مشاوره به صورت نيمه وقت

 

 

قرارداد نظارت

(مشاوره به صورت نيمه وقت)

 

موضوع قرارداد

 

کارفرما

 

مشاور

 

شماره قرارداد

 

تاریخ قرارداد

 

 

 

این قرارداد بین کانون ………………….. به آدرس ………………………………  که از این پس در این قرارداد کانون نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ......................... دارنده شناسنامه شماره: .........................به نشانی: ................................................................................. دارای تحصیلات: ............................ از دانشگاه/دانشکده ..................... کشور: ................... که از این پس در این قرارداد مشاور نامیده می شود، از طرف دیگر تحت شرایط زیر منعقد می گردد.

1-      این قرارداد به منظور راهبری و نظارت مشاور بر اجرای مفاد قرارداد شماره ......................................فیمابین کانون تفکر و دانشگاه صنعتی شریف  با موضوع تدوین زنجیره تامین شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنظیم و منعقد گردیده است. از جمله وظایف مشاور در این قرارداد عبارت است از:

 • بررسی شرح کار اولیه پروژه و ارائه پیشنهادات اصلاحی به کارفرما
 • بررسی و ارزیابی پیشنهادات دریافتی از شرکتهای مجری
 • انجام نظارت در ضمن اجرای پروژه
 • ارائه پیشنهادات موثر و راهبردی به مجری یا کارفرما در راستای اجرای موفقیت آمیز پروژه.
 • بررسی و کنترل کیفیت گزارشات مرحله ای و نهایی مجری
 • مدیریت و کنترل محدوده پروژه
 • نظارت بر مديريت منابع انساني پروژه شامل نظارت بر سازمان پروژه، و تيم هاي كاري
 • مدیریت ریسک پروژه. بعبارتی دیگر آگاه کردن کارفرما از خطرات پیش رو جهت انجام پروژه و ارايه راهكارهايي براي مقابله با ريسك
 • نظارت بر انطباق شرح خدمات با گزارشات پیشرفت کار مجری
 • نظارت بر رعایت زمانبندی اجرای پروژه
 • بررسی و پیگیری لحاظ کردن اصلاحات مورد نظر کانون بوسیله مجری
 • ارائه گزارش نتایج بررسی گزارشات مجری به کانون
 • هماهنگی جهت تشکیل جلسات بررسی گزارش پیشرفت کار مجری( این جلسات معمولاً به صورت هفتگی برگزار می شود)،تهیه، توزیع و پیگیری تحقق تعهدات مندرج در صورتجلسات
 • حضور در جلسات شورای علمی و در صورت نیاز شورای راهبردی کانون و ارائه گزارش چگونگی پیشرفت کار
 • بررسی صورت وضعیت های مجری و تایید نهایی آنها
 • ارائه گزارشات ماهیانه پیشرفت پروژه به کانون

2-           این قرارداد به منظور انجام شرح کار مشروحه فوق به مدت معین 5 ماه از تاریخ ............... تا  تاریخ .......... تنظیم و منعقد می گردد.

 

3-  مبلغ كل قرارداد 000/500/11   (یازده میلیون و پانصد هزار ریال) است.

 

4- پرداخت به مشاور در 3 مرحله و به شرح زیر صورت می گیرد:

4-1- مرحله اول پرداخت: .............. مبلغ قرارداد پس از بررسی فاز "..................................." و تایید کارفرما پرداخت خواهد شد.

4-2- مرحله دوم پرداخت: .......................... مبلغ قرارداد پس از بررسی فاز " تدوین زنجیره تامین " و تایید کارفرما پرداخت خواهد شد.

5- مشاور متعهد می گردد وظایف محوله را طبق شرح کار تعریف شده از طرف کانون به نحو رضایت بخش انجام دهد.

6-            کسورات قانونی طبق مقررات محاسبه و کسر خواهد گردید.

7-           در صورت افزایش یا کاهش شرح خدمات قرارداد تحت نظارت ناظر، قرارداد ناظر نیز تا سقف 25 درصد مبلغ قرارداد کاهش یا افزایش می یابد.

8- برنامه و ساعات کار با توجه به زمان قرارداد  با توافق طرفين اين قرارداد تنظيم مي گردد و مشاور موظف به رعايت دقيق آن مي باشد.

9- مشاور متعهد مي گردد کليه آمار و اطلاعات مربوط به عمليات کانون را که به اقتضا و ضرورت اداری در اختيار او قرارمي گيرد و يا ضمن کار به آنهادسترسي پيدا مي کند کاملاً محرمانه تلقي نموده و از افشا يا به کاربردن آنها برخلاف منافع کانون چه درطول مدت قرارداد وچه پس ازخاتمه قرارداد خودداري نماید.

10- مشاور متعهد می گردد بدون هماهنگی رسمی با کانون از انتقال و پخش اطلاعات پروژه مورد نظارت در قالب سخنرانی،کارگاه آموزشی،کتاب و یا مقاله خودداری نماید.  

11- کانون از نظرخدمات درماني هيچگونه تعهد و مسووليتي در قبال مشاور ندارد.

12- اين قرارداد هيچگونه تعهدي براي استخدام مشاور از طرف کانون ايجاد ننموده و تعهد ديگري جز آنچه در متن اين قرارداد آمده است براي کانون وجود ندارد.

13- چنانچه مشاوردر ايفاي تعهدات خود جهت انجام موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندي تعيين شده به نحوي قصور یا امتناع كند و يا تعهدات مندرج در مواد 1 الي 16 را نقض نمايد و يا اينكه در حين اجراي كار بر کانون مشخص و ثابت گردد كه مشاور توان اجراي كار طبق استانداردهاي مورد نظر کانون را نداشته قرارداد به صورت يك طرفه از سوي کانون  با ابلاغ کتبی و تعیین مهلت یک هفته ای فسخ خواهد گرديد .

14- در صورت تعارض مفاد این قرارداد با قرارداد مشاوره پژوهشی(تحت نظارت) و در هر مورد دیگر که نیاز به تفسیر قرارداد است نظر کارفرما لازم الاتباع برای طرفین خواهد بود و در تمام موارد سکوت،مفاد قرارداد مشاوره حاکم خواهد بود.

15- آدرس مشاور به شرح مندرج در مقدمه قرارداد است و هرگونه ابلاغ به آدرس فوق به منزله ابلاغ به طرف مقابل محسوب خواهد شد. درصورت تغييرآدرس مشاور موظف است آدرس جديد خود را کتباً اعلام نمايد. در غير اينصورت هرگونه ابلاغ به آدرس قبلي معتبرخواهدبود.

16- طرفين با مطالعه کامل قرارداد، شرايط مندرج در قرارداد را پذيرفته و موظف به اجراي مفاد آن مي باشند.

17- اين قرارداد در17 بند  و در پنج نسخه تهيه و تنظيم گرديده و هرکدام حکم واحد را دارد.

 

 

 

 

نام و امضاء نماينده کانون                                             نام و امضاءمشاور

نام و نام خانوادگی:                                                     نام و نام خانوادگی:

امضاء:                                                                       امضاء:

تاريخ:                                                                      تاريخ:

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image