قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار

بنام خدا

«  قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار  »

 

اين قرارداد بين ......................................  به نمايندگي .................................... كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود             به آدرس : ....................................................................  از يك طرف و ........................................... كه در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي‌شود به آدرس:..........................................................................................................................از طرف‌ديگر تحت شرايط زير منعقد مي‌گردد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

الف ) مشاوره ، انجام خدمات پشتيباني ، نگهداري و تعمير تجهيزات سخت‌افزاري به نحوي كه همواره كليه‌دستگاهها قابليت بهره‌برداري كامل را داشته باشد .

ب) نگهداري نرم‌افزار سيستم عامل شبكه(Windows)  : دقت در صحت عملكرد شبكه و كنترل آن‌

ج) نگهداري نرم‌افزارهاي كاربردي : نظارت بر عملكرد صحيح نرم‌افزارهاي كاربردي مورد درخواست كاربران و امكان استفاده اين نرم‌افزارها براي كاربران مختلف . در صورتي كه نرم‌افزارهاي فوق توسط پيمانكار نصب شده باشد .

د) نگهداری سیستم ایستگاههای کاری ، چاپگرهای شبکه و تجهیزات Pasive & Active

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد یکسال و از تاريخ ...................... مي‌باشد .

 

ماده 3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

هزينه نگهداري و تعمير دستگاهها و پشتیبانی نرم افزاری موضوع ماده 1 طبق تعرفه پيوست 1و توافق طرفین .................... ریال می باشد که مبلغ خالص با کسر .......% از مبلغ قرارداد به صورت تخفیف معادل با ....................... می باشد که هر ماه توسط كارفرما به‌ پيمانكار پرداخت مي‌گردد . اين هزينه فقط جهت ارائه خدمات پشتيباني و نگهداری نرم افزار مطرح شده در بندهای ب و ج از ماده 1  توسط پيمانكار مي‌باشد وهزينه خريد و تأمين قطعات و نصب نرم افزار شبکه و سایر نرم افزارهای کاربردی ، توسط كارفرما به صورت جداگانه پرداخت مي‌گردد.

تبصره : در صورت اضافه شدن هر یک از اقلام قرارداد هزینه آن طبق تعرفه پیوست شماره 2 محاسبه خواهد شد.

 

ماده 4- تعهدات پيمانكار

بند 1-4- پيمانكار متعهد مي‌شود كليه دستگاهها را در ابتداي كار تست كرده و مشخصات آنها را بانظارت نماينده كارفرما در فرمهاي پيوست ثبت نمايد و تحويل كاربر دهد .

بند 2-4- پيمانكار متعهد است حداقل 3 بار در سال از دستگاهها و حداقل یک مرتبه در ماه از شبکه مورد نظر و نرم افزارهای موجود روی دیسک سخت بازديد بعمل آورده‌و پس از بررسی های لازم ، گزارش كتبي ارائه دهد و در صورت نیاز نرم افزارها را مجددا نصب نماید .

بند 3-4- پيمانكار متعهد است پس از اطلاع تلفني از خرابي سخت‌افزاري یا ایراد نرم افزاری در اولين فرصت حداكثرظرف 24 ساعت در محل حاضر و مبادرت به رفع ایراد نمايد .

تبصره - قابل ذكر است كه انجام خدمات ، تعمير و سرويس كليه دستگاهها در آدرس موجود كارفرما دراين قرارداد قابل اجرا خواهد بود .

بند 4-4- پيمانكار متعهد مي‌شود به ازاي هر روز تأخير از زمان مندرج در بند 3-4 معادل 20% كل‌صورتحساب همان ماه را بعنوان جريمه عودت دهد .

تبصره - در صورتي كه رفع ايراد دستگاه مبتني بر تهيه قطعه يا قطعات باشد ، زمان تهيه قطعات مورد نظر، يا زمان تصميم‌گيري كارفرما در مورد تهيه قطعات ، به زمان مذكور در بند 3-4 اضافه خواهد شد .

 بند 5-4- پيمانكار متعهد مي‌شود در صورتي كه هر يك از نرم‌افزارهاي موجود به دليل ويروسهاي‌كامپيوتري دچار اشكال شد ، آلودگي سيستم را برطرف و نرم‌افزارهاي صدمه ديده را مجدداً نصب‌نمايد . بديهي است نصب مجدد نرم‌افزارها شامل هزينه مي‌باشد ،در صورتی که استفاده غیرمتعارف از سیستم ها به عمل آمده باشد .

بند 6-4- پيمانكار متعهد مي‌شود آخرين نسخه ويروس يابهاي موجود خويش را روي شبكه نصب نموده ونحوه استفاده آنها را به کاربران شبكه آموزش دهد .

بند 7-4- پیمانکار پیمانکار موظف به تهیه پشتیبان از کلیه اطلاعات سرور هر 2 هفته یک بار و بنا به نیاز کارفرما می باشد که این پشتیبان در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد .

