به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

الف

الف

آ ئين دادرسي      اسم مجموعهاى است از مقررات كه به منظور رسيدگى بمرافعات يا شكايات (قضائي و ادارى) يا درخواستهاى قضائى ( مانند درخواست در امور حسبى) و ما نند آنها وضع و بكار ميرود ما نند آئين دادرسي مدنى( يا اصول محاكمات حقوقى) و آئين دادرسي كيفرى و آئين دادرسي ادارى و جز اينها. آئين دادرسي تجارىرشته اى است از حقوق خصوصي داخلي كه مربوط برسيدگى بدعاوى ناشي از اعمال تجارتي است. در همين معنى اصطلاح آئين دادرسي بازرگا ني هم بكار مى رود آئين دادرسى كيفرىرشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى كشف جرم ورسيدگى بآن و تطبيق مجازات مرتكب با قا نون و براى تعيين تشكيلات دادگاههاى كيفرى و صلاحيت آنها و مقررات طرح دعوى كيفرى و صدور حكم.  آئين دادرسى مدنىرشته اى است از حقوق داخلى هرملت كه از سازمانهاى قضائي و قواعد راجع به دعاوى مدني بحث مى كند.دراينكه اين رشته جزء حقوق عمومى يا حقوق خصوصي است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شك، آنچه كه نياز به اثبات و استدلال دارد اين است كه اين رشته مربوط بحقوق عمومى است . و الا ارتباط آن بحقوق خصوصي نياز باستدلال ندارد عليهذا تا دليل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشودجزءحقوق خصوصي بشمار مى آيد. آ ئين نا مه( حقوق عمومى) الف- مقرراتي كه مقامات صلاحيتدارما نند وزيريا شهردار و غيره وضع و در معرض اجراء ميگذارند خواه هدف آن تسهيل اجراءو تشريح قا نونى از قوا نين موضوعه باشد خواه در مواردى باشدكه اساسا قا نوني وضع نشده است در همين مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است 0 گاه خود مجلس وضع نظامنامه مى كند.در حقوق اسلام اينگو نه مقررات را حكم مى گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بكار مى بردند 0 وضع اينگو نه مقررات را( كه بنا بر تدوين آن نداشتند) حكومت مى نا ميد ند.ب- آئين نامه (Reglement)يا نظامنامه عبارت است از مقررات كلى كه توسط مراجع اجرائي قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشيدن بآنها وضع شده باشد وشامل آئين نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد( آئين نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معني ا عم كه شامل كليه مصو بات كلى پارلمان است مى شود. )آئين نامه باين معنى مفهوم عامى دارد كه جزقا نون (يعنى مصو بات كلى پار لمان ) و بخشنامه همه چيز را شامل است و مفهوم تصويب نامه از تحت آن خارج نيست و معنى درست آئيئ نامه همين است 0 آئين نامه اجرائى(حقوق عمومى) آئين نامه اى نه براى اجراء يك قانون مقرر ميشود. ممكن است آئين نامه اجرائى را خود مجلس و يا دولت ويا مقامات ادارى كشور در حدود صلاحيتى كه دارند تهيه و بمعرض اجراء بگذارند. آئين نامه مستقل( حقوق عمومى) آئين نامهاى كه مقام رسمي صلاحيتدار در حدود اختيار خود ( و بدون اينكه بمنظور اجراء قانون معينى از قوانين موضوعه باشد) وضع كند. آبونمان   Abonement           عنوان عقودى است كه درآنها تعهد بطور متناوب يا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معين ويكجا يا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق يا روزنامه و تأترياگاز و تلفن و مانند آنها 0 عوض را " وجه اشتر اك "گوينده ترجمه آن باشتراك بى مناسبت است و تقليد از اعراب هم بيوجه است( بند چهارم ماده: 739 قا نون آئين دادرسي مدني ). آبهـاى ساحلى( بين الملل عمومي )قسمتى از دريا كه بفاصله شش ميل بحرى از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد مى باشد آب ساحلى ايران محسوب و در اين منطقه قسمتهاى واقعه در زيركف دريا و سطح و بالاى آن متعلق به مملكت ايران مى باشد( ماده يك قانون تعيين حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت "ولت در درياها محوب 24-4-1313) 0ميز ان آبهاى ساحلى دول در همين حدو" است و آبهاى ساحلى قسمتى ازكشور صاحب آبهاى ساحلى محسوب است و مقررات آن كشور درآن مجرى است. اباحه( مدنى- فقه )ا باحه چيزى بمعنى اجازه تملك يا ارتكاب فعل يامصرف و اخذ چيزى است( ماده 92 ق- م). در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: اباحه تملك(مدنى- فقه )يعنى اجازه تملك. اين اجازه راگاهى مقنن مستقيمأ ميدهد ما نند اجازه تملك مباحات درماده 147ق- م وگاهى ناشى ازقصد انشاء مالك است مانند نثار مال درعروسي كه صاحب جشن از طريق نثار، اباحه تملك مال بحضار مى كند 0 ا ذن در نهادن سرتير برسرديو ار هم مصداق اباحه تملك منافع است( ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملك، جائزيا لازم نيستند بلكه بحسب طبيعت هرقسم ممكن است جائزيا لازم باشد غالبا جائز ميباشند اباحه منافع به عوض(فقه- مد ني )هر گا ه منا فع چيزى (بطور عام كه شامل كار اجير هم باشد) در مقابل عوض( معين يا غير معين )مبادله شود و اين مبادله جائز( نه لازم) باشد آنرا اباحه منافع بعوض گويند پس اگر كسى به باربر بگويد اين چمدان را بفلان مقصد برسان و او هم برساندو مزدى بگيرداين را ا باحه منافع بعوض گويند.ا نتقاد- مورد بالا نوعى ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنى خواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند كه مورد بالا را ازاجاره خارج كرده برخى آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخى آنرا " امر معاملى موجب ضمان " ناميده اند ومقنن مدتي هم در ماده 336 ق- م ازاين فكر پيروى كرده است " در حاليكه فكرلازم بودن (يا جائز بودن) همه اصناف يك عقد( كه عمومأ حقوقدا نان غرب وشرق ازآن پيروى مى كنند) بنظرما فكرقشرى است مثلا به تبعيت از همين فكر سطحي عده اى تمام اقسام عقد قرض ( ا عم ازموجل و غير موجل )را عقد لازم دانسته اند و عده اي ديگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده اى آنرا از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گير نده جائز شمرده اند و بدنبال اين طرز فكر ماده 651 قا نون مدني به بي اساس ترين وجه مدون شد در حاليكه عقد قرض موجل هميشه ازطرفين لازم است و عقد قرض غير موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز استا بداع( فقه )درلغت بمعنى اختراع و ايجادچيز تازه است. در شريعت بمعنى چيز تازه ( فكر تازه) بعنوان ديا نت در دين وارد كردن است. ا بداع احتمال( فقه )فرض جديد و تازهاى در مورديك مساله فقهى اظهار نمودن است. ابداع احتمال، ذهن را ازحا لت بساطت خارج ميسازد( مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 200 ببعد) ابراء( مدني )چشم پوشى اختيارى بستانكار از طلب خود 0 ابراء ازايقاعات است و لازم است( ماده 289 قا نون مدنى). (فقه) اسقاط ذمه غير( خواه ذمهء ما لى باشد يا غيرمالى مانند حق قصاص) 0 ا بلاغ(دادرسه مدني )رسا ندن يك سند رسمي (خواه از اوراق دعوى باشد خواه از اوراق اجراء احكام يا اجراء اسناد لازم الاجراء و غيره  )باطلاع شخص يا اشخاص معين با رعايت تشريفات قانونى مخصوص.  ا بلاغ عادىمرادف ابلاغ قانوني است( رك . ابلاغ قانوني) ابلاغ قانو نىهرگو نه ابلاغى كه مطا بق مقررات قا نون بوده ولى بصورت ابلاغ واقعى نباشد اصطلاحأ ابلاغ قانونى يا ابلاغ عادى ناميده ميشود( ماده 175 آئين دادرسى مدني) ابلاغ واقعىابلاغ به شخص محكوم عليه( يا بطوركلى ابلاغ بشخصى كه غرض از ا بلاغ، اطلاع دادن به او است) يا وكيل او (ماده 175 آئين دادرسى مدني)  ا بلاغ وزارتى(حقوق ا د ارى) هدايت ا دارات وماموران وزارتخانه و مراقبت كارهاى آنان در ا ختيار وزير است و بلكه تكليف او است اگر اين اختياريا تكليف مر بوط بمورد خاص باشد دستوروزير را ا بلاغ وزارتي و دستور وزارتى و حكم وزارتي نامند و اگربطوركلي باشديعنى ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتي نامند.  (سا بقه) ا بلاغ(آئين دادرسي مدني) هرگأه دريك دعوى اوراق دعوى نسبت بيكى ازطرفين آن در محلي مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جريان دادرسى به ابلاغ ديگرى حاجت افتد و تغيير محل اقامت (يا محلى كه براى ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شودا بلاغ سا بق را سا بقه ا بلاغ نامند. سا بقه ا بلاغ درمرحله بدوى براى مرحله پژوهشى هم كافى است.  (مو ارد) 1 بلاغ(دادرسي مد نى) مو اردياست كه د ادستا نها بايد در دادرسي هاى مدنى و بازرگاني دردادگاههاى شهرستان واستان مداخله كنند وآنها عبارتند از: دعاوى راجع باموال و منافع وحقوق عمومى- دعاوى رأجع بدولت- دعاوى راجع بوجوه بريه و امور خيريه كه جنبه عمومى داشته باشند ما نند وصاياي عمومى واوقاف عمومىو ا مثال آ نها- دعاوى را جع به  محجورين و غا ئب مفقودالاثر (ماده 139 دادرسى مدني) ا بلاغنا مهبرگ رسمي متضمن ا خطار امرى ازامور مر بوط بمر افعات دردادگاهها ويا امور حسبى كه از طرف دادگاه بعمل مي آيد (ماده 97 آئين دادرسى مد نى) ا بن ا لملاعنهفرزندى كه نسب او بموجب لعان نفى شده است . رك. لعان ا بوا بجمعىدر معانى ذيل بكار رفته است:ا لف- ميز ان دريافتى مامور وصول در مدت معين از قبيل هفته يا ماه يا غيره. ب- ميز ان پرداختى مامورپر دا خت در مدت معين نسبت بمامورانى كه هم دريافت و هم پرداخت مى كنند. ميزان ابوابجمعى را مرجع صلاحيتدار بحسب دريافت يا پرداخت معين مى كند.( تبصره دوم ماده سوم ازمواد تصويب نامه مورخ 25-3- 39 كه درتكميل تصويب نامه 27404 مو رخ 12-1-38 مقر ر گر ديده  است 0ج- درمورد صاحب جمعان جنسى ميز ان ارزش اوراق و جنس تحويلي بآ نها است چنا نكه گويند ا بوا بجمعى ا نباردار فلان اين مقداراست (تبصره ماده هشت تصويب نامه مذكور) وبهمين معنى در ماده 401 قانون دادرسى و كيفر ارتش بكار رفته است.اتحا ددرلغت بمعنى يگا نگى است ودراصطلاحات ذيل بكار رفته است:    اتحاد دولFederation d'Etates ( بين ا لملل عمومى) نوعى از اتحاددول كه بجهت تقويت جنبهء تمركزقوى بصورت دو لت وا حدمتمايز از دول عضودرمى آيد زيرا از نظر بين المللى كشور واحدى محسوب است و بعكس اتفاق دول( رك . دول) داراى عناصر و اركان حكومت و دولت واحد تمام عيار (از قبيل حكومتGouvernement و پارلمان و دادگاه فدرال) مي باشد و سياست خارجى منحصر تحت اختيار او است يعنى اعضاء اتحاد داراى ديپلماسي واحد ماباشند مانند حكومت سوئيس و كشور امريكاى متحد شمالى و غيره . اعضاء چنين اتحادى را دول متحلده نامندچنانكه مى گويند دول متحده امريكاى شمالى (رك . تركيب دول) اتحاد طريق دومساله(فقه) بمعنى وحدت ملاك (رك 0 وحدت ملاك) و تنقيح مناط استعمال ميشود. مقصود از دو مساله در اصطلاح بالا اين است كه در يك مساله حكم قانوني وجود دارد و در مساله ديگر قا نون ساكت يا مجمل يا متعارض است و هر دومساله مذكور ازيك وادى وازيك جهت ميباشند در اينصورت همان قا نون را تعميم بمورد سكوت مزبور ميدهند مانند حكم قطعى دادگاه وحكم غير قطعى كه قرار اجراى موقت آن صادر شده باشد اين دو مساله بموجب ماده 599 قا نون اصول محاكمات قديم طريق واحد دارند (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 115 ببعد).   اتحادگمركى nuion douaniere(بين الملل عمومى )نوعى از اتحاد دول است كه دول عضو بارفع خطوط وسرحدات گمركى فيما بين ازلحاظ تجارت خارجى سياست واحدى را پيش گرفته و در حكم يك دولت ميشوند و مرزگمركى آنها با دول خارج اتحاد، مرز واحد است و حقوق گمركى كه توسط اين اتحاديه از كشورهاى ديگرگرفته ميشود بر وفق قرارداد مز بور بين اعضاء اتحاديه تقسيم ميشو د. ا تحا ديهانجمن صنفى كه حافظ منافع يك صنف است( و صنف عبارت است ازگروهي كه داراى يك حرفه يا چند حرفه شبيه بهم باشند)0رك،ا نجمن- سنديكا Syndicat  اتفاق دولConfederation d'Etates( بين الملل عمومي) نوعى از اتحاد دول است كه امروزه از بين رفته است و دول اعضاء اين اتحاد، حاكميتSouverainnete  خود را از دست نميدهند. وحدت دول عضو، قائم بيك قدرت مركزى است كه آنرا Dieteيا Congresنامند و قدرت اين دستگاه مركزى ناشى از دول عضو بوده و به نمايندگى از آنان اعمال ميشود و اعضاء اين دستگاه مركزى از طرف دول عضو انتخاب ميشوند 0 سوئيس و آلمان و امريكاى متحد شما لى كه امروز. بصورت دول متحده Etats federaux اد اره مى شوند قبلا بصورت اتفاق دول (دول مجتمعه) ا داره ميشد ند( رك. تر كيب دول).  ا تلاف( مدني- فقه) از بين بردن مال ديگرى كلا يا بعضأ بطوريكه فعل منشاء اتلاف، بوسيله خود فاعل، بهدف هدايت شده باشد( ما نندتحريك سگ درنده بدريدن لباس عابرين) يا فعل مزبور مستقيمأ ( بوسيله آلت يا بدون آلت) بهدف وارد شده باشد مانند شكستن پنجره ديگرى با سنگ يا با دست. عمدوعدم عمدو قصد وعدم قصد نسبت بمسئوليت مدنى تلف كننده فرقى ايجاد نميكند( ماده 328 ق- م) زائل كردن صفت كمالى از مال، نمونه اى است از اتلاف بمعنى اعم ولى اتلاف بمعنى اخص شامل آن نيست وآنرا نقص مى گويند( ماده 389 قا نون مدني) (حقوق جز ا) اتلاف درحقوق جزامختص اشياء منقول است( ماده 257- 241قا نون كيفر عمومى).  ائاث البيتاشياء منقولى كه مخصوص استعمال منزل است ويا جزء تجملات خانه مى باشد .  آئار تاريخىاشياء و ابنيه اى كه بعلت گذشتن زمان طولاني برآ نهايك قوم بآنها علاقة تاريخى پيداكرده باشند (ماده 26 قا نون مدني)  آثار ملىكليه آثار صنعتى و ابنيه واماكن كه تااختتام دوره ز نديه درمملكت اير ان  احداث شده جزء آثارملى ايران است (ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملى مصوب 12- هـ 1309 ) اثبات( فقه)مرحله علم بچيزى را مرحله اثبات آن چيز نامند وچون درعم خطاهم واقع ميشود بنابراين ممكن است مرحله اثبات مطا بق مرحلة ثبوت( واقع)نباشد.( در مقابل ثبوت استعمال ميشود- رك . ثبوت )بجاى اثبات، عبارت " به ثبوت رسا ندن " را بكار ميبر ند واين از اغلاط است 0( آئين دادرسي) اقامه دليل بر مورد ادعاء بر اى ترتب آثار قا نو ني آن برأن. اثبات باز Preuve Libre(دادرسى) شيوهاى است از ا ثبات دعوى كه درآن شيوه قاضي ميتو ا ند بهروسيله كه بخو ا هدحقيقت مو رد   ترافع را كشف وسپس حكم صادر كند حتى بعلم شخصى ميتواند متوسل شودمثال معروف آن، داستان حكمبه تنصيف طفل مورد ادعاء دوزن بود تا مادرحقيقى معلوم شود. رك. ا ثبات بسته- اثبات ميا نه    اثبات بستهPreuve Legale                          (دادرسي) شيوهاى است از اثبات دعوى كه درآن شيوه وسائل اثبات كما و كيفأ بموجب قانون معين گرديده و قاضى نبايد ازآن حدودتجاوزكند ما ننداثبات لواط بشهادت چهار شاهد. اگر قاضي بشهادت آنها تر تيب اثر ندهد فاسق ومنعزل است و تعبدأ بايد بآن ترتيب اثر دهد. رك. اثبات باز- اثبات ميا نه ائبات ميانهPreuve mixte        ( دادرسي) شيوه اى است ارا ثبات دعوى كه در آن، وسائل اثبات كما و كيفا بموجب قانون معين است ولى قاضي در ارزيا بى وسائل اثباتي موجود درقوا نين مو ضو عه در خصوص هر مو ررمعين اختيا را تي دارد مثلا عدد شهود محصورنيست و اگر بشهادت شهود اطمينان پيدا نكند آنرا رد مى كند وهمچنين است ا عتبار ا ما رات قضا ئى ( ماده 424 دادرسى مدني و ماده 1321قا نون مدني) اثر( فقه) درمعا نى ذيل بكاررفته است:ا لف- خبرى كه از غيرمعصوم (صحا بى يا تابعى و مانندآنها) نقل شود 0ب- مر ادف حديث غا لبأ استعمال ميشود. اثر موقوف( فقه) خبرى است كه صحابى آنرا بدون اينكه به بيغمبر (ص) نسبت دهد نقل مى كند. ائم( فقه) عملى كه قانون آنرا بقيد مجازات منع كرده باشد (لاتعاونوا على الاثم) در اصطلاحات فعلى آنرا جرم گويند 0 ا جا ره( مدني- فقه) عقدى است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروى كار خودرا درازاء اخذ اجرت معامله ميكند 0 مورد اجار 0 ممكن است اشياء ياحيوان يا نيروى ا نسان باشد (ماده 466-467 ت- م) اجار 6 اشياء و حيوان(فقه- مد ني) عقداجاره اى است كه مورد اجاره عيئ مال ويا حيوان باشد) ماده 466-468- 507 ق- م). اجاره انسان( مدنى- فقه) در مقابل اجاره اشياء و حيوا نات بكار مى رود. در همان مورد كه اجاره خدمات بكار رفته استعمال شده است( رك 0 اجاره خدمات).  ا جا ره بهابمعنى مال الاجاره است . يعى اجرت و عوض منافع مالى كه بموجب عقد اجاره معين ميشو د. اجاره خدمات( مدني- فقه) عقد اجاره اى است كه شخصى نيروى كارخود را در مقا بل اخذ مزد معامله ميكند صاحب نيروى مزبور را ا جير- خدمتكار- كارگر مى نا مند وطرف اور ا مستاجر- كار فر ما- صا حب كارگويند( ماده 514 ى- م) 0 ا جا ره خطاصطلاح عاميا نة سند اجاره . نوشته اى كه حاكى از عقد اجاره باشد. اجاره معاطاتي(فقه) اجاره اى است كه ايجاب و قبول (يا فقط ايجاب يا قبول) آن غير لفظى گفته ا ند دراجاره خدمات اجاره معاطاتي غير قابل تصور است 0 بهمين جهت اگر كسى بديگرى دستور انجام كارى را بدهد و آن شخص بدون گفتن چيزى كه حاكى از قبول دستور مز بور باشد اقدام با نجام آن كاركند اين عمل حقوقى را ( كه عرفأ اجاره خدمات است) اجاره نميدانند بلكه بعضى آنرا "اباحه منفعت بعوض " دانسته اند و بعضى آنرا " امر معاملى موجب ضمان" دا نست ا ند و عجيب اين است كه قا نون مدنى نيزتحت عنوان استيفاء از نظراخير پيروى كرده است (ماده 336 ق- م) و آنرا از اسباب ضمان قهرى دانسته است (ماده 307 ق- م) در حاليكه مطابق ماده 183 قانون مدنى اين عمل عقد است. اجاره نامچهسند ا جار ه راگويند . بيشتر در اصطلاحات عاميا نه بكار ميرود. اجاره نامهسند حاكى از وقوع عقد اجاره . اجاره نود و نه سا له( مدني) اجاره هاى طويل المدة را با اين رقم مشخص مى كنند درنكاح منقطع هم مدت نود ونه ماله معين ميشود( ماده هشت آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3-5 -43) اجا زه( فقه- مدني) اظهار رضايت شخصى كه قانون رضاى او را شرط تاثير عقديا ايقاعى دا نسته است كه از ديگرى( خواه مالك نباشد خواه مالك، اما محجورباشد مانند سفيه )صادر شد 0 است مشروط براينكه رضايت مز بور بعد ازصدور عقديا ايقاع مذكور صادر شود، اگر پيش ازآن صادر شودآ نر ا اصطلأحآ اذن نامند گاهى بطور عام و با تسامح اجازه رااعم از اذن و اجازه بمعني بالا بكار ميبرند و اين استعمال از اغلاط است.رك . اذن (فقه) در اصطلاحات علم درايه( كه از مقدمات علم فقه است) عبارت است از اذن استاد حديث بديگرى درنقل رو ايات تحت شرائط خاص. و لازم نيست كه مجيز برتر ازمجاز باشد . اجازه ممكن است شفاهى ياكتبى باشد و حتى به غير مميز هم اجازه داده ميشود . ممكن است مورداجا زه نقل روايات كتاب معين بوده يا بعكس نقل همه مسموعات مجيزباشد و نيز ممكن است مجازشخص معين ويا اشخاص غيرمعين( ما نند جميع مسلمين) باشند 0 بعضى عقيده دارند اجازه بمعدوم هم درست است ولى اجازه بصغير حتى در زمـان ولادت درست است و اشكالى و اختلافى در اين مورد نيست 0 اين وضع نوعى از اعتبار دادن به قرطاس بود كه متاسفا نه امروز هم بوضعى شديدترمعمول است و مدرك علم ودا نش قرطاس است كه تا حد فراواني از عمق علم كاسته و به مرض آن افزوده است . ا جازه كا شف( مدني فقه) در هرمورد كه عقد موقوفى (يعنى عقد غيرنافذ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت باجازه دارد و اگراثر اجازه نقل خصوص ملك (از حين عقد موقوف) باشد نه منافع و يا اثر اجازه  حكايت از نقل ملك ومنافع ازحين وقوع عقدموقوف كند آن اجازه را كاشف گويند و اگر اثر اجازه نقل ملك ومنافع ازحين اجازه باشد آنر ا اجازه ناقل ناميده ا ند. رك. كشف ا جا زه  نا قلرك . اجازه كاشف اجباررك .ا كر اه اجبار مادى( جز ا) اجبارى كه با وسا ئل مادى صورت گيرد 0 درمقا بل ا جبارى كه ازراه كيفيات روحى صورت مى گيرد(مانند اغواء و اقناع توأم با تهديد) دومى را اجبارمعنوى نامند 0 اولى را در اصطلاح ديگر( قوه قاهره) نيز ناميده اند. اجبار معنوى(جزا) اجبار مجرم از طريق كيفيات روانى ما نند اغواء واقناع توأم با تهديد. رك . اجبار مادى. اجتماع امر و نهى(فقه) هرگاه يك موضوع معين و مشخص موجود در خارج اتفاقأهم در قلمرو امر قا نون قر ارگيرد وهم درقلمرو نهى قانون، اين وضع را در اصطلاح فقهى (اجتماع امر و نهى) گويند. در چنين موردى عمل به نهى بايدكرد. ا جتناب السيئات او لى من ا كتساب الحسنات خيام گويد:فرياد كه عمر رفت بر بيهوده                                        هم لقمه حرام و هم نفس آلودهفرموده ناكرده سيه رويم كرد                                        ايواى ز كرده هاى نا فرمودهاين انديشه ساده و بديهى است هر چند كه گروهى در گذشته بيهوده عمر در آن مصرف كرده و دفترها نوشته اند. اجتهاد( فقه )استخراج مسائل قضائى وشرعى از ماخذ و منابع آن مانندنص قانون (يعني قرآن و حديث )و اجماع و عقل. " الاجتها د ردا لفروع ا لى الاصول" مقصود ازفروع همان مسائل قضائى وشرعى است ومقصودازاصول منا بع ومآخذقا نون است. پس اجتهاد بمعنى صاحب نظر شدن درفقه اسلامى است 0شخصى كه داراى قدرت اجتهاد باشد به اسامى مجتهد، مفتى، مستنبط، حاكم نا ميده مى شود. اجتهاد در مقابل نصاصطلاحى است كه بين حقوقدا نان قديم و جديد ما متداول است و بر اظهار نظر كسى اطلاق مى شودكه با وجود نصى قانون ميكوشد مفاد قانون معينى را از راه استدلال واعمال نظر اثبات كنديا خلاف آنرا اثبات نمايد. البته اين كارى است بيهوده زيرا با وجود نص قانون تكليف روشن است و صرف وقت براى استدلال كارلغوى است.  (ا جا زه )ا جتها دتصديق به وصول آموزنده علم فقه است بدرجه اجتهاد( ولو در قسمتى از مسائل فقه) كه ممكن است شفاهى ياكتبى( بخط ومهر اجازه دهنده )با شد قدرمتيقن ا جازه اجتهاد اين است كه دارنده اجازه به ادني درجه اجتهاد رسيده است و داراى قدرتي است كه ميتواند در جميع مسائل فقه كه محتاج باظهار نظر باشد اعمال نظر نمايد. ا جداد(فقه- مدنى) هريك از ا بوين پدرمتوفى و ا بوين مادر متوفى تا هرجاكه بالارود عنوان جد را دارد وجمع آن اجداد است و شامل ذكوروا ناث مى شود (ماده 862 قا نون مدنى ) اجداد مرتبه اول(فقه- مدني) پدر پدر ومارر پدر، و پدر مادر و مادر مادر راكه چهار نفر ند اجداد مرتبه اول نامندكه هرگاه يكنفر ازآ نها مو جود باشدا جدا دمر تبه ثا ني ارث نمى برند 0 اجداد مرتبه ثانى هشت نفرند زيرا براى هريك از اجداد مرتبه اول يك پدر ويك مادر مى باشد واجداد مرتبه ثالث شانزد ه نفرند و بر همين قياس در هرمرتبه بعد دو برابر ميشود 0 اجداد مرتبه ثانىرك. اجداد مرتبه اول اجر اءدراصطلاح بكاربردن قا نون يا بكاربستن ا حكام دادگا ه هايا مر ا جع رسيدگى ادارى يا اسناد رسمى راگويند.در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: اجراء احكامگاهى به معني اجراء حكم دادگاه ( دادگاههاى عمومى ويا اختصاصي )و گاهى بمعنى اجر اى رأى دادگاه (ا عم از حكم وقرار) بكار مى رودما ده 599 ببعد اصول محاكمات قديم.