان پروژه مستهلك خواهد شد.

2-4 : در هر مرحله از تحويل كار مطابق ماده2 قرارداد و پس از تأييد كارفرما در محل تعيين شده و براساس فاكتورهاي ارائه شده، بهاي مربوط به هر مرحله پس از كسر25درصد از مبلغ پيش پرداخت، حداكثر ظرف مدت 10 روز به پيمانكار پرداخت خواهد نمود.

 

تبصره :  كارفرما پس از تحويل نهايي سيستم مذكور و انجام خدمت پشتيباني در محل تعيين شده و صدور و تـأئيديه­ورضايـت نامه ازسـوي نماينده خود نســبت به رد يـا ابطال ضمانت نامه پيش پرداخت اقدام خواهد نمود.

 

ماده 5- مدت قرارداد

مدت تحويل و نصب و راه­اندازی، فعال­سازی و آموزش از تاريخ مبادله قرارداد به مدت  یک ماه  مي­باشد و مدت انجام خدمات پشتیبانی به مدت یازده ماه پس از نصب و راه­اندازی و آموزش تعیین می­گردد که مجموعا یکسال می باشد. پيمانكار مجاز است سيستم موضوع قرارداد را طي مدت مذكور براساس برنامه زمانبندي شده تحويل نمايد.

 

ماده 6- معرفي مدير اجرايي

پيمانكار موظف است يك نفر را به عنوان مدير اجرايي با ذكر سوابق كاري و تحصيلات جهت ارتباط مستقيم با كارفرما و پاسخگوئي در زمينه موضوع قرارداد معرفي نمايد. مدير اجرايي بايد سابقه و توانايي كافي­درزمينه پاسخگوئي به نيازهاي موضوع قرارداد و برنامه­ريزي جهت برآورده كردن موضوعات قرارداد را داشته باشد. و صلاحيت وي به تائيد كارفرما برسد.

تبصره :در خصوص جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد كه منتسب به مدير اجرايي باشد، مشاراليه با پيمانكار داراي مسئوليت تضامني مي­باشد.

 

ماده 7- جبران خسارت

در صورتيكه پيمانكار درمدت قرارداد نسبت به ايفاء تعهدات خود و تحويل سيستم موضوع قرارداد  مطابق با شرايط اختصاصي و فني پيوست قرارداد و خواسته هاي اعلام شده از سوي كارفرما اقدام ننمايد،كارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول ضمانتنامه مأخوذه و فسخ قرارداد، نسبت به انعقاد قرارداد توليد سيستم نرم افزاري جديد موضوع قرارداد را با ساير شركتها، موافق مقررات و ضوابط خود اقدام كند و چنانچه بهـاي قرارداد اخير بيش از مبـلغ مـوضـوع اين قـرارداد باشد پيمانكار مكلف است بمنظورجبران خسارت وارده مابه­التفاوت پرداختي را حسب اعلام كارفرما به وي پرداخت نمايد و مبلغ اعلامي از سوي كارفرما مورد قبول پيمانكار بوده و پيمانكار از اين بابت حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط مي­نمايد.

 

تبصره : ضبط و وصول ضمانت نامه ماخوذه و دريافت مابه التفاوت قرارداد ثانوی با قرارداد اوليه به عنوان جبران خسارت منجر به مبری شدن مسئوليت پيمانکار از ساير خسارات وارده نمی­شود.

 

ماده 8 – تاخيرات


هيچگونه عذري براي تاخير درتحويل سيستم و يا انجام خدمات موضوع اين قرارداد مورد قبول كارفرما نخواهد بود و درصورتيكه پيمانكاردرانجام موضوع قرارداد تأخير نمايد نسبت به هر روز تاخير1/0 درصد از مبلغ قرارداد به­عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد كسر خواهد گرديد. كسر 1/0 درصد از مبلغ

قرارداد دين قطعي پيمانكار محسوب و وي حق هرگونه اعتراض­را از خود سلب و ساقط مي­نمايد. ضمن اينكه كسر مبلغ فوق از قرارداد تكليف پيمانكار را نسبت به ايفاءتعهد ساقط نمي نمايد و درصورت فسخ قرارداد از ناحيه كارفرما كليه خسارات وارده (از جمله 1/0درصد تاخيرتا زمان فسخ)  محاسبه و ازمحل مطالبات پيمانكار كسر و به نفع كارفرما ضبط خواهدشد و درصورت عدم تكافو از ساير دارائيها و مطالبات پيمانكار برداشت خواهد شد.

