به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد

قرارداد

 

اين قرارداد في مابين طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به نمايندگي آقاي …………………………(مجري طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع ) به نشاني : ………………………………………5 كه در اين قرارداد مجري طرح ناميده مي شود از يكطرف و شركت ………………………………ثبت شده به شماره                      در اداره ثبت شركتها  به نمايندگي ..........................................به موجب كپي روزنامه رسمي پيوست  به نشاني                                                              كه از اين پس " طرف قرارداد" ناميده مي شود، از طرف ديگر طبق شرايط و مقررات عمومي قراردادها كه جزء لاينفك قرارداد بوده و ضميمه اين قرارداد نيز مي باشد و مواردي كه ذيلاً ذكر مي شود منعقد مي گردد.                                                        

 

ماده (1) : موضوع قرارداد

انجام آموزشهاي حين كار و ارائه راهكارهاي عملي در حين توليد به شاغلين واحدهاي صنعتي توليدي در .................. در زمينه هاي فني و تخصصي مختلف ذيل :

" فلز كاري ، ماشينكاري عمومي ، تراشكاري ، صفحه تراش و فرز ، محاسبات عمومي ماشينكاري ، جيگ و فيكسچر ، جوشكاري عمومي ، جوشكاري برق ، جوشكاري گاز ،برشكاري با گاز ،لحيم كاري ،قالبسازي كوره هاي صنعتي ، عمليات حرارتي ، آبكاري ، ريخته گري ، سيستمهاي هيدروليكي ، سيستمهاي پنوماتيكي ، تاسيسات حرارتي و برودتي ، تاسيسات برق ، سيستمهاي كنترل در صنايع ، توليد فرآورده هاي پلاستيكي ، حسابداري ، تعميرات و نگهداري ماشين آلات ،  CNC ، انبارداري ، بسته بندي ، نقشه خواني صنعتي ، نقشه كشي صنعتي ، رنگ آميزي صنعتي، اسپارك، ابزار دقيق ، بازرسي جوش ،كاليبراسيون ، شكل دادن فلزات ، تكميل و فينيشينگ " و ساير رشته هاي فني مورد نياز صنايع استان ......................

 

ماده (2) : وظايف و تعهدات طرف قرارداد

1-2- طرف قرارداد موظف است با استفاده از مربيان و مشاورين با صلاحيت و با تجربه عملي در زمينه هاي موضوع كه صلاحيت آنها به تاييد مجري طرح رسيده باشد شرح خدمات موضوع قرارداد را به انجام برساند .

2-2- طرف قرارداد موظف است پيشينه اساتيد و مربيان آموزشي خود شامل مشخصات عمومي، تحصيلي، مهارتها ، سوابق كاري و توانايي هاي آنان را به مجري طرح ارائه نمايد . (فرم شماره الف )

3-2- طرف قرارداد موظف است صاحبان صنايع استان را از موضوع و اهداف قرارداد طي يك برنامه زمانبندي كنترل شده مطلع نموده و بر اساس نياز واحد هاي صنعتي متقاضي(فرم شماره ب) نسبت به ارائه خدمات موضوع قرارداد به ترتيب نوبت در هر رشته اقدام نمايد و گزارشات مرحله اي را به مجري طرح ارائه نمايد .              

4-2- طرف قرارداد موظف است در ابتداي كار با برگزاري آموزش عمومي در هر رشته مورد نياز واحدهاي صنعتي و براي كاركنان آنها آموزش كلي از آن رشته (مطابق فرم شماره 1) برگزار نمايد واز طريق بحث و گفتگو و نظرخواهي از شركت كنندگان در دوره نيازهاي آموزشي و كمبود هاي هريك از شركت كنندگان در دوره را مطابق فرم   شماره 2 مشخص نموده و نيازهاي فوق را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد.

5-2- طرف قرارداد موظف است مرحله دوم آموزش كاركنان واحدهاي مورد نظر را براساس نيازسنجي هاي انجام شده در مرحله اول و بصورت تخصصي و درجهت رفع كمبود هاي آموزشي كاركنان واحد برنامه ريزي و به مرحله اجرا در آورد و مطابق فرم شماره 2 گزارش عملكرد آموزشهاي انجام شده را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده          و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح ارائه نمايد .