درمقا بل اجراء اسناد رسمي وسايراقسام اجراء( ما نئد اجراى مالياتي) استعمال شده است. اجراء اسناد رسمىاجراء اسناد تنظيم شده بوسيله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي وسايرماموران دو لت درحدود صلاحيت و بر وفق مقررات ( ماده 92-93 قا نون ثبت) . اجراء مالياتىهرگاه مودى ماليات از دادن ماليات قطعى خوددارى كند اداره دارائى ميتو ا ند طبق آئين نامه مبنى بر اساس مقررات اجر ائي ثبت اقدام با خذ ما ليات كند( ما ده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16-1-35) اجراء موقت(آئبن دادرس مدني) به اجراء حكمي گفته ميشود كه بمرحله قطعيت نرسيده ولى بطوراستثناء ودرحدود موارد مصرح درقانون موقتأ اجر اء مى شود (ماده 191 آئين دادرسي مدني و ماده 417 قا نون تجارت و ماده 599 اصول محاكمات قديم ). (برگ ) اجراءورقه ا جر ا ئيه را گويند( رك، اجرائيه) (ضما نت) اجراءا لف- قدرتي كه بر اى بكار بستن قا نون يا حكم دادگاه ازآن استفاده مى شود بهمين معنى است اجراء در قوه مجريه كه يكى از قواى سه گانه مملكت است (رك . قوه مجريه) .ب- عكس العمل قانونى تخلف ازيك دستور قا نوني مثلا قانون مقرر داشته كه عاقد بايدكبيرورشيد باشد ضامن اجرائي شرط كبر بطلان معامله است وضامن ا جرائى شرط رشدعدم نفوذ معامله مى باشد يعنى معامله با صغير باطل است ومعامله با غيررشيد غيرنافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء بمعنى دوم مى باشند 0  اجرائيهورقه اى است رسمى كه تحت تشريفات خاص قا نوني در مراجع قضائى يا ادارى خاص تهيه ومتضمن دستوراجراء يك دادگا ه يامفادسند لازم الاجراء يا دستور قانوني معينى است مانند اجرائيه احكام و قرارهاى دادگاهها و اجرائيه اسناد رسمى لازم الاجراء و اجرائيه ماليات يا عو ارض شهرداري و غيره.در اصطلاح ديگر آنرا برگ اجرائى و ورقه اجرائيه مى نامند. اجرا ئيه ثبتىاجرائيه اى كه ادارات ثبت اسناد و دفتر- خا نه ها مطا بق مقررات ثبت صادرمىكنند ( ماده 92-93 قا نون ثبت 0 131 ). در مقا بل اجر ائيه دادگاه بكار مى رود.  اجر ائيه دادگاهاجر ائيه اى كه محاكم عمومى يا اختصاصى پى از رسيدگى و صدور حكم قطعى لازم الاجراء ياحكمى كه موقتآ قا بل اجر اء است صادر مى كنند( ماده 599 اصول محاكمات قسيم وماده 417 قا نون تجارت و غيره) 0  اجر ائيه سند ذمه اىاجرائيه اى است ثبتى (رك. اجر ائيه ثبثي) كه بر اساس آئين نامه اجراء اسناد رسمى لازم الاجراء صادر مى شود و از آثار عمده آن قابليت توقيف مديون سند در صورت استنكاف از اداء دين است. رك 0 سند ذمه اى  اجرائيه سند رهنىمرادف اجرائيه سند شرطى است (رك. اجرائيه سند شرطى)  اجرائيه سند شرطىدرمقا بل اجر ائيه سند ذمى (سند ذمه اى)  بكارمى رود. ا جر ا ئيه سند شرطى بر اساس ماده 34 قا نون ثبت صادرمى شود وداراى مختصاتي است از آن جمله كه مديون سند  توقيف نمى شود بعكس سند ذمه اى. رك. سند ذمه اى اجرت( مدنى- فقه) الف- در عقد اجاره خدمات (ما ده 514- ق- م) عوض اقتصادى خدمت را اجرت نامندهرك. ر زق ب مال الاجاره( در اجاره اشياء- ماده 468 ق- م) را هم اجرت گويند در اينصورت اين كلمه با لغت ديگرمركب است ما نند"اجرة ا لمسمى " و "اجرة ا لمثل" ا جرت ا لمعل(مدنى- فقه )الف- اگر كسى از مال ديگرى منتفع شود وعين مال باقى باشد و براى مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره اى معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايدبصاحب مال مز بور بدهد اجرت المثل ناميده ميشود خواه استيفاء مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او. درصورت اخير، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد ( رـ ك. تجا وز ).ب،- گاهى بمعني عوض المثل است( رك. عوض ا لمثل).  ا جرت ا لمسمى(مد ني- فقه) اجرت مذكوردرعقد ا جاره را اجرت ا لمسمى گويند. اجزا( حقوق ادارى) اصطلاح قديمى حقوق ادارى است به معنى اعضاء وكارمندان يك اداره دولتى يا بلدى است (ما ده33 قا نون محاسبات عمومي مصوب 10-12-1312) اجلاسبمعنى جلسه در زبان فارسى استعمال مى شودمثلابجاى جلسه محرمانه مي گويند ا جلاس محر ما نه (اصل 34 قا نون اساسي) . اين اصطلاح بيشتر درباره جلسات مجالس مقننه استعمال ميشود (اجلاس در معني مزبورصحيح بنظر نميرسد و ترك آن متر است).  اجماعدر لغت بمعنى اتفاق و گرد آمدن( شد پراكندگي) است:ياليت شعرى والمني لا تنفع                                                     هل اغدون يومأ وامري مجمعيعنى هر چند آرزو سود ى ندارد كاش ميدانستم كه روزى از روزهاى عمر خويش را بدون پراكندگى و تشويش ذهن صبح ميكردم .(فقه )در اصطلاحات فقهاء در معاني ذيل بكار رفته است:الف- اتفاق نظر مجتهدان اسلام ازصدر اول تا زمان حال درهمه نقاط جهان در يك مساله حقوقى (فقهى)ب- اتفاق نظر مجتهدان اسلام دريك عصر بريك مساله فقهى 0در هردوتعريف شرط اين است كه مستند و ماخذ اظهار نظرآنان (ازآيات قرآن يا احاديث ويا استدلالات عقلي ويا عرف وعادت وبطوركلى هرچه كه بتواندمستند اظهار نظر باشد( معلوم نباشد وگر نه آن ا جماع را ا صطلاحأ اجماع نميگويند زيرا محتمل است كه ماخذ نظر اجماع كنندگان همان مستند باشد دراين صورت مدرك نظر درآن مسا له فقهى آن مستنداست نه ا جماع. وبر اين اساس بسيارى از اجماعات در واقع اجماع نيستند 0اجماع راهرچند دركتب علم اصول جزء ادله( يعنى منا بع حقوق اسلامى) نوشته اند لكن اين نظرمورد اتفاق نيست وكسانى مانند صاحب شرايع تلويحآ حجيت آنرا بكلى ا نكاركرده ا ند وحقيقت هم همان است زيرا اجماع به معنى اتفاق اكثريت صحا به برخلافت خليفه اول درابتداء امرظاهر شد وبعد فقهاء عامه آنرا اصلى از اصول فقهى قرار دادند و اقليت ها ناگزيرشدند كه دركتب و مدارس خود آنرا عنوان كنند، لى تدريجأ بى اساس بودن آنرا آشكار ساختند و بهترين دليل بر بي ماخذ. بودن آن اين است كه اجماع نه اساس عقلى و عرفى دارد و نه اساس تعبدى درست . ا حاديثى كه بر اى حجيت اجماع نقل مى كنند هيچگونه دلالت براين امر ندارد و در سيستم هاى حقوق عرفى دنيا چيزى بعنوان اجماع ديده نمى شي د و آمار گيرى براى بدست آوردن آراء  اجماع كنندگان واتفاق نظرآ نا ن هيچگاه نشده و نخواهند كرد ومعمولا اجماع را ازمطالعة كتب فقهاء بدست مى آورندآنهم كتبى كه دردسترس است 0 يعنى همين قدر كه در ده يا بيست كتاب فقهى( كتب موجود و در دسترس )نظرى را متفق عليه ديدند و اختلاف نظرى ديده نشد آن نظررا نظرجميع فقهاءتلقى ميكنند وحال اينكه بسيارى از فقهاء اساسأ اهل قلم و تاليف نبودند و بسيارى كه كتاب نوشتندكتب آ نها دروقايع بز رگ تاريخى ازبين رفت درزمان ماكه صنعت چاپ هم وجود دارد بسيارى از كتب خطى فقهاء گمنام را ديده ام كه در يد اولاد آنها است و دير يا زود ازبين خواهد رفت با اين ترتيب بحث ارجحيت اجماع ثمرى  ندارد و نظر صاحب شرايع صحيح ترين  نظرها است 0 واخباريون نيزاز اين جهت نظر درستى اظهار كرده ا ند. در مورد اجماعات بايدعلت اجماع را دا نست و از اينرو بايدروي ا جما عات دقت بيشتركرد اجماع بسيط(فقه) دريك مساله هرگاه فقهاء اعصار و امسارقول واحد داشته باشندآنرا اجماع بسيط نامند 0 درمقابل اجماع مركب استعمال ميشود( رك. اجماع مركب ) اجماع حدسى( فقه )مكتب چهارمى است درتوجيه حجيت اجماع كه فقهاء اماميه ابراز كرده اند و خلاصه آن اين است كه: وقتى كه علماء در تمام ازمنه بريك مساله فقهى اتفاق كرده باشند با توجه باينكه آنها مردمى زاهد پيشه و اهل صدق وصفا هستند اين وضع موجب ميشود كه ما قاطع و قانع بشويم كه آنها مدرك ومستند مسلمى براى اظهار نظر خود داشته اند كه ما برآن مدرك ومستند واقف نشده ايم ولى ميتوانيم به خود همين اتفاق نظرآنان متكي باشيم و بروفق آن رفتاركنيم. بنظر ما چنين چيزى محال است يعنى مدركى باشد و گروهى بأن اعتمادكنند ولى خود مدرك مكتوم بماند.رك. اجماع حسى اجماع حسى( فقه) در حجيت اجماع علماء اماميه عقيده دارندكه جهت اينكه اجماع حجت است و از منابع فقه اسلام است اين است كه اجماع كاشف ازنظر امام (ع) است و نظرامام متمع است نهايت اينكه در نحوه كاشفيت اجماع از نظر امام سه  مكتب مختلف پديد آمد:الف- مكتب اول عقيده دارند كه چون اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم يكى از فقهاء امت ودر رأس آنان است بنا بر اين امام( ولوكه غائب باشد) بايد بطور ناشناس در ميان اجماع كنندگان باشد بطوريكه اگر همه اجماع كنندگان معلوم النسب( يعنى فقيه شناخته شده) باشند آن اجماع حجت نيست چون امام در ميان اجماع كنندگان نيست پس شرط حجيت اجماع دراين مكتب اين است كه بايد بين اجماع كنندگان يكنفر ناشناس باشد. اين اجماع را اجماع دخولى هم ناميده اند.ب- مكتب دوم كه ازنظرآنان به اجماع لطفى تعبير ميشود و كاشفيت اجماع را از نظر امام چنين توجيه كر ده ا ندكه اتفاق نظر علماء بريك مساله فقهى كاشف از موافقت نظر امام با آن نظرى است كه علماء اظهاركرده ا ند زيرا اگر نظرعلماء مخالف شرع الهى وآسما ني باشد برحكيم لطيف( خداو ندتعا لى) لازم است كه بوسيله نماينده خود (امام) آن اتفاق را برهم زند وآنان را براه راست هدايت فرمايد زيرا خداوند را بربندگانش لطف است ولطف از قواعد وسنن ا لهى ست بطوريكه ازاين معنى به قاعده لطف تعبيركرده ا ند. ج- مكتب سوم كه ازنظرآنان به اجماع كشفى تعبير مى شود عقيده دارند كه به محض وقوع اتفاق نظر بريك مسالئه فقهى كشف ميشود كه آن نظر از امام( ع) گرفته شده است ولى مخالفان اين مكتب گفته ا ند كه اين استدلال درزمان حضور امام درشماست نه درزمان غيبت. رك . اجماع حدسي اجماع دخو لىرك. اجماع حسى اجماع كشفىرك . اجماع حسى اجماع لطفىرك. اجماع حسى اجماع محصل(محصل بروزن معطل) اجماعى است كه شخص از طريق استقراء آراء مجتهدان در اقوال و نوشتجات  آنان (كه شخصأ و بدون واسطه ا نجام ميدهد) بدست ميأورد و وقوف بر اتفاق نظرآنان پيدا ميكند.بعلت نبودن وسائل امار كيرى صحيح در ا عصارقديم وعدم توجه باين وسيله سودمند تقريبأميتوان گفت اجماع محصلى وجود خارجى ندارد 0اجماع محصل در مقابل اجماع منقول بكارميرود. رك . اجماع منقول اجماع مركب(فقه) هرگاه دريك مساله فقهاء اعصار و امصار تا زمان حال دويا چند نظرابراز كرده باشند( مثلا اگر پنج نظر ابراز كرده باشند )بطور ضمنى اتفاق بر نفى قول شثم كرده ا ند واين اتفاق بر نفى قول ششم را اجماع مركب گويند يعنى اجماعى كه مركب است از دستجات مخالف كه در مثال بالا پنج دسته هستند. درحجيت اجماع مركب بين موافقان اجماع اخنلاف نظر وجود دارد. اجماع منقول( فقه) هرگاه شخص خود از طريق تصفح و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر اتفاق نظر آنان در يك مساله فقهى پيدا نكند بلكه ازقول ك يكه اجماع محصلى را بدست آورده نقل وجود اجماع معينى !ابكند اجماعى راكه اين تقل قول كننده ا ظهاروا علان ميكندما جماع منقول گويند 0 اجماع محصل نسبت به تحصيل كننده اجماع( يعنى كسيكه خودآراءرا استقراء كرده وواقف بر اتفاق نظرمجتهدان شده است)  اجماع محصل است ولى اگراوبه ديگرى ازوجود آن اجماع، خبرى بدهداجماع را نسبت بآن ديگرى اجماع منقول گويند.    (تحصيل) اجماع(فقه )يعنى تصفح و استقراء يك يك آراء مجتهدان اسلامى دريك مساله فقهى معين از كتب يا ازاقوال آنان كه  خود بخود اين تصفح منتهى شود بموقوف اوبر اتفاق نظرآن مجتهدان درآن مساله.در مقابل "نقل اجماع " استعمال ميشود كه برموارد ذيل صادق است:الف- كسيكه اجماع را بطريق فوق تحصيل كرده وقوع چنان اتفاق نظرىرا بر اى ديگرى ياديگران نقل كند وآنان را بياگاها ند.ب- آن ديگرى كه بطريق فوق آگاهى پيدا كرده براى ثالث و رابع و ديگران ازوجود چنان اتفاق نظرى صحبت كند.   ( خرق )اجماع( فقه )يعنى ابراز نظر جديد در يك مسأله فقهى كه قبلا نسبت بآن مساله اعلام وجوداجماع برخلاف آن نظر شده است (خرق بمعنى پاره كردن است )   ( نقل) اجماعرك. تحصيل اجماع  اجنبى(بين الملل خصوصى) كسيكه فاقد تابعييت كشورمعينى است نسبت به دولت آن كشور وافراد آن، اجنبى (يا بيگانه )محسوب ميشود 0(فقه) الف- غيرمسلم را گويند در همين معنئ درفقه لفظ " كافر " هم استعمال شده است 0 اجنبى بودن درفقه ازنظر نداشنن عقيده اسلام است ولى درحقوقهاى جديد از نظر نداشتن تابعيت يك كشور است. ب- در فقه ثالث نسبت بطرفين عقد را نيز اجنبى گوينده    اجير(مدني- فقه) كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله ميكند عقدى كه بين اجير و طرف او (مستاجر)واقع ميشود " اجاره خدمات " ناميده ميشود (ماده 514 ق- م) و از مصاديق عقد اجاره است.  اجير خاص( فقه) اجيرى است كه در مدت معين براى انجام كارى بمباشرت خود اجير مى شود. هم چنين است اگر ابتداء مدت اجاره معين باشدو بين طرفين شرط شده باشدكه از روز شروع بكار بدون فاصله آن كار را بپايان برسا ند. اجير منفرد و اجير مقيد نيز درهمين معني بكاررفته است.  اجير مشترك( فقه) در تمام موارد ذيل صدق مى كند: الف- اجيرى كه تعهد انجام كارى را بدون شرط مباشرت با تعيين مدت كرده ب- اجيرى كه تعهد مزبور را با شرط مباشرت وبدون تعيين مدت نموده باشد. ج- اجرى كه تهد مزبور را بدون شرط مباشرت و بدون تعيين مدت نموده در همين معنى اجير مطلق هم استعمال شده ا ست  اجيرمطلق( فقه) مرادف اجير مشترك است( رك. اجير مشترك)  اجير مقيد( فقه )مرادف اجير خاص است( رك 0 اجير خاص)  اجير منفرد( فقه) مرادف اجير خاص است( رك. اجير خاص)  آحا د(فقه) هر روايت كه بحد تواتر نرسيده باشد بأن خبرواحد( كه جمع آن اخبار آحاد است )گفته ميشود . خبر متواتر نادر است و اخبار غالبأ از جنس خبر واحد هستند.رك . متواتر  احاله(جزا) خروج دادگاه ازصلاحيت محلى ( رك 0 صلاحيت محلى)براي رعايت پاره اى مصالح در اينصورت جرمى كه بايد برحسب اقتضاء صلاحيت محلى در دادگاه معينى رسيدگى شود دردادگاه هم عرض آن رسيدگى ميشود كه با اذن دادگاه عالي برتر ازآنها رسيدگى ميشود (ماده 205 قا نون جزا)( بين الملل خصوص) اگر قانون بيگانه احوال شخصى بيگا نگان را احاله بقوانين ايران( مثلا) كند در اينصورت قاضي ايراني ناچاراست كه قوانين دولت متبوع خود را اجراء كند ولى اگر بقوانين كشورثا لثى احا له كرده باشد قاضى اير ان مكلف برعايت آن نخواهد بود.  احتكارجمع آورى كالاهاى بازرگا نى به قصد و انتظار نايابى و كميابى و فروش بقيمت گران . چنين شخصى را محتكرگويند. ا حتكارى كه بزه است عبارت است ازاينكه كسى كالاى موردا حتياج ضروري عامه رازيا ده ا زمصرف خود داشته و بر اى جلوگيرى ازفروش بدولت يا مردم پنهان كند (ما ده يك قانون جلوگيرى از احتكار مصوب 1320 و ماده 10 قانون متمم بودجه1317) احتلام(فقه)يكى از علامات بلوغ شرعى است.  احتلام درلغت بمعنى جماع در خواب است ولى دراصطلاح عبارت است ازخروج منى براثر نوعى از تخيلات غير ارادى جنسى يا حركات غيرارادى جنسى كه درخواب صورت ميگير د.   احتياط( فقه )ا خذ بشيوه اى كه درآن حتى المقدور منظور مقنن عملى گر دد واين درمواردى است كه شك پيش آيد والا در مواردىكه منظورمقنن روشن است موردى براى احتياط نيست 0 شكوكى كه در مورد آنها احتياط مى كنند محدود و معين است و شامل همه شكوك نمى شود. غالب موارد احتياط دور از احتياط است 0 احد حدود (دال احد مشدد است) (فقه) مجازات شديدتر را گويند در اصطلاحات حقوق كيفر كنوني مجازات اشد گويند 0  احر ام( مدنى- فقه) احرام بكسر اول اسم جامه اي است كه حاجيان درمحل مخصوص ( ميقات)پوشند وقصد احرام كنند ونيزاسم عملى است كه دخول در آن موجب حر ام شدن امورمعينى بر عامل( كه محرم ناميده ميشود )آن است 0( ماده 1053قا نوز مدني )  احصائيهعلم و طرز علمى در شمارش پديده ها و وقايع خارجي اعم ازا جتماعي و مادى و اقتصادى وغيره. فرهنگستان كلمه آمار را بجاى آن نهاده است.  احصان( فقه) اول- احصان دوقسم است: احصان مرد و احصان زن 0احصان مرد اجتماع سه شرط زير است الف- مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد( در هر جهت)ب- زني باختيار داشت باشد از طريق عقد دايم يا مالك كنيزى باشد.ج- زن مزبور هميشه در اختيار مرد فقهاء شرط بلوغ وعقل را هم افزوده اند و درآن خلاف است.مردى كه داراى شرايط بالا باشد محصن ( بر وزن مسلم )ناميده ميشود 0شرطهاى بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب اين شرطها زنا كندآن زنا را زناى محصنه نامند 0احصان زن عبارت است ازاجتماع سه شرط زير در زن:الف- در ازدواج دايم مردى باشديا مملوك او باشد 0ب- هميشه دسترسى بمرد مذكور بالا داشته باشد.ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد 0چنيئ زني را محصنه نامند و زناى اورا دراين شرايط پس ازبلوغ، زناى محصنه گويند. احصان ازكيفيات مشدده قا نو نى است.احصان مذكور بالا در مورد زنا بكار مير ود ودرقا نون كيفر ا ير ان ديده نميشود و بجاى زناى محصنه عنوان "روابط نا مشروع زن شوهردار و مرد زن دار" بكاررفته است( ما ده 212 قا نون مجازات عمومي ).دوم- در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت دريك فردحاصل ميشود 0 احصان به اين معنى از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعى ديده نشده است 0  ا حضا رامر مرجع قضائي ويا مرجع صلاحيتدار ديگر بحضور مامور در نزد او در موعد يا زمان معين (ماده 15 1-336-407  آئين دادرسى مدنى و ماده 737 ببعد اصول محاكمات قديم و ماده97  قا نون اصول تشكيلات )0   احضار نامه  Mandat de comparution      ورقه اى كه در آن دادگاه ياقاضي امر بحضوركسى اعم از متهم يا مطلع ياگواه بدادگاه ومر اجع قضا ئى كرد ه با شدضما نت اجراء تخلف ازاين امرجلب بدادگاه و بمرجع د ستور دهنده است (ماده 109- 111 قا نون آئين دادرسئ كيفرى وما ده 145 قانون دادرسى و كيفر ارتش )   احضاريهمرادف احضار نامه است( ما 1095- 111 قا نون آئين دا درسي كيفرى ).رك. احضارنامه  احكلم امضائىرك 0 حكم امضائى 0  احكام رئيس كشور( حقوق عمومى )يا Decrets و آن احكامى است كلى (كه نظر بشخص خاص ندارد) يا جزئى( كه نظر بشخص خاص د ارد) كه كتبآ ازطرف رئيس كشورصا در مي شو د 0  ا حو ال( مدني) مجموع اوصاف يك شخص كه  قا نون مدني، آنها راموضوع آثارحقوقى براى آن شخص قرار داده است مانند ازدو اج، تا بعيت، اسم، اقامتگاه، اهليت.  احوال اشخاص يا  Etats des personnesعبا رت است ازوضع قضائى اشخاص نسبت بكليه حقوقى كه ميتوانند داشته باشند 0رك 0 احوال مدني  احو او شخصيهترجمه اصطلاح خارجى Etat des personnes و اصطلاح Etat وStatutاست كه عبارت است از مجموع صفات انسان كه باعتبار آنهايك شخص در اجتماع داراى حقوق شد 0 وآن حقوق را اجراء مى كند ما نند تابعيت و ازدواج واسم واقامتگاه واهليت و غيره. احوال شخصيه درمعنى اخص، شامل اهليت نيست (ماده هفتم قا نون مدنى) مقصوداز احوال در ثبت احوال همين معنى است.(ماده پنجم پروتكل ضميمهء عهد نامه مودت و اقامت وتجارت ايران ويو نان مصوب 10-12-1310)  احوال مدنىيا Etat Civil عبأرت است از وضع قضائى اشخاص از نظر حقوق خصوصي Droit prive  ( ثبت)احو الثبت احوال شخصيه( از قبيل ولادت، فوت، ا زدو اج، طلاق، جنسيت، تا بعيت) دردفاتر رسمى مخصوص كه آنهارا دفاتر سجلى يادفاتر سجل احوال گويند.  احياء(مدني- فقه)مقصود احياء زمين هاى مو ات ومبا حه است ومقصود ازآن كارها! ات كه در نظر عرف، آ با دكردن محسوب شود. زراعت، كشت درخت، بنا ساختن از نمونه هاى آن هستند . معذلك صدق عرفى اين مفهـوم هم به هدف احياءبستگي دارد و هم بنوع زمينى كه احياء ميشود مثلا اگراحياء زمين براى زراعت است و زمين جنگل است بايد اشجار وبوته ها را در آورد و اگر محتاج به آب است راه آب را درست كند يعنى حفر نهركند ولى جريان دادن آب شرط صدق احياء نيست و همينقدر كه نمين مهياى زراعت شد و راه آب درست شد احياء صدق مى كند و شخم كردن وزراعت كردن شرط نيست. اگرزمين اززمينهائى باشدكه دائمأ آب ترشح مى كند احياء آن بقطع هرزاب است ازطريق زه كشى 0 اگر زمين نشيب وفراز داشته و زراعت موقوف برفع آن باشد رفع نشيب وفراز شرط احياءاست 0 دراراضي ديمى كه صرف شياركافى است و سنگ كشى و ريشه كنى براى انتفاع از آن زمين ضرورت ندارد همان شيار احياءاست وملك اوميشود ولى صرف خط كشى و نشان گذارى دراين اراضى مصداق تحجير است نه احياء. برخى از فقهاء اين اراضي را قابل احياء نميدانند زيرا بالذات محياتند 0اما دراحياء بمنظور باغ ساختن كشيدن ديو اررا شرط كرده ا ند بنحومتعارف محل و درست كردن راه آب و حتى بعضى غرس نهال را هم شرط كرده اند.دراحياء بقصد ساختن خا نه كشيدن ديوار وزدن قسمتى ازسقف كافي ست. دراحياء زمين بر اى آغل كشيدن ديواركافى است . درا حياء زمين بر اى چاه، كندن آن تا بحدى كه به آب بر سدضر وري است 0 درا حياء بر اى قنات، جريان آب ضرورى ا ست 0 در احياء از براى شق نهر از نهر مباح بايد دهنه نهررا بآب نهر اصلى برسا ند وآب بدرون آن جارى سازد و بعضى جريان آب را لازم ندانسته اند. در احياء معادن تحت الارضي (معادن باطنه) بايد حفارى نزديك به كان برسد وگرنه تحجير محسوب است وموجب اولويت است و در معادن سطح الارضي احياء صدق نمى كند و مانند هيزم هركسى در حيازت سبقت جست مالك ميشود. در تمام موارد شك در صدق احياء اصل عدم است دراينصورت فقط ممكن است تحجيرصدق كند. مورد احياءاگر قبلا متعلق حق غير (از طريق تحجيريا اذن مقام صلاحيتدار درتصرف درآن) واقع شده باشد نميتوان بدون كسب رضاى ذيحق در آن اقدام بعمليات احياء كرد 0 نيز در ملك غير نميتوان اقدام باحياء كرد اما در حريم زمين آباد احياء بمنظورى كه منافى با حق حريم نباشد اشكالى ند ارد مثلا در حريم قنات، احياء بقصد ساختن خانه يا آغل منعى ندارد . اقدام كننده باحياء بايد قصدتملك كند وگر نه مالك نميشود.  احياء اراضىاصطلاح تفصيلى احياء است (رك. احياء )  احياءمواترك . احياء (و آئين نامه عمران اراضي باير وموات مصوب 16/10/43 هيات وزيران شماره 35402 مورخ 16/10/43)  اخاذىChantage      (جزا) گرفتن وجه يا چيزى از ديگرى بزور و تهديد( ماده 234- 235 قا نون جزا) ممكن است پدرى را تهديد بافشاء سر پسرش كرد و از پدر اخاذى نمود 0 امرى كه تهديد بافشاءآن، شودممكن است مطابق واقع باشديا خلاف واقع مثل اينكه حكم محكوميت كيفوى يا ادارى عليه كسي صادر شده و اخاذ او راتهديد بانتشار آن حكم كئده  اخبارى (بفتح اول)(فقه) گروهى از فقهاء راگويندكه پيرو مكتب مخصوص فقهى بوده و ادله فقه را منحصر- به قرآن و اخبار دانسته اند حتى آيات كتاب خدا راهم به ماخذ بيان  خبار. حجت ميداننديعنى مدلول آيات را از طريق أخبار فهميده و بآن تمسك ميكنند- و بعبارت ساده تر منابع حقوقى از نظر آنا فقط مفاد اخبار و احاديث است و بهمين رو بآنان اخبارى گفته ميشود. مكتب اخبارى اين حسن را داردكه به عبارات قانون توجه بيشتر مى كند ولى بهرحال مكتبى است سطحى . پيروان اين مكتب درميان اهل سنت به ظاهرى معروفند از آن جمله است ابن حزم ظاهرى اندلسى صاحب كتاب "المحلى " و"الاحكام " دوكتاب نفيس درفقه واصول 0و ازفقهاءشيعه محمد امين استرابادى صاحب كتاب " الفوائدا لمدنيه " هما نند اواست.