به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حق اعلام سکوت

حق اعلام سکوت

 

 

حق اعلام سکوت

شايسته است قانونگذار کشورمان نيز در اصلاحات بعدي صراحتاً به اين حق اشارهکند.

طبق اصل 38 قانون اساسي هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوعاست. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگنديفاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.


همچنين در ماده 578 قانون مجازات اسلامي آمده است؛ در صورتي که هر يکاز مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينکه متهمي را مجبور به اقرارکند و او را اذيت و آزار بدني کند، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبساز 6 ماه تا 3 سال نيز محکوم مي شود و چنانچه کسي در اين خصوص، دستور داده باشد فقطدستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوتکند، مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ازسويي يکي از مراحل دادرسي و مهم ترين اقدام بازپرس، تحقيق از متهم است. در طولتحقيق، متهم از حقوقي برخوردار است که در کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين داخليبرخي کشورها مورد حمايت قرار گرفته است. اين حقوق عبارتند از استعلام هويت، تفهيماتهام، داشتن وکيل، حق سکوت متهم و آخرين دفاع.

در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده قاضي ابتدا هويت و مشخصاتمتهم را بايد دقيقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و درادامه موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم، تفهيم و آنگاه شروع بهتحقيق کند.

طبق قانون سوالات تلقيني، اغفال يا اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صدر صورت مجلس قيد مي شود.

آنچه در ماده فوق آمده است، سکوت ارادي متهم را شرح داده اما حق اعلامسکوت که در قوانين برخي کشورها به عنوان تکليف براي مقام قضايي و ضابطان پيش بينيشده، در ماده مذکور مسکوت مانده است و شايد بتوان از عبارت «...مواظباظهارات خود باشيد» حق اعلام سکوت به متهم را رسميت بخشيد تا به اين ترتيب حقوق هيچفردي تضييع نشود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image