6-2- طرف قرارداد موظف است علاوه بر پريودهاي سه ماهه ارائه گزارش كه بطور مرتب ارسال خواهد شد كليه اطلاعات ، آمار گزارش و نتايج تهيه شده را در هر زمان كه مجري طرح در خواست نمايد در اختيار او قرار دهد .

7-2- طرف قرارداد موظف است پس از دريافت نظرات مجري طرح نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمايد .

تبصره : اقدامات مرتبط به ماده (2) و بندهاي آن بر اساس صلاحديد مجري طرح مي تواند توسط واحد مديريت برنامه ريزي استراتژيك و توسعه سازماني انجام پذيرد .

 

ماده (3) :‌وظايف و تعهدات مجري طرح

1-3- مجري طرح موظف است سوابق ، مشخصات ، توانايي مشاورين و مربيان طرف قرارداد را ظرف مدت يك هفته از زمان دريافت ، بررسي و نسبت به بررسي و اعلام نظر به طرف قرارداد اقدام نمايد .

2-3- مجري طرح موظف است در ازاء هر گزارش ماهيانه كه طرف قرارداد ارائه مي نمايد نسبت به بررسي و اعلام نظر و در صورت تاييد شركت (مطابق فرم شماره 3)پرداخت حق الزحمه طرف قرارداد اقدام نمايد .

 

ماده (4)‌مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد (                                              )‌به ازاي        ساعت آموزش مطابق با موضوع قراردادو ارائه گزارش (وظائف و تعهدات طرف قرارداد) مي باشد .

 

 

ماده (5)‌:‌ نحوه پرداخت

بر اساس ارائه گزارش مطابق با ماده 2 قرارداد و تاييد ساعات آموزش حين كار در واحد هاي صنعتي در هر ماه به ازاي هر ساعت آموزش مبلغ                   ريال توسط مجري طرح محاسبه و به طرف قرارداد پرداخت خواهد گرديد .

ماده (6) : مدت قرارداد

مدت قرارداد براي انجام موضوع قرارداد از زمان امضاء قرارداد بمدت            ماه شمسي خواهد بود و امكان تمديد احتمالي آن از اختيارات مجري طرح مي باشد .

 

ماده (7) : فسخ قرارداد

اين قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 7 ماده و يك تبصره و فرم هاي شماره (1،2،3)‌و شرايط عمومي قراردادها تنظيم و از هر نظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران است و كليه نسخ آن اعتبار يكسان دارد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             مجري طرح :                                    طرف قرارداد:

        طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختارصنايع                                         شركت

                                                                                 به نمايندگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" شرایط و مقررات عمومی قراردادها"

 

 ماده 1 حدود خدمات :

1 – 1- خدماتی که توسط طرف قرارداد به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع ، کامل و با رعایت دقیق برنامه زمانبندی آن باشد .

2 – 1- کارفرما در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبی ، خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید ، طرف قرارداد پس از دریافت اعلام موارد تغییرات ، باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشـی کتبی به کارفرما تسلم نماید. کارفـرما پس از بررسـی گزارش نسبت به انجام تغییـرات تصمیم گیری نموده و در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه ناظر نیز به تناسب کار و هزینه و تصمیمات انجام شده کسر و یا اضافه خواهد شد . حداکثر کسر یا اضافه نمودن خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد 25% (بیست و پنج درصد) کل این خدمات و کارها خواهد بود.

 

ماده 2 تعهدات  طرف قرارداد :

2- 1- طرف قرارداد موظف است بطور مداوم ( ماهانه) کارفرما را در جریان اقـدامات خود قرارداده و در مقاطع تعیین شده در قرارداد ، گزارش تفضیلی پیشرفته پروژه را ارائه دهد.