 

ماده9 دوره تضمين ( موضوع قرارداد )

پيمانكارصحت و درستي برنامه ارائه شده را از هر حيث و جهت به مدت یازده ماه پس ازراه اندازي تضمين نموده و متعهد است خدمات پشتيباني مربوطه در دوران تضمين را در اسرع وقت پس از اعلام كتبي كارفرما (حداكثر 24 ساعت ) و بطور رايگان ارائه نمايد.

 

تبصره1: پیمانکار موظف است کلیه نیازهای خود جهت پشتیبانی بدون وقفه سیستم را بطور شفاف و قبل از شروع فاز پشتیبانی( مانند نیازهای شبکه ای، سخت افزار، بانک اطلاعاتی، سیستم عامل و مکان استقرار پرسنل پشتیبانی و ...) به منظور فعال بودن کامل سیستم موضوع قرارداد ارائه نماید.

تبصره2: پس از فعال­سازی سیستم ( فاز 4 ماده 2 قرارداد)، پیمانکار موظف است مراحل و نحوه پشتیبانی خود را طبق سندی که در آن ساز و کار لازم جهت کار بدون وقفه سیستم پیش بینی شده است را ارائه نموده و سپس اجرا نماید. در این سند باید تمامی مکانیزمهای لازم جهت ارائه یک سرویس و خدمات مطمئن ارائه شود.

تبصره3: زمان پاسخگوئی به خرابی سیستم کمتر از یک روز بوده و هیچ کاربری نباید به دلیل خرابی سیستم دچار وقفه اداری شود. همچنین سلامت و حفاظت از اطلاعات در طی مدت پشتیبانی به عهده پیمانکار می­باشد.

 

ماده 10- ضمانت نامه حسن انجام كار

پيمانكار بعنوان تضمين حسن انجام كار و اجراي تعهدات خود 10درصد از مبلغ كل قرارداد را  كه معادل …… …… ريال مي باشد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي معتبر و غيرقابل انتقال و قابل تمديد بشماره ………… مورخ …….....………… صادره از بانك ………………تسليم كارفرما نمود و كارفرما

 

مي­تواند بمنظـور جبـران تمـام يا قسمتي از خسـارت وارده بدون قيدوشرط و بدون مراجعه به مراجع قضائي وجه ضمانت نامه را وصـول و به نفع خـود ضبط نمـايد و پیمانکار نیز تحت هیچ یک از عناوین حقوقی از قبیل درخواست دستور موقت و یا جلوگیری از عملیات اجرایی و ... حق جلوگیری از وصول ضمانتنامه موصوف را نخواهد داشت. ووصـول ايـن ضمانت نامه تـوسط كارفرما موجب بري الذمه شدن پيمانكار نمي­گردد وصرفاً بعنوان خسارت مقطوع ناشي از تخلف اخذ مي­گردد. تشخيص خسارت و تعيين ميزان آن با كارفرما بوده و از سوي پيمانكار غيرقابل اعتراض مي­باشد.

 

تبصره يك : پيمانكار به موجب اين قرارداد متعهد شرعي و قانوني گرديد كه چنانچه در اثر تخلف از  مفاد و مندرجات قرارداد خساراتي به كارفرما وارد نمايد دراين صورت كارفرما بطور كامل و شامل حق و اختيار دارد علاوه بر ضبط كليه ضمانت نامه هاي مأخوذه از پيمانكار که صرفاٌ بعنوان خسارت ناشی از تخلف اخذ می­گردد. نسبت به مطالبه خسارات با نظـر خود اقدام نمايد، ميزان خسارات اعلامي از سوي كارفرما به هر مبلغ و به هر كيفيت دين قطعي پيمانكار بوده و غير قابل اعتراض مي­باشد.

