موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC )

 

این موافقت نامه , در تاریخ ........................... بین ......................... به نشانی .................................... که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و ................. که با شماره ....................... در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران و با شماره ................... در شهر....................... کشور .......................... به ثبت رسیده است و در این پیمان , پیمانکار نامیده می‌شود , به نشانی .......................... از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است , منعقد می گردد .

در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است .

ماده 1. موضوع پیمان

عبارت است از تأمین مصالح و تجهیزات , انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و  سایر خدمات , به شرح درج شده در پیوست 10 , برای احداث , ....................... واقع در .............................. شرایط واگذاری حق استفاده از لیسانس از سوی پیمانکار به کارفرما , در موارد لزوم , طبق پیوست 16 است .

ماده 2. اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع , پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک , به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

-         موافقت نامه

-         پیوست ها

-         شرایط عمومی

-         شرایط خصوصی

-         سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان , در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می‌رسد.

ماده 3. مبلغ پیمان

3-1- کارفرما در برابر انجام تعهداد پیمانکار , مبلغ پیمان را که شامل بخش های زیر است , به پیمانکار می پردازد :

مبلغ ریالی : ................................................................................................................................

مبلغ ارزی : .................................................................................................................................

تفکیک مبلغ پیمان , طبق پیوست 1 , است .

3-2- مبلغ پیمان جز در ارتباط با موارد زیر , مقطوع است .

3-2-1- تغییر کار موضوع ماده 49 شرایط عمومی .

هزینه تغییرات کارها , طبق فهرست بهای درج شده در پیوست 3 , و اندازه گیری تغییرات , محاسبه می شود .

3-2-2- کارهای فهرست بهایی .

در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به صورت اقلام فهرست بهایی باشد , مبلغ پیمان در این بخش از کارها , مبلغ اولیه بوده و مبلغ نهایی آن براساس اندازه گیری کارهای انجام شده ی طبق پیمان و فهرست بهای واحد کارها ( پیوست 2 ) , محاسبه می‌شود .

3-2-3- تعدیل .

هرگاه طبق شرایط خصوصی پیمان , تمام یا بخشی از مبلغ پیمان مشمول تعدیل باشد .

3-2-4- مبلغ (مبالغ) به شرح زیر , که به عنوان مبلغ مشروط ( موضوع ماده 54 شرایط عمومی ) برای تأمین مصالح وتجهیزات و انجام خدمات , به شرح پیوست 17 در نظر گرفته شده است .

مبلغ ریالی : .............................................................................................................................................

مبلغ ارزی : .............................................................................................................................................

3-3- مبلغ پیمان , شامل تأمین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازی و .......................... ساله بهره برداری , به شرح پیوست 11 , به وسیله پیمانکار است .

ماده 4. نحوه پرداخت

4-1- پرداخت ها به پیمانکار , طبق پیوست 5 انجام می شود .

4-2- در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است , نحوه گشایش اعتبار و کاربرگ های مربوط , طبق پیوست 7 است .

ماده 5. تاریخ تنفیذ , شروع کار و مدت پیمان

5-1- تاریخ نافذ شدن پیمان , پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و بعد از تحقق شرایط زیر است .

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

در صورت عدم حصول شرایط تعیین شده ظرف حداکثر 90 روز پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات , دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان , توافق کنند . هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند , تضمین های    تسلیم شده از سوی پیمانکار به وی بازگردانده می شود و با او تسویه حساب می گردد .

5-2- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان , شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . در غیر این صورت , پیمانکار در پایان مهلت 30 روز , کار را شروع می نماید .

5-3- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار , ..................... روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار (Milestone) , در پیوست 14 مشخص شده است .

تغییرات مدت اجرای کار , تابع ماده 64 شرایط عمومی خواهد بود .

5-4- خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار

هرگاه به دلیل قصور پیمانکار ( ماده 66 شرایط عمومی ) , در اتمام طبق برنامه کار یا قسمت های اصلی آن , تأخیر پیش آید , خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , از پیمانکار وصول می شود . مجموع مبلغ مربوطه به این نوع تأخیرها , از .......................... درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

5-5- هزینه تسریع کار

هرگاه پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار , پیمانکار کارهای موضوع پیمان را تکمیل کند , به ازای هر روز تسریع کار , به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی , هزینه تسریع کار به پیمانکار پرداخت می شود .

ماده 6. حد مسئولیت مالی پیمانکار ( Maximum Liability) 

حداکثر مسئولیت پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان و دوره آن ( موضوع ماده 74 شرایط عمومی ) , طبق مبلغ و مدت تعیین شده در شرایط خصوصی است .

ماده 7. مهندس مشاور

مهندس مشاور , در ارتباط با ماده 50 شرایط عمومی ..................... به نشانی .................... است .

حدود اختیارات مهندس مشاور در پیوست 8 بیان شده است .

 

نماینده کارفرما                                                                              نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام                                                                                                         نام

سمت                                                                                                   سمت

امضا                                                                                                     امضا

                                                                                                            مهر

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image