2-2- تصویب گزارشها و مدارک تهیه شده از سوی طرف قرارداد بوسیله کارفرما رافع مسئولیت کارشناسی در مورد صحت پروژه و نقشه ها نبوده و در هرحال طرف قرارداد مسئول و جوابگوی نواقص و اشتباهاتی است که به علت نقص کارها بعدا" در پروژه مشاهده گردد.

2-3- طرف قرارداد موظف است در تهیه و تنظیم کلیه نقشه ها و مدارک مربوطه از سیستم متریک استفاده نموده و مشخصات استانداردها و معیارها و دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بکار برد.

 

ماده 3 مالیاتها ، حقوق گمرکی و عوارض متداول در کشور :

3- 1- پرداخت هرگونه مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض ، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق و عوارض دولتی مربوطه به طرف قرارداد و نیازمندیهای قرارداد که در تاریخ امضاء این قرارداد برقرار است و یا قانـونا" مشمول آنها نسبت به طرف قرارداد در آینده برقرار شود بعهده طرف قرارداد  می باشد .

3-2- مبالغی از این مالیاتها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصـول گردد از پرداختهای طرف قراردادکسر و به حساب نامبرده به مراجع مربوطه حواله خواهد شد .

 

 

ماده 4- ضمانت حسن انجام تعهدات :

4- 1- برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات طرف قرارداد ، 10 درصد از هر پرداخت بعنوان تضمین حسن انجام کار کارشناسی کسر و نگهداری می شود که بعد از مدت یک ماه پس از تصویب گزارش نهائی توسط کارفرما به طرف قرارداد مسترد خواهد گردید و در صورت عدم انجام تعهدات طرف قرارداد  با خاتمه دادن به قرارداد بعلت قصور در انجام تکالیف یا عدم انجام قرارداد توسط طرف قرارداد ، وجه الضمان به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید .

ماده 5 موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن :

5-1- موارد فسخ قرارداد :

  کارفرما میتواند راسا" و بنا به تشخیص خود در موارد مشروحه زیر نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نموده و در چنین حالتی هیچگونه وجهی به " طرف قرارداد "تحت هرعنوانی پرداخت نخواهد شد :

الف ) قصور طرف قرارداد در انجام تعهدات محوله

ب ) در صورتیکه طرف قرارداد کار را بدون اطلاع و موافقت کتبی کارفرما جزا" یا کلا" به اشخاص ثالث واگذار نماید .

ج ) در صورتیکه طرف قرارداد عوامل فنی و علمی لازم برای انجام وظائف محوله در موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و دقت لازم و عرفی که از یک طرف قرارداد انتظار میرود را در انجام وظائف و ارائه خدمات خود ، اعمال ننماید .

5-2- موارد خاتمه دادن به قرارداد :

الف ) کارفرما حق خواهد داشت در هر موقع بنا به تشخیص خود به دلائلی غیر از آنچه که در بندهای " الف تا ج " بند 5- 1 همین ماده قید شده است این قرارداد را خاتمه دهد در این حالت این تصمیم باید حداقل یکماه قبل از تاریخ اتخاذ این تصمیم به طرف قرارداد ابلاغ شده و طرف قرارداد محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود :

1-     حق الزحمه کارهای انجام شده توسط طرف قرارداد تا تاریخ اعلام ختم قرارداد پس از کسر مبلغی که از این بابت قبلا" پرداخت شده است .

2-    کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات طرف قرارداد در مقابل افراد حقوقی و حقیقی ، مشروط بر آنکه این هزینه ها بمنظور اجرای این قرارداد بوده و قبل از تاریخ ابلاغ ختم قرارداد تعهد شده باشد .

 طرف قرارداد مستحق دریافت هیچگونه وجه دیگری غیر از آنچه فوقا" به آن اشاره رفت را تحت هر عنوانی نخواهد داشت .

ب ) طرف قرارداد میتواند با موافقت کارفرما و اعلام قبلی یک ماهه نسبت به خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید . در این صورت کلیه حق الزحمه های دریافت شده میبایستی به شماره حسابی که توسط کارفرما اعلام خواهد شد واریز گردد.