تبصره دو :كارفرما پس از صدور تاييديه از سوي نماينده خود مبني بر تطابق سيستم موضوع قرارداد با مشخصات فني پيوست قرارداد و خواسته هاي اعلام شده و سپري شدن دوره تضمين موضوع ماده 9 و انجام كليه تعهدات پيمانكار، نسبت به رد يا ابطال ضمانتنامه مذكور اقدام خواهد نمود.

 

ماده 11- نمايندگي و نظارت در اجرا و تحويل

نماينده كارفرما در اين قرارداد اداره کل پست استان                          است كه تحويل و تاييد سيستم موضوع قرارداد و مستندات مربوطه و برابري آن با مشخصات اعلام شده را بعهده دارد و بهاي

قرارداد پس­از تاييد وي و قبولي كارفرما به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد به پيمانكار پرداخت خواهد شد.

 

ماده 12 نصب ، تحويل و آموزش سيستم

پيمانكار متعهد است سيستم نرم افزاري موضوع قرارداد را پس از پياده سازي و تست و اخذ تأييديه كارفرما مبني بر مطابقت با خواسته هاي پيوست قرارداد، نصب و راه اندازي نمايد.

 

پيمانكار همچنين موظف به ارائه خدمات آموزشي در سطوح کاربران، راهبران سیستم، مدیران،  معاونين پستي، كارشناسان پستي، كارشناسان كامپيوتر جهت استفاده از سيستم و نگهداري آن در محل کارفرما مي­باشد.

 

تبصره:كليه هزينه هاي مرتبط با نصب سيستم درمحلهاي تعيين شده و همچنين آموزش پرسنل كارفرما به عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچ گونه تعهدي ندارد. و ارائه محل آموزش به عهده کارفرما می باشد.

 

 

ماده 13- افزايش يا كاهش موضوع قرارداد

كارفرما مختاراست تاپايان مدت قراردادبا اعلام قبلي تا25% خواسته­ها و امكانات سيستم موضوع قرارداد را كسر ويا اضافه نمايد. در اين صـورت مبلـغ قـرارداد نيـز بـا نـرخ متناسـب با همين قـرارداد تعديـل خواهدشدكه درصورت افزايش­در ميزان موضوع قرارداد، پيمانكار مكلف به تهيه الحاقيه­اي بر       ضمانت نامه بانكي خود مبني بر افزايش مبلغ ضمانتنامه موضوع ماده 10 (مطابق افزايش حاصله در ماده3 )  مي­باشد.

 

تبصره: درصورت موافقت کارفرما، مدت قرارداد نيز متناسب با افزايش يا کاهش موضوع قرارداد قابل تعديل می باشد.

 

ماده 14- حوادث قهريه ( فورس ماژور )

هيچگونه عذري براي تأخير در تحويل سيستم موضوع قرارداد ( به استثناي حوادث قهريه) مورد قبول كارفرما نخواهد بود و درصورت بروز حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور) با رعايت شرايط زير كارفرما مجاز به فسخ يا تمديد قرارداد يا تجديدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هيچگونه حقي به نفع پيمانكار عليه كارفرما ايجاد نخواهد شد.

بديهی است در صورت بروز حوادث قهريه پيمانکار با رعايت شرايط زير مجاز به درخواست تمديد قرارداد يا تجديد نظر در مفاد قرارداد خواهد بود:

1-14 – پيمانكار بايد حداكثـر 24 سـاعت بعـد از وقـوع حـادثه قهريـه كـارفرما را كتباً مطلع نمايد.

2-14- وقوع حادثه قهريه بايد از طرف مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران رسماً گواهي شود و گواهي مزبور از طرف پيمانكار به كارفرما ارائه گردد.

3-14- حادثه قهريه بايدبلاواسطه مانع اجراي قرارداد و انجام تعهدات شده باشد.

 

تبصره 1 :حوادث قهريه عبارتند از: جنگ،شورش،زلزله،آتش سوزي،سيل، شيوع بيماري مسري و اعتصاب عمومي كه خارج از كنترل و اراده طرفين قرارداد است.

