به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ديه شكستگي استخوان بيني

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ديه شكستگي استخوان بيني

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ديه شكستگي استخوان بيني

‌رأي در مورد ديه شكستگي استخوان بيني (‌صفحه 605)

‌روزنامه رسمي شماره 11666-63.12.20

‌شماره 264 - هـ 1363.12.5

[z]‌رديف: 24.63 هيأت عمومي

‌بسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌احتراماً آقاي جانشين دادستان عمومي بجنورد به شرح نامه 3733-63.4.16 با ارسال دو فقره از پرونده‌هاي
دادگاه كيفري يك بجنورد اعلام نموده در‌مورد شكستگي استخوان بيني از شعب 12 و 19 ديوان عالي كشور آراء
متهافتي صادر شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور نموده است كه خلاصه جريان
پرونده‌ها به شرح آتي معروض مي‌گردد.

1 - در پرونده كيفري يك بجنورد به شماره 35-62.86 آقاي جبرئيل مقدم فرزند رمضان به اتهام ايراد ضرب و جرح
عمدي منتهي به شكستگي بيني‌خانم اشرف‌السادات مرتضوي همسر خود تحت تعقيب دادسراي عمومي
شيروان قرار گرفته و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 شيروان‌ارسال و دادگاه مرقوم به استناد
رأي وحدت رويه شماره 12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك بجنورد قرار
عدم‌صلاحيت صادر نموده و دادگاه كيفري يك بجنورد به موضوع رسيدگي نموده و نظريه خود را بر محكوميت متهم
از جهت شكستن بيني مجني‌عليها با‌توجه به اين كه شكستگي بهبود پيدا كرده است به استناد ماده 91 قانون
ديات به پرداخت يكصد دينار و در مورد خراش صورت شاكيه به استناد شق‌يك ماده 186 قانون ديات به دادن يك
شتر و در مورد ورم صورت شاكيه به استناد شق الف ماده 190 قانون ديات به دادن شش دينار اعلام نموده
است‌كه نظريه مزبور در شعبه 12 ديوان عالي كشور مطرح و به شرح ذيل تنفيذ شده است:

‌پرونده 12-723-15 تاريخ رسيدگي 63.2.23 شماره دادنامه 12.184

‌رأي - با توجه به محتويات پرونده و مباني و مستندات اظهار نظر دادگاه ايراد و اشكالي بر آن به نظر نمي‌رسد با
تنفيذ آن پرونده جهت انشاء حكم به‌مرجع مذكور اعاده مي‌گردد.

2 - در پرونده 36-62.50 كيفري يك بجنورد آقايان غلامرضا خداورديان و برات خداورديان و خانم شوكت دهقانيان به
اتهام شركت در ايراد ضرب‌عمدي منجر به شكستگي بيني آقاي محمد اميرآبادي تحت تعقيب دادسراي
عمومي بجنوردي قرار گرفته و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه‌كيفري يك بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس
از رسيدگي و اجراي قسامه مجرميت آقاي غلامرضا خداورديان را در ايراد ضرب عمدي منتهي به‌شكستگي
بيني مجني‌عليه احراز و به استناد ماده 91 قانون ديات نظر به محكوميت متهم به پرداخت يك صد دينار داده است
و برات خداورديان و‌شوكت دهقانيان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظريه مزبور در شعبه 19 ديوان عالي
كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح ذيل رأي داده است:

685.19.18 تاريخ رسيدگي 62.12.20 دادنامه 19.1379

‌رأي - با توجه به محتويات پرونده موضوع اتهام با ماده 151 قانون ديات منطبق است نه ماده 91 قانون مزبور و چون
شكستگي بيني شاكي بهبودي‌يافته ديه آن چهار پنجم خمس ديه كامل خواهد بود لذا نظريه دادگاه كيفري يك
بجنورد تنفيذ نمي‌شود ليكن هرگاه دادگاه مزبور نظريه اين شعبه را‌بپذيرد مي‌تواند به شرح فوق مبادرت به انشاء
رأي نمايد.

‌نظريه - همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع مشابه بين آراء شعب 12 و 19 ديوان عالي كشور تهافت و
اختلاف موجود است لذا به استناد قانون‌وحدت رويه مصوب 7 تير ماه 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان
عالي كشور جهت اتخاذ تصميم مقتضي مي‌نمايد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز دوشنبه: 1363.9.26 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله
سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و‌قائم مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور حضرت
آيت‌الله يوسف صانعي دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب كيفري و
حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت‌الله يوسف صانعي
دادستان كل كشور مبني بر: "‌نظر شعبه 12‌كه مورد شكستن بيني را كه خوب شده مشمول ذيل ماده 91 قانون
ديات دانسته و استدلال به خاص بودن آن از ماده 151 كه مقرر مي‌دارد در شكستگي‌استخوان كه با درمان بدون
عيب گردد، چهار پنجم ديه شكستن آن استخوان است مخدوش مي‌باشد به خاطر آن كه با توجه به منابع فقهي
مخصوصاً‌تحريرالوسيله كه منابع قوانين حدود و قصاص و ديات مي‌باشد، فساد بيني در مقابل شكستن استخوان
و سوزانيدن بيني نيامده، بلكه آنها به عنوان‌مصداق فساد بيني ذكر شده و لذا ماده 91 اخص از ماده 151
نمي‌شود بلكه دو موضوع متباين است و رأي شعبه 19 كه استناد به ماده 151 نموده موجه‌مي‌باشد و ناگفته
نماند كه مورد شكستن بيني مشمول بند 6 ماده 186 نمي‌باشد، چون شكسته شدن بيني را عرفاً شكستن
صورت نمي‌گويند و شكسته‌شدن استخوان گونه‌هاي صورت و امثال آن مي‌باشد" مشاوره نموده و اكثريت بدين
شرح رأي داده‌اند:

‌وحدت رويه رديف: 24.63

[z]‌رأي شماره: 40-1363.9.26

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ديه شكستگي استخوان بيني در ماده 91 قانون ديات معين شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون ديات
شامل آن نمي‌گردد و رأي شعبه‌دوازدهم به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور از اين جهت
صحيحاً صادر شده و منطبق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده‌واحده تير ماه 1328 در موارد مشابه
براي شعب ديوان كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image