( رك 0 مكتب اخبارى)  ا ختر اعابداع محصول صنعتى تازه و نيز كشف وسيله تازه يا اعمال وسائل موجود بطريق نو براى تصحيل يك نتيجه يا محصول صنعتى يا فلاحتى را گويند (ماده 27- 28 قانون ثبت علا ئم)  (ورقه)ا ختر اعتصديقى است كه اد اره ثبت تحت تشريفات خاص قانونى به مخترع ميدهد تا ازحق انحصارى اختراع خود استفاده كند (ماده 45 نظامنامه اصلاحى اجراي قا نون ثبت علائم و اختراعات سال 1337 ).  اختلاس( فقه )برداشتن مال غير از راه خدعه.( قا نون مجازات عمومي) عناصر اختلاس عبارت است از:ا لف- مرتكب كارمند دولت ياشهردارى يا بانكها باشد فرق نمى كند كه مامور رسمى باشديا نه 0ب- مال منقول يا وجه نقد (بشرح ماده 152 قانون جزا) را كه بمناسبت انجام وظيفه اش باو سپر ده ا ند بردارد 0ج- شد متقلبانه داشته باشد.د- عمل بقصد خود كند صرف قصدكافى نيست ه- تحصيل مال يا نفعى كند 0اختلاس راگاهى تصرف غيرقانوفى بمعنى ا خص مى گويند 0ماده 400 قا نون دادرسي و كيفر ارتش ( رك 0 تصرف غير قانونى )   اختلال دماغمرادف ا ختلال مشاعر است( رك. ا ختلال مشاعر)  اختلال مشاعر( جزا )حالت كسيكه داراى قوه تميز ناقصى است و از حد ديوانگى بيرون است ولى بحداقل عقل نمى رسد . درهمين معنى اختلال دماغ هم بكاررفته است در اصطلاحات فقهى باين اشخاص ضعيف العقل مى گويند 0(ماده 40 قا نون جز ا وماده چهارم قا نون اقدامات تامينى مصوب 12-2-1339)اخذ در لغت بمعنى گر فتن ا ست 0 دراصطلاحات ذيل بكار رفته است:  اخذ به- خيار(فقه- مدني )يعنى استفاده از حق خيار و اعمال حق خيار.  اخذ به سوم( مد ني- فقه) سوم بروزن يوم- كسيكه كالائي را از دست بايع ويا از بساط او گرفته كه در آن مطالعه كند و بسنجد و بعدأ وارد مذاكره براى خريد آن شود اين نوع از وضع يد بر مال غير را "ا خذ بسوم " گويند.سوم در لغت بمعني عرضه كالا وذكرثمن از طرف بايع و درخواست و تقاضاى فروش از طرف مشترى راگويند.  اخذ به شفعه( مدني- فقه )هر گاه مال غيرمنقول قا بل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد ويكى حصه خود را بثالث بفروشد شريك ديگر حق اخذ بشفعه دارد يعني حق دارد كه بمقدارثمن بمشترى بدهد ومبيع راتملك كند 0 اخذ به شفعه از ايقاعاات است (ماده 808 قا نون مدني)  اخطاردر لغت بمعني يادآورى كردن و خاطر نشان نمودن است 0در اصطلاحات ادارى( اعم از قضائى و غيره )يادآورى كردن رسمى يك يا چند مطلب درحدود مقررات جارى است ما نند اخطارهاى مالياى و اخطارهائي كه از طرف وزارت كادگسترى يا ثبت براى اشخاص در حدود قا نون فرستاده ميشود.   اخطار قبلىيا پيش آگهي Preavis آگهى مختصرى است كه پيش از موعد پرداخت دين بر اى بدهكار فرستاده ميشود 0   اخطار نامهورقه رسمى متضمن اخطار را گويند. ( رك . اخطار)    اخفاء  اشياء Recel     (جزا )جرمي كه بموجب آن مجرم با سوء نيت اشيائى را كه ديگرى ازطريق جنحه يا جنايت برآنهامسلط شده وبدست آورده پنهان كند فرق نمى كندكه پنهان كننده  عالمأ اين كاررا بكند يا قرائن بردانستن وجود داشته باشد0  اخفاءمقصر( جزا)عناصر اين جرم عبارت است از:ا لف- شخص قا نونأ دستگيرشده وياكسى باشد كه باتهام جنحه يا جنايت بدستور مقام صا لح امر به دستگيرى اوصادرشده ب- اخفاء شخص مزبور ازمرئى ومنظر و دسترس ماموران كشف جرم و يا تهيه وسائل فرار براى او.ج- عهددر ارتكاب اخفاء يعني با علم بوضع شخص مزبور اورا فرار دهد يا مخفى كند( ماده 123- 124 قا نون جزا)   اخلاققواعدى كه در طول ادوارى از زندگى يك جامعه بسائقه فطرت و انديشه هاى گو ناگون آن جامعه بوجودآمده وافر اد آنهارا محترم شمرده وبيش وكم بمعرض اجراء در مى آورند و تخلف از آنها وجدات اكثريت جامعه رامتألم وناراحت كند مبناى آنها ترويج خوبى ها وكاهش بديها است و ممكن است قوانين موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون اينكه وارد جزئيات آنها شود 0در يك كشوراگراموراخلاقى همه افراد آن كشور را دربرگيرد (يعنى اختصاص بناحيه معين يا جماعت معين نداشته باشد) آنها را اخلاق عمومى گويند. اصطلاح اخلاق در مقا بل حقوق وقواعد راجع به زندگى قضائى قرار مى گيرد. اخلاق حسنهقواعدى است كه در زمان ومكان معين، توسط اكثريت يك اجتماع، رعايت آن لازم شمرده ميشوديا عمل بآنها نيكو تلقى ميشود وفاقدضما نت اجراء ميباشد .( بين ا خلاق باين معنى ومباحث علم اخلاق ازنسب ار بع عموم وخصوص من وجه وجود  دارد 0) مقررات اخلاقى هم بدون ضمانت اجراء نيست( ماده ششم آئين دادرسى مدنى و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمى)  اخلاقي عمو مىبمعنى اخلاق حسنه است( ماده 213 مكرر قانون مجازات عمومى)رك. اخلاق- ا خلاق حسنه  اخوه( فقه- مد ني)در باب ارث شا مل برادران و خواهران هردو مى باشد (ماده 929قا نون مد نى )  آد اب(فقه )به مستحبات و مكروهات گفته ميشود 0  آداب و رسومدراصطلاحات حقوقى به يك سلسله مقررات كه در عرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته ومدون منعكس نشد 0 باشد گفته ميشود اين اصطلاح كمتر استعمال ميشود و اصطلاح معمول در اين معنى (عرف و عادت)و( عرف) است.مدنى و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمى)  ادارات اجتماعى(حقوق عمومى)هر اداره كه جزء تشكيلات دولتى نباشد و در عين حال بر اى نظم و رفاه حال عامه درتمام ياقسمتىاز كشور تشكيل شده باشد( مانند شهرد اريها )عنو ان ا د اره ا جتما عى ر ا د ار د ( ماده 70 قا نون استخدام كشورى مصوب 1301 شمسى و ماده يك قانون مستمرىو حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملكتى مصوب 16 جو ز اى 1 130 شمسى) ادار ات شوروىهراداره اى كه ركن اساسى آن مجلس مشاوره اى است مانند اداره ولايتى مذكور درماده 116- 125 قا نون تشكيل ايا لات وولايات مصوب 1325 قمرى (موا دمصو به فروردين وارديبهشت و اسفند 1359 )  ادارات ضبطيهاداراتي كه بموجب قا نون تشكيل ايالات و ولايات مصوب 1325 قمري در بلوكات، كار نظميه را( درولايات )ا نجام ميداد ند و تشكيلات خاصى داشتند.  ا د اره(حقوق مدني )اداره كردن مال يا اموال يا دارائى . در همين معنى مى گويند:مد يرتصفيه- مدير تر كه - مدير عا مل شر كت (حقوق عمومى ):الف- شغل ر اجع باجراء يوميه خدمات عمومى طبق مقر ر ات ودستورات حكومت . ب- مجوعه خدمات وموسسات حكومتى كه امورجارى كشورر ا عهده د ار مى باشند چنا نكه گويند: اداره كشور- دستگاه ادارى كشور.ج- مجموعه خدمات وموسسات حكومتى كه صنفي از امورجاري كشوررا عهده دار مى باشند چنا نكه گويند اداره ثبت اسناد و املاك، اداره راه آهن دو لتى وغيره.  اداره احصا ئيه وسجل احوالاسم سا بق اداره آمار وثبت احوال است و منظور از احو ال تو لد- وفات- ازدواج و طلاق- بذل مدت ورجوع است 0  ادار ه امو ال غيردر حقوق فرانسه قسمى ازشبه عقداست و آن عبارت است از ادارهء اموال ديگران بدون داشتن وكالت و اذن . (ماده 306 ق 0 م اير ان)  اداره امو ا ل معرفى(امورحسبى) يعنى تصفيه تركه از قبيل تعيين ديون و تعهدات ميت و مطالبات و حقوق وى بر عهده ديگران و وصول طلب وپرداخت دين و رد و استرداد امانات و مانند اين امور.  اداره بلديهشهر دا ري را مى گفتند .ا صطلاح قديمى است ( قا نون بلديه 1325 قمرى كه است)  اداره  تحقيق اوقافاداره اى است كه در وزارت معارف و اوقاف از عده اى اعضاء بمنظور تسويه اختلاف متولي و امين (يا متوليان و امناء) و ناظروخدمه و موظفين موقوفات درامور مر بوط بوقف ويا به منظوررسيدگى بعوائد و مخارج كليه موقوفات درحوزه خود و تحقيق و تميز املاك موقوفه از املاك شخصي و تشخيص اوقاف بلامتولىو اوقاف مجهول التوليه از معلوم-ا لتوليه وتشخيص خيانت متولى وگماشتن ناظرموقت و تحقيق در اسناد ونوشتجات راجع بوقف و تشخيص متولى و ناظر و موقوف عليهم ومصرف وتعيين آ نان بر حسب مفاد وقفنامه و اسناد ديگر و تشخيص استنكاف متولى از قبول نظارت اداره اوقاف و صدور قرار ممنوع المداخله بون او و هم چنين الغاءآن مطابق ماده 69 ببعد قانون اوقاف 1314 رسيدگى مى كند.  اداره  تركهرك. تر كه  اداره ثبتاداره عمومى كه ثبت امور معيني را در دفاتر رسى مخصوص بعهده دارد.  اداره عمو مي( حقوق ا د ارى) اداره اى كه بامور عمومى رسيدگى كند 0 ذكر عمومى در دنبال اداره از قبيل ذكركلمه مدفون بدنبال عبارت "گنج مدفون " است.( رك . امور عمومى)  اد اره قر اسورا نهـادر حقوق ادارى صدر مشروطه (بجاى ژا ندا رمرى ا مر و ز) بامورحفظ وحراست راهها و شوارع بوده كار شهربا نى را در طرق و شوارع انجام ميدادند(ماده 353 قا نون تشكيل ايالات و ولايات- مصوب 1325 قمرى)   اداره مدعى العموميرك 0 د ا دسر ا ادعاء(فقه- دادرسي) اصطلاح قديمى است و مرادف دعوى است. رك. د عوى  ادعاء جديد(دادرسي مدني )ادعا ئي كه سا بقه طرح و رسيدگى در مرحله بدوى نداشته و در مرحله پژوهشى مطرح شود( ماده 508 ببعد آئين دادرسي مدني)  ادعا نا مهمرادف كيفرخواست است و آن امرى است معنوى (ما نند دادخواست) حاكى از تقاضاى كيفر از دادگاه جزا براى متهم از طرف دادستان 0 لذا ممكن است كتبى يا شفاهى باشد بنابراين ادعانامه ( با توجه بكلمه نامه) معنى كيفرخواست راكه در بالا ذكرشد نمى رسا ند. وتوصيف ادعا نامه به( كتبى) در ماده 59 آئين دادرسى كيفرى دور از رويه است.رك امرنامه 0ادله در لغت جمع دليل است و در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:  ادله اثبات دعوى( مدني- دادرسي- فقه) آ نچه از مقررات نوشته يا عرفى كه در مقام اثبات امرى از امور در مراجع قضائى بكاررود خوا ه آن امور از دعاوى باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار ( ماده 1257 قا نون مدني) چون غالبا اين امور بر اى اثبات دعاوى بكارميأيند آنها را از باب تغليب ادله اثبات دعوى گفته اند.  اداره اربعه(فقه) در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع راگويئد و در نزد خاصه كتاب وسنت و عقل و اجماع است 0 ادله باين معنى همان است كه ما امروزه منا بع حقوق مى ناميم( رك. منا بع حقوق) منابع حقوق اسلامى ا ختصاص باين چهارندارد بلكه عر ف وعادت هم جزء ادله باين معنى است وحصر ادله به چهارازاغلاط مشهور خواص است 0  ادله عقليه(فقه) مجموع مباحث ذيل راگويند: الف- بحث از حجيت ظنونب- بحث از اصول عمليه( استصحاب- برائت- اشتغال- تخيير) باين چهاراصطلاح مراجعه شود.در مقابل مباحث الفاظ علم اصول فقه به كار مى رود.  ادويه مخدرهاشياء موجب تخدير ازقبيل مرفين وترياك وكوكا ئين و غيره كه در ماده يك تصويب نامه راجع به آئين نامه تحديد ساخت و تنظيم و توزيع ادويه مخدره- مصوب 25-4-1313 احصاءشده است .  اذن( مدنى فقه) اعلام رضاى ما لك( يا نماينده قا نوني او) يا رضاى كسيكه قا نون براى رفاى او اثرى قائل شده است براى انجام دادن يك عمل حقوقى( خواه عمل حقوقى ا ز عقو دو ايقا عات باشديا ازتصر فات انتفاعى ويا استعمالى. رك 0 تصرف انتفاعي- تصرف استعمالى)عناصر وجودي وعدمى اذن عبارت است از:ا لف- اذن اعلام رضا است ازطرف كسى كه قانونأ صلاحيت اين اعلام را داشته باشد.ب- اذن يك عمل حقوقى است و ناشى از اراده است يعنى عمل غير ارادى نيست. ج- در اذن، قصد انشاء وجود ندارد يعنى اذن دهنده هيچ چيزرا از نظرحقوقى بوجود اعتباري موجود نمى كند 0 بلكه فقط رفع ما نع قا نو ني س كند مثلا تصرف درمال غير قا نو نأممنوع است و لي ما لك كه بديگرى اذن درتصرف درمال خود را مى دهيد در حقيقت اين منع را مرتفع مى سازد وكار ديگرى نمى كند و بعد از پيدايش اين اذن، ماذون مى تواند بكمك قصد خود درمال مورد اذن، تصرف كند 0 بنا بر اين اگر صاحب زميني كه در آن شن و ماسه وجود دارد بطور عام بمردم اذن بدهد كه از شن و ماسه آن بردارند و تملك كنند ويكنفر بدون اطلاع از اين اذن و بدون قصد تملك در شن وماسه آن، مقدارى شن و ماسه بردارد مالك آن نخواهد شد و تنها خاصيت اين اذن نسبت باو رفع ضمان و مسئوليت مدنى از آن شخص است ولى هرگز آن شن و ماسه جزء دارائى آن شخصى بوراث او نخواهد رسيد چون ملك او نشده است  د- اذن ممكن است در امور مالى وغير مالى باشد (ماده 1042 قانون مدني ) ه- اذن فى حدذاته ا قتضاء لزوم را ندارد يعنى لازم نيست مگر اينكه وجه ملزمى بر آن  عارض  شود( ماده125 قا نون مد ني ) و- اذن هميشه بفعلي تعلق مى گيرد كه هنوز واقع نشده است والا بعد از صدور يك فعل، اگررضايت بأن فعل داده شود اين اعلام رضا را اجازه مى گويند نه اذن ولى در بسيارى از موارد اهل اين فن رعايت موارد اذن و اجازه را نكرد ه و خلط مبحث مى كنند مانند مورد مواد 124-1042 قا نون مدني.ز- ممكن است شخص ماذون مو لى عليه اذن دهند ه باشد مانند سفيه نسبت بولى خود( ماده 1214 قا نون مدني ).ح- اذن چون قائم بقصد انشاء نيست نه از ايقاعات است و نه از عقود معذلك يك عمل ارادى( ما نند اقرار و شهادت)است كه منشاءآثارحقوقى مى باشد. بنا براين چون قوام عاريه باذن است در حقيقت عاريه نمى تواند عقد باشد زيرا در عقد بايد دو قصد انشاء متقابل وجود داشته باشد 0  اذن فحوي( فقه )مرادف رضاى شاني باطنى است، رك. رضاى باطني  ارا دهالف- حركت نفس بطرف كا رى معين  پس از تصور وتصديق منفعت آن.ب- در اصطلاحات حقوق جديد كشور تر جمه Volonte درحقوق فر ا نسه است و در اينصورت اراده بر مجموع قصد و رضا (در حالت وحدت و تركيب) اطلاق ميشود( رك . قصد- رضا) اراد ه انشائي( حقوق مدنى )در اصطلاحات جديد ما مرادف اراده خارجى بكار رفته است 0رك 0 ارادهء خارجي* اصطلاح مز بورغلظ وگمر اه كننده است زيرا با قصد انشاء اشتباه ميشود و اساسأ ا نشاء هر چند مقارن كاشف ازاراده ميباشد ولى وجود اراده مستقل ازكاشف است و باعتباركاشف نمى توان اراده را خارجى ناميد اراده هميشه امر دروني و نفساني است.  اراده با طنى( مدني) مرادف اراده حقيقى است.ارا ده خطوركرده درضميررا گويند خواه مدلول ايجاب يا قبوال كاملا مطابق با آن باشديا نباشد 0 درمقابل ارأده ظاهرى بكار ميرود 0 ا ر ا ده حقيقى( مدنى )اراده اى كه در نفس وجود پيدا كرده و هنوز ابراز نشده باشد خواه ابراز آن بوسيله الفاظ ايجاب و قبول باشديا بوسيله اشاره يا نوشته يا فعل . در اين معنىاصطلاح بالا ترجمه Volonte declaree در حقوق فرانسه است   ارادهء خارجيهرگاه اراده (در عمل حقوقى) ا براز شده باشدآنر ا اراده خارجى گويند واين ترجمه اصطلاح Volonte declare مي باشد و در واقع اراده خارجى بمعني  اراده اظهار شده است( در مقا بل اراده حقيقى بكار مى رود) وگاه آنر ا اراده انشائى گويندكه اصطلاح خوبى نيست.   اراده ظا هرى(هدني) اراده مكشوف بكاشف از قصد أنشاء راگوينديعنى مدلول كاشف از قصد انشاء را اراده ظاهرى ناميده اند خواه مطابق با تمام خصوصيات اراده خطور كرده در خاطر باشد خواه نباشد 0مقصود ازقصد در عبارت " العقود تابعه للقصود" همين اراده ظاهرى است نه اراده باطني( رك . اراده باطني)  (آزادى) ارادهمرادف استقلال اراده است( رك. استقلال اراده)  ( اصل آزادى )ارادهرك . استقلال اراده   ( اصل استقلال) ارادهرك . استقلال اراده ( اصل حاكميت) ار ادهرك . استقلال اراده  (اصل حر يت)ارادهرك . استقلال اراده  (حاكميت) ارادهمر ادف استقلال اراده است( رك . استقلال ار ا ده ) (حر يت) ار ادهمر ادف استقلال اراده است (رك 0 استقلال ار ا ده ) اراضي جمع ا رض است. (رك. ارض)كه درفارسى بآن زمين گفته ميشود 0 در اصطلاحات ذيل بكار رفنه است:  اراضي آيشعناعر آن از اين قرار است:الف- بالفعل ما لك داشته باشد.ب- زمين مزروعى باشد 0ج- مالك براى مدت معلوم با محدودى از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد. اراضى آيش جزء اراضي مفروز هرقريه است يعنى على الاصول مالك خاص دارد مگراينكه اشاعه بآن عارض شده باشد مثلا از طريق ارث بردن. اراضى بائرعناصرآن چنين است:الف- بالفعل مالك داشته باشد.ب- مشغول به كشت و زرع و آبادى نباشد.ج- ما لك بر اي مدت نامعلوم ونامحدودى از آبادى آن چشم پوشيده باشد. اطلاق بائر بر موات بكمك قرينه مجاز است (تبصره دوم ماده يك قا نون واگذارى زمين به، تحصيل كردههاى كشاورزى مصوب22/10/38) اراضى بائر على الاصول ما لك خاص دار ند مگر اينكه اعراض مالك از آنها احراز شود كه در اين صورت آنها را بائر بلامالك نامند.  بائر بر دو قسم است:الف- بائر مفروز كه مالك خاص دارد ( يا مالك خاص داشته است).ب- بائرمشاع كه عده اى باشتراك مالك آن بوده يا هستند مانند اراضي ديمكار قريه كه صورت بائر افتاده باشد.  اراضى بيا بانىدر پاره اى از دهات مقدارى از اراضي اطراف ده را اهالى ده به كمك هم وبطور جمعى احياء مى نمايند و چون آب قريه بهمه اين قسم زمين ها نمى رسد هرسال به قرعه بعضى از اهالى ده آن قسمت ازاينا ر ا ضي ر ا كه آب بآن مى رسدكشت ميكنند.اين زمين ها با اراضي مواتي كه حريم ده را تشكيل مى دهد فرق دارد وملك اهل ده محسوب است ونوعى از اراضي مشاع اهالى ده را تشكيل مى دهد.  اراضى جنگلىزمينهائي كه درآنها آثار جنگل ازقبيل نهال يا پاجوش يا كنده درختان جنگلى بطور گروهى يا پر اكنده وجود داشته باشد( ماده يك آئين نامه اجرائى قانون ملى شدن جنگلها ).       اراضى خراج( فقه) اراضي آباد دشمن كه از راه بكار بردن نيروهاى جنگى بدستور رئيس حكومت بچنگ مسلمانان افتاده باشدپس ازاخراج خمس آن اراضي خراج ناميده ميشود ومتعلق بعموم ملت اسلام است خواه در تاريخ فتح آن اراضي ز نده باشند خواه بعد بدنيا آيند و عين آن زمين ها غير قا بل ا نتقال است وقا بل افراز نمى باشد و بهره آنها صرف نيازمنديهاى عمومى ميشو د.  اراضى دائراراضى آباد و آيش را گويند در مقابل بائر و موات و اراضي مترو كه .  اراضى ساحلىزمين هاى متصل بخط فاصل بين آب دريا و خشكى كه از طرف خشكى باراضي آباد شده محدود است اراضى ساحلى روشن ترين نمو نه اراضي موات است.  اراضى شهرىزمين هائى كه در شهرواقع شده باشد هر چند كه درآنها زراعت شود اين اراضي مشمول قا نون اصلاحات ارضي نيست ولى ازلحاط روا بط ما لك وزارع تا بع مقررات اصلاحات ارضى مى با شد( ما ده بيستم قا نون اصلاحات ارضى مصوب 19-10-40)  اراضى مباحهاراضي ذيل راگويند:ا لف- ا راضي مو اتب - اراضي متروكه (نه متروكه شهردارى) كه ما لكان ازآنها اعراض كرده اند( رك. اراضى متروكه)  اراضى متروكهعناصرآن ازاين قر ار است:ا لف- سا بقه ما لكيت خصوصي مسلمى داشته باشد ب- فعلا مشغول به كشت وزرع وآبادى نباشد 0ج- مالك سابق از مالكيت آن قهرا يا با ختيارچشم پوشيده باشد ما نند زمينى كه ما لكان آن بزلزله بكلى ازبين رفته باشند و ويران افتاده باشد اين اراضي هم از حيث تملك بحيازت واحياء درحكم اراضي موات بوده است.براثر توسعه معابر اراضي متروكه معنى ديگري هم پيدا كرد چنا نكه برا ثراحداث خيا بان حاشيه نا چيز و ناموزونى اززمين ملك اشخاص درخارج ازمعبر قرارگيرد و براى ما لك مم مفيد نباشد اين زمين را كه ملك شهردارى است متروكه واراضى متروكه نامند( رك. متروكه )در ا ين اصطلاح بائر بلا مالك هم بكارمى رود.  ااضى مخروبهاراضى بايررا گويند( تبصمره ماده سوم قا نون اصلاحات ارضي مصوب 19-10 40) رك،0 اراضي باير  اراضى مسلوب ا لمنفعهمرادف اراضي باير است (رك. ارا ضى باير)  ا ر اضى مشاعىدر اصطلاحات ثبتى به سه دسته اراضي گفته مى شود:الف- اراضي بياباني( رك 0 اراضي بيابانى )ب- اراضى موات كه حريم ده را تشكيل مى دهند و اهل ده براى تعليف دواب وكندن بوته ونظائر اين امورجمعأ ازآنها استفاده مى كنند اين قسمت ملك نيست ولى براثر توسعه پاره اى ازشهرها گاهى در آن، بقصد طعمه بر مفلوك، عرصه تنگ مى كنند.ج- اراضي ديمكاركه اها لى ده باهم آ نرا  احياءكرده وهرسا له با تقسيم موقت عده اى درآنها كشت ديم مى كنند و بطورمشاع مالك عين آن اراضى هستند 0 نتيجه اين تقسيم را گا هى " بر زگر بخش " مى نا مند 0در مقا بل اراضي مفروزى استعمال ميشود (رك. اراضي مفروزى)  ار اضى مفروزىدر اصطلاحات ثبتي اراضى مملوك د ه را گويندكه در مالكيت خصوصى اشخاص درآمده در مقا بل اراضى مشاعى ده بكار مى رود. رك. اراضى مشاعى   اراضى مواتعناصر اراضى موات امور ذيل است: الف- سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد 0ب- مشغول بكشت و زرع و بنا وآبادى نباشد 0ج- بالفعل مالك نداشته باشد.تعريف ماده 27 قانون مدنى ناقص است زير ا هر زمين معطل كه در آن كشت وزرع و آبادى- نباشد اسمش زمين موات نيست بلكه ممكن است جزء اراضى متروكه باشد. رك 0 اراضي متروكه  ارباب طلباسم قديمى براى بستانكاران است.  ارتد ا د(فقه )نوعي از فساد عقيده سياسى است و آن عبارت است از خروج مسلمان ازدين اسلام. بزرگترين جرم درقا نون جز اى اسلام همين است زيرا مجازات آن از همه مجازاتها شديدتر است.رك 0 مر تد  ارتشاء(جزا) اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم ما لى است ازطرف مستخدم دولتى يا مملكتى يا بلدى براى انجام دادن يا ندادن امرى كه مربوط است به تشكيلات قضائى و ادارى دولت ياادارات مملكتى و بلدى خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط بكارادارى شخصي باشدكه وجه يا مال يا سندرا گرفته و خواه مربوط  بكار ادارى يكى از مستخدمين ديگر دولت با ادارات مملكتى يا بلدى . اخذ وجه يامال يا سند بترتيب فوق الذكرارتشاء است خواه مستقيمآ بعمل آمده باشد و خواه بطور  غير مستقيم . و مأمورى كه اخذ وجه يا مال يا سندكرده مرتشى است خواه رسمى باشد و خواه غيررسمي و خواه درا نجام يا عدم انجام امرى كه براى آن رشوه گرفته واقعآ مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام بانجام يا عدم انجام امرى كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد( بند دهم ماده واحدهء متمم قانون ديوان جزاى عمال دولت مصوب 1368)  ارتفاق( مدنى- فقه )حقي است براى ملك شخصي در ملك ديگرى (ماده 93ق ـ م) ما نندحق عبور آب از ملك غير وحق گشودن ناودان در زمين غير .  ارتفاق بين المللىمحدوديتي است ك يك دولت در حق حكمرانى خود بنفع دولت ديگر( از لحاظ فعل يا ترك )تحمل مى كند مانند دادن حق عبور سپاه از خاك خود بدولت ديگر وكاپيتولاسيون( ارتفاق مثبت )و نساختن قلاع و استحكامات در پاره اىاز نقاط كشور خود (ارتفاق منفى)  ارث( فقه- مدني)دارائي متوفى بعد ازكسر واجبات مالى و ديون و ثلث را ارث گويند و ما ليات برارث بآن تعلق ميگيرد يعنى مبلغ حاصل از جمع واجبات مالى و ديون و ثلث بايد از دارائي مثبت ميت خارج شود باقيما نده متعلق ما ليات برارث است زيرا عنوان ارث فقط بر همان باقيمانده صدق ميكند.   