ماده 6- ممنوعيت قانوني :

6-1- طرف قرارداد ، اعلام مي كند كه در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعيت اصل ( 141 ) قانون اساسي و قانون منع كاركنان دولت ، مصوب 22/10/1337 نيست .

الف)در صورتيكه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان طرف قرارداد رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد ، قرارداد فسخ مي شود .

ب ) در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا كارفرما ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد ، طرف قرارداد موظف است مراتب را به كارفرمـا اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشـود ، كارفرمـا قرارداد را خاتمه مي دهد . هرگاه طرف قرارداد مراتب را به محض اطلاع به كارفرما اعلام نكند ، كارفرما قرارداد را فسخ مي نمايد .

ج ) طرف قرارداد، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد ، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح ، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، مشاركت و يا منافعي داشته باشند .

د )كاركنان خارجي طرف قرارداد و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند .

هـ ) طرف قرارداد ، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي كند ، محرمانه تلقي نمايد و حد اكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد .

 ماده 7 حل اختلافات :

7- 1- کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجراء این قرارداد یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه حل و فصل نمود ، در هیات داوری سه نفره مرکب از یک نماینده (داور) طرف قرارداد  و یک نماینده (داور) از طرف کارفرما یک نماینده ( داور) مرضی الطرفین ، مطرح و رای هیات لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 مالکیت اسناد :

8- 1- کلیه و یا بخشی از مطالعات ، گزارشها ، نقشه ها ، کتب ، نشریات و طرحهایی که توسط طرف قرارداد به موجب این قرارداد تهیه می شوند و همچنین کلیه اشیاء ، اجناس و مواد اولیه و نمونه ساخته شده در حال ساخت تجهیزات در کلیه مراحل متعلق به کارفرما خواهد بود و طرف قرارداد حق واگذاری ، فروش ، نقل و انتقالات آن را مگر با اجازه کتبی کارفرما ندارد و در پایان قرارداد طرف قرارداد موظف است کلیه موارد فوق را اعم از مصرفی یا سرمایه ای بصورت نو یا مستعمل تحویل کارفرما یا مراجعی که کارفرما کتبا" اعلام می نماید ، بنماید. کلیه حقوق ناشی از حق اختراع ، اکتشاف ، لیسانس ، دانش فنی ، حق تالیف و امثالهم که طی دوره تحقیق بوجود  می آید و حق ساخت و یا تکثیر نمونه ساخته شده و کلیه استفاده های متصوره از این نتایج در حال و آینده بر طبق قوانین مربوطه ( درهرصورت اعم از فروش و یا واگذاری ) تا میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح متعلق به کارفرما و نسبت به مازاد به میزان برابر متعلق به کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود . ثبت اختراع ، اکتشاف و ....... مشترکا" به نام کارفرما و طرف قرارداد خواهد بود.

 

ماده 9 استفاده  طرف قرارداد از نتایج تحقیقات :

9- 1- استفاده طرف قرارداد از نتایج تحقیقات تابع ضوابطی خواهد بود که کارفرما کتبا" معین خواهد نمود.

 

ماده 10 نشانی طرفین :

10- 1- هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا" به طرف مقابل ابلاغ کند در غیر این صورت کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال و تماما" ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده11- فورس ماژور :

11- 1- کارفرما در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیرممکن می سازد ، می تواند قرارداد را تمدید ، تعلیق و یا فسخ نمود و آن را به طرف قرارداد اعلام نماید . در این صورت ظرف مدت یکماه پس از اعلام کارفرما، طرف قرارداد باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به او پرداخت شود را به کارفرما تسلیم نماید . کارفرما پس از دریافت صورتحساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی که به طرف قرارداد تعلق می گیرد به حساب او منظور خواهد نمود.

ماده 12- اولويت قرارداد :

در صورت هر گونه تعارض و تناقض بين مفاد اين " شرايط و مقررات عمومي قراردادها " و مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مناط اعتبار خواهد بود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image