قرارداد نظارت فنی

تاریخ : ..........

شماره : ..........

 

قرارداد نظارت فنی

 

این قرارداد بین کارخانه سیمان .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام سیمان ....... و ...... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی مهندس ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران  .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای .................فرزند ........ شماره شناسنامه ............صادره از ساری   ......... کوچه ..... تلفن ........ که منبعد در این قرارداد بازرس نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

بازرسی و کنترل کمی و کیفی قطعات ریخته گری سیمان ..... طبق نقشه مشخصات فنی نقشه قطعاتی که بازرسی اعلام خواهد شد . 

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد به مدت یک سال تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

ماده حق الزحمه فنی معادل 2% ( دو درصد ) ارزش قرارداد ساخت قطعات ریخته گری پس از ابلاغ کتبی کارفرما جهت بازرسی می باشد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

20% مبلغ قرارداد به عنوان علی الحساب پس از ارجاع کار با تحویل قرارداد به بازرس پرداخت و مابقی مبلغ در پایان هر مرحله از انجام کسورات قانونی و با تأیید دستگاه نظارت پرداخت خواهدگردید .

 ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

5-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 15% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6 )  ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقایان ............ و .............. به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردند .

ماده 7 ) خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به  ازاء هر یک روز تأخیر 2% ( دو درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 10 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رای داور قطعی و لازم الاجراء است .

ماده 11 ) سایر شرایط قرارداد

11-1- پیمانکار در عقد قرارداد با سازنده نام بازرس ( شرکت خدماتی صنعت سیمان ) را در متن قرارداد قید کرده و تحویل قطعات را منوط به تأیید بازرس می نماید .

11-2- بازرس با توجه به زمان تحویل و آماده سازی نمونه هماهنگی لازم رابا سازنده به عمل آورده و مراتب را به اطلاع کارفرما خواهد رساند .

11-3- بازرسی و کنترل کیفیت قطعات مطابق نقشه مورد تأیید طرفین و طبق مشخصات فنی مندرج در فرم های ضمیمه قرارداد و یا مشخصات فنی توافق شده با سازنده به عمل خواهد آمد .

11-4- مراحل بازرسی شامل کنترل حین ساخت و کنترل نهایی خواهد بود.

11-5- در هر مرحله از بازرسی چنانچه قطعه مورد تأیید باشد علامت گذاری گردیده و در غیر این صورت قطعه مرجوع و مراتب به اطلاع سازنده و کارفرما رسانده خواهد شد .

11-6- چنانچه استاندارد خاصی مد نظر کارفرما نباشد جزوه استاندارد قطعات ریخته گری مورد مصرف در صنعت سیمان به عنوان استاندارد مبنا مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

11-7- بازرس متعهد می گردد که دقت لازم را در انجام خدمات خود به عمل آورده و براساس مبانی عملی و استاندارد , کالای موردنظر را کنترل و تأیید نماید .

ماده 12 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 13 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 13 ماده و دو نسخه در محل کارخانه سیمان ............... تنظیم گردیده و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما ...............                                                   بازرس ....................

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image