 

ماده 5- تعهدات كارفرما

بند 1-5- كارفرما متعهد به پرداخت هزينه نگهداري و تعمير دستگاهها و هزینه پشتیبانی نرم افزاری  مطابق ماده 3 خواهد بود .چنانچه كارفرما در پرداخت مبلغ هر يك از صورتحسابهاي پيمانكار بيش از يك ماه تأخير كند پيمانكارحق دارد تا زمان وصول وجه از ارائه خدمات و تعمير و نگهداري خودداري كند .

بند 2-5- در صورتي كه كاربر ( كارفرما ) پلمپ هر يك از دستگاهها را باز نمايد كارفرما موظف است‌هزينه اولين تعمير دستگاه يا دستگاههاي مذكور را طي صورتحساب جداگانه‌اي به پيمانكار پرداخت نمايد .

بند 3-5- كارفرما سرکار خانم قزیانس را به عنوان مسئول سیستمها به پيمانكار معرفي می نمايد . نماينده مذكورمسئول حسن اجراي دستورالعملهاي نحوه استفاده صحيح از نرم‌افزارها و دستگاه ها ، تهيه پشتيبان از اطلاعات مهم‌ و رابط بين كارفرما و پيمانكار  خواهند بود .

 بند 4-5-  تهيه پشتيبان از اطلاعات مهم و ويروس‌يابي شبكه به عهده سرپرست شبكه است . بديهي است‌آموزشهاي لازم در اين رابطه توسط پيمانكار داده خواهد شد .

 

 ماده 6- ساير موارد

هرگونه تغيير در مفاد قرارداد به صورت متمم تنظيم ، و پس از امضاء طرفين معتبر ، و جزء لاينفك‌قرارداد حاضر خواهد بود .

 

ماده 7- تعهدات پيمانكار شامل موارد ذيل نخواهد بود و هزينه تعميرات و نصب مجدد نرم افزار طي صورتحساب جداگانه‌اي به‌پيمانكار پرداخت مي‌گردد :

بند 1-7- عدم استفاده صحيح از دستگاهها ( افتادن ، يا انداختن دستگاهها ، ضرب خوردگي ، پاشيده شدن آب ، چاي و ... انداختن يا افتادن قطعات فلزي درون دستگاهها و خسارتي از اين قبيل ) .

بند 2-7- خرابي ناشي از :

الف - جابجايي و نقل و انتقال دستگاه بدون تأييد پيمانكار ، دستكاري افراد غيرمجاز

ب   - اختلالات در برق شهر و UPS ها قبل از تأييد پيمانكار

ج   - زلزله ، سيل ، آتش‌سوزي و حوادث مشابه

بند 3-7- تهيه پشتيبان از اطلاعات مهم بعهده كارفرما است و پيمانكار هیچ گونه مسئوليتي نسبت به از بين رفتن‌اطلاعات مهم  در زمان خرابي‌ها در ديسك ندارد .

بند 4-7- ايراد ناشي از كابل‌كشي شبكه قبل از تأييد پيمانكار .

بند 5-7- خرابي نرم‌افزار به دليل استفاده از ديسكتهاي متفرقه آلوده به ويروسهاي كامپيوتري توسط‌سرپرست شبكه .

بند 6-7- خرابي نرم‌افزار به دليل اشكال سخت‌افزاري مانند خرابي Hard Disk

بند 7-7- اختلال و ايراد در نرم‌افزارها كه توسط سرپرست شبكه انجام شده باشد ، عليرغم‌دستورالعملهايي كه از طرف پيمانكار صادر شده باشد .

بند 8-7- اختلال و ايراد در نرم‌افزارهاي موجود روي ديسك سخت ايستگاهها .

 

ماده 8- در صورت اختلاف احتمالي بين كارفرما و پيمانكار در هر يك از موارد اين قرارداد ابتدا موضوع بامصالحه حل و فصل مي‌گردد و در صورت عدم حصول نتيجه از طريق مراجع قضايي اقدام مي‌شود .

 

ماده 9- اين قرارداد در دو نسخه مشتمل بر 9 ماده و 18 بند و 2 تبصره تنظيم گرديده و هر يك به تنهايي داراي‌اعتبار است و به امضاء طرفين قرارداد رسيده است .

 

امضاء پيمانكار

 

امضاء كارفرما

 

 

پیوست شماره 1

 

 

« تعرفه هزينه ماهانه تعمير و نگهداري »

 

 

 

    رديف
دستگاه
مبلغ
توضيحات
1
Client Server  
60000ريال
 
2
   چاپگر ليزري  
50000 ريال  
 
3
   چاپگر سوزني LQ
50000 ريال  
 
4
   چاپگر سوزني DFX 
60000 ريال  
 
5
   چاپگر جوهرافشان  
50000 ريال  
 
6
   UPS با باطري تر 
80000 ريال  
 
7
   UPS با باطري خشك‌ 
40000 ريال  
 
8
   UPS با باطري ژله‌اي  
40000 ريال  
 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image