ارث بوصيت(مد ني)يا،Succession testamentaire  هرگاه متوفى قبل از فوت خودوراث ر ا معين كند درا صطلاحات حقوق فرانسه آنرا " ارث بوصيت " نامند. ( رك. ارث بي وصيت)  ارث بي وصيتيا Succession ab intesta  وآن در موردى است كه وراث را قا نون معين كند.  ارث خيار( مدني- فقه )اننقال حق خيار از متوفى بوارث يا وراث او را ارث خيارگويند (ماده 445 قانون مدني)  (موانع) ارثصفات يا افعالى كه در وارث پيدا شود و او را از ارث بردن منع كند مانند قتل و لعان وكفر و غيره  (مو جبات) ارثحا لت و وضع حقوقى وارث كه باوقانونأ حق مى دهدكه از مقوفى ارث ببرد( ماده 861 قا نون مدني )موجبات ارث دوچيز است: سبب و نسب. ا رز (اسعا ر)الف- اسناد تجارتي و بانكى كه ارزش آنها بپولهاى خارجى معين شده باشد . ب- پول كشورهاى خارجى Devises                                ارسال مسلم( فقه)مسلم بروزن مرتب يعنى بديهى. ارسال مسلم يعنى ذكرمطلبى كه حقأ بايد دليلى براى آن ذكركرد بدون اينكه دليلى براى آن ذكر شود در حقيقت چنين مطلبى را بدون اينكه مقيد بدليل كنند بحال خود رها كرده اند چنانكه گفته اند: هرگاه سبب و مباشر خسارتي به ثالث رسا نند هريك كه اقوى باشد اوضامن خسارت است وآنكه ضعيف است مبرى است درحاليكه برائت ضعيف بدون دليل است و چنين بنظر مى رسد كه او هم بايد ازمسئوليت مدني نصيبى ببرد ولى حقوقدا نان اين مطلب را بطورارسال مسلم ذكركرد ه ا ند 0  ارش(مدني) كسرى است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم مال مورد معامله است ومخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مى باشد 0 اين كسر هرگاه ضرب در قيمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست مى آيديعنى حاصل ضرب مزبور را اصطلاحأ ارش گويند.* گاه آنرا ارش عيب گويند. ارش جزائى( فقه) براى بدست آوردن ميزان ديه جرمى كه مستوجب ديه است در موردى كه مجنى عليه انسان آزاد باشد فرض ميشودكه آن انسان اگر بنده باشد قيمت صحيح ومعيب آن كدام است ما به التفاوت را تقسيم برقيمت صحيح مى كنند و ضرب در " ديه نفس " مى نمايند.  اين ارش را در اصطلاح ديگر" حكومت " نامند. ارش عيبمر ادف ارش است( رك 0 ارش) ارضقطعه معين از زمين( رك 0 اراضى) ارض خر اج( فقه)زمينى كه مسلمانان از راه بكار بردن قواى مسلح از بيگانگان (غير مسلمين) گرفته باشند بشرط اينكه آن زمين در حين فتح موات نبوده و قواى مسلح مسلمين باذن امام قيام كرده باشند. زمين خراجى ملك همه مسلمين است و مشاع وقابل تقسيم ونقل وانتقال نيست . باين معنى بسيارى از اراضي ايران جزء اراضى خراجيه است كه بعدا بعدوان و ستم بصورت ا را ضي ملكى ا ختصاصي درآمد 0 ارض مفتوح عنوة نيز مرادف اصطلاح بالا است 0  ارض عشر( فقه) در مقابل اراضى خراج استعمال شده و بزمين هايى گفته ميشدكه در موقع گرفتن ماليات، مساحت آنها منظور نميشود فقط عشر عائدى كشاورزى آن گرفته ميشد . اراضى مز بور بقرارذيل است:1- هرزمين موات كه مسلماني آنرا احياءكند.2- هرزمينى كه مردم آن بدون جنگ با سپاه اسلام و بميل خود دين اسلام را قبول كرده باشند.  ارض مفتوح عنوة( يعنى زمينى كه بقهر و غلبه گشوده شده باشد)مرادف ارض خراج است. (رك ه ارش خر اج )  آزادى( حقوق عمومى) حا لتي است ا درا نسان كه بموجب آن شخصى مى تواند آنطوركه اراده كند رفتار نمايد. واين درمو اردى است كه قوانين الزامى( امر و نهى ) ، جود نداشته باشد . آزادى سه قسم است:الف- آزادى سياسي- و آن قسمى از حقوق افراد است كه بموجب آن مى تو ا نند حق حاكميت  را داشته باشند خواه بطور مستقيم وخواه از راه ا نتخاب نمايندگان ( اصل 26 متمم قا نون اساسي ايران )رك. آزا دى  سياسىب- آز اديهاى فر دى (رك 0 آزا ديهاي فر دى)ج- آزاديهاى عمومى (رك . آزاديهاى عمومى)(حقوق جز ا) بهريك از دوقسم ذيل گفته مي شو د:ا لف- آزا دى موقت (رك.آزادي موقت) ب- آزادى تحت مراقبت (رك. آزادي تحت مراقبت)( حقوق بين الملل عمومي) بهريك از دو قسم ذيل گفته مى شود:ا لف- آزادى دريا ها (رك. آزادى دريا ها)ب- آزادى به قول شرف( رك. آزادى به قول شرف) آزادى اجتماعاتقسمى است از آ زاديهاى فردى (رك . آزاديهاى فردى) كه بموجب آن افراد حق دارندكه بمنطور شور و بحث در موضوعى گر د هم جمع آيند 0اجتماعات عمومى اجتماعاتي هستندكه هر فرد حق شركت درآنها را داشته باشد (اصل 21 متمم قا نون اساسي اير ان)  آزادى ا نجمن هابمو جب اين آزادى فر دى( رك. آزاديهاي  فردى) اشخاص حق دارند كه فعاليت مشترك و دائمى داشته باشند و منظور از آن فعاليت صرفأ( يا على الاصول) مالى نباشد. (اصل 21 متمم قا نون اساسي ايران)  آزاد ى بقول شرف(بين ا لملل عمومى) آزادى است كه يك دولت وارد در جنگ باسير جنگى خود مى دهد و اسيرمز بور تعهد اخلاقى ميكند كه شرائطى راكه له دولت مز بورپذيرفته است رعايت نمايد و مخصوصا عليه دولتمزبور اقدام مسلح نكند.  آزادى- تجارت و صنعتبموجب اين قسم از آزادى فردى( رك . آزاديهاي فردى) افراد حق آزادي تاسيس و بهره بردارى بنگاهها وموسسات تجاري و صنعتى وانتخاب هرگو نه حرفه و پيشه( اصل 18 متمم قانون اساسي ايران) را دارا مى باشند 0  آزادى تحت مر اقبت(حقوق جز ا) اين آزادى ببعضي ازصغار (مميز و غير مميز) داده مثود كه مرتكب جرم شده اند در حاليكه مجرم مز بور از طرف دادگاه بخا نواده خود يا بشخصى مورداعتماد يا يكى ازمؤسسات خيريه سپرده مى شود، و مر اقب او بايد به رئيس دادگاه گزارشهائي از طرز مراقبت خود بدهد.  آزادى تعليم و تربيتبمو جب اين آز ا دى فر دى( رك. آزاديهاى فردى) اشخاص در انتخاب معلم آزادندو نيز اين آزادى را دارند كه هرچه مى دا نند بديگران بياموزند (اصل 19 متمم قا نون اساسى ايران) آزادى تملك و مالقسمي است ازآزاديهاى فردى كه بموجب آن شخص بتواند در صدود قانون مالك مال شود( ماده 958 قانون مدنى) و بتواند آزادانه مال خود را بمصرف برساند (ماده 30 قا نون مدني) وبدون مجوز قا نوني مالى ازمالكيت وى خارج نشود (ماده 31 ق- م) بنا بر اين اخذ ماليات يا اعمال قانون توسعه معابريا ضبط آلات و ادوات جرم و مانند اينها استثناء مى باشندكه درحدود قا نون اعتبار دار ند 0  آزادى درياها(حقوق بين الملل عمومى) اصلي است از اصول حقوق بين الملل عمومى كه لا اقل درزمان صلح از طرف دول رعايت ميشود و مفاد اصل مز بور اين است كه كشتيهاى همه دول در اقيا نوسها و درياهاى آزاد عموما حق عبور ومرور دارند جزدزدان دريائي وكشتيهاى حامل بردگان.  آزادى سياسي(حقوق. عمومى) قسمي از حقوق افراد است كه بموجب آن مى توا نند حق حاكميت را داشته باشند خواه بطورمستقيم وخواه از طريق ا نتخاب نمايندگان( اصل 26 متمم قانون اساسي )آزادى سياسي از شرائط رژيم دمكراسى است و چنين حكومتي را حكومت دمكراتيك نامند 0  آزادى شخصىLiberte individulle               مرادف " آزادى فردى بمعنى خاص " يعنى ا ختيار نفس است (رك. آزادي فردى بمعني خاص)  آزادى شغل و پيشهرك. آزادى تجارت و صنعت- آزادى كار.  آزادى عرض و تظلمقسمتى است ازآزاديهاى فردى كه بموجب آن هركس ميتواند از تجاوزى كه به حقوق اوشده بمر اجع قا نوني عرض مطلب و دادخواهى نمايد واين امرتضمينى است براى صيانت حقوق اشخاص.  آزا دى عقيدهقسمتى است از آزاديهاى فردى( رك 0 آزاديهاى فردى) كه بموجب آن افر اد حق آزادى ا براز انديشه ها و اعتقادات و نظريه هاى خود را دارند( مستفاد از اصول 18-19-20 متمم قانون اساسي اير ان )  آزادى فردى بمعني خاص(اختيار نفس)آزا دى بد ني هر فر د بطورى كه بتواند ازهر نقطه كشور بنقطه ديگر آن مسافرت نموده يانقل مكان دهديا ازكشور خود خارج شده و بأن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد( اصل 9-1415 متمم قا نون اساسي ايران) نتيجه اين آزادى لغو بردگى و شبه بردگى و لغو بيگارى و منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است 0 آزا دي  قر اردادهارك. استقلال اراده آزادى كارقسمى است از آزاديهاى افراد( رك . آزاديهاى فردى) كه بموجب آن شخص مى تواند نيروى كار و هنر خود را بهديگرى اجاره بدهد( مستفاد از اصل نهم متمم قانون اساسى ايران) آزادي مذهبقسمى است از آزاديهاى فردى( رك 0 آزاديهاى فردى) كه بموجب آن هرفرد حق داردكه درامور مذهبى داراى عقيدهيا فاقد عقيده باشد و عقيده خود را فاش نموده و تعليم بدهد و بطور علنى، فكر مطا بق عقيده خود را بمعرض عمل درآورد اين قسم آزادى محدود بحدود اصل 20 قانون متمم قانون اساسي ما است 0 آزادى مسكنقسمى است از آزاديهاى فردى (رك. آزاديهاى فردى) كه بموجب آن شخص مى تو ا ند از ورود ديگران (حتى ماموران دولت0 جز در موارد مصرح در قا نون) به مسكن خود جلوگيرى نمايد ( اصل 13 متهم قا نون اساسى ايران) بنا براين ورود درمنازل و مساكن اشخاص درمورد حريق وسيل و استمداد سكنة آنها و دستگيرى مقصر يا اجراى احكام واسناد رسمى در حدود قوانين مربوط مستثنىاست. اماكن عمومى مانند قهوه خانه ومهمانخانه و سينما و مانند آنها مشمول اين بحث نميباشند 0 آزادى مسكوكعبارت است از اينكه دارندگان فلز زر يا سيم حق داشته باشندكه آنرا به ضراب خانه برده و به مسكوك تبديل كنند 0 آزادى مشروطآزا دئى است كه درشرا ئط ذيل بحكم دادگاه صادركننده دادنامه قطعى محكوميت، به محكوم به حبس داده ميشود:1- بار اول مرتكب جرم منتهى بحبس شده باشد 02- در مورد جنحه نصف( لا اقل سه ماه حبس)مجازات را تحمل كرده باشد ودر مورد جنايت دو ثلث مدت مجازات را گذرا نده با شد.3- درمدت تحمل مجازات مستمر أ حسن اخالاق نشان داده باشد.4- از وضع او معلوم باشدكه پس از آزادى ديگر مرتكب جرمي نخواهدشد.5- در حد امكان خود ضرر و زيانى راكه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده پرداخته باشد ياقرار پردا خت آنر ا بدهد( قا نون راجع بأزادي  مشروط زندا نيان- مصوب 23- 12-37) آزادى مطبوعاتقسمى است از آزاديهاى فردى( رك. آزاديهاي فردى)كه بموجب آن افراد حق نشر افكار و عقايد خود را ازطريق نوشتجات يا مطبوعات دارا مى باشندبدون اينكه نشر آنها موقوف برتحصيل اذن يا محكوم به سانسور باشد. آفادى مطبوعات ا زمصا ديق آزا دى فردى است و شامل تاسيس چاپخانه ونشراعلان و فروش نشريه ها بوسيله گرداندن آنهادر معابر و اماكن مى باشد( اصل 20 متمم قانون اساسى ايران) آزادى موقت( حقوق جزا )اين آزادى محدود است بوقت و نيز قابل سلب است و مي توان آنرا استرداد نمود و غالبا بقيد ضمانمى باشد وبه كسى داده مى شودكه به اتهام ارتكاب جرم در توقيف احتياطى بسر مى برد (رك. توقيف احتياطى) آزاديهاى عمو ميمجموع آزاديهاى فر دى (رك. آزاديهاى فردى )و آزاديهائى كه برإى دستجات اجتما عى شنا خته شده است كه محددصلاحيت دولت و حكومت است . آزاديهاى عمومى در معنى اخص خود مر ادف- آزاديهاى فردى است (رك 0 آزاديهاى فردى) آزاديهاى فردى( حقوق عمومى)عبارتند از قدرتهائى كه براى فرد شناخته شده است به اين منظور كه فرد با استفاده از آن قدرتها بتواند هرچه در قوه دارد بفعل آورد و نيروها ئى كه طبيعت دروى نهاده است ظاهرسازد 0 اين آزاديها را قانون و دستگاه قضائى و دولت تنظيم و تضمين مى نمايند مانند آزادي مطبوعات و انجمن ها و تجارت و صنعت و غيره ازدو اجمرادف نكاح است (رك. نكاح) از قلم افتادهدر اصطلاحات ثبتى به ملكى مى گويند كه در حين اجراء ماده ششم آئين نامه قانون ثبت( مشعر برشماره دادن باملاك براى ثبت اجبارى املاك غير منقول) براى آن شماره اى معين نشده و از قلم شماره دهنده افتاده باشد( مادهء نهم آئين نامه مذكور) آژانسAgence              بمعنى نمايندگى است ما نندآژانس بانكى.  اساس تطبيق( دادرسى مدنى )خط يا امضاء يا مهر يا اثر انگشت كه انتساب آن به منتسب اليه  سند مورد ا نكاروترديد مسلم باشد (ماده 396 دادرسى مدني) اساسنامهمقررات يا قر اردادى كه براى طرزكار يك جمعيت (درحقوق عمومي يا خصوصي) مقرر و معين مى شود مانند قانون اساسي و اساسنامه شركتهاى تجارتى وانجمنها 0*لغت اساسنامه در زبان فارسي درمورد جمعيتهاى خصوصى بكاررفته است و قانون اساسى را مصداق اساسنامه قر ار نداده ا ند. تعميم مفهوم اساسنامه بقانون اساسى بايد پس از اين مورد توجه نويسندگان قرار گيرد 0 اسباب تملك( مدني فقه) اسباب قانونى براى مالك شدن چيزى مثلاعقديكى ازاسباب قا نو نى تملك است و ارث بردن نيز از اسباب تملك است ايقاع هم ممكن است سبب تملك باشد( مانند اخذبشفعه) ماده 145 قا نون مدني . اسباب موجه حكم( دادرسى) دلائل رأى دادگاه راگويند. دلائل رأى جزء راي  محسوب نميشوند. استار( بكسر اول) از اوزان قديم است وزن آن چهارمثقال و نصف مثقال شرعى است رك . مثقال شرعى استاندرتقسيمات كشورىكه بمنظور اداره كردن كشور صورت ميگيرد هر قسمت از خاك كشوركه درتقسيم اولى بدست ميأيداستان ناميده مى شو د. هراستان بچند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش وهربخش به چند دهستان و هر دهستان بچند ده تقسيم مى شود در قا نون اصلاحات ارضي 19- 10-45 ده يا قريه عبارت از يك مركز جمعيت ومحل سكو نت وكار تعدادى خا نوار است كه در اراضى آن ده بعمليات كشاورزى اشتغال داشته و درآمد اكثريت آ نان از طريق كشاورزى حاصل گردد و عرفأ در محل، ده يا قريه شنا خته ميشود. استا ندارمامور وز ارت كشوركه در رأس يك استان قراردارد. شهرستان را فرما ندار وبخش را بخشدار و دهستان را دهدار و ده را كدخدا اداره مى كند اين اشخاص تابع دستورات وزارت كشور مى باشند (ماده يك قانون راجع بوظايف واختيارات استا نداران مصوب 21-2-1339) استا نداردرك. كالاى بورسي استثناءدر لغت بمعنى اخراج از قاعده عام را گويند موضوع آن قاعده عام را ((مستثنى منه)) ناميده اند آ نچه كه از قاعده عام خارج ميشود مستثنى ناميده شده است مثلادر ماده ششم قا نون تجارت كه مى گويد: ((هرتاجرى باستثناءكسبه جزءمكلف است دفاترذيل ... را داشته باشد ...)) يك قاعده عام ديده ميشودكه اين است ((هر تاجرى مكلف است دفاترذيل ... راداشته باشد... ))كه تاجر را مستثنى منه گويند كسبه جزءكه از حدشمول اين تكليف خارج شده اند مستثنى مى باشند 0 در اصطلاح استثناء عبارت است ازازا له حكمى كه شامل مستثنى منه است ازمستثنى. يعنى حكم و تكليف نگهدارى دفاتر كه شامل هرتاجر است ازكسبه جزء برداشته شده است نه اينكه مفهوم كسبه جزء ازمفهوم تاجر اخراج شوده در عملا غالبأ توجه باين امر نداشته و تصور مى كنندكه اساسآ كسبه جزءتاجرنيستند در حاليكه اگر كسبه جزء تاجر نبودند احتياج باستثناء نبودوماده 1-2 قا نون تجارت هم تعريف تاجروتجارت راشامل كسبه جزء هم قر ار داده است البته در مفهوم عرفى بكاسب جزء تاجرگفته نميشود ولى تمسك بعرف موقعى روا است كه نص قا نون وجود نداشته باشد( مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 84-85) . استثناء متصلدر اصطلاح به استثنائى گفته ميشود كه موضوع مورد استثناء (يعنى مستثنى) از مصاديق مستثنى منه باشد مثلا درماده ششم قانون تجارت كسبه جزء( كه مستثنى است) از مصاديق تاجر( كه مستثنى منه) است مى باشد. اگر مستثنى از مصاديق مستثنى منه نباشدچنين استثنائى را استثناء منقطع نامندمانند استثناء "اكل بتراضي " از " اكل بباطل " در آيه " لا تاكاوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن تر اض " يعنى مال خودتان را به بيهوده بين خود مورد دخل و تصرف قرارندهيد مگر اينكه دخل و تصرف ازروى تراضى باشد 0  استثناءمنقطعرك. استثناء متصل استحلافرك. قسم مدعى عليه ا ستخد ام(حقوق ادارى) كسى را بخدمت گماشتن و براى خدمتى خواستن است خواه در موسات رسمى و دولتى باشد خواه در موسسات ملي . بجاى اين اصطلاح در قديم " استعمال " را بكار مى بردند و مستخدم را عامل و خدمت او را عمل ميناميد ند واصطلاح ا خيرآميخته باحترام است . استخدام دو لتپذيرفتن شخصى بخدمت دولت دريكى از وزارتخا نه هايا موسسات دولتى( ماده يك لايحه قا نو ني استخدام كشورى مصوب31-3-45) استخدام رسمىيعنى دارا شدن خدمت در دستگاه دولت بطور ثابت و مستمر 0 گرفتن حقوق شرط استخدام رسمى نيست.( ماده يك قانون استخدام كشورى مصعوب 22 قوس 1301 شمسى) استخدام عموميمر ادف استخدام رسمى است وعلت توصيف آن به (عمومى )اين است كه در مقابل پاره اى از قوا نين استخدام خاص (ما نند استخدام قضات و غيره) قراردارد.  رك. استخدام رسمى استخلاف(مدني فقه )و آن عبارت است از اينكه شخص ديگرى را براى بعد از فوت خود ما لك قسمتى از دارائى خود نمايد (وصيت تمليكى) و يا اختياراتي باو بدهدكه پاره اى ازكارهاى راجع باو را انجام دهد( وصيت عهدى) اصطلاح ((نيابت)) براى اعطاء اختيار در زمان حيات بكار مى رود نه براى بعداز فوت . ا ستد لالتمسك فكرى است به چيزى كه انديشه را بچيز ديگر (كه مجهول است)راهنمائي مى كند 0 بعبارت ديگر استمداد ازمعلوم است براى دست يافتن به مجهول. استدلال بطريق نفىرك . برائت اصليه استدلال مر سل( فقه) مرسل بضم ميم و فتح سين است.  استدلال مرسل يعنى استدلال از طريق مصالح مرسله( رك . استصلاح) استر داددر لغت بمعنى باز پس گرفتن است. در اصطلاحات ذيل بكار رفت است: استر داد دعوى(دادرسى مدنى) چشم پوشى مدعى از دعوى خود برضاى يكجا نبه خويش (ماده 298 آئين دادرسي مدني)استرداد دعوى اگر بطور كلى نباشد ميتوان با دادن عرضحال تازه تجديد دعوى كرد. استرداد مجرمينبا زپس گرفتن مجر م كه ازكشورى بكشور ديگرگريخته بوسيله دولت تعقيب كنند.از دولتى كه مجرم بآنجاگريخته است. اين عمل مسبوق بتو افق وقر ارداد دودو لت است. استر عاء( فقه)وآن عبارت است از دعوت شاهد اصل ازشاهد فرع مبنى براينكه، شهادت او را تحمل نمايد مثل اينكه شاهد اصلبه شاهد فرع بگويد: شاهد باش كه من شهادت ميدهم كه حسين مالك اين خانه است. رك . شاهد اصل- شاهد فرع استشهاددر اصطلاح به برگ استشهاديه و دعوت شهود باداء شهادت درورقه عادى يا رسمى را گويند 0 رك. ورقه استشهادا ستشها ديهورقه اى كه درآن شهادت شهود نوشته شده باشد. رك. ورقه استشهاد استصحاب(فقه -  دادرسى مدني) درلغت بمعنى بهمراه داشتن چيزى است 0 در اصطلاح عبارت است از رعايت وضع يقينى سابق كه بعدا در بقا، آن شك و ترديد حاصل گرديد.  است مثلا درموردغا ئب مفقود ا لخبر حيات و زندگى اوكه پيش از غيبت محسوس و يقينى بوده است و بعلت غيبت مورد شك قرارگرفته است استصحاب ميشود تاوقتى كه حكم موت فرضي او صادرگردد. ماده اساسى راجع باستصحاب در قوانين جديد ما ده 357 آئين دادرسي مد ني وما ده 873-1333  قا نون مدني مى باشد. در موارديكه حاجت باستصحاب باشد و مواد مز بور نارسا بنظرآيد از ملاك اين مواد مفهوم وسيع استصحاب را بدست ميأورند عمل دادگاهها هم بر اين است و اگرآن توسعه كه اصل استصحاب در فقه دارد در عمل محاكم ديده نميشودازجهت پيچيدگى متون علم اصول و در عين حال ناپخته بودن مسائل استصحاب است 0 در حقوق اروپائى استصحاب ديده نميشود 0 وسعت استصحاب بصورتي كه در فقه ديده ميشود پايه و اساس علمى ندارد. استصحاب در بعضى موارد با اماره (بمفهوم ماده 1321 قانون مدني )وگاهي  با فرض قانونى تطبيق ميكند (مجله حقوقى دادگستري - سال 1345- شماره يك- صفحه 10 به بعد ) درموردماهيت استصحاب نكات ذيل مورد توجه است:الف- زمان متيقن و زمان مشكوك دو تا است (بخلاف قاعدهء يقين و قاعده مقتضى و مانع )ب- زمان شك ويقين ممكن است دو تا يا يكى باشد.ج- متعلق شك و متعلق يقين بايد واحد باشد. د- شك و يقين بايد دريك زمان جمع شوند (خواه مبداء حدوث يقين قبل از حدوث شك باشد يا بعكس باشدويا مقارن باشند)6- زمان متيقن بايد برزمان مشكوك مقدم باشد والا استصحاب قهقرى خواهد شدكه حجت نيست. استصحاب با وجود شك در غايت  (فقه) بعضى از امور در تعبيرات قانون غايتى داردكه در مقدار و ا ندازه گيرى آن غايت ازجهات ذيل ممكن است ترديد حاصل شود:الف- شك در مقدار غايت از نظر شبهه حكميه (يعنى ازنظرصريح نبودن مقصود قا نو نگذار)مثلا در مورد شق دوم ماده 152 قا نون آئين د ادرسي مد ني ا گر روز هفتم مصادف با تعطيل شودروز بعد هم حساب است يا نه؟ حكم قانونى مقدار غايت اعلام رأى . محل ترديد( نامعلوم) است بنابراين حق صدور رأى تا آخر ساعت ادارى روزبعد از تعطيل استصحاب ميشود.ب- شك در مقدار غايت از جهت شبهه مفهومى مانند معنى شب در خيار مايفسد ليومه (ماده 409 قا نون مدنى) آيا مقصود از شب اول غروب است يا شروع تاريكى . درقا نون مدنى كلمه شب ندارد اين مثال از نظر فقهى درست است ولى ميتوان نظير آنرا درقوا نين كنوني يافت. استصحاب برائت سابقه( فقه) هرگاه قطع به برائت ذمه كسى در زمان معينى حاصل شود آنگاه دراشتغال ذمه اوبه تكاليف و تعهد معينى ترديد پيدا شود برائت قطعى سابق او استصحاب خواهد شد و در نتيجه تكليف و تعهدى متوجه او نخواهد بود 0 اين معنى رااستصحاب برائت سابقه گويند. استصحاب حال اجماع( فقه)اجماعاكسيكه آب نيابد ميتواند تيمم كند حال اگر با تيمم شروع به نماز كرد و در اثناء نمازآب يافت آيا حكمىرا كه اجماع براي او مقرركرده بود ميتواند تا آخر نماز استصحاب كند و نماز را ادامه بدهد و تمام كند ( اگر چنين اتصحا بى جاري شودآ نر ا استصحاب حال اجماع نامند )يا بايدنمازرا شكسته و وضوگرفته و از نو نماز كند؟ فقهاء شيعه و عده اى از فقهاء عامه استصحاب حال اجماع را درست نميدانند از شيعه علامه حلى آنرا درست دانسته است 0در مقابل استصحاب حال اجماع، ا صطلاحات استصحا ب حال شرع و استصحاب حال عقل در قديم استعمال مى شد . استصحاب حال عقل( فقه)يعنى برائت اصليه ( رك . برائت اصليه) استصحاب نفى و اصاله النفى و برائت اصليه و استصحاب حال عقل بيك معنى استعمال شده ا ند و لى مؤلفان فقه دراستعمال اين اصطلاحات زيا دهم اتحادسليقه ندارندو صرف وقت در تفكيك دقيق آنها از يكديگر بايد بحسب سليقه يك يك (يا گروه گروه) از فقهاء باشدكه ضرورتي ندارد( براى تحقيق بيشتر بكتاب وافيه فاضل تونى مراجعه شود ). استصحاب حكم جزئىرك . استصحاب حكمى  استصحاب حكم خاص(فقه )درصورت ترديد در اينكه دستورى از دستورات مقنن براى هميشه قابل اجراء (لازم الاجراء) است يا نه، يكبار اجراء آن دستوركافى است (يعنى نميتوان درصورت شك درعموم زما ني دستورات، معتقد بعموم زمانى شد) هرگاه عموم زما ني بد ليلى ازدلائل محرز باشداين عموم ر ا جع (بخو د دستورقا نو نى و طبيعت آن خو ا هد بو د( فو ا ئد ا لاصول كاظمي چاپ 1349- جزء چهارم- ص 202 سطرهشتم) دراين صورت هرگاه بجهتى از جهات، شك در تخصيص( بحسب اجزاء زمان) عموم زما ني مذكورحاصل شود معنى اين شك آن است كه در قابل اجراء بودن( لازم الاجر اء بودن) دستور قانوني مزبور در بعضى از ازمنه ترديد حاصل است در اينصورت تمسك بعموم دليلى كه اصل عموم زما ني از ناحيه آن د ليل احر ازشد 0 مورد ندارد و بايد دستور قا نوني، مزبور را استصحاب كرد و اين را استصحاب حكم عام( يعنى عام بعموم زما ني) نا مند. ا نتقاد- استصحاب بالا نوعى ازاستصحاب حكم كلى است كه دليلى برآن نيست. ( رك. استصحاب حكمي )هرگاه در فرض بالا تخصيص زماني هم محرز باشد و لى درمقدار تخصيص، ترديد باشد حكم خاص را استصحاب مى كنند و اين را استصحاب حكم خاص نامند مثلا بدستور ماده 219 قانون مدنى هر عقد در جميع ازمنه لازم الاتباع است و ميدا نيم كه در معامله رأس المال اگر بايع بمشترى دروغ بگويدبر اى مشترى خيار كذب حاصل ميشود و وجود اين خيار، تخصيصى است برعموم زماني ماده 219 لكن مقدار اين تخصيص چقدر است يك لحظه( فورى) است يا استمراردارد (غير فورى) يعنى خيار فورى است ياغيرفورى فقهاء مى گويند حكم خاص (يعنى خيار كذب) استصحاب ميشود ودر نتيجه مدت آن استمرار دارد:( كتاب مذكور- ص 200) البته اين نظر درست نيست و اصل عدم سلطه افر اد بضرريكديگراقتضاء مى كند كه خيار كذب مانند خيار غبن فورى باشد (بنگريد تاثير اراده  تاليف نويسنده- شما ره584 - 603) استصحاب حكم عامرك. استصحاب حكم خاص استصحاب حكم كلىرك 0 استصحاب حكمى استصحاب حكمى(فقه )منظور از حكم در اين اصطلاح دستورمقنن است كه ممكن است بدوصورت تصور شود:الف- دستور مقنن راجع بمورد خاص مثل اينكه مالى سابقأ وقف بوده فعلا شخصى آنرا متصرف است و دعوى ملكيت مى كند استصحاب وقفيت آن ميشود "وقف بودن " حكم قانونى آن ملك بخصوص است. اين را استصحاب حكم جزئى مى نامند.