نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت

نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت

 

 

شماره قرارداد عمر:

تاريخ صدور:

تاريخ شروع:

تاريخ انقضاء:

تعداد بيمه شدگان:

حق بيمه سالانه: ........................... ريال

بين شركت .................... به نشاني تهران، خيابان ....................................... كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه ............................ كه بيمه گر ناميده مي شود قرارداد زير منعقد مي گردد:

ماده اول: موضوع اين قرارداد عبارت است از بيمه عمر زمان فوت به هر علت كاركنان بيمه گزار:

ماده دوم: سرمايه بيمه عمر زماني هر يك از بيمه شدگان مبلغ ....................... ريال مي باشد.

ماده سوم: شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تاييد پوشش بيمه اي آنان مي باشد.

تبصره 1- بيمه گر مي تواند با انتخاب خود از تعدادي از كاركنان متقاضي معاينات پزشكي بعمل آورد و سپس آنها را قبول يا رد نمايد و نيز مختار است با اعمال نرخ اضافي آنها را تحت پوشش قرار دهد بهر حال شروع و اعتبار پوشش بيمه اي هر يك از كاركنان پس از تاييد كتبي بيمه گر طي الحاقي مي باشد.

ماده چهارم: حق بيمه سالانه هر يك از بيمه شدگان جهت بيمه عمر زماني مبلغ ...................... ريال مي باشد كه مي بايد از طرف بيمه گزار به صورت يكجا به بيمه گر پرداخت شود.

تبصره: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر به فاصله 15 روز از تاريخ دريافت الحاقي تاييد پوشش آنان توسط بيمه گزار مي باشد.

ماده پنجم: بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف، نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديدا تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جديد) و يا از آن خارج نمايد(استعفاء، انتقال و يا بازنشستگاني كه از پوشش خارج مي گردند و ...) جهت بيمه گر ارسال نمايد.

تبصره1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاي قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب الاجل ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز قبل از تاريخ بيمه گزار(اعلام تغييرات) انتقال مي يابد.

ماده ششم: تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهد شد.

ماده هفتم: در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان، بيمه گزار موظف است مراتب را كتبا و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام و متعاقبا مدارك ذيل را ارسال نمايد.

الف: در صورت فوت

1-      اصل يا فتوكپي تاييد شده خلاصه رونوشت وفات(گواهي فوت) صادره از طرف اداره آمار.

2-      گواهي پزشك قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت.

3-      گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد.(در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد).

تبصره1: در مواردي كه فوت در اثر حوادث ناشي از رانندگي، توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد.

تبصره2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين مي گردد.

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده از آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد.

ماده هفتم: بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.

ماده نهم: حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد.

ماده دهم: حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد 65 سال تمام مي باشد.

بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد.

ماده يازدهم: مدت اين قرارداد يكسال از تارخ شروع آن است و هر يك از طرفين مي توانند يكماه قبل از پايان مدت قرارداد، نظر خود را نسبت به فسخ و يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اينصورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يكسال ديگر تمديد خواهد شد.

ماده دوازدهم: نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image