به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير
باشد

‌رأي وحدت رويه شماره 1.60 (‌صفحه 1)

‌روزنامه رسمي شماره 10562-1360.3.14

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 1.60 هيئت عمومي

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور

‌از شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرائمي كه اطفال مرتكب شده و اولياء
قهري متهمان طرف دعوي قرار‌گرفته‌اند رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح:

1ـ در مورد اتهام داريوش و حسينعلي هر دو 17 ساله به شركت در سرقت كه پرونده امر در شعبه دوم دادگاه
جزائي تنكابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح‌بوده دادگاه در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مورد مطالبه زيان
ديده بوده است به اين استدلال كه در امور مدني صغير قانوناً مسئوليتي در قبال زيان‌ديده از جرم ندارد و
مسئوليت متوجه ولي قهري او مي‌شود ولي قهري هر يك از متهمان را به پرداخت مبلغي در حق مدعي
خصوصي محكوم كرده و‌اين رأي به موجب دادنامه شماره 1.2247 - 59.11.15 شعبه اول ديوان عالي كشور به
اين ميان تأييد شده است از ناحيه فرمجامخواه ايراد و اعتراض‌موثري كه موجب نقض حكم فرجامخواسته باشد به
عمل نيامده از جهت رعايت اصول و موازين قانوني و تطبيق مورد با قانون و تعيين كيفر و ضرر و‌زيان هم اشكالي
مشهود نيست لذا حكم را ابرام مي‌نمايد.

2ـ درباره اتهام اميرعلي 17 ساله به اتهام ازاله بكارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران با تعيين كيفر متهم پدر او را
به ولايت از فرزندش به پرداخت مبلغي‌به مدعي خصوصي محكوم كرده پس از تاييد رأي در دادگاه استان و طرح
قضيه در مرحله فرجام شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره2.253-59.3.8 چنين رأي داده
است:

‌در قسمت محكوميت مدني پدر متهم اين اشكال بر حكم وارد است كه مسئوليت مدني ناشي از جرم در دادگاه
جزا متوجه شخص متهم است كه مورد‌تعقيب جزائي قرار گرفته و مداخله ولي متهم صغير در دادگاه منحصراً از
حيث دفاع از حقوق مولي عليه اوست و محكوم كردن ولي متهم در دادگاه جزا‌در حالي كه مستقيماً طرف دعوي
نبوده جايز به نظر نمي‌رسد بنا به مراتب حكم فرجام خواسته از اين حيث مخدوش تشخيص و نقض مي‌شود.


‌نظر به اينكه آراء ياد شده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب
سال 1328 طرح قضيه در هيئت‌عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌شود.

‌از طرف رئيس ديوان عالي كشور - ناصر دولت‌آبادي

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز شنبه 1360.1.29 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله دكتر سيد
محمد حسيني بهشتي رياست كل ديوان‌عالي كشور و با حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول
دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد :

‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل
كشور مبني بر تاييد دادنامه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور چنين اظهار نظر نمودند:

[z]‌راي شماره 2

‌رديف 1.60

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدني در صورتي كه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسئول جبران
خسارت است و ولي او به علت عدم‌اهليت صغير نماينده قانوني وي مي‌باشد بنا بر اين جبران ضرر و زيان ناشي
از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي از‌اموال خود او استيفاء خواهد شد. بنا
به مراتب مذكور رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه مسئوليت جبران خسارت ناشي از جرم به
شخص‌صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب
1328 در موارد مشابه براي شعب‌ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد - Copy

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير
باشد

‌رأي وحدت رويه شماره 1.60 (‌صفحه 1)

‌روزنامه رسمي شماره 10562-1360.3.14

[z]‌پرونده وحدت رويه رديف 1.60 هيئت عمومي

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور

‌از شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرائمي كه اطفال مرتكب شده و اولياء
قهري متهمان طرف دعوي قرار‌گرفته‌اند رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح:

1ـ در مورد اتهام داريوش و حسينعلي هر دو 17 ساله به شركت در سرقت كه پرونده امر در شعبه دوم دادگاه
جزائي تنكابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح‌بوده دادگاه در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مورد مطالبه زيان
ديده بوده است به اين استدلال كه در امور مدني صغير قانوناً مسئوليتي در قبال زيان‌ديده از جرم ندارد و
مسئوليت متوجه ولي قهري او مي‌شود ولي قهري هر يك از متهمان را به پرداخت مبلغي در حق مدعي
خصوصي محكوم كرده و‌اين رأي به موجب دادنامه شماره 1.2247 - 59.11.15 شعبه اول ديوان عالي كشور به
اين ميان تأييد شده است از ناحيه فرمجامخواه ايراد و اعتراض‌موثري كه موجب نقض حكم فرجامخواسته باشد به
عمل نيامده از جهت رعايت اصول و موازين قانوني و تطبيق مورد با قانون و تعيين كيفر و ضرر و‌زيان هم اشكالي
مشهود نيست لذا حكم را ابرام مي‌نمايد.

2ـ درباره اتهام اميرعلي 17 ساله به اتهام ازاله بكارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران با تعيين كيفر متهم پدر او را
به ولايت از فرزندش به پرداخت مبلغي‌به مدعي خصوصي محكوم كرده پس از تاييد رأي در دادگاه استان و طرح
قضيه در مرحله فرجام شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره2.253-59.3.8 چنين رأي داده
است:

‌در قسمت محكوميت مدني پدر متهم اين اشكال بر حكم وارد است كه مسئوليت مدني ناشي از جرم در دادگاه
جزا متوجه شخص متهم است كه مورد‌تعقيب جزائي قرار گرفته و مداخله ولي متهم صغير در دادگاه منحصراً از
حيث دفاع از حقوق مولي عليه اوست و محكوم كردن ولي متهم در دادگاه جزا‌در حالي كه مستقيماً طرف دعوي
نبوده جايز به نظر نمي‌رسد بنا به مراتب حكم فرجام خواسته از اين حيث مخدوش تشخيص و نقض مي‌شود.


‌نظر به اينكه آراء ياد شده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب
سال 1328 طرح قضيه در هيئت‌عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌شود.

‌از طرف رئيس ديوان عالي كشور - ناصر دولت‌آبادي

[z]‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز شنبه 1360.1.29 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله دكتر سيد
محمد حسيني بهشتي رياست كل ديوان‌عالي كشور و با حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول
دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل
گرديد :

‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل
كشور مبني بر تاييد دادنامه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور چنين اظهار نظر نمودند:

[z]‌راي شماره 2

‌رديف 1.60

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدني در صورتي كه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسئول جبران
خسارت است و ولي او به علت عدم‌اهليت صغير نماينده قانوني وي مي‌باشد بنا بر اين جبران ضرر و زيان ناشي
از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي از‌اموال خود او استيفاء خواهد شد. بنا
به مراتب مذكور رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه مسئوليت جبران خسارت ناشي از جرم به
شخص‌صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب
1328 در موارد مشابه براي شعب‌ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image