ب- دستوركلى مقنن مثل اينكه مبيعي قبل از عقد معيب بوده ولى قبل ازتوجه خريدارو اخذ بخيار، آن عيب خودبخود يا بفعل ثالت يا بايع برطرف شدآيا در اين موردكه قا نون ساكت است ميتوان خيارعيب راكه قبل از زوال عيب حأصل شده بود استصحاب كرد؟ چنين استصحابى اگر بشود استصحاب حكم كلى ناميده ميشودكه مكتب اخبارى با آن مخالف است وحق هم با آنان مى باشد زيرامبناى استصحاب كه يك حكم امضائي است مصلحت انديشى است و معلوم نيست كه در عرف و عادت در اين مورد باستناد مصلحت- انديشى بحالت سابقه ترتيب اثر داده باشند. استصحاب سببىرك. شك سببى و مسببى استصحاب عدممرادف اصل عدم است (رك 0 اصل عدم) استصحاب عدم حا دثمرادف اصل عدم است( رك 0 اصل عدم) استصحاب عدميهرگاه مستصحب( رك. مستصحب) امر عدمى باشد استصحاب را استصحاب عدمى نامند ما ننداستصحاب عدم اشتغال ذمه در ماده 356 دادرسي مدني. مستصحب در استصحاب عدمى ممكن است پديده حقوقى باشد( ما نند "برائت ذمه " در مثال بالا) وممكن است پديده غيرحقوقى باشد مانند عدم حيات در ماده 876 ق- م زيرا دراين مورد استصحاب عدم حيات حمل جارى است. ا ستصحاب قهقرى(فقه)- هرگاه در استصحاب، زمان شك جلوتر اززمان يقين باشد دراينصورت استصحاب را اصطلاحأ "استصحاب قهقري" گويند مثلا اگر پدرى در دوسال قبل از مال فرز ندش بدون ا جازه واذن اوبرداردو در زمان حاضر مدعى شودكه علت برداشتن مال فرزند استيصال وى بوده و نفقه او برفرزندش واجب بوده  است و دليلى براستيصال خود در زمان برداشت مال نداشته باشد جزاينكه درزمان حاضر استيصالش محرز و مسلم است در اين جا استصحاب فقر وحاجت زمان حاضر بطرف زمان گذشته، استصحاب قهقرى خواهد بود.اين استصحاب در فقه باطل است 0 در حقوق كنوني هم دليلى براى حجيت آن وجود ندارد وباطل است . دراصطلاح ديگر آنر ا استصحاب حال به ماضي و استصحاب مقلوب گويند 0 استصحاب ماضى بحال(فقه) يا ابقاء ماكان برماكان: هرگاه وجود چيزى در سا بق يقينى بوده وبعدأ مورد ترديد واقع شود وضع سا بق را باقى فرض مى كنند مثل اينكه شخصى غائب شودوازاوخبرى بكسان وآشنايا نش نرسد و احتمال موت او رود در اينصورت او را زنده فرض مى كنند تا مرگ اومحرز يا حكم موت فرضى او صادرگردده استصحاب بطور مطلق و بدون قيد همين است اين اصطلاح در مقابل استصحاب حال بماضي (يا استصحاب قهقرى) استعمال مى شود. استصحاب مسببىرك. شك سببى و مسببى استصحاب مقلوبمر ادف استصحاب قهقرى واستصحاب حال  به ماضي است (رك . استصحاب حال به ماضي) استصحاب وجودىهرگاه مستصحب( رك. مستصحب) امر وجودى باشدآن استصحاب را استصحاب و جودى نامند مانند استصحاب بقاى حق يا دين مسلم( موضوع ماده 357دادرسي مدنى )مستصحب در استصحاب وجودى ممكن است پديده حقوقى(مانند حق و دين در مثال بالا) باشد و ممكن است پديده غير حقوقى باشد مانند حيات در استصحاب حيات غائب مفقودالخبر. قسم اخير دررويه قضائى ما پيش بينى شده است. استصلاح( فقه)استدلال از طريق مصالح مرسله (يعنى مصالحي كه نصى قانون تصريح به رعايت آنها نكرده باشد) بر اى استنباط يك حكم شرعى. چنانكه پاره اى از فقها عامه مر ورزمان را ازطريق استصلاح استنباط نموده ويك سلطان عثماني بر وفق آن فرمان صادر نمود( از فقهاء شيعه شيخ مفيد متعرض مرور زمان شده است) استصلاح اعم از استحسان است و مبتكر آن مالكيه بوده اند 0 شافعيه با آن مخالف هستند. استصلاح مخالف نص قانون حجت نيست ولى حنا بله استصلاح را مخصص قا نون قرارميدهند بنگريد: مصا لح مرسله  استطاعت( مدنى- فقه- جزا)مقصود ازاستطاعت انفاق كننده در لزوم دادن نفقه اقارب ( پدر و مادر) اين است كه ا نفاق كننده زياده از قوت يكروز ويكشب جهت خود ( و زوجه و اطفال خود اگرداشته باشد ) داشته باشد( ماده 214 قا نون مجارات عمومى و ماده 1198 قانون مدني) استظهار(فقه) بمعنى پى ظاهر عبارتي برآمدن و كشف ظاهريك سخن از ميان احتمالات متعدد يك عبارت (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 188) استعداد(فقه )اقامه دعوى را گويند 0 مدعي  را مستعدى ومدعى عليه را مستعدى عليه گفته اند 0 استعفاءعملى كه بمو جب آن شخصى كه درموسسه اى دولتى يا ملتى يا وابسته بدولت سمتى را دارا مى باشد تقاظاى ترك آن سمت را مى نمايد( ماده 64- 65 لايحه قا نو نى استخدام كشو رى 31-3-1345 ) استعمال( فقه )درحقوق اداري اسلام بمعنى استخدام بكار مى رود و مستخدم دولت را عامل مى گويندكه جمع آن عمال است و اين لغت هنوز در اصطلاحات ادارى ما بجاى ما نده است 0 استفاضه( فقه )هرگاه گروهى مطلبى را نقل كنند كه از قول آنها اطمينان حاصل شودآن را استفاضه گويند وگا ه آنرا شياع و تسامع نامند. موقعيت استفاضه بين خبر واحد و خبر متواتر است.  استفتاء(فقه) پرسيدن نظر مفتى (رك. افتاء) استقر اءبررسى جزئيات مر بوط بيك كلى (ا زيك سنخ) بمنظور استخراج قاعده كلى كه مشترك بين آن جزئيات باشد . اگر همه جزئيات يك كلى مورد بررسى قرار گيردآن استقراء را استقراء تام نامند و اگرهمه جز ئيات آن كلى مورد بررسي واقع نشود آنرا استقراء ناقص نامند 0 استقراءكامل يا تام هيچوقت امكان ندارد آنچه كه ميسر است استقراء ناقص است. علوم تجربي از استقراء ناقص بدست آمده ا ندو بر خلاف نظر پير و ان مكتب ارستو چنين نيست كه استقراء ناقص بى ثمرباشد نهايت اينكه دامنه استقراء ناقص هرقدر توسعه يا بدميز ان ا طمينان بنتيجه ا ستقرا ئي كه شده بيشتر ميشود. استقراء تامرك. ا ستقراء استقراء ناقصرك 0 ا ستقراء استقر اعقر عه كشى ر اگويند 0 استلزامات عقليه(فقه) نتايجى كه عقل از طريق تفكر در مقررات شرعى از طريق قياس و استنباط بدست مى آورد. استنابهعمل حقوقى كه بموجب آن يك شخص (اعم از شخص طبيعى يا شخص حقوقى) ديگرى يا ديگران را در امريا امور خاصي نائب خود قرار ميدهد 0 ( رك. نيا بت) استنباط(فقه) مرادف اجتهاداست (رك . اجتهاد) استنباط جز ئىاستنباطى است كه بمنظور تعيين تكليف شخص خاص و وضع خاص بعمل مىآيد خواه درمقام قضا باشد خواه نباشد (مانند اظهار نظر مشاوران حقوقى در موارد خاص) استنباط كلىاستنباطى است كه درآن نظر بشخص خاص ووضع خاص نميشود و نتيجه استنباط بصورت يك قضيهءكلى است خواه در مقام قضاء باشد خواه بصورت يك اظهار نظر علمى 0 درمقا بل استنباط جزئي استعمال مى شود. دادرسان ا زاستنباط كلى در مو قع صدورر أى ممنوع مى باشند( ماده پنجم قانون آئين دادرسى مدنى)در صدر اسلام هم بر خىاز صحابه (مانند زيد) از اظهار نظر كلى خوددارى كر ده و اگرچنان سؤالىكه مستلزم اظهار نظركلى بود ميكردند معماگفت: دعوها حتى تكون (يعنى بگذاريد تا مورد سوال در خارج واقع شود آنگاه بپرسيد تا نظر خود را بگويم) استنطاق(حقوق جزا)تحقيق از متهم راجع بمورد اتهام از طرف مامور صلاحيتدار قضائى (بازپرسان و ضابطين عدليه)مر ادف اين اصطلاح لفظ بازپرسى است.  دادرسي كه شغل اواستنطاق است مستنطق يا بازپرس ناميده مي شود. استقلال(حقوق اساسي) صفت و وضعى است كه بموجب آن دولتى تحت سلطه دولت ديگر قرار نگرفته باشد.  استقلال اراده(مدني) يعنى اصل در روابط اشخاص در ز ندگى قضا ئي آن است كه اراده هاى آنان منشاء اثر باشد. عدم تاثير اراده محتاج بدليل و باعث مخوصي است 0 اعلان اصل استقلال اراده( يا بطور خلاصه استقلال اراده) ويا اصل آزادى اراده ويا اصل حاكميت اراده عكس العمل دو نوع محدوديت در تاريخ تمدن بشر بوده است:الف- محدوديت ناشى از تشريفات عقود مانند سوگنديادكردن بر وفاى بتعهدو عقد وتشريفات ديگر كه ناشي ازتخيلات ناپخته اعصار مدنيت هاى نارس ونشگفته بود.ب- محدوديت هاى ناشي از ستم حكام.  حديث ان الله خلقك حراكن كما خلقك نمايشي است درمقا بل اين گونه محدوديت ها، پايه اصل استقلال اراده احتر ام به شخصيت انساني است باين معنى كه ظهور كمال شخصيت انسان منوط به آزادى اراده او است و قا نون فقط بايدجلوى تصا دم اراده هاى آزاد را بگيرد تاتالى فاسدى بر اين آزادى مترتب نشود ومصالح جمعى فداى آزادى اراده فردى نگردد نگهدارى تعادل بين مصالح أجتماع و آزادى فرد با قانون است و حفظ چنين تعادلى عملا ميسر است.  عد ه اى از طر فداران استقلال اراده بطرف افراط رفته عقيد ه دارند كه هيچ تعهدى نيست كه بدون اراده ا فر اد بوجود آيد حتى در موردمسئوليت مدني اگرتخطى Faute وجود نداشته باشد فرض تخطى ميشود  يامثلا ارث بردن ازمتوفى مبتنى بروصيت مفروض است. مخالفان استقلال اراده هم بطرف تفريط رفته اند و تاثير اراده فرد راحتى دريك مودد هم ا نكاركرده ا ند (تاثير اراده در حقوق مدني- ص 17 ببعد ) در فقه اسلام هـ -م از آزادى اراده تحت عنو ان اصل ا با حه( رك.ـ مباح )واصل برا ئت ( رك 0 بر ائت) و اصا لة ا لحظر (اصطلاح شماسه 349) بحث شده است. استوار نا مه( بين الملل عمومى )حكمى است كه از طرف روساء كشورها بكنسو لها وماموران سياسي داده ميشود تا اعتبارآنها را نزد روساى بيگا نه استوارسازد و پيشتر اعتبار نامه گفته مى شد 0 استيضاحمطالبه توضيح از وزير مسئول بتوسط اعضاء مجالس قانونگذارى( اصل 42 قانون اساسى) استيفاء(مدنى فقه) استفاده ازكار يا مال ديگرى با رضاى او (ماده 336- 337 ق م) در قانون مدني استيفاء يكى از اسباب ضمان قهرى است (ماده 307 ق- م) واين ازاغلاط است زير ا اين كاربتر اضي طرفين صورت ميگيرد و بماخذ ماده 183-501 قا نون مدني عقد است وحال اينكه ضما نات قهرى امور خارج از عقد مى باشند. رك. اجاره معاطاتي استيمان(فقه) الف- مطالبه مالى بعنوان امانت (به اما نت گرفتن) چنا نكه وديعه گير و مستعيرمال را بطوراستيمان تحت اختيار خود مى گير ند.ب- درخواست امان مطلق توسط كافر از دولت اسلام. درخواست كننده را مستامن گويند( رك . امان مطلق) استينافرك . پژوهش اسعارDevises           مر ادف ارز است( رك. ارز) اسقاط(مدنى - فقه) از بين بردن حقى بتوسط صا حب حق. مثلاكسيكه درعقدي صا حب حق خيارى شده ميتوانديكطرفه و بقصد خود آن حق را ساقط كند. اسقاط در مقابل انتقال حقوق بكارمى رود چنانكه گويند اصل اين است كه هر حقى قابل انتقال (ارادى يا قهرى) و قا بل اسقاط باشد و خلاف آن محتاج بدليل است 0 اسقاط از ايقاعات است . اسقاط دعوى( دادرسى مدني) يعني چشم پوشى مدعى از دعوائي كه مطرح كرده يا ممكن است مطرح كند. اسقاط شرط(مدنى فقه) كسيكه شرط فعلى بنفع او در عقدى برقرار شده ميتواند اين حق را كه بنفع او است روى قاعده اسقاط حقوق، سا قط كند 0 اسقاط كافه خيارات( مدني- فقه- ثبت اسناد) فرمولى است كه در اغلب اسناد عادى قديم و اسناد رسمي كنو ني در عقد مينويسندكه هرگونه خيار مسلم و غير مسلم را ساقط ميكنند تا عقد قوام و پايه اى گيرد و از حالت تزلزل بحالت ثبات درآيد و اين كار مشمول ماده 959 قانون مدني نيست هرچند عبارت ماده طورى نوشته شده كه بحسب ظاهر شامل اين مورد است . اسكناسپول كاغذى كه بعنوان قائم مقامى پول فلزى چاپ و برواج گذاشته شود 0  اسلحهآلات و ادوات و ماشين آلات بر نده يا سوراخ كننده و له كفنده مانند چماق- چاقو ومته وتفنگ وبمب و غيره 0پاره اى از اشياء اگر بعنوان سلاح بكار رود بشرط بكار رفتن در خصوص واقعه خارجي مين سلاح محسوب ميشو ند ما نند اينكه دزدى درحين دزدى عصارا بصورت سلاح( بعنوان حمله يا دفاع )بكار برد و الا فى حد ذاته عصا يا مقراض يا چاقو سلاح شمرده نميشوند ولى تفنگ فى حد ذاته سلاح است ولو بكار نرود. اسم تجارتىرك. ثبت اسم تجا رتي اسم جنس( فقه)اسمى راگويندكه دلالت برطبيعتى از طبايع كند بدون اينكه نظرى بفرد يا افراد خاصي از آن طبيعت داشته باشد( بعكس جمع و اسم جمع مانند حيوانات ورمه )مانند حيوان و مبيع وثمن كه اسم جنس است بنا براين اسم جنس در عبارات قانون براى بيان مفاهيم كلى (طبيعت) بكار مى رود و نبايد آنرا حمل برمعنى مفردكرد واين نوع اسم درمتون قوا نين فراوان است. اسنادالف- درعلم درايه بمعنى انتساب حديث است به گوينده اصلى آن يعنى پيغمبر ( ص)يا امام عليه السلامب- در علم درايه اسناد بفتح اول جمع سند است وسند مجموعه راويان يك حديث راگويندكه متن يك حديث بتوسط آنانبما مي رسد.ج- در علم حقوق جمع سند است وآن نوشته اى است كه در مقام دعوى يا دفاع و براى اثبات چيزى قا بل تمسك واستفاده در اصطلاحات ذيل بكار رفت است: اسناد پرداختىاسنادى كه بموجب آ نها بايد پردا خت بعمل آيد مانند سفته بعهدهء يك تجارتخانه 0 در مقا بل اسناد دريافتى استعمال ميشود كه بموجب آنها بايد پولى دريافت شود مانند سفته بنفع يك تجارتخانه. اسناد تجارتى  Effets de commerce              اسنادى هستندكه براى پرداخت وجه در راس موعد نز ديك يا درمدت معين محدود وكوتاه بكار مى روند كه مهمترين اقسام آنها برات و سفته و چك است وازهمين قبيل است اسناد در وجه حامل و  Warrant                                    اسناد ثبت احوالدفاترى كه در جداول آن وقايع چهار  گا نه (فوت و ولادت و ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت )در ادارات ثبت احوال درج ميشود و اوراق و دفترچه- هاى شناسنامه و المثنى 0 اسناد در وجه حامل  Titres au porteur                    (قا نون تجارت )اسنادى كه بنام شخص مين نبوده وبدارنده يا شخصى كه دارنده حواله كند قابل پرداخت است مانند سهم بى اسم و جك در وجه حامل 0 اسناد دريا فتىرك . اسناد پرداختى اسناد ذمه مطلقاسنادى كه در عرف كنونى بآنها سند ذمه اى رسمى گفته ميشود در مقا بل اسناد ديوني كه در آنها وثيقه پيش بينى شده(خواه رهن باشد خواه معامله با حق استردادما نند بيع شرط) واسناد معاملات قطعى منقول و غير منقول بكار ميرود. اسناد رسمىاسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمى يا نزد سايرماموران رسمى در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانونى تنظيم شده باشد (ماده 1287 قا نون مدني ) اسناد سجلىرك. سند سجلى اسناد قابل معامله   Titres negociables(حقوق تجارت )اسنادى است كه امضاء كننده آن تعهد تسليم مالى( نقد- جنس) را مى كند مانند اسناد تجارتى و اوراقبهادار( سهام شركتها و اوراق قرضه) اشاعه ( مدنى- فقه )اجتماح حقوق چفد نفر برمال معين) خواه مال موجود درخارج باشدخواه درذمه باشد (خو اه بطور ارادىباشد مانند شركت اختيارى (ماده 572 ق- م )يا قهرى مانند اجتماع حقوق چند وارث برتركه 0 مال مورد اشاعه را مال مشاع گويند. اشاعه در مقا بل افر از بكارمي رود ومشاع درمقابل مفروز * شركت اعم از اشاعه است زيرا در مورد شركت تجارى اشاعه وحبود ندارد با اينكه شركت وجود دارد. در فقه همدر مورد زمين هاى خر اجى (رك 0 ارض خراج )شركت وجود دارد ولى اشاعه وجود ندارد وزمينهاى مذكورقا بل ا فر از وتقسيم نيست 0 اشتباهتصور خلاف واقعى است ازچيزى( مادى يا معنوى) اشتباه حكمىبهريك از دومورد ذيل گفته مى شود:ا لف- تصوروجود قا نو ني كه اساسا وجود ندارد.ب- تفسير نادرست ازيك قانون بتصور اينكه آن تفسير درست است .مثال اول- هبهء مريض به پزشك بتصور تجويزقا نون وحال اينكه درقا نون فر ا نسه چنين قانوني نيست 0مثال دوم- ارتكاب تفسير موسع درقوا نين مسئوليت 0(فقه )ترديد در اينكه حكم قانون در مورد عملى يا چيزى چگونه است و غالبآ آنرا شبهة حكميه نامند. ( رك 0 استصحاب حكمي) اشتباه در تنظيم اسنادرك. اشكال در تنظيم اسناد اشتباه در سبب معامله ( مدنى )بيع سبب تملك مبيع وثمن است، وصيت تمليكى سبب تملك موصى به است و هكذا .حال اگر ورث با موصي له بر تقسيم مال مشاعى بتراضي افرازكنند وبعد معلوم شودكه وصيت باطل بود 0 و موصى له بهره از آن مال نداشته است تر اضى برافرازهم باطل است زيرا ورثه در فاسد بودن سبب تملك( يعنى وصيت) و صحيح بودن آن در اشتباه بوده اند. اين اشتباه در سبب است 0 اشتباه در شخص طرف عقد( مدنى- فقه) بهريك از دوصورت ذيل گفته مى شود:الف- اشتباه در خود طرف عقد مثل اينكه واهب، مال خودرا به حسن هبه كند بتصور آنكه او منوچهر است.ب- اشتباه درمشخصات طرف عقد مانند اينكه موجرخانه را به كسى اجاره بدهد بتصور اينكه او مجرد است و بعد معلوم شودكه او متاهل است. (ماده 201 ق- م) اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله(فقه) اگر مورد معامله عين معين باشد و عرفا مخالف با آنچه كه در قصد عاقد خطوركرده است ازكار درآيد( بعلت اشتباه در تصور) آن اشتباه را اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله گويند واين اشتباه عقد را باطل مى كند مثل اينكه كسى اشتباهأ كفش زنانه را بجاى كفش مردانه بخرد چه عرفا كفش مردانه و زنا نه دو ماهيت متغاير محسوب ميشو ند 0 اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معلمله بكار رفت است. اشتباه درعو ارض موضوع معامله(فقه) هرگاه مورد معامله كه عين معين است همان چيزى باشدكه در قصد انشاء عاقدخطوركرده است ولى در صفات و عوارض موضوع معامله اشتباه شده باشد اين اشتباه را اشتباه در عوارض موضوع معامله نامند مانند اينكه قالى كرمانى بخرد و بعد معلوم شودكه قالى خراساني است قا لى چه خراسا نى باشد وچه كرما ني موضوع و طبيعت واحدى است وصف خر اسا نى بودن غير ازوصف كرما نى بودن است 0 اشتباه در غرض( مدني) هرگاه عاقد در غرض از عقد اشتباه كند آنر ا اشتباه در غرض نامندكه گاهى موجب بطلان عقد هم ميشود چنا نكه مديون بدائن اظهاركندكه قدرت اداء تمام دين را ندارد و دائن باعتماد صحت قول اودين را صلح باقل نمايد ودرواقع اظهار بدهكار دروغ باشد. غرض دائن درعقد صلح مذكورارفاق به بدهكارتنگدست بوده است و حال اينكه او در اين غرض براشتباه بوده است 0  اشتباه در موضوع عقد( مدنى- فقه)اشتباهى است راجع به خود موضوع معامله مثلا بايع كتاب را بجاى دفتر مى فر وشد( ما ده 200 ق م) خود موضوع معامله در ماده 200 ق- م كه از قانون مدنى فرانسه گرفته شده مورد تفسيرهاى مختلف بين حقوقدانان فرا نسوى قرارگرفته است 0 اشتباه در نوع عقد(مدني- فقه)وآن در موردى است كه يكطرف عقد، عقد معيني را در نظر داشته باشد و طرف او عقد ديگر را مثل اينكه شخصى ماله را بديگرى هبه كند و طرف بتصور اينكه او صلح كرده است اظهار قبول نمايد (ماده 194 ق- م) اشتباه موضوعى(مدنى- فقه) اشتباه در موضوعات (در مقا بل احكام قا نو نى )راگويند مثل اينكه كسى قالى مى خرد بتصورآنكه عتيقه است و بعد خلاف آن ظاهر ميشود (رك . شبهه موضوعى ) اشتراكالف- بمعني آبو نمان است( رك. آبونمان)  حق استفاده از برق مشمول فقره چهار ماده 739 دادرسى مدنى است.ب- عبارت است از عنوان كلمه اى كه داراى معنى كلى است( ما نند ا نسان) يا كلمه اى كه داراى دويا چند معني است مانند( باز) و (مهر) رك . مشترك  (وجه ) اشتر اكرك .آبونمان اشغال(بين ا لملل عمومى) ورود قو اى يك كشور دركشورديگر بصورت هجوم ودفع سلطه كشور مورد تهاجم و استقرار سلطه خود در آن. اشكال در تنظيم اسنادهر گاه درحين تنظيم سنديكه (ا ز نظر تنظيم پا يان نيا فته) ا زحيث تطبيق كيفيت و خصو صيت سند با مواد مقررات مشكلى پيش آيدآن را اشكال در تنظيم اسناد( دراصطلاحات ثبتى) مى نامند واگر پس از پايان تنظيم سند مواجه با اشتباه در تطبيق كيفيت و خصوصيات آن با مقررات شو ند اين وضع را اشتباه در تنظيم اسناد مى نامند. (ماده 25 مكرر قا نون ثبت) اشلمرادف پايه در حقوق ادارى است. رك. پايه اصالتبفتح اول 0 كسرحرف اول از اغلاط است در لغت مصدر اصل (بروزن شرف بفتح اول و ضم ثانى) بمعنى اصيل بودن است و اصيل آن است كه براى او اصلي باشد واصل بمعنى ريشه و پايه است و اصالت بمعنى ثبات نيز هست. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: اصالة الصحة در افعال(مدني- فقه) مقصود از افعال افعال حقوقى است كه بصورت عقد و يا ايقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار كردن و اعلام تغيير اقامتگاه. اصل مذكو ر ا زمجموع مو ا د 110 آئين دا درسى مدنى و بند چهارم ماده 1313 ق- م استخر اج و استنباط ميشود. اصا لة ا لحظر( فقه) حظر از حيث وزن و معنى مانند منع است پى اصاله الحظر بمعنى اصل ممنوعيت است يا اصل تحريم. فقهاء مكتب اخبارى عقيده دارند نسبت باشياء موجود درطبيعت انسان حق دخل وتصرف ندارد مگر باذن شارع يعنى جواز دخل و تصرف محتاج بدليل است نه امساك از دخل وتعرف . درمقا بل اصا لة الاباحه استعمال ميشودكه عقيده فقهاء مكتب اصولى است (رك.اصا لة الاباحه) اصا لة الحقيقةرك . حقيقت (اصل حقيقت)   اصا لة الحل(فقه )اصل در اشياء حلال بودن است نه حر ام بودن 0 مرادف با اصطلاح اصالة الأباحه است( رك 0 اصا لة الاباحه) اصا لة ا للزوم( مدنى) هرعقدى كه واقع شود نسبت به طرفين لازم الاتباع است ونمى توان آنرا برهم زد مگر بحكم قانون ويا ازطريق قرار دادن حق خيار در متن عقد و يا اقا له( ماده 219 قا نون مدنى) اصالة- اللزوم مخصوص عقود است . اصل( فقه )در معاني ذيل بكار مى رود:الف- مدرك قانوني چيزى اعم ازآيه يا حديث يا اجماع يا عقل در همين معنى است كه گفته ا ند: اجتهاد عبارت است از ردفرع به اصل 0ب- قاعدهج- بمعنى مدرك از نص حديث- در همين معنى در عبارت حديث: " علينا ا لقاءالاصول و عليكم ا لتفريع " بكار رفته است.د- كتابى كه جامع مقدارى خبر( فقره ج) باشد. در علم رجال وقتى كه گفته ميشود " له اصل " همين معنى را درنظرمى گيرند.ه- بمعنى استصحاب.