به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن

‌قانون اصلاح پاره‌ای از
مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن
‌مصوب 2535.4.15
‌ماده واحده - تبصره ماده 7 بند 2 ماده 8 بند 2 ماده 9 بند یک ماده 10 و مواد 11 و
14 و متن ماده 15 و تبصره‌های 1 و 2 و 3 آن و مواد 16 و 19 و21 و 22 و بند 4 ماده
23 و ماده 30 و تبصره ماده 39 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن مصوب سال
1345 به شرح زیر اصلاح و یک‌تبصره به ماده 15 اضافه و مواد 114 و 115 و 116 و 117
و 118 و 119 به قانون مذکور الحاق می‌گردد:
‌تبصره ماده 7 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی
کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده
باشد.
‌بند 2 ماده 8 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
"‌بند 2 - داشتن هیجده سال تمام سن".
‌بند 2 ماده 9 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"‌بند 2 - داشتن 25 سال تمام سن".
‌بند 1 ماده 10 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
"‌بند 1 - نخست وزیر - وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و
استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و‌بخشداران و کلیه رؤسای
ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین
مدیر عامل جمعیت شیر و‌خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - رییس اتاق
اصناف - رییس شورای داوری - رییس انجمن بهداری - رییس شورای آموزش و‌پرورش
منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به
استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در‌مؤسسات آموزش عالی
تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان
آموزشی وزارت آموزش و پرورش که‌منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند.
‌ماده 11 - به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 11 - از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:
‌پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر -
خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت
یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد
شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره
قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه
می‌دهد به حکم قرعه‌یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند
از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.
‌ماده 14 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
‌ماده 14 - فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت
کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و‌شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام
داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری
می‌رسانند.
‌داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار
آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
‌ماده 15 - به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 15 - پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی در
مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی‌به دستور وزارت
کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به
عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره
آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا
بخشدار تشکیل‌می‌گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت
کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از‌جانشین آنان
دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور
میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران‌یا آموزگاران یا سردفتران و یا
رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و
تکمیل عده اعضای کمیسیون‌دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن‌ها نمی‌توانند عضو
کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند
مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل
خواهد آمد. کمیسی
ون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل
اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه
انتخابیه حداکثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب
اعلام شود و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأی دهند.
‌بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی 24
نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای‌شرایط رأی دهنده باشند
اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در
محل بخشداری یا فرمانداری دعوت‌خواهد نمود.
‌دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به
عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب می‌کنند. برای تشکیل
جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات
برای تشکیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف
بخشدار را به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ماده 15 - به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌تبصره 1 - در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف
مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر‌معتمدان و رسیدگی به شکایات
موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
‌تبصره 2 - ماده15 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
"‌تبصره 2 - انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت
انتخابات خواهند بود.
‌تبصره 3 - ماده 15 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌تبصره 3 - هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی
استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود
و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.
‌تبصره‌ای به عنوان تبصره 4 به ماده 15 الحاق می‌گردد:
‌تبصره 4 - وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری
تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.
‌ماده 16 - به شرح زیر اصلاح می‌شود.
‌ماده 16 - از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب
اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ
و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.
‌ماده 19 - به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 19 - به منظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب
کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج‌نفر از اهالی همان
محل تشکیل دهند.
‌اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند.
‌محل شعب اخذ رأی حتی‌الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین
می‌شود.
‌ماده 21 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و
تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این‌قانون به عهده انجمن
گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه
باشد بنا به نظر اکثریت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل
می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج
نفری (‌ با‌اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات
دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌ای
برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد. در
صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل‌نشود از طرف فرماندار یا بخشدار
درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای
دائمی انتخابات موضوع‌ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد."
‌ماده 22 - به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 22 - هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن
به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت‌باقی است جریان امر
تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه
پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از
اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت
اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از
دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقیق و در
رفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و
اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و
یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل
کند کمیسیون مقرر در ماده15 در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام
می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال
انجمن‌را فراهم کرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت."
‌بند 4 ماده 23 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
"‌بند 4 - اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است"
‌ماده 30 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 30 - ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که
باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا
انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع
انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد و
منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در
صورتی که شکایت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در
ماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه
را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که
در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظیم صورتمجلس برای
اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله می‌نماید
و طبق نظر شورا عمل می‌کند."
‌تبصره زیر به ماده 39 الحاق می‌گردد:
‌تبصره - روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو
کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود."
‌ماده‌ای به عنوان ماده 114 به قانون شهرداری الحاق می‌گردد
‌ماده 114 - به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به
اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات‌انجمنها. شورای
دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.
1 - معاون وزارت کشور.
2 - رییس کانون وکلا دادگستری.
3 - مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.
4 - دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی
حزب.
5 - دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
6 - مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهد
داشت.
‌ماده‌ای به عنوان ماده 115 با چهار تبصره به قانون شهرداری الحاق می‌گردد.
‌ماده 115 - شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی
و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است.
1 - انحلال انجمن نظارت.
2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
3 - رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
4 - رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار
در مورد انحلال شعب اخذ رأی.
5 - رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس
شورا مطرح می‌شود.
‌تبصره 1 - هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد
نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.
‌تبصره 2 - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف
رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است
شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و
بصیر استفاده نماید.
‌تبصره 4 - شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به
کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رییس
عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد - رییس شورای حزب در
استان واگذار نماید.
‌کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و
تحقیقات را به شورا اعلام نماید.
‌ماده‌ای به عنوان 116 با دو تبصره به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
‌ماده 116 - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و
پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند 4 ماده 9 و
بندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد
بود.
‌تبصره 1 - اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین
شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون
تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو
انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.
‌افرادی که طبق بند 11 آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا
انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.
‌تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چند
بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یک نفر را
برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز
شهرستانها که رییس انجمن‌شهرستان طبق بند 12 آیین‌نامه فوق در شورا عضویت دارد
تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
‌ماده‌ای به عنوان ماده 117 به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
‌ماده 117 - وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در
زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق
خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
‌ماده‌ای به عنوان ماده 118 به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
‌ماده 118 - در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار
ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه
طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود.
‌ماده‌ای به عنوان ماده 119 به قانون شهرداری الحاق می‌گردد:
‌ماده 119 - به استثنای تبصره‌های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی
و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌انجمنهای شهرستان نیز خواهد
بود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.4.7،
در جلسه روز سه‌شنبه پانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و‌سی و پنج شاهنشاهی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image