تبصره2 : افزايش قيمت سيستم يا سطح دستمزدها ، تورم ، تغيير برابري نرخ ارزها و موارد ديگري از اين قبيل تحت هيچ عنوان جزو مواردفورس ماژور محسوب نخواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از سه ماه بطول انجامد و شرايط ادامه انجام تعهدات براي طرفين قرارداد فراهم نگردد، قرارداد حاضر به خودي خود فسخ و در چنين حالتي پيمانكار استحقاق دريافت بهاء سيستمي كه به نحو صحيح تحويل نموده و مورد قبول كارفرما باشد را خواهد داشت.

 

ماده 15- واگذاري قرارداد

پيمانكارمتعهد است موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد و حق انتقال و يا واگذاري قرارداد را بغير كلاً و جزئاً تحت هيچ عنوان از عناوين حقوقي از قبيل مشاركت، وكالت و غيره ندارد و درصورت تخلف پيمانكار ازاين تكليـف، كارفرما حـق دارد ضمن فسخ قـرارداد و ضبط ضمانت نامه هاي مأخوذه نسبت به وصول ساير خسارات وارده از هر حيث و جهت اقدام نمايد.

 

ماده 16- فسخ قرارداد

کارفرما ميتواند در هرمرحله از اجرا و درصورت حصول شرايط ذيل، قرارداد را با اخطار كتبي فسخ نمايد.

1-16          هرگاه پيمانكار ورشكست گردد و اعلام ورشكستگي نمايد يا منحل شود(اشخاص حقوقي)

2-16   هرگاه به تشخيص كارفرما، پيمانكار در انجام تعهدات خود سهل انگاري نمايد يا مشخصات سيستم ارائه شده مطابق برگ مشخصات فني پيوست قرارداد و موردنظر كارفرما نباشد.

3-16  هرگاه به تشخيص كارفرما، مشخص شود كه پيمانكار از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي(موضوع ماده 18 قرارداد)  تخلف نموده است.

4-16          درصورت تخلف از مفاد مواد 8 و 15 قرارداد.

5-16          در ساير موارد قانوني.

 

ماده 17 حل اختلاف

اختلاف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن حتي المقدور از طريق مذاكره بين طرفين حل و فصل مي­گردد، درغير اينصورت هر يك از طرفين مي توانند به مراجع قضائي صالحه کشور جمهوری اسلامی ايران مراجعه و الزام طرف قرارداد را در ارتباط با جبران خسارات وارده به خود مطالبه نمايند.

 

ماده 18- ممنوعيت قانوني

پيمانكار صريحاً اعلام مي نمايد كه مشمول قانون مصوب بيست و دوم ديماه 1337 موضوع منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و اصل 141 قانون اساسي نمي باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود طبق مقررات مزبور با پيمانكار رفتار خواهد شد.

ماده 19 كسور قانوني

پرداخت كليه كسور قانوني از جمله مالياتها و عوارض متعلقه به اين قرارداد اعم از اينكه قبل يا بعد از قرارداد وضع شود  بعهده پيمانكار است و توسط كارفرما از پرداختها كسر و به حسابهاي مربوطه واريز مي گردد.

 

ماده 20- اقامتگاه قانوني

كارفرما اقامتگاه قانوني خود را به آدرس :                                                اعلام و پيمانكار اقامتگاه قانوني خود را                                                 تعيين مي نمايد و كليه مكاتباتي كه از طرف كارفرما به نشاني فوق ارسال مي گردد ابلاغ شده تلقي و كليه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود.

 

تبصره : درصورتيكه پيمانكار در زمان اجراي تعهدات موضوع قرارداد نشاني خودرا تغيير دهد بايد ظرف مدت پنج روز نشاني اقامتگاه جديد خود را به اطلاع كارفرما برساند درغير اينصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود.

 

ماده 21 تعداد نسخ

اين قرارداد در 21 ماده و 18 تبصره و در   نسخه تنظيم و به مهر و امضاء طرفين رسيده و مبادله گرديده است كه همه نسخ آن داراي اعتبار بوده و حكم واحد را دارد.

 

 

 

            كارفرما                                                                                             پيمانكار

شركت …………………….

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image