و- بمعنى دستورالعمل شارع نسبت به افراد درحالات شك و ترديد بدون اينكه دردستورمز بورجهت كشف ا زو ا قع ملحوظ باشد. اصل به اين معني  در مقابل ظاهر و دليل و اماره بكار مى رود (رك 0 اماره ) چنا نكه گفت اند: اصل موقعى حجت است كه دليل نباشد (الاصل دليل حيث لا دليل )اصل باين معنى را درحقوق جديد فرض قانونى گويند و در فقه آنرا اصل عملى هم مى گويند 0ز- مرادف مقيس عليه( رك. مقيس عليه) ( حقوق جديد )در حقوق جديد قواعد وسيع حقوقى را اصل مى گويند و آنرا ترجمه لغت Principe قرار ميدهند 0 ماده 357 آئين دادرسي مدنى يك اصل عملى Fiction است ولى مدلول ماده 35 ق- م اصل عملى نيست بلكه اماره Presomption ا ست. رك 0 ظاهر اصل اباحهرك. مباح اصل آزادى ارادهرك .استقلال اراده اصل آزادى درياهارك. آز ا دى درياها اصل استغراقى بودن عامرك . عام استغراقى اصل استقلال ارادهرك. استقلال اراده اصل اسقاط حقوقهركسى ميتو ا ند هرحقى راكه دارداسقاط كند جزآنچه راكه قا نون منع كرده است ( ماده 959 ق- م )براساس همين ما ده معاملات سفهى باطل است. اصل امضائى بودن احكام معاملات(فقه )شارع اسلام ما نند هر قا نونگذارى درمورد مقررات راجع به عقود وايقا عات در مقام ابداع و تاسيس مقررات جديد وبى سابقه نبوده بلكه على القاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تاييد و امضاءكرده است از اين معنى به اصل امضائى بودن احكام معاملات يا اصل امضائى بودن معاملات تعبير شده است . اصل انتقال حقوقهرحقى قابل انتقال بغير است جزآنچه كه قانون آنرا غير قابل انتقال بداند اين اصل از فروع اصل آزادى اراده است.   اصل انفصال قوى(حقوق اساسي) براى حسن جريان امور دولتى قدرت عمومى را بسه قسمت تقسيم كر ده ا ند: قوهء مقننه- قوه مجريه- قوه قضا ئيه. اين اصل كه توسط تئوريسين هاى با خترى عرضه شده و مدتها ايده آل بوده در عمل كم و بيش كليت خود را از دست داده ومستثنيات قا بل ملاحظه برآن وارد شده است (اصل 27 متمم قانون اساسى ايران) اصل برائت( فقه- دادرسى مد نى) هر امرى كه توجه آن به شخص، مستلزم نوعى زحمت يا زيان يا سلب آزادى ويا ايجاد مضيقه باشد در صورتيكه توجه آن بشخص، محل ترديد باشد بايد آن شخص را از آن كلفت وزحمت مبرى نمود زيرا بدون دليل قاطع، تحميل كلفت و زحمت به اشخاص روا نيست. از اين معنى به اصل برائت تعبير ميشود(بطور مخفف آنرا برا ئت گويند) رك. اصا لة البرائة اصل تدافعى بودن استنطاق( دادرسى كيفرى)طريقه اى كه بمو جب آن متهم مجازيا مكلف بداشتن وكيل مدافع يا مشاور درمرحله بازپرسي باشد.  اصل تسليط( فقه )از مفاد قاعد: مستخرج ازحديث نبوى " الناس مسلطون على اموالهم " تعبيرباصل تسليط و قاعده تسليط ميشود.اين اصل و مدلول حديث فوق ضمن ماده 30 قانون مدني گنجانده شده است 0 اصل تعويض(بين ا لملل عمومى )را بطه اى است بين دو دولت متجاوزكه يكى از آنهاكه در صدد توسعه ارضي يا اقتصادى در خاك كشور ديگر برمى آيد بايد در مقابل و در عوض موافقت كندكه دولت معظم ديگرى در خاك كشو رديگر( ا زكشو رهاى كوچك و ضعيف) اقدامى مشا به اقدام او كند و مانع اقدام او نباشد. اصل تفسيرى بودن قا نون( مدني)هرگاه درخصوص قا نون معينى (مانند ماد ه387 قانون مدنى راجع به ضمان تلف مبيع قبل از قبض) ترديد حاصل شودكه آن قانون جزء قوانين مفسر اراده افراد است( رك. قانون مفسر اراده)يا قانون امرى است آن قا نون را بايد از نوع قوا نين مفسراراده دانست و توافق افراد در جهت عكس آن نافذ است پى شرط اسقاط ضمان مذكوردر ماده 387 قانون مدنى نافذ است. اصل تفكيك قوىمرادف اصل انفصال قوى است( رك.  اصل انفصال قوى) اصل تقصير(مدنى)اين اصطلاح درمقا بل اصطلاح اروپائي Theorie de faute نهاده شده است و مقصود اين است كه مسئوليت مد ني برمبناىFaute( يعنى تخطى عمدى ويابي احتياطى وغفلت)نهاده شده است.ودر غير اينصورت كسى مسئول نيست 0 درقا نون مدني ايران مبناى مسئوليت مدني صرفأ انتساب اضرار بفاعل فعل ضرري است خواه عمديا بي احتياطى و غفلت ازاو سر زده باشد خواه نه و دليل قابل ملاحظه اى نيست كه لايحه مسئوليت مدني 1339 اين مبنى را تغيير داده باشد و بمصلحت جامعه هم نيست كه چنين تغييرى بدهد. اصل حاكميت ارادهرك. استقلال اراده اصل حا كميت قانون(حقوق اساسى) اداره امور عمومى( رك . امور عمومى )و صدور هر دستور و هر اقدام ازمر اجع دولتى بايد مستندبقا نون و مقررات باشد (اصل نهم متمم قانون اساسى) اصل حر يت ارادهرك. استقلال اراده  اصل حقيقترك 0 حقيقت( اصل حقيقت) اصل حكمى ( فقه) اصلى كه درمقام شك درحكم قا نوني مطلبى جارى ميگردد مثلا اگركسى باشد كه حالات دماغى اوطورى است كه الحاق او برشيد و سفيه محل ترديد باشد و عقد بيعى واقع ساخته و تكليف آن عقد ازحيث نفوذ و عدم حاجت به تنفيذ ولى ويا عدم نفوذ و حاجت به تنفيذ ولى محل ترديد باشد اصلى كه در حكم قانوني چنين بيعى ميتوان جارى ساخت اصالة الصحة در عقود( ماده 223 قانون مدني) است 0 در مقابل اصل موضوعى استعمال ميشود كه در مقام شك در موضوع بكار مى رود وبا اجراءآن نوبه به اصل حكمى نميرسد چنانكه درمثال بالابا اجراء اصل مستفاد از ماده 1210 قا نون مدني( اگرآنر ا اصل بدانيم) تكليف قضيه روشن شده و شخصى مذكورملحق به رشيد است و بنا بر اين معاملات او نافذ است 0 اصل حكومت قانون(حقوق اساسى) افر اد مردم ازهرحيث مصون ازتعرض مى باشند و متعرض احدى نميتوان شدمگر بحكم و ترتيبى كه قوا نين مملكت معين مى كند( اصل نهم متمم قا نون اساسي) مطلب بالا را اصطلاحأ اصل حكومت قا نون گويند 0 اصل حكومت محلى قانونرك. قلمرو قا نون در مكان اصل حليت( فقه)مرادف اصا له الاباحه است (رك .اصاله الاباحه) اصل سند(دادرسى مدني)در مقابل رونوشت سند استعمال مى شود (سرفصل ماده 309 دادرسى مدنى ) اصل شخصى بودن قانون (بين الملل خصوصي) نسبت به بيگانه مقيم خارجه على الاصول قوانين كشور متبوع  او جارى است مگردرموارد استثنا ئي كه قانون محلى در حق او اجراءميشود 0 قانون ما از اين اصل پيروى نميكند اصل شخصى بودن مجازات  (جزا) اصلى است كه بموجب آن بايدجز ا مناسب با وضع مجرم باشد وباين ترتيب درمورديك جرم كه چند نفرمجرم هريك جداگا نه آ نرا مرتكب شده ا ند ترتيب بكار بردن مجازات فرق ميكند زيرا هدف از دادن حق ا انتقام نيست بلكه علاج مجرم است پى بايد متناسب با وضع مجرم باشد 0 اصل صحت (مدني) بموجب اين اصل در عقود و ايقاعات فرض قانون برصحت آنها است مدعى فساد بايد دليل بر فساد اقامه كند اصل صحت درمعلملات( كه اخص ازعقوداست زيرا معامله شامل نكاح نميشود) درماده 223 قا نون مدنى پيش بينى شده ولي ملاك آن شامل همه عقود و ايقاعات است از اين معنى تعبير به اصالة الصحه هم ميشود. (رك. اصا لة ا لصحة) اصل صلاحيت ادارى رئيس حكومت( فقه) درقسمت امور ادارى و سازما نى كه تقريبآ قا نون( رك . قا نون) وجود ندارد رئيس حكومت اسلام بموجب اختيارات تامى كه دارد ميتواند هر نوع مقررات ادارى و سازما ني و تقسيمات كشورى و غيركشورى و مقررات استخدامى وضع كند با توجه باينكه اين مقررات براى رئيس حكومت بعدى لازم الاتباع نيست و جنبه ابدي ودائمى نمى توا ند داشته باشد. دراين اصل قوه قا نو نگذارى بسياروسيع رئيس حكومت اسلامى ملاحظه ميشود و ما براى نشان دادنماين معنى درتاليفات خود ازآن تعبير به اصل صلاحيت ادارى رئيس حكومت نموده ايم. اصل طريقيترك . طريقيت اصل عدم( فقه- آئين دادرسى مدنى) در محيط زندگى ما هرموجودى مسبوق به عدم است بنا بر اين اگر دراصل وجود( يا درتاريخ وجودموجودى) چيزى تر ديد د ا شته با شيم بنا را برعدم آن ميگذاريم تا خلاف آن ثابت شود و اين را استصحاب عدم هم مى نا مند مثلاشخصى كه با ديگري قراردادى دارد عليه او دعوى طرح ميكند كه از قرارداد تخلف ورزيده و در نتيجه بمن خسارت واردكرده است اثبات عدم اجراء قرارداد بعهده مدعى نيست زيرا اجراء قرارداد، مسبوق بعدم است و اصل عدم اجراء قرارداد جارى است وادعاء مدعى مستظهر باين اصل است، برعهده مدعىعليه است كه ثا بت كند قرارداد را اجراء نموده است 0 بعضي آنرا قاعده عدم نا ميده ا ند.  (رك. استصحاب تاخر حادث ) اصل عدم تاثيرقا نون در خارج كشوررك 0 قلمرو قا نون درمكان اص عدم تبرع(مد نى- فقه )هركس ما لى بديگري ميدهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد رادارد( ماده 265 ق- م) زيراغالبأ به عنوان احسان و مجانى كسى بديگرى چيزى نميدهد همين غلبه منشاء اماره مذكور است. اصل عدم تخصيص(فقه) تخصيص يعنى از شمول قانون عام كاستن، وآنر ا به قسمتى ازمصاديق عام، محدود كردن. گاه نتيجه تفسيريك قا نون، تخصيص آن است يعنى مفسرآنرا طوري و تفسير ميكند كه قانون از عموم ساقط ميشود و حال اينكه در همان مورد تفسيرديگرميسر است كه موجب تخصيص قانوني كه تفسير شده است نميباشد در اينصورت اگرترديد حاعل شودكه كدام تفسير ترجيح دارد بايد تفسير اخيررا ترجيح دادزيرا تخصيص، دليل قاطع لازم دارد. از اين معني به اصل عدم تخصيص تعبير شده است 0 مثلا بنا بماد: 1306 ق- م عقدى كه موضوع آن بيش از پانصد ريال باشد قابل اثبات بشهادت نيست. از طرف ديگرتبصره يك قانون مالك و مستاجر 1339 فرض وجودعقد اجاره اى را مييكندكه بدون سند عادى و رسمى و بصرف تراضي واقع شده است، وپاره اى را نظر اين است كه اين اجاره جز بشهادت قا بل اثبات نيست هرچندكه مال الاجاره بيش از پانصد ريال باشد درنتيجه تبصره مزبور بطور ضمني مخصص ماده 1306 ق- م است. و حال اينكه راه منحصر اثبات وجود عقد اجاره مزبور شهادت نيست بلكه اقرار و قرائن قضائى هم ميتواند آنرا اثبات كند و باين ترتيب دليل قاطعى برتخصيص ماده1306 ق – م نيست. اصل عدم حادثمرادف اصل عدم است( رك. اصل عدم) اصل عدم عطف قانون بگذشتهقلمرويك قانون از نظر زمان محدود است به تاريخ انتشار و نسخ، و نفوذى نسبت بازمنه ماقبل انتشار ندارد مگر اينكه بطور استثناء آنهم باتصريح قانون صورت گيرد اين معنى را اصل عدم عطف قانون بگذشته گويند. اصل عدم نسخرك . نسخ اصل عدم ولايت افراد بريكديگر(فقه) بموجب اين اصل، هيچ كس بر ديگرى تسلطى ندارد مگر در حدودىكه قانون معين ميكند. روهمين اصل مقررات مر بوط بولايت برمحجورين در صورت شك دروسعت و ضيق مدلول آنها تفسير مضيق ميشود و روى همين اصل هرگاه در فوريت و عدم فوريت يك خيار ترديد شود اصل اين است كه فورى باشد 0  اصل علنى بودن محاكمبموجب اين اصل در موقع محاكمه (دردادگاه)بايدجلسه دادگاه علني با شد و ورود وخروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و ازآن ممانعت بعمل نيايد و ورود موكول باذن دادرس نباشد. (مادهء136 آئين دادرسى مدنى و غيره) * تكليف علنى بودن دادگاه درفقه اسلام ليست ولى اخلاقأ بطوراكيد توصيه شده است كه جلسات دادگاه علنى باشدوحاجب و دربان نباشد و دا نشمندان براي مشاوره دعوت شوند 0 اصل عملىآ نچه را كه درحقوق اروپا ئى فرض قا نو نى Fiction ناميده اند فقهاء اصل عملى مينامند. رك. اصل اصل غير امرى بودن قانون( مدني- آئين دادرسي مدنى وكيفري - حقوق ادارى) هرگاه در آمره بودن و غيرآمره بودن قا نون ترديد حاصل شودمجرى آن قانون بايد آنرا قانون غير امرى تلقى كند تا خلاف آن اثبات شود 0 (رك 0 قانون امرى ) اصل فريضه( فقه- قانون مدني) هرگاه چند فرض ازفروض ششگا نه ارث (ماده 895 قانون مدني) جمع شو ند (يعنى درخصوص واقعه فوت شخص معين با لحاظ ورثه اى كه ازاو باقى مانده اند) عدد مخرج مشترك كسور فروض ارث را اصل فريضه گويند مانند اينكه ورث پدر و مادر و دودختر باشند كه بهريك از پدر و مادر سدس وبه دود ختر دوسوم تركه مى رسدكه مخرج مشترك، عدد شش است و عدد شش رااصل فريضه گويند. اصل فريضه گاهى مساوى فروض است و گاهى كمتروگاهي بيشتركه بالنتيجه مساله عول و تعصيب را بوجود مى آورد ( رك. عول و تعصيب) اصل قانونى بودن جرم(حقوق جزا)يعنى جرم بودن يك عمل بسته باين است كه قانون آن عمل را جرم بشناسد (مادهء دوم قا نون مجازات عمومى ) اصل قانونى بولق مجازات( حقوق جزا )مجازاتها را قانون بايد پيش بينى كند وهيچ هجرم را نميتوان به مجازاتي كه در قانون پيش بينى نشده است محكوم نمود. اصل لاضرررك . لاضرر اصل لزوم( مدني- فقه) چون غالب عقوديكه بين افراد يك جامعه واقع ميشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و مدار زندگى بر عقو دلازم ا ست بنابراين ازاين غلبه اتخاذ اصل كرده اند وگفته اند: هرعقدى نسبت بمتعاقدين و قائم مقام آنان لازم الاتباع است( يعنى قابل فسخ و انحلال نيست) مگر درخصوص مواردى كه قا نون تصريح كرده باشد( ماده 219 قانون مدني) و مقصود از عبارت (اصا لة اللزوم درعقود) هم همين معنى است. اصل مثبت(فقه) اصل عملى (رك. اصل عملي) فقط درحدود مدلول خود حجت است نه نسبت به لوازم عادى و عقلى خود مثال: پدري در تاريخ اول اسفند فوت مى كند و پسر او درتاريخ سي ام بهمن ناپديد شده ودر روز سوم اسفند جسد بيجانش پيدا ميشود اين فرزند از پدرارث نمى برد مگر اينكه استصحاب حيات پسر( كه يك اصل عملى است) تا روز سوم اسفند دو مطلب ذيل را تاييد كند:الف- ادامه حيات پسر تا روز سوم اسفند. البته اين نتيجه مستقيم جريان استصحاب است.ب- تاخر فوت پسر ازفوت پدر (كه  نتيجه آن ارث بر دن پسر ا زپدراست) صفت تاخر از لو ازم عقلى جريان اين استصحاب است و اصل استصحاب نميتواند اين صفت را اثبات كند. دانشمندان اخير عقيده دارندكه اصل عملى نميتوا ند مثبت لوازم عقلي باشديعنى اصل مثبت حجت نيست. بهمين جهت عقيده دارندكه در مثال بالا پسر از پدر ارث نمى برد. * از پاره اى از مواد قانو ني حقوق فعلى ايران( ما نند ماده 873 و ماده 17 10 ق- م) معلوم ميشودكه اصل مثبت حجت است. اظهار اين نظركه اصل مثبت حجت نيست از عصرآقا باقربهبهاني فقيه معروف پديد آمده است و فقهاء در آن اختلاف نظر دارند 0 اصل محدود بودن عقود(فقه) اكثريت قريب باتفاق فقهاء ايجاب و قبول لفظى را شرط تحقق عقدميدانند و با توجه باين معنى مى گويند عقودمحدود بعقودموجود درزمان شارع است وقوا نين شرعي كه شرض عقود شده اند عقود معين در زمان شارع را منظور نموده ماند. در مقابل عقد باين معني معاوضه را قرار ميدهندكه عبارت است از توافقهائى كه بحسب عرف وعادت منشاء اثر است و ايجاب و قبول لفظى شرط تحقق آنها نيست ومى گويند معاوضات محدود بتعداد معين نيستند. اصل محلى بوون تنظيم اسناد(بين الملل خصوصي )سندى كه تنظيم ميشود از حيث تشريفات معاملات تابع قوانين محل تنظيم سنداست وربطى بتا بعيت هيچيك از طرفين معامله ندارد( ماده 969 قا نون مدني) اصل محلى بودن قانون( بين الملل خصوصي) نسبت به بيگانه مقيم كثمور خارجه على الاصول مقر رات كشور خارجه مورد اقامت او بكار ميرود ( يعني قانون محلى) و اجراء قانون كشور متبوع اودرحق وى جنبه استثنائى دارد (ماده پنجم قانون مدني) اصل مساواترك 0 مسا و ات اصل مصو نيت پارلما نى Immunite parlementaireامتيازى است براى نماينده مجلسين از حيث حفط آزادى او در ا نجام وظيفه كه بصورت حمايت او از تعقيب در دعاوى طرح شده عليه او درمى آيد. اصل موضوعىرك 0 اصل حكمى اصل نسبى بودن امارات قانونى(آئين دادرسى مدني )در هر اماره اى كه نسبي يامطلق بو دن آن محل تر ديد باشد با يد آنرا امارهء نسبى تلقى نمود تا اخلاف آن اثبات شود. اصل نكاح و طدق( دادرسى مدني) يعنى اختلاف در وجود و عدم علقه زوجيت بنابر اين اگر نكاح مسلم باشدو طلاق رجعى هم واقع شود و لى در اينكه رجوع زوج با شرائط قا نو نى صورت گرفته است يا نه بين طرفين اختلاف افتد اين اختلاف مآلا مربوط بوجود وعدم را بطه وعلقه زوجيت است و دعوى راجع به اصل نكاح خواهد بود 0 اما اختلاف در اينكه نكاح دائم بوده يا منقطع اختلاف در اصل نكاح نيست. اصول( فقه) الف- بمعنى قواعد كليه اعتقادى (ايده ئولژيك) اسلام است . ما بقى مقررات قانونى و اخلاقى را فروع مى گفتند ب- علم اصول فقه كه از قواعد كليه راجع بطرز استنباط و اجتهاد در مسائل قانونى بحث مى كند 0ج- جمع اصل، بمعنى رساله اى كه در آن احاديث روايت شده ازيكى ازامامان شيعه مدون شده است . ودرهمين اصطلاح گفته شده است اصول اربعماة)اصول چهارصدگا نه) وآنها چهارصد رسا له بود كه اصحاب امامان شيعه) ع (از روايات آنان مدون ساخته بودند و كتاب كافى كليني دانشمند بزرگ ايرانى از مجموع آن كتا بها) اكثر آن كتابها) فراهم گرديده است0د- در مدني و فقه درباب ارث پدر و مادر و جد و جده( هرقدر كه بالا رود ) يا قرابت عمودى صعودى را گويند. در مقابل فروع( يافصول) كه اولاد و اولاد اولاد (هرقدر كه پائين رود) را گويند كه قرابت عمودى نزولى است و در برابر حواشى كه برادر و خواهر و اولاد آنها و عمو و عمه و دائى وخاله و اولاد آنها را گويند كه اسم ديگر آن قرابت اطراف است. اصول اربعماةرك 0 اصول اصول تعليقى تعبدى( فقه)اين اصول دوگروهند: الف- اصول عمليه( رك 0 اصول عمليه )ب- اصول تعبدى ناظر بواقع مانند شهادت و اقرار و اصالة الصحة 0 مجموع اين دو قسم را اصول فقاهى هم ناميده اند و علت اينكه بآنها تعليقى گفته اند اين است كه حجيت آنها معلق برفقدان دليل اجتهادى است. (رك . دليل اجتهادى) اصول عقلى( فقه)اصو لى ر ا گويندكه د اراي مشخصات ذيل باشد:الف- در قلمرو شك باشد نه ظن ويقين.ب- ضا بطه اى راقا نون براي شك مذكور معين كرده باشد. اين ضابطه را اصل عقلى و اصل عملى نامند در فقه اصول عقليه عبارتند ازاصل برائت- اصل استصحاب- اصل تخيير- اصل اشتغال. دواصل نخست درماده ـ 356- 357 آئين دادرسى آورده شده است. اصول عمليه( فقه )اصولى كه خط مشى و شيوه عمل كسى را كه دچار ترديد شد. معين كند يعني بر ا ئت- استصحاب- تخيير- اشتغال. رك 0 اصول عقلى اصول فقاهى( فقه)شامل اصول تعبدى ناظر بواقع (مانند استصحاب از نظرعده اى) واصول عمليه كه هيچ بواقع نظرى ندارند( مانند اصل تخيير) مى با شند. بعضي اصول فقا هى ر ا مترادف با اصول عمليه مى دانند. اصول فقه( فقه) علمى است كه قو اعد وا بزاراستنباط را مورد بحث قرار ميدهد اين علم نخست در دامن علم كلام پرورش يافت و سپس از آن جدا شد و چون جنبهء تجريد( و دور بودن ازجزئيات عمل قضاء) آن ما نند اكثر علوم قديم و شايد هم براثر حشرو نشر با فلسفه يو نان فراوان است امروزه بصورت غير مفيدى درآمده ا ست 0 درعصر ما از ابزار استنباط در رشته اى بنام (مقدمه عمومى علم حقوق) بشيوه اى كه منطبق بر عمل و واقعيات زندگى قضائي است بحث ميشود كه هم دشوارتر است و هم آموز نده ترمعذلك بعنو ان مطا لعه تاريخ حقوق ميتوان در علم اصول سيرى كرد. اصول لفظى(فقه)قواعد مستفاد ازاستقراء محاورات اقوام و ملل كه در فن اجتهاد و استنباط (تفسير قا نون)بكارآيد. درمقا بل اصول عقلى بكار مى رود (رك. اصول عقلى ) يكى از اصول لفظى اصالة الحقيقه است. ( رك . حقيقت) اصول محاكماتبمعنى آئين دادرسي است. رك. آئين دادرسى. اصول محاكمات جزامر ادف آئين دادرسي كيفرى است( رك. آئين دادرسى كيفرى) ماده يك قا نون آئين دادرسي كيفرى . اصول محاكمات حقوقىمر ادف آئين دادرسى مدني است 0 (رك 0 آئين دادرسى مدنى) اصول محاكمات قديمقانون اصول محاكمات حقوقى مصوب 19 ذيقعده 1329 قمرى راگويند كه فعلا مبحث اجراء احكام آن با اصلاحات مكرر كه در آن شده مورد عمل است و مابقى منسوخ است. اصيل(مدنى- فقه )الف- طرف عاقد فضولى ( در عقد فضولى (را اصيل گويند) ماده 252 ق- م ) اين اصطلاح در مقابل عاقد فضولى و فضولى استعمال ميشود.ب- موكل را نسبت بوكيل اصيل گويند. اضافه حقوق(حقوق ادارى) درنتيجه سو ا بق خدمت و بدون تغيير شغل ومقام (بر خلاف ترفيع) حقوق بيشترى كه به مستخدم دولت داده ميشود اضافه حقوق ناميده ميشود. ا ضراررك 0 ضرر  اضطرار( فقه- مدني) حا لتى است كه درآن تهديد وجود ندارد ولى اوضاع و احوال بر اى انجام يك عمل طورى است كه انسان باوجود عدم رضايت و تمايل به آن كار، بسا بقه آن اوضاع و احوال آن كار را عليرغم ميل باطنى خود ولى ازروى قصد و رضاى خاصى (كه آنرا درحقوق مدني رضاى معاملى مى نامند )آن معامله يا آن كار را انجام ميدهد و اين مقدار ازرضا حداقل رضائى است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است. رضاى كامل را در فقه(طيب نفس) گويند (ماده 206 قا نون مدني) اضطرارما نع صحت معامله نميشود. در فقه، اضطر ار موجب زوال منع قا نونى است يعنى منعى كه بمنظور رعايت مصالح خاصي مقرر شده در صورتيكه مصلحت  مربوط بمورداضطرار اقوى باشد. اطاق Chambreدر لغت قسمتى از خانه كه داراى چند آشيانه است هرآشيا نه را اطاق گويند. و بمعنى ساحت خانه و مكان وسيع كه دسته زيادى در آن توا نند گرد آيند (غرفه) در اصطلاح بمعاني ذيل اطلاق شده است:الف- مكان وسيع كه در آن هيات هاى منظمي تشكيل جلسه دهند( مانند اطاق هيات عمومى ديوان تميز)ب- اعضاء هيات مذكور را هم اطاق گويند. در اصطلاحات ذيل بكاررفته است. اطاقي بازرگا نىيا اطاق تجارت Chambre de Commrce شخصيت حقوقى مركب از تجار سرشناس و صاحبان صنايع كه ا طلا عات دقيق تجا ري وصنعتى را گر دآورده و ازمرا جع رسمى فيصله امورتجا ري وصنعتى و ارشاد واظهارنظردراين مورد شنا خته ميشود. اطاق تجارتمرادف اطاق بازرگا نى است 0 ( رك. اطاق بازرگا ني) اطاق صنايع و معادناطاقى است كه براى كمك بتوسعه و پيشر فت امورصنايع وتشويق بهره بر دارى از معادن . و بهبود محصولات صنعتى و معدني داخلى و ترويج و شناساندن آنها در كشور و خارج و هم آهنگ كردن نظرات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان بايكديگر وتنظيم وتسهيل ارتباط بين صاحبان صنايع ومعا دن تاسيس شده و داراى شخصيت حقوقى و استقلال ما لى است ما ده 1-11 تصويب نامه 42270 مورخ 26- 9- 41 هيات وزير ان. اطباى عدليهاصطلاح قديمي پزشك قا نو نى است (ماده 82 آئين دادرسي كيفرى) رك. پزشك قا نو ني .  ا طراد(بروزن ا بتياع) دراصول فقه عبارت است از قا بليت استعمال لفظ معين درچند نوع از معاني نزديك بهم (كه اندك تفاوت باهم دارند) بدون استمداد از قرينه دراينصورت فهميده ميشودكه آن لغت در تمام آن معانى حقيقت است نه مجاز.  اطراف ضمان( مدنى- فقه)در عقد ضمان، ضامن و مضمون له و مضمون عنه را گويند. اطفال(فقه) جمع طفل و مرادف صغير است. درمقابل طفل، بالغ استعمال ميشود. در اصطلاحات ذيل بكاررفته است: اطفال طبيعى يا Enfants naturelsاطفال حاصل ا ز زنا راگويند( رك. ز نا) مر ا دف اولاد زنا است. اطفال نامشروعمرادف اطفال طبيعى است. اطلاع  نامهپاره اى از اخطاريه ها كه مدلول آن عبارت است از اعلان رسمى امرمخصوص مانند اطلاعنامه مذكور در ماده 663 اصول محاكمات قديم . اطمينان عادى( فقه) اطمينانى كه در عرف وعادت قابل ترتيب اثر است ولوآنكه احتمال خلاف آن منتفى نباشد. سواى اطمينان عادى( شك و ظن) را در اصطلاح شك مينامند ( ماده 1315 ق - م) در محاورات و زندگى روزمره مردم به اطمينان عادى بيشتر قناعت مى كنند و اسم آنرا اطلاع و علم (بمعنى دانستن) ميگذارند وله اهل دا نش وعلم ميكوشند تا در مسائلى كه نزد آنان مطرح ميشود از اين حد فراتر رفته وآنچنان يقين به مساله مورد نظرخود پيداكنندكه احتمال خلاف، ازنظرآنان منتفى باشد اين وضع در تحقيقات علمى و نيزدر فصل خصومت و امور قضائى و انتظامى وتعقيب متهمان هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد 0 حافظ گويد:نه حافظ را حضور درس قرآننه دانشمند را علم اليقينى  ا ظها ر نامهنوشته اى است كه مطابق مقررات قانو ني تنظيم ميشود ووسيله قا نوني بيان مطالب است و اظهاريه هم گفته ميشود( ماده 709 آئين دادرسي مدنى) اظهار نا مه ثبتي:ورقه اى است چاپى و رسمي كه توسط مامور دولتي مخصوص( بنام مامورتوزيع اظهارنامه) پس از تنظيم صورت مجلسي شامل حدود و نوع ملك و مشخصات آن و مالك و امضاء كدخدا و ريش سفيدان محل، بين متصرفان بعنوان مالكيت (ما لكان) توزيع ميشود مندرجات آن بايد با صورت مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملك هم بايد در اظهارنامه درج شوده اظهار نامهء مذكور به ما لك ودرغياب او بمستاجرياكدخداى محل داده ميشود و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد اخذ ميشود( ماده 5- 6 آئين نامه قانون ثبت و ماده 22 آئين نامه قانون ثبت ).  اظهاريهمر ادف اظهار نامه است ماده 977 قا نون مد ني( رك. اظهار نامه) اظهر( فقه)دو عبارت كه مقصودگوينده آنها صريح و قاطع نباشد ولى ظهوريكى از ديگرى بيشتر با شدآ نكه ظهورش بيشتر ا ست ا ظهر وآ نكه ظهورش كمتر است ظا هر بمعني اخص. ناميده ميشود. ظاهر بمعنى اعم شامل ظا هر بمعنى ا خص و ا ظهر مى با شد 0 بطور كلى در علومى كه فهم عبارات نقش مهمى بازى كند (مانند علم حقوق كه قضات بمعني عبارات قا تون توجه دائم مبذول ميدار ند) درجات ظهورو خفاء معنى عبارات را از اعلى به ادنى چنين تقسيم كرده ا ند: نص- اظهر- ظاهر- مجمل . اجمال يا عدم صر احت درماده سوم قا نون آئين دادرسى مدني مورد توجه مقنن واقع شده است. شنا سا ئى عنوان هاى( نص- اظهر- ظاهر) اين فائده را داردكه در موقع تعارض قوانين داخلى گاهي علاج منحصر است بترجيح يكى بر ديگرى در اينصورت ا گر نص با اظهر معارض باشد نص مقدم استو اگر اظهر با ظاهر معارض باشد اظهر مقدم است. اعادهدر لغت بمعنى برگردانيدن و از سر گرفتن است . در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: اعاده اعتباربازگشت تاجر ورشكسته بموجب حكم دادگاه باعتبار بازرگا ني خود بطريقى كه حق فعاليت بازرگاني داشته باشد (ماده 561-575 قا نون تجارت) اعاده اعتباردرفقه وجود ندارد و مفلس ميتوا ند پس از اداء ديون اقدام بتجارت كند. اعاده حيثيت Rehabilitationبازگشت به اهليتى كه شخص بعلتى آنرا ازدست داده است شامل اعاده اعتبا رتاجر ورشكسته هم مى شود لكن در اصطلاحات ما براى تاجراعاده اعتبار و براي مجرم اعاده حيثيت را بكار برده اند . اعاده حيثيت از طريق محو مجازات و آثار محكوميت كيفرى محقق ميعشود. اگر اعاده حيثيت بموجب حكم دادگاه باشد آنرا اعاده حيثيت قضائي نامند و اگر بموجب حكم قانون باشد آنرا اعاده حيثيت قا نونى مى نامند( ماده 575 قا نون تجارت) اعاده حيثيت قا نو نى Rehabilitation legal( دادرسي كيفرى) هرگا ه بجهت گذشتن مدتي كه قا نون معين كرده وعدم محكوميت جديد جزائي بحكم قانون و بدون حكم محكمه حيثيت مجرم اعاده شود و اهليتى راكه از دست داده بدست آورد اين معنى را اعاده حيثيت قانونى نامند. در مقا بل اعاده حيثيت قضائى بكارميرود 0 اعاده حيثيت قضائى ehabilitation Judiciaireهرگاه اهليتى را كه مجرم بعلت محكوميت جز ائي ازدست داده از طريق صدورحكم ديگر بازيا بد اين معنى را اعاده حيثيت قضائى نامند.  اعاده  دادرسى( د ادرسي مد ني) عناصر اعا ده دادرسى از اين قر ار است:الف- درموضوع مورد ترافع حكم قطعى صادرشده باشد، خواه حكم قطعى مذكور حكم پژوهشى باشديا در مرحله نخستين بطور قطعى صادر شده باشد (ماده 591 آئين دادرسي مدني)ب- بطور استثناء و بجهات خاص قانوني اذن در اعاده و از سرگرفتن رسيدگى داده شده باشد.ج- رسيدگي ماهوى تجديد و اعاده شود. اعاده دادرسى از طرق فوق العاده شكايت از احكام است( سرفصل ماده 521 آئين دادرسي مد ني) اعاده دادرسى اصلى(دادرسى مد ني )مختص موردى است كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلا درخو است اعاده دادرسي كند( ماده598 دادرسى مدني) رك . اعاده دادرسي تبعى و طارى اعاده  دادرسي تبعى( دادرسي مد نى) هرگاه يكى ازطرفين دعوى نسبت به حكمى تقاضاى اعاده دادرسي كند ديگري ميتواند در مقابل آنشخص تا زمانيكه جريان اعادهء دادرسى پايان نيافته ازهمان حكم نسبت به محكوميت خود درصورت وجود يكى از جهات اعادهء دادرسي تبعآ درخواست اعاده دادرسى كند هرچندكه مدت مقرر براى اعادهء دادرسى نسبت باو منقضى شده باشد و اين را اعاده دادرسى تبعى نامند (ماده 608 دادرسى مدنى)  اعاده  دادرسى طارى(دادرسى مد نى) مختص موردى است كه در اثناى دادرسى حكم بطور دليل ا براز شود ومحكوم عليهى كه حكم بضرر او ارائه شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسى كند (مادهء598 دادرسي مدنى) اعتبارالف- صفت شخص مالدار. در همين معنى خريد از روى اعتبار، معامله از جهت ا عتباراستعمال ميشود دراين معاملات بايع بعلت ملائت مشترى بلافاصله از وى مطالبهء ثمن نميكند مانند نسيه هائى كه اشخاص بحسب اعتبار خود از دكانى مي برند.ب- التزام شخص (مخصوصأ بانكها) مبنى براينكه مبلغى وب دراختيارشخصي كه مورد اعتماد او است بگذارد.ج- قرض بانكى و درهمين معنى است: وام كشاورزى- وام صنعتى وغيره.د- در قوا نين محاسبات عمومى مراد از اعتبار وجوهى است كه قبلا براى خرج معينى پيش بينى و بتصويب مقامات قانونى رسيد. بايلد (ماده پنج قانون محاسبات عمومى مصوب 10-12-1312) اعتبار اضافىرك. اعتبار فوق العاده اعتبار امر مختوم( دادرسي مدنى) ارزش قضائى دعوئى است كه منتهى بنظر نهائى دادگاه (در هر درجه) شده باشد يعني دادگاه ختم دادرسى را اعلان نموده و نظرقطعى خود را داده باشد (رك. دعوى) ماده155- 189 آئين دادرس مدنى. اعتبارامرمختوم غير از قطعيت رأى است ماده198 (شق چهارم)- 519-512 آئين دادرسى مدنى. اعتبار بودجه اىنصاب هزينه هائى كه براى هدف معين در بودجه پيش بيني شده است.  اعتبار تعهد شده(ما لى) مقدارى از اعتبارات كه در ازاء كار و خدمتي كه براى دولت انجام شده و يا در قبال اموالى كه بتصرف دولت درآمده و خلاصه درمقا بل دينى كه بر اى دولت ايجاد شده قر ارگرفته باشد (تبصره ماده37 قانون محاسبات عمومى مصوب 1312)  اعتبار جديد(مالى) در موارد ذيل اعتبار جديد (نسبت به اعتبار هزينه هاى سال كشوركه در بودجه سال پيش بيني شده است) تأمين ميشود:الف- هركاه اعتبارپيش بينى شده تكافوى خرج پيش بيني شده را نكند.ب- هرگاه در سال خرج فوق العاده. پيش آيد. در هردوصورت دولت لايحه مخحوص براى تحصيل اعتبار جديد به پارلمان خواهد داد (ماده هشت قانون محاسبات عمومى 1312)  اعتبار غيرمستمر(مالى) اعتبار انجام عملى است از قبيل خريد كارخانه يا بناى عمارت و ساختمان وكشتى. اعتبارات غير مستمر براى يك سال يا بيشتر قابل پيش بينى است ورقم خرج آن ممكن است بالسويه ياهرترتيبى كه از نظر احتياج لازم باشددر بودجه هاى سنوات مربوطه بدون اينكه تصويب آن در هر مرتبه لازم گردد پيش بينى شود.(ماده21 قا نون محاسبات عمومى 1312) اعتبار فوق ا لعاده(ما لى) اعتبار جديد (رك. اعتبارجديد) هرگاه براى احتياج جديد باشد آنرا اعتبارفوق العاده نامند وا گر براى تكميلاعتبارات پيش بيني شده در بودجه باشد آنرا اعتباراضافى نامند (ماده نهم قا نون محاسبات عمومى 1312)  اعتبار قضيه محكوم بهامرادف اعتبار امر مختوم است (رك. اعتبار امر مختوم) ا عتبار گردانمرادف تنخواه گردان است (ماده سوم آئين نامه رسيگي به حساب ها شماره 2/ 3476 مو رخ 22- 1- 26) رك. تنخواه گردان. اعتبار متحركمر ادف تنخواه گردان است (رك. تنخواه گردان) اعتبار مستمر(مالى) اعتبارى كه براى مخارج مستمر (براى جريان امور ادارات و مؤسسات دولتى) درظرف يك سال مالي لازم است از قبيل حقوق پر سنلى، لوازم التحرير، سوخت و روشنائى و مانند اينها. رك. ا عتبار غيرمستمر اعتبار موهوم(جز ا) اعتبار و ا خنيارى كه شخص ندارد ولى از طريق مانورها و ظاهر سازيها طرف را معتقد بوجود اعتبار يا اختيارى (از حيث مالى يا غيرمالى مانند نفوذ و موقعيت اجتماعى موهوم) بر اى خودكند (ماده 238 قا نون جز ا)  اعتبار نا مهالف- در اصطلاح بانكى نوشته اى را گويندكه بانك بيكى از مشتريان خود مي دهد تا اعتبار او را در نزد يكي از كارگزاران يا نمايندگان خويش معين كند Accreditifب- نوشت اى است كه از طرف بانكى بشخص داده هى شود و اعتبار آن شخص را معين مي كند واو بهر بانكي كه طرف حساب بانك اول است ميتواند مراجعه كرده و برابر آن مبلغ دريافت دارد و مبلغ دريافت شده در ظهرآن ورقه نوشته ميشود Lettre de creditج- بنگريد، استوار نامه. ا عتراضدر لغت بمعني منع و جلوكسى يا چيزى را گرفتن است. فر هنگستان لغت واخواهي را بجاى آن نهاده است در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: اعتراض اصلى(دادرسى مدنى) نوعى از اعتراض ثالث است (رك. اعتراض ثا لث) كه معترض ارتجالا اعتراض مى كند يعني بين او و شخص معترض عليه قبل از اين اعتراض، دعوائي طرح نشده باشد( ماده 584 دادرسى مدني) در مقابل اعتراض طارى استعمال ميشود (رك 0 اعتر اض طارى) اعتراض امتناع از قبول يا نكولاعتراضى است كه بر اثر خوددارى از نوشتن قبول ونكول از طرف تاديه كننده برات هنگام رؤيت برات و سفته بعملمى آيد (ماده 293-309 قا نون تجارت) اعتراض به اصلرك. اعتراض به ثبت اعتراض به ثبتيعني اعتراضى كه ذينفع بضررمتقاضي ثبت ملك يا ساير امور قابل ثبت، مى كند و شامل امور ذيل است :الف- اعتراض به اصل- اين اصطلاح را در ادارات ثبت اختصاص به اعتراضي داده ا ندكه معترض، مورد تقاضاى ثبت ديگرى را عينا ملك خود مى داندب- اعتر اض به حدود وحقوق- هرگاه معترض در مورد تقاضا كمأ (ما نند اينكه به حدود ملك مجاور در تقاضانامه ثبت تجاوز شده باشد( ياكيفآ )ما نند تجاوز بحق ارتفاق يا حق وثيقه معترض ازطرف متقاضي ثبت) خود را ذينفع بداند اعتراض اوعنوان ا عتر اض بحدود وحقوق را دارد. اعتراض به ثبت اختراعهرگاه كسى تقاضاى ثبت اختر اعى راكند كه ديگرى آنرا عينأ اختراع خوددا ند يا آنقدر باختراع او شبيه باشدكه جديد بودن اختراع لاحق محرز نباشد ميتواند به تقاضاى ثبت ا ختراع وى اعتر اض كنده (ماده 16-36 قانون ثبت علائم ) اعتراض به ثبت علامتهرگاه كسى تقاضاى ثبت علامت بازرگا ني معينى را بكند و ديگرى آنرا عين علامت ثبت شده خود. داند يا آنرا شبيه علامت خود تشخيص دهد بطوريكه شباهت مذكور مصرف كنندگان عادى اجناس وى را به اشتباه اندازد ميتواند به ثبت علامت او اعتراض كند( ماده 16 قا نون ثبت علائم) اعتراض به حدود و حقوقيرك . اعتراض به ثبت اعتراض يه حكم غيابىشكايت از حكم غيابى را اعتراض به حكم غيابى گويند (ما ده 174 آئبن دا درسي مدني) اعتراض به راى داور( دادرسي مدني) شكايتى كه مدعى از دادگاه بموجب آن تقاضاى صدورحكم به بطلان راى داور را مى كند (ماده 666 دادرسى مدني) اعتراض ثا لثنوعى شكايت و دعوى است كه:اولا- از طرق فوق العاده شكايت ازاحكام و قرارها است . (ماده 521 آئين دادرسي مدنى)ثانيآ- شاكى بايد از كساني باشد كه شخصايا توسط نماينده درمرحله داررسي كه منتهى به رأي شده است بعنوان اصحاب دعوى دخا لت نداشته باشد) ماده 582 دارسي مدني (دخالت بعنوان وكالت از اصحاب دعوي كا فى است.ثالثأ- قائم مقام اصحاب دعوى نمي توانند اعتراض ثا لث كنند.را بعا- رأى مورد اعتراض بايد مخل به حق شاكى باشد وفعليت اخلال شرط اعتراض ثالث اجرائىهرگاه درحين اجراء يك اجرائيه دادگاه يا اجرائيهء ثبتى و ما نند آنهامالى بعنوان مال متعهد يا محكوم عليه يا مديون توقيف شود و شخص ثا لثى آنرا مال خوديامتعلق حق خود دانسته و بعمل اجراءمعترض باشد اين اعتراض را اعتراض ثالث اجرائى مى نامند و اختصاص باموال غير منقول يا اجراء حكم ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجراء قرارهم مى باشد. (ما ده 729- 730 قا نون اصول محا كمات قديم و ملاك آن) اعتراض شض ثا لثمرادف اعتراض ثالث است. ( رك. اعتر اض ثا لث) اعتراض طارى( دادرسى مدني )نوعي از اعتراض ثالث است( رك . اعتراض ثالث )كه يكى از طرفين دعوى بحكم يا قرارى كه سابقأ دريك دادگاه صادر شده و در اثناى دا درسى، طرف ديگر بر اى ا ثبات دعوى خود بآن استناد كرده اعتراض كند. ( ماده 584 دادرسى مدنى ) اعتراض عدم تاديهاعتراضي است كه بر ا ثر امتناع ازپرداخت وجه در سررسيد برات وسفته بعمل آيد.  (ماده 293- 309 قا نون تجارت) اعتراض نكولاعتراضي است كه براثر نوشتن نكول از طرف تاديه كننده بر ات و سفته در هنگام رؤيت بعمل مى آيد. (ماده 293- 309 قا نون تجارت) ا عتراضنا مهاظهار نامه متضمن واخواست در مورد برات و سفته را گويند. ( ما ده 293- 59 3 قا تون تجارت) اعتماد الدولهرك. وزير اعظم اعراض  (مدني- فقه) چشم پوشيدن مالك است ازمال خود. اعراض از ايقاعات است وما لك ازسلطه خود نسبت بمال خويش چشم مى پوشد و بموجب اين عمل  آن مال جزء مباحات ميشود وقابل تملك ازطريق حيازت است . اراضي بائركه ما لك آنها از كشت وكار در آنها و عمران( بهر طريق) آنها چشم بپوشد( براى مدت نامعين )بصرف اين عمل ازملكيت خارج نميشود بلكه بايد علاوه براين، ازملكيت آنها هم چشم بپوشد فقط در اين صورت باينگونه زمين ها بائر بلاما لك گفته ميشود و در واقع بائر دوقسم است بائر بامالك و بائربلامالك . بائر غير از موات است زيرا بائر سابقه ملكيت دارد و موات بايد سابقه ملكيت معلوم نداشته باشد. اعسار(دادرسي مد نى )صفت غير با زرگا نى كه بواسطه عدم كفايت دارائي با دسترسى نداشته بمال خود قدرت پردا خت هزينه دادرسى يا ديون خود را نداشته باشد (ماده يك قانون اعسار 1313/9/20) رك. معسر اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس (بمعنى فقهي هم هست وبهمين جهت منسوخ شدن پديده افلاس موجب نسغ ماده 380 قا نون مدنى نميشوديعنى مدلول ماده 380 در مورد معسركنونى هم جارى است و نظر مغاير اين نظر درست نيست. اعسار نسبت بضرر و زيان مدعي خصوصىهرگاه كسي ضمن تعقيب جزائي بپردا خت مالى( غرامت يا ضرر و زيان شاكى خصوصي )محكوم شود و باگذشتن ده روز از تاريخ مطا لبه نپردازد اگر ما لى معرفى نكند ويا دسترسى باموال او نباشد بدر خواست دادستان (در مورد محكوم به دولت) و مدعى خصوصي (در مورد ضرر و زيان) در ازاء هر پنجاه ريال يكروز توقيف ميشود...( ماده يك از مواد الحاقى بقانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1-5-37) چون غر امت يا ضرر وزيان مذكور بدل قا نوني( يعنى حبس) دارد صدورحكم اعسارهم متقاضى اعسار را از توقيف مز بور مصون نميكند بنا بر اين دعوى اعسارمذكورمحكوم به رد است زيرا دعوى لغو است.  اعلامدر لغت بمعنى آگاه كردن است. در اصطلاح بمعانى ذيل بكاررفته است: الف- اعلام راى كه در قبال ا بلاغ رأى دادگاه استعمال ميشود و آن چنان است كه متن رأى بسمع محكوم عليه دردادگاه رسا نده شو د.ب- در علم درايه نوعى از طرق تحمل حديث است (كه شخص بوسيله آن طرق صلاحيت نقل حديث را پيدا مى كند) به اين صورت كه استاد (شيخ) به طالب نقل حديث مى گويد مندرجات اين كتاب معين يا اين روايت( يا روايات )را از فلان استاد (شيخ) روايت مى كنديا از او شنيده است بدون اينكه بطا لب مذكور بگويد تو آنها را از من روايت كن يا اذن در روايت آنها بتو دادم. اعلامنامه(حقوق بين الملل عمومى) نوشته اى كه بموجب آن دويا چند دولت در موضوع معينى روش مشترك خود را بطور رسمى بدول اعلام مى كنند.هرگاه در حقوق داخلى يك اداره بخواهد مطلبى را از طريق رسمى و كتبا باشخاص اطلاع دهد آن نوشته را اطلاعنامه و اظهارنامه مى گويند( ما ده 663 قا نون اصول محا كمات قديم) اعلاندر لغت بمعنى آشكارا ساختن است، در اصطلاح بمعنى اظهارچيزى از طريق نشر در كتب و جرائد و راديو و امثال آنها را گويند. رك. آگهى اعلان نوبتىمر ادف آگهى نوبتى است (رك . آگهى نوبتى) اعمالجمع مل بمعنى كار است . دراصطلاحات ذيل بكار رفته است: اعمال ادارى دادگاه  Astes d, administration Judiciaireتصميم دادگاه كه داراى خصوصيات ذيلالف- متضمن بيان حقى نباشد .ب- متضمن امريا نهى باشد خواه براى بكار بردن ا ختيارى ازا ختيارات دادگاه باشديا براى تصمين اجراء حقى از حقوق مسلم يكى از اصحاب دعوى مانند تعيين وقت رسيدگى فوري در روزتعطيل ( ماده 775 دادرسى مد ني )وما نند تعيين مدت و مبلغ مذكور در ماده 729 دادرسى مدني  براى اجبار بانجام تعهد. دادگاه صادركننده حق دارد بعداز صدورتصميم ادارى از آن عدول كنديا تغيير دهد و اعتبار قضيه محكوم بها شامل آن نميشود. گاهى از آن تعبير به تصميمات ادارى دادگاه و احكام ادارى دادگاه واوامر ادارى دادگاه ميشود . اعمال تصديرك. عمل تصدى اعمال حاكميترك . عمل حاكميت اعمال حقوقىجمع عمل حقوقى است( رك 0 عمل حقوقى) اعمال شاقه Travaux Forces(جزا )مجازات جرم جنائى كه متوجه بدن محكوم است و منشا ننگ ورسوائى او مى باشد. اين مجازات در فرانسهكنونى بصورت انتقال محكوم بمستعمرات ( براى تحمل مجا زات درآن جا )درآمده است( ماده 13 قا نون مجازات عمومى ) اعمال قضائىاين اصطلاح را بعضى از مولفان در ترجمه اصطلاح Acte juridique بكار برده ا ند كه درست بنظر نمى رسد و ترجمه صحيح آن اعمال حقوقى است كه در قانون مدنى ما هم در آن قسمت كه اقتباس ازحقوق خارجى شده كلمه عملحقوقى بكار رفته است . (رك. عمل حقوقي) عمل قضائي معنى ديگرى دارد (رك. عمل قضائي) اعمال نفوذ Trafic d,influence(قا نون جزا)جرمى كه عناصرآن عبارت است از:الف- عمدب- روابط خصوصي با كارمندان دولت يا شهردارى يا ماموران بخدمات عمومى عليهذا توسل مرتكب اين جرم، بوسيله متقلبانه نيست بلكه توسل او، بوسيله اى است وا قعى.ج- سوء استفاده دارنده اين رابطه خصوصى ازآن رابطه.د- عملى كه ازكارمند مز بور در نتيجه اعمال نفوذ صادر ميشود برخلاف موازين قانوني باشد.( قانون مجازات اعمال نفوذ- مصوب 1315) بنا براين انجام دادن تقاضاى مشروع اشخاص درشرائط بالا بدون رعايت نو بتى كه مقرر است جرم اعمال نفوذ محسوب است. اين جرم در تاريخ حقوق ايران مورد توجه قانونگذار بوده و در عصر غازان درحقوق جزاى عرفى جرم شمرده شد و مرتكبان اين جرم در اين عصر غالبأ مغولان بوده اند. اعيان( مدنى- فقه )جمع كله عين است و عين بمعنى مالى است كه داراى جرم و ابعاد ميباشد خواه وجود خارجى داشته باشد (مانند عقد بيع خانه معين )خواه نداشته باشد مانند چند تن گندم در ذمه( درعقد بيع سلم). در صورت اخير آنرا عين كلى نامند و در صورت اول آنرا عين معين گويند. اعيان در مقابل منافع و حقوق (مانند حق خيار و شفعه واقاله) استعمال ميشود (رك . عين) اعيان مضمونه(مدني- فقه )اعياني كه انسان باختيار و رضا ويا بحكم الزامى قانون تكليف و تعهد برد آن اعيان به مالك آنها پيدا كند (چنا نكه كسيكه موقع مذاكره خريد مال منقولى آنرا بقصد وارسى برميدارد متعهد است آنرا بمالك ردكند وضمان اوضمان اين ا ست وآن عين مضمون ا ست. غا صب هم ضامن رد عين است و هم چنين است مقبوض بعقد فاسدكه جزء اعيان مضمونه است. (و درصورت تلف يا اتلاف ياتعذر رد عين بايد بدل قانوني آنها را بمالك بدهد. در مورد ضمان اعيان بتراضي بين فقهاء اختلاف است (در اموال ذمى ا ختلاف ندار ند) بعضى آ نر ا صحيح مى دا نند وآنهاكه صحيح دانسته اند بعضى قائل بنقل ذمه اند و برخى قائل بضم ذمه بذمه كه مضمون له بهريك مى تواند رجوع كند. اعيانىدر مقابل عرصه استعمال ميشود وعرصه به زمين مملوك (زمينى كه متعلق به مالكى است) گفته ميشود و اعيا ني، اموال غير منقول موجود درآن زمين راگويند ما نند خا نه- چاه- قنات- درختان- استخر شنا و غيره( ماده 947 قانون مدني ) استعمال كلمه (اعيا ني ها) از اغلاط است. 497- اعيا نى زراعي(اصلاحات ارضى )آنچه از اعيا ني كه زارع بعنوان زارع عرفأ در اراضي زراعتى كه ملك غير بوده ايجاد كرده باشد مانند خانه مسكوني خود وانبار و طويله واشجار( ما ده 31 قا نون اصلاحات ارضي مصوب 19- 10- 40 ) اعيا نى غيرمجاز(اصلاحات ارضي) ا عيا ني كه زارع بدون مجوزقانونى درملك غير بوجودآورده با شد ( ماده 23 قا نون اصلاحات ارضى 19- 10- 40 وتبصره ماده 25 همان قانون)   افتاء( فقه )اظهار نظر در مسائل شرعى بوسيلهء كسى كه درآنها صاحب نظر است. ( يا ابان اجلس فى مسجد الكوفه وافت ا لناس- حديث ) نظرى را كه شخص مز بور اظهار مي كند فتوى نامند و شخصى فتوى دهنده را مفتى گويند. مفتى در معنى مجتهد بكار مى رود. اصطلاح مستنبط (بكسرباء ) نيز به معنى مجتهد است. افتراء( جزا )جرمى است كه عناصر آن عبارت است از: الف- اسناد امرى به كسى بر سبيل حكايت . بنابراين اگركسى بقصد انشاء وهتك حرمت بكسى بگويد: اى دزد  مشمول افتراء نيست.ب- امرى كه اسناد داده ميشود جنايت ياجنحه باشد( ماده 269 قانون جزا )ج- استاد بايد صريح و نسبت بيك يا چند نفر معين باشد ولى تصريح باسم ضرورت ندارد.د- قصد اضرار به مجنى عليه بنابراين صرف قصد در اسناد امر مذكور كافى نيست پى شكايت به محاكم مصداق افتراء نيست.ه- اسناد امور مذكور بيكى از طرق مذكوردر قا نون باشد( ماده 269 قا نون جزا )يعني بوسيله اوراق چاپى يا خطىيا بوسيله ا نتشار اعلان يا بوسيله نطق در مجامع باشد.و- اسناد دهنده اگرصحت امور منتسبه را در دادگاه صلاحيتدار اثبات كند از مجازات معاف است بنا براين اثبات آن دردادگاه از عناصر جرم افتراء نيست بلكه ازموجبات معافيت از مجازات است (ما ده 270- 271- قا نون جز ا ) رك. توهين ا فر ازمرادف تقسيم است( رك. تقسيم)  (دعوى) افرازدعوى شريك ملك مشاع بر شريك ديگر بمنظور تقسيم مال مزبور در صورت عدم تراضي بر تقسيم. دعوى افراز بقرينه تقابل بين (خواسته ما لى )وغير آن درما ده 684 آئين د ا درسى مدنى و شق سوم مماده 71 آئين نامه قا نون وكا لت دعوى ما لى است در دعوى افراز على اى حال مالكيت متقاضيان افراز احراز ميشود افشاء سر( جزا )جرمى است كه عناصر آن از اين قر ار است:الف- اخبار ثالث از سركسى بهروسيله كتبى يا شفاهى ومانند آنها.ب- امرى كه بنا بركتمان آن است بدون جلب موافقت صاحب سر افشاء شود.ج- مرتكب بايد بمناسبت شغل خود محرم سرشده باشد از قبيل طبيب و قابله و غيره.و- عمد مرتكب جرم ( ماده 220 قانون جزاى عمومى). افضاء( فقه )موارد ذيل را گويند:الف يكى شدن مجراى حيض و بول بر اثر مقاربت.ب- يكى شدن مجراى حيض و غايط. وحدت مجراى بول وغايط صحيح نيست. افعالجمع فعل است كه در اصطلاحات دقيق حقوقى در مقابل ترك استعمال ميشود و جمع ترك وفعل را عمل گويند. در اصطلاحات ذيل بكار مى رود: افعال طبيعى (خارجى )رك . افعال قضائى    افعال قضائىهر عمل دماغى و نفسانى كه قانون براى آن آثارى قائل شده باشد ما نند ايجاد زوجيت و ايجاد ملكيت و اسقاط حق و انتقال حق و مانند اينها. در مقا بل افعال طبيعى (ياخارجى) بكار ميرودما نند خوردن- خوابيدن- نشستن وغيره . رك . افعال ما دى افعال مادىافعا لى كه تر تيب آثارحقوقى برآ نها ربطى بميزان بستگى آن افعال با انديشه و قصد و ادراكات فاعل آنها ندارد مانند اتلاف كه حتى بدون عمد در قا نون مدنى ايران موجب تكليف بدادن خسارت است وماده يك لايحه مسئوليت مدني 1339 ناسخ ماده 328 قا نون مدني نيست زيرا اظهار تهيه كننده لايحه مذكور (مشعر بر اراده نسخ ماده مذكور از قانون مدني ) كافى در ناسخ بودن نيست بلكه اراده تصويب كنندگان آن لايحه درمجلس معتبر است و بدست آوردن اين اراده و احراز آن ميسر نيست و مصلحت جامعه ايراني هم در نسخ آن نمى باشد. ا قفاس( فقه- اصول محاكمات) صفت مفلس است (رك. مفلس) در قا نون تجارت بجاى افلاس( نسبت به غير بازرگان) عنوان ورشكستگى بكار رفته است در قا نون مدني هم گاهى عنوان ورشكستگى و افلاس از هم جدا شده است( ماده 1265 ق . م) ا قا ربخويشاوندان را گويند( رك . اقرباء و قرابت) اقاله(مدني- فقه) بهم زدن عقد لازم است بتراضى يكديگر. وآنر ا تفاسخ وتقابل نيز مى نامند (ماده 283 ق . م) اقامتدر لغت اقامت دريك مكان بمعنى ماندن مستمر و بلا انقطاع( بدون تعيين مدت) را گويند. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است. اقامت دائم( بين الملل خصوصي )توقف ممتد بيگانهاى در خاك كشور ديگر بدون قصد مر اجعت بكشور خود و يا رفتن بكشور ثالث. اقامت موقت(بين الملل خصوصى )هرگاه توقف بيگا نه درخاك كشور ديگر بطور موقت باشدآ نر ا اقامت موقت نامند و در اصطلاح ديگر آ نر ا توقف گويند. اقا متگاهمحلى كه شخص درآن سكونت دارد ومركز مهم امور او نيز در آنجا است. اگر محل سكو نت شخص غير ازمركز مهم امور او باشد مركزامور او اقامتگاه محسوب است (ماده 1052 قانون مدني) مركزمهم امور عبارت است از محلى كه شخص درآنجا از حيث شغل وكسب يا خدمت قلمى يا نظامى ويا علاقه ملكى اقامت دارد. اقامتگاه شخصى حقوقى همانجا است كه اداره شخص حقوقى آ نجا است واگر اداره شخص حقوقى جداى از مركز عمليات شركت باشد نظر بجمع مواد 1002 قا نون مدني و 590- 591 قا نون تجارت و ماده 35 آئين دادرسى مدنى مركز اصلى (يعنى محل اداره شخص حقوقى) اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اجبارىاقامتگاهى كه بطور استثناء و برخلاف ا صل حا كميت ارا ده در برگزيدن ا قا متگاه،قا نون بشخصى يا أشخاصى معين تحميل كند مانند اقامتگاه زن شوهردار كه تابع اقامتگاه شوهر است (ماده 1005 قا نون مد ني )واقامتگاه ماموران دو لت درمحلى است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند (ماده 1007. قا نون مدني) درمقا بل ا قا متگاه اختيارى استعمال ميشود رك . اقامتگاه اختيارى اقامتگاه اختصاصىمرداف اقامتگاه انتخابي است( رك . اقامتگاه ا نتخا بي ) اقامتگاه اختيارياقامتگاهى كه شخص بر اى مركزمهم امور خود ا ختياركند. اقامتگاه ادارى شركتمر ادف است با اصطلاح مركز اصلى شركت (رك . مركز اصلى شركت ) اقامتگاه انتخابىاقامتگاهى است كه طرفين معامله يايكى ازآنها درضمن عقدبراى اجر اى تعهدات ناشى ازآن معامله يا ا بلاغ اوراق دعوى و احضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقيقى خود انتخاب كرده باشند (ماده 1010 قا تون مدني) اقامتگاه حقيقىدرمقا بل اقامتگاه انتخابى استعمال ميشود (ماده 1010 قانون مدنى و ماده 99 آئين دادرسي مدني ) رك. اقامتگاهانتخابى ا قامتگاه قر اردادىمرادف اقامتگاه انتخابي است( رك. اقامتگاه انتخابي) (تعدد ) اقامتگاهحالت حقوقى شخصى است كه بيش ازيك اقامتگاه حقيقى (رك . اقامتگاه ا نتخا بى ) داشته باشد . اقامه دعوى( دادرسى) طرح دعوي درمرجع صلاحيتد ا ر مدني يا كيفرى يا ادارى( ماده اول قا نون 27- 6- 1322 ) اقباض(مدنى- فقه) رفع يد از موضوع معامله از طرف ناقل بنفع منتقل اليه بطورى كه منتقل اليه بتواند هر نوع تصرف كه بخواهد درآن بنمايد( مرادف تسليم است ) قبض، فعل منتقل اليه است واقباض، فعل ناقل چنانكه تسليم فعل ناقل است وتسلم فعل منتقل اليه است( ماده 367ق- م ) رك . تسليم اقتصاد    Econoie  نظم و ترتيب درهزينه ها در اداره يك خا نه وخا نواده كه گاهي به اقتصا د خانواده( در ترجمه- Economie domesti)، تعبير ميشود. اقتصاد اجتماعى ( معادل Economie sociale)علمى است كه از ضرورت يك سازمان ادارى بر مبناى سنجش عقل و انديشه نشرعدالت بحث مى كنداين سازمان پايه تمام روشهاى اجتماعى علمى است . اين علم نه فقط ازثروت و منافع آن بحث مى كند بلكه مزاياى روا بط قر اردادى و شبه قراردادي يا قانونى( كه افراد آن روا بط را براى زندگى آسان ترى بوجود مى آورند) را مورد مطا لعه قر ار ميدهد و هدف آن كوشش براى تكميل و بهبود نيستن در اجتماع است. اين اصطلاح در مقا بل ( اقتصاد سياسى) بكار مى رود. (رك. اقتصاد سياسى ) اقتصاد سياسي ( معا دل Economie politique )علمى است كه از عوامل طبيعى اقتصاد براى توليديا مصرف ثروت وتسلط بر موانع طبيعى بحث مى كند. اقدام(فقه) قاعده اى است فقهى كه مفادآن اين است: هركس بضررخود نسبت بمال خود اقدامى كند در مورد اقدام وى كسى بنفع اومسئوليت مدني ندارد چنانكه درمقبوض بعقد فاسد كه مالك اذن درتصرف درمال خود را بطرف ديگر عقد داده است هرگاه مال مزبوربعد ازقبض خود بخود تلف شود ياقبض كننده آنرا تلف كنديا منتقل بثا لث نمايد درمقابل مالك مسئوليتى نخواهد داشت زيرا ما لك ازطريق اقباض مال خود ( هرچندكه درضمن عقد فاسد باشد) اقدام بضررخود نموده است و قانون ازچنين كسى حمايت نميكند. صحت اين قاعده مورد اختلاف بين فقهاء است ونص خاصى درشرع مطا بق آن ديده نميشود. اقدام احتياطىاقداماتي كه براى جلوگيرى از اتلاف اموال يا براى نگهدارى حقوق بستا نكار يابراى كشف حقيقت يك واقعه ميشود.  (روز) اقدامرك. روز اقدامات تامينى(حقوق جزا) تدا بيرى است كه دادگاه براى جلوگيرى ازتكر ارجرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطر ناك اتخاذمى كند (ماده يك قا نون اقدامات تاميني مصوب 12-2-439 ) 532- اقدامات تأمينى سا لب آزادى (حقوق جزا) اين اقدامات عبارتند از نگهداري مجرمين مجنون ومختل ا لمشاعر درتيمارستان مجرمين- نگهد ارى مجرمين بعادت درتبعيدگاه- نگهدارى مجرمين بيكار و و لگر د دركارگا ههاى كشا ورزى وصنعتى - نگهدارى مجرمين معتاد باستعمال ا لكل ومواد مخدره- نگهداري اطفال دركانون اصلاح وتر بيت اطفال( ماده سوم قا نون اقدامات تامينى- مصوب 12-2- 39 ) اقدامات تامينى ما لى( حقوق جزا )اين اقدامات عبارتند از ضبط اشياء خطرناك- ضمانت احتياطى بستن موسسه( ماده 12 قا نون اقدامات تامينى- مصوب 12- 2-39) ا قدامات تامينى محدود كننده آزادى(حقوق جز ا) اين اقدامات عبارت است از ممنوعيت اشتغا لى به كسب يا شغل يا حرفه معين - ممنوعيت اقامت درمحل معين- اخراج بيگانگان ازكشور (ماده هشتم قانون ا قدامات تامينى- مصوب 12-2-39 ) ا قر ار( مد نى فقه) اقرارعبا رت است ا زا خبا ر بحقى بنفع غيرو بزيان خود (ما ده 1259 ق- م ) شخص اقراركننده رامقر( بضم ميم وكسر قاف وتشديدآخر) وكسيكه ا قراربنفع او شده است (مقر له )ومورد اقرار را (مقربه) گويند. اقرار ابتدائىرك . ا قرارمترتب بر دعوى اقرار بدين(مد نى- فقه ) اقرارشخص مشعر برمديون بودن او بديگرى . اگر طرف تصديق كند مستحق دريافت دين است و اگرتكذيب كند اقرار بى اثر است ولى اين تكذيب موجب سقوط طلب مقرله( اگر در واقع و نفس الامر بستا نكار باشد )نميشود زيرا تكذيب مذكوراخباراست وا خبار موجب اسقاط حق (كه محتاج بقصد انشاء است) نميشود. اقرار بر اثبات(فقه )وآن اقرارى است كه مورد اقر ار يك امروجودى باشد ما نند اقراربوصول طلب. اقرار بر نفى(فقه) اقرارى است كه مورد اقرار، يك امرعدمى باشد ما نند اقرار به وقوع ا براء اقرار بحق( فقه )درمقا بل اقرار به نسب استعمال ميشود يعنى جز اقرار به نسب ساير اقارير را اقرار به حق ناميده ا ند (ماده 1273 قا نون مد ني )  اقرار بعين(مدني- فقه )يعنى اقرارشخصى مبني بر تعلق عين معين بديگرى دراينصورت اگر طرف اورا تصديق كند عين را خواهد گرفت واگر تكذيب كند اقر ار بي ا ثر است اماعين مذكور بهرحال ملك مقر نخواهد بود ومعاملهء مجهول ا لما لك با آن ميشود. اقرار بنسب(مدني- فقه )اقرارشخصى مبنى بروجود رابطه نسب بين اقراركننده و مقرله (ماده 1273 قا نون مدني) ا قرار خارج دا دگاهرك. اقرار در دادگاه ا قراردر دادگاه(د ا درسى مد ني) ا قرارها ي ذيل ر ا گويند: الف- ا قراردرحين مذاكره درد ا دگاه. ب- ا قراردريكى ازلوايحى كه بدادگاه. داده شده است . جزاين را اقرار در خا رج دادگاه گويند (ما ده 366 د ا درسى مدني) اقرارسا ده( مد نى فقه )اقرارغير مر كب وغير مقيد را اقرارساده نامند. رك . اقرارمركب- ا قرار مفيد  ا قرار شفا هىدرمقا بل اقراركتبى است و به لفظ يا اشاره واقع ميشود خواه دردادگاه باشد خواه خارج ازدادگاه( ماده 1260- 1279قا نون مدنى) ا قرار ضمنىاقرارى كه مدلول به دلالت تضمنى عبارت مقر باشد مثلا اگردر برابر دعوى اجرت - المثل، خوا نده مدعى پرداخت شوداين امراقرار ضمني به مالكيت مدعى است و نبايد دليل ديگرى برما لكيت ازخواهان مطا لبه كرد. اقرار قاطع دعوى( دادرسى مدني) يعنى اقرار مدعى عليه باعل دعوى نه مقدمات مثبته دعوي وصدور سند مدرك دعوى و نظائراينها( ماده 62- 368-476 آئين دادرسي مدني) ا قراركتبىاقرارى است كه بموجب نوشته عادى يا رسمى صورت گيرد . مانند قيد دين در دفاتر تجارى( ماده 1281 قا نون مدني )  اقرارمترتب بردعوى(مدني- فقه) اقراريكه دراثناء دعوى و قبل ا زصدورحكم صا درشده با شدوهيچگو نه دعوى( اعم ازاكراه يا اشتباه) مبنى بر بى اعتبارى آن ا قرارپذيرفته نيست. ساير ا قارير را اقرارمستقل و اقرارا بتدائى ناميده ا ند . اقرار مر كب(مدني) اقرارى است كه داراى دوجزء مرتبط باشد ما نند اينكه خوانده اقرار بگرفتن وجه ازخواهان كرده ومدعى ردآن شود اين اقرارقا بل تجزيه است( ماده 1283-1334 قا نون مدني) اقرارمستقلرك. اقرار متر تب بردعوى اقر ارمقيد( مد ني )ا قر ارى است كه مقردرطى ا قر ار خود وصفى وعنوانى بآن ميدهد كه اثر حقوقى آنرا تغيير دهد مانند اينكه اقر ار كند پولى ازطرف گرفته ولى بعنوان هبه. اين اقرارقابل تجزيه نبست( ماده 1282 قا نون مدني ) اقر باءجمع قريب است وبپارسى آنرا خويش و خويشاوند گويند خواه قرا بت سببى باشد خواه نسبى. دراصطلاحات ذيل بكاررفته است: اقرباء ابوينى( مدني- فقه) خويشاوندا نى كه باشخص ا زطرف پدرو مادر ارتباط دارند ما نند قرابت دو برا دركه ا زيك پدروما در بد نيا آمده ا ند. اقرباء ا بى( مدني- فقه )كسانيكه فقط از راه پدر خويشاوند هستند . ما نند برادر پدرى. اقرباء امي(مدني- فقه) كسانيكه فقط ازطرف مادر خويشاوند شخص مى باشند مانند برادر ما درى: ا قرباء پدرو مادرىمرادف اقرباء ا بوينى است (رك . اقر باء ا بوينى) اقرباء پدرىمرادف اقرباء ابي است (رك 0 اقر باءابى) اقرباء رضاعى(مدني- فقه) كسانيكه بين آنها قرابت رضاعى هست ومشخصات قرابت رضاعى چنين است: ا لف- شيرزن مرضعه ازحمل مشروع حاصل شده باشد خواه نكاح دائم باشد خواه نه . حمل ناشى ازشبهه ملحق به حمل مشروع است ووضع حمل شرط نيست.ب- شيرمستقيما ازپستان مكيده شده باشد.ج- يك شبا نه روز لااقل يا 15 دفعه پى درپى شيركامل خورده باشد بدون اينكه دربين غذاهاى ديگريا شيرزن ديگر را خورده باشد.د- شير خوردن مذكورقبل ا زتمام شدن دو سال ازتولد اوباشد.6ـ- مقدارشيرمز بور بشرح مذكور ازيك زن ويك شوهر باشد( ماده 1046 قا نون مدني )وقتى كه رضاع با اين اوصاف حاصل شد بمنزله نسب است وقرابت ناشي ازچنين رضاعى درحكم قرابت نسبى است. ( ويحرم منه مايحرم من ا لنسب) جز اينكه درنسب ناشى از رضاع فقط جانب پدر ملحوظ است يعنى اگر زن كودكى را شيردهد (كه طفل اونيست) وآن شوهر ( صاحب شير) چند فرزند داشت باشدآن فرزندان همه برمرتضع حرامند وبرپدر مرتضع حرامند و بر برادران نسبى و رضاعى مرتضع حرامند وبراقرباء منتسب بمادرآن طفل (ازجهت قرابت نسبى نه رضاعى) نيزحرام ميشوند. بنابر اين شر ائط مذكور درماده 1046 شر ائطى است كه باحصول آنها قرابت رضاعى حاصل ميشود. اقرباء مادرىمرادف اقرباء امى است( رك .اقر باءامي) اقساطىدرمقابل معامله نقدى استعمال ميشود، معامله اى است كه پرداخت عوض به چند قسط صورت گيرد. رك. قسط ا قطاعات( فقه)بكسرالف، جمع اقطاعه است وآن قطعه اى است ازاراضي موات كه امام يا نائب اودر ا ختياركسى مى گذارد كه ا وآن ر ا مورد ا نتفاع خو د قراردهد. در اينصو رت ديگران حق احياءآنرا ندارند هرچند كه صاحب اقطاعه اقدام به احياء وبهره ـ بردارى نكند. زمين خراج( رك. زمين خراج) را نميتوان به اقطاعه  داد. درهمين مورد اصطلاح تيول (با فرق مختصرى) بكاررفته است. اقل واكثررك. متباينين اقليم( فقه)در تقسيمات كشورى حقوق اسلام كوچكترين ناحيه را بلدو بزرگتر از آن را اقليم مى ناميدند. نظامى گويد: اى بساكوردل كه ازتعليم گشت اقضى القضات هفت اقليم اكثر يتدرلغت، صفت كمى جمعيت بيشتردرمقا بل جمعيت كمتر( كه هردوجمعيت ازدريچه عنوان واحد ملاحظه شوند )راگويند و مفهوم عرفى آن واضحتر است. دراصطلاحات ذيل بكارمى رود: اكثريت مطلقنصف بعلاوه يك عدديك جمعيت اعم از حاضرين وغائبين. مثلا اگريك جمعيت صد نفر و حاضرين پنجاه و دونفر باشند اكثريت مطلق آن پنجاه ويك نفراست. اكراه(مدنى- ففه) عملى است تهديدآميز از طرف كسى( خواه اوطرف عقدى باشديا نبا شد )نسبت بديگرى بمنظور تحقق بخشيدن عمل حقوقى( فعل- ترك) مورد نظر اكراه كننده( ماده 202 قا نون مدني). عناصر اكراه عبارت، است از:ا لف- عمل آميخته به تهديد ازطرف شخص حقيقى ياحقوقى براى تحقق بخشيدن يك عمل حقوقى اعم ازعقديا ايقاع يا غيره (مانند اقراروشهادت) خواه عمل مذكور (عمل تهديدآميز )بسيط باشديا مركب ازچند عمل باشد.ب- وعيد بآن عمل موثردرشخص با شعور باشد با شوريعنى عا قل رشيد. تاثير مذكور تاثير نوعى است و لذا ماده 202 قانون مى گويد بنحويكه عادتأ قا بل تحمل نباشد ( نوعى درمقا بل شخصى است)ج- تاثيرنوعى اكراه بشرح بالا بحسب اصناف مختلف تهديد شوندگان( از جنبه سن وشخصيت واخلاق وجنس) فرق ميكند ( ماده 202 قا نون مدني)د- نتيجه اكراه بايد بصمورت وجود بيم خطر وضرردرجان يامال ياعرض خود يا خويشاوندان نزديك باشد و نزديكى خويشاوند بمفهوم عر فى ملاك است وتر ديد دراحرأزعرف مذكور مر جعش بترديد در تحقق اكراه است دراينصورت اصل صحت عمل حقوقى است.ه - لازم نيست اكراه كننده وشونده طر فين يك عقد باشند (درموارديكه موضوع ا كر اه عقداست) ماده 203 قا نون مد نيو- ميزان تهديد بايد بقدرى باشدكه در عقودوايفاعات قصد انشاء را سلب نكند و درامثال ا قراروشهادت قصد راسلب ننمايد والا اجبار محقق ميشود زيرا عقد مكره غير نافذاست( ما ده 203- 1070 قا نون مدنى) وعقدى كه درآن قصد انشاء نباشد باطل است (ماده 190 قا نون مدني )ز- شخص تهديد شده علم بعدم توانائى تهديد كننده در اجراء تهديد نبايد داشته باشد اگراين علم را داشته باشد تهديد محقق نميشود( ماده 205 قا نون مدني)ح- تهديدكننده باوجود شرايط بالا نبايد ازمقامات قانونى (در حدود اختيا ر) باشد ( ماده 207 قا نون مدني) ( جز ا) تاثير نيروى خارج ازشخص مجرم بطو ريكه مقاومت مجرم درمقا بل آن عا دتآ مقدور نباشد( ماده 41 قا نون مجازات عمومى) اكل مال بباطل( فقه- مدني )وآن عبارت است از اينكه مال كسى بدون مجوزقانوني بديگرى منتقل شود يا دراختيار اوقر ارگيرد در فقه اين امررا تحت اصطلاح( اكل مال بباطل) بيان ميكنند وآنرا ازمدلول آيه ( لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ... ) گرفته اند. در اصطلاحات جديد از همين معنى تعبيربه (دارا شدن بدون جهت )و گاهى تعبير بدارا شدن غير عادلانه شده است. آگهىاعلان ونوشته اى است كه خبر تاه اى را بخوا نندگان بدهد Avis دراصطلاحات ذيل بكاررفته است: آگهى اختصاصىرك- تحديد حدود( تجديد تحديدحدود)  آگهى ا لصاقى( ثبت اسناد واملاك) آگهى است كه مطا بق مقررات ثبتى با يدعلاوه بر ا نتشاردرجرا ئد درموعد معين به اماكن معين الصاق شود چه در اموراملاك با شد( ما ده 11 قا نون ثبت - قسمت الحاقى مورخ 3-12-37 و ماده 54 آئين نامه قانون ثبت (چه در امور اسناد) ماده 85-86 آئين نامه اجراء قا نون ثبت) اسم ديگرآن آگهى پشت سفيد است. آگهى الصاقى اجرائىآگهى اجرائي (دراجراى اسناد رسمى) كه بايد مطابق مواد  85-86 آئين نامه اجراء الصاق شود. آگهى الصاقى تحديدىآگهى تحديدى كه مطا بق ماده 54 آئين نامه قانون ثبت و بخشنامه هاى آن بايد الصاق شود. آگهى الصاقى نوبتىآگهى نوبتى كه مطابق ماده 11 فانون ثبت الصاق ميشود. آگهى پشت سفيدمرادف آگهى الصاقى است( رك. آگهى الصاقى) آگهى تجديد تحديدحدوديا آگهى ا ختصاصي: آگهى است كه بر اى تجديد تحديد حدود بعلت مذكوردر ماده 15 قا نون ثبت صورت مى گيرد. رك. تحديد حدود (تجديد تحديدحدود) آگهى تحديد حدودمر ادف آگهى تحديدى است( رك. آگهى تحديدى ) آگهى تحديدييا آگهى ماده 14 قانون ثبت 1310 اعلا ني است كه بموجب آن ما لك ومجاوران ملك معين براى تعيين دقيق حدودملك يا املاك معين براى وقت معينى دعوت شو ند. (رك. تحديد حدود ) آگهي تعيين حدودمرادف آگهى تحديدى است( رك. آگهى تحديدى ) آگهى ماده چهاردهمر ادف آگهى تحديدى است( رك . آگهى تحديدى) آگهى ماده دهدراصطلاحات ثبتى آگهى ماده دهم قا نون ثبت 1310 راگويندكه بموجب آن قبل ازاقدام به ثبت عمومى (اجبارى )هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقع درآن نا حيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در روزنامه باطلاع همگان ميرسد( ماده 25-58 آئين نامه قانون ثبت) آگهى ماده نهدر اصطلاحات ثبتى آگهى ماده نهم قا نون ثبت 1310 راگويند كه بموجب آن وزارت عدليه حوزه هر اداره يادا ئره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت اجبارى كليه اموال غير منقول در هر نا حيه اقدام مى كند( ماده پنجم آئين نامه قانون ثبت ) آگهى ماده يازدهمرادف آگهى نوبتى است( رك. آگهى نوبتى) آگهى نوبتى(ثبت)يا آگهى ماده 11 قانون ثبت كه بموجب اصلاحى اين ماده درسال 1337 دردو نوبت و بفاصله سي روز منتشر ميشود (ماده چهار از مواداصلاحى سال 37 )ماده 52- 53- 55- 56- 59 60- 86 آئين نامه قانون ثبت) آلتدرلغت وسيله كار و ا بز اركار راگويند. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: آلت قتالهوسيله اى كه باتوجه بمورداستعمال( ما نند كوبيدن قندشكن بموضع ضعيفى ازسركه كشنده باشد )و يا ذاتأ (مانند تفنگ و شمشير)ويا باتوجه بخصوصيات ومشخصات مز ا جى مجنى عليه ا بزاروآلت كشنده تلفى شود (ماده 171 قا نون جز ا) معذا لك جوارح فاعل قتل آلت قتا له شمرده نميشود و بايدآلت، مستقل ازوجود فاعل قتل باشد. ا لتزام( فقه- مدني) مرادف تعهد و مرادف تعهدكردن است- اولى بمعنى اسم مصدر است و دومى بمعنى مصدرى (ماده239 قا نون مجازات عمومي ) (وجه) التزام(مد ني) ربحى است كه درقرارداد بتراضي طرفين مقرر مى شود (تبصره دوم ماده 34 قانون ثبت) و جه التزام گا هى فقط بمنظور تامين خسارت عدم ا نجام تعهديا تاخير آن مقررمى شود وگاهى طبيعت آن طبيعت خسارت نبوده. بلكه براى توثيق و استوارى انجام قر ارداد مى باشد وگاهى هردو حيثيت در آن ديده ميشود (ماده719 آئين دادرسى مد ني ) (فقه )وجه التزام در فقه اصطلاح خاصى ندارد ونظرفقهاء برتحريم آن است زير ا آنرا (اكل مال بباطل ) ميدا نند. صدق باطل بر وجه التزام بطوركلى وجهى ند ار د. ا لتقاء ختا نانرك. حشفه ا لز ام(مدنى) درلغت بمعنى اجبار است ومعنى اصطلاحي نداشته ولى مقنن قانون مدني ايران اشتباها آنرا بجاى التزام و تعهد و معادل كلمه ـ خارجى Obligation ( ضمن اقتباس از قانون مدني فرانسه ) بكار برده است بدون اينكه توجه كند كه مدتهاپيش ازاو علماءحقوق بجاى اصطلاح خارجى مزبوركلمه تعهد وا لتز ام را بكار برده اند. ا لز ام بدون قرارداد(مدنى) تعهد ممكن است ناشى از عقد باشد مانند تعهد ناشى از ماده 10 قانون مدني و ممكن است ناشى از عقد نباشد مثلا اگركسى پنجره خانه كسى رابشكند قانون رأسا وعليرغم اراده او براى او تعهد ايجاد كرده كه عبارت است از پرداخت خسارت بصاحب پنجره (ماده 301 ببعد قانون مدنى )دومي را الزام بدون قر ارداد ناميده ا ند. الزام قانو نىرك. حكم تكليفى آما رمرادف احصائيه است( رك. احصائيه) امارت(فقه )مفهوم آن نزديك به مفهوم (ولايت ولات ) است باصطلاح اخير و اصطلاح (امير) مرأجعه شود. امارت جهاد( فقه )يك منصب نظامى بودكه بموجب آن امير جهاد درنگهدارى لشگروصدور فرامين جنگ و اداره امور جنگ و بستن پيمان صلح وتقسيم غنا ئم اقدام مينموده امارت خاصه(فقه) امير در امارت خاصه همه شرايط امير در امارت عامه را دارا است جز اينكه تصدى بامر دادرسي نمى توانست كرد و در گرد آورى خراج وزكات مداخله نمى نمود ولى احكام محاكم را او اجراء ميكرد واداره امور مردم از قبيل حفظ نظم و امنيت و عمران حوزه مورد ماموريت در عهده وى بود. امارت عامه( فقه )امير در امارت عامه تمام شرايط وزير تفويض را دارا بوده و امور ذيل در صلاحيت ذاتي وى بود:الف- دادرسىب- نگهدارى لشكر و تعيين حقوق افراد ارتشج- گرفتن خراج از اراضي خراج وزكاتد- اجر اء قا نون درحوزه ماموريت خود هـ- استخدام ماموران لازم بمنظورجر يان دادن امور عمومىو- جهاد با اذن امام (درولايات مرزى) وتقسيم غنائمز- اعزام حاجيان و تمشيت امور آنان ح- امامت جمعه وجماعت اماره( فقه)هر چيزى كه:اولا- جنبه كاشفيت و حكايت از چيز ديگرى را داشته باشد مانند تصرف كه ظاهرا حكايت از مالكيت درشيئى مورد تصرف ميكند (قاعده يد)ثانيأ- كاشفيت مزبور قطعى نبوده بلكه ظنى باشد( ما نند تصرف)ثا لثأ- قا نونگذاركاشف مزبور را مورد توجه قرارداده وآنر ا وسيله اثبات قر ار دهد( مانند ماده35 ق- م) چنين چيزى را اصطلاحا اماره گويند ( نسبت بموضوعات احكام ) رك. موضوع حكم* نسبت بخود احكام، آنرا دليل- دليل اجتهادى- دليل فقاهى گويند. بنظر بر خى ازدا نشمندان فقه همه امارات شرعى در حقيقت از عرف وعادت گرفته شده است و شارع آنها را امضاء كرده است( جزء چهارم فوائد الاصول نأئينى صفحه 187 سطر 11) ( مدني- آئين دادرسى مدنى )اماره عبارت از اوضاع و احوالى است كه بحكم قانون يا در نظر قاضى دليل برامرى شنا خته شود (ماده 1321 ق- م) اولى را اماره قانونى و دومى را اماره قضائى نامند. اماره با فرض قانوني فرق دارد( رك. فرض قا نو ني) اماره قا نو نى(آئين دادرس ى مدني )اماره اى است كه قا نون آنرا دليل بر امرى قرارداده باشد ما نند اماره مذكوردرما ده 35 قا نون مدني (ماده 1322 ق- م) اماره قانونى مطلق( آئين دادرسى مدني) اماره اى است كه قانون بافراد اجازه نميدهدكه خلاف آن را اثبات كنند( ما نند