رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعاده دادرسي در دادگاه‌هاي نظامي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعاده دادرسي در دادگاه‌هاي نظامي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعاده دادرسي در دادگاه‌هاي نظامي

‌رأي وحدت رويه شماره - (‌صفحه 2)

‌روزنامه رسمي شماره 10496 - 1359.12.17

‌شماره 81186 1359.11.29

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 25.58

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌استوار دوم سابق ژاندارمري آقاي عبدالحسين تجسس طي مرقومه‌اي كه به عنوان رياست كل ديوان عالي
كشور مرقوم داشته متذكر شده به اينكه در‌دادگاه تجديد نظر ژاندارمري به موجب رأي شماره 139-47.11.13 به
سيزده ماده حبس جنحه‌اي محكوم گرديده و حكم صادره به موقع اجرا درآمده‌است پرونده مربوط به اتهام فوق در
اثر آتش‌سوزي در بايگاني سوخته و از بين رفته و بنده به استناد سوابق موجود طبق پرونده شماره 3574.9‌
مطروحه در شعبه اول ديوان عالي كشور تقاضاي قبول اعاده دادرسي نمودم و لكن شعبه مزبور بدون توجه به
مفاد لايحه قانوني عفو متهمان و‌محكومان جزائي صرفاً به تجويز موارد مذكور در ماده 279 قانون دادرسي و كيفر
ارتش تقاضاي اعاده دادرسي را رد كرده است در حالي كه شعبه هفتم‌ديوان عالي كشور در مورد تقاضاي اعاده
دادرسي استواريكم مخابرات ژاندارمري بنام هوشنگ زبردست كه به اتهام جعل و ارتشاء در دادگاه تجديد نظر‌به
سه سال حبس جنائي و پرداخت سيزده هزار ريال جزاي نقدي محكوم شده بوده و بر طبق پرونده شماره
3557.7 تقاضاي اعاده دادرسي را قبول‌كرده است و اينك با توجه به اينكه رد تقاضاي اعاده دادرسي در شعبه اول
ديوان عالي كشور مغاير و متفاوت با رأي صادره

در شعبه هفتم مي‌باشد‌تقاضاي رسيدگي در اين خصوص و تجويز اعاده دادرسي در حق خود را دارد. خلاصه آراء
صادره در دو فقره پرونده مذكور ذيلا" درج مي‌شود:

‌بر طبق پرونده شماره 3574.9 شعبه اول ديوان عالي كشور ژاندارمري كل جمهوري اسلامي ايران تقاضانامه
آقاي عبدالحسين تجسس را كه مبني بر‌درخواست اعاده دادرسي از رأي شماره 139-47.11.13 دادگاه تجديد
نظر شماره 2 ژاندارمري كل كشور بوده در ضميمه فتوكپي دادنامه مزبور به‌ديوان عالي كشور ارسال و اعلام
داشته كه پرونده كيفري اصلي در جريان انقلاب طعمه حريق گرديده است و به موجب رأي مزبور متقاضي
اعاده‌دادرسي به اتهام اخذ رشوه به استناد ماده 398 قانون دادرسي و كيفر ارتش در دادگاه بدوي به دو سال
حبس مجرد محكوم شده و رأي فوق در دادگاه‌تجديد نظر فسخ و متهم به همان اتهام با رعايت تخفيف به سيزده
ماه حبس عادي محكوم گرديده است پرونده جهت رسيدگي به شعبه اول ديوان عالي‌كشور ارجاع و شعبه در
تاريخ 58.10.18 پس از قرائت پرونده و اظهار نظر آقاي داديار ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:

‌چون درخواست متقاضي اعاده دادرسي با هيچيك از موارد مذكور در ماده 279 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ماده
466 قانون آيين دادرسي كيفري‌مطابقت ندارد لذا درخواست مزبور مردود اعلام مي‌شود. در پرونده كلاسه
3557.7 شعبه هفتم ديوان عالي كشور متقاضي اعاده دادرسي استوار يكم‌سابق ژاندارمري هوشنگ زبردست
بوده كه از رأي شماره 717-52.6.25 صادره از دادگاه تجديد نظر شماره 2 ژاندارمري تقاضاي اعاده دادرسي
نموده‌و ژاندارمري كشور جمهوري اسلامي ايران تقانامه را با فتوكپي دادنامه به ديوان عالي كشور ارسال و
اشعار داشته كه پرونده اصلي در وقايع اخير سوخته‌و از بين رفته است بر طبق دادنامه مزبور هوشنگ زبردست
به اتهام جعل و ارتشاء به سه سال حبس جنايي و پرداخت مبلغ دوازده هزار ريال به نفع‌صندوق دولت محكوم
گرديده و حكم صادره به موقع اجراء گذاشته شده است. هيأت دادرسان در تاريخ 58.9.14 طبق دادنامه شماره
7.537 چنين‌رأي داده است:

‌با ملاحظه عناوين و مستندات استدعاي مستدعي و ملاحظه اوراق پرونده تقاضاي تجويز اعاده دادرسي
مستنداً به ماده واحده از لايحه قانوني تجويز‌رسيدگي به اتهامات بعضي از محكومان دادگاههاي نظامي اعاده
رسيدگي تجويز مي‌گردد و طبق ماده واحده از لايحه قانوني قانون اعاده صلاحيت‌مراجع قضايي رسيدگي به
دادگاه جنايي كردستان ارجاع مي‌شود.

‌چون دو فقره رأي صادره متفاوت به نظر مي‌رسد پرونده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال
مي‌شود به تاريخ روز دوشنبه 59.2.1‌جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله دكتر
سيدمحمد حسيني بهشتي و با حضور حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم‌موسوي اردبيلي دادستان كل و حضور
جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديده،

‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه هفتم
چنين رأي مي‌دهند:

[z]‌رأي وحدت رويه

‌رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌مستند اعاده دادرسي كه طبق ماده واحده از لايحه قانوني تجويز اعاده رسيدگي به اتهامات بعضي از محكومان
دادگاه‌هاي نظامي مصوب 58.5.20‌شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به عمل آمده است صرفاً محدود به
شقوق مواد 279 از قانون دادرسي و كيفر ارتش و ماده 23 از قانون اصلاح‌پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب
سال 56 نمي‌باشد و در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني دادنامه قطعي صادره از محاكم نظامي كه نسبت به
آن‌استدعاي اعاده دادرسي شده مخدوش تشخيص گردد قبول اعاده دادرسي بلامانع است. اين رأي مستنداً به
ماده واحده از قانون وحدت رويه مصوب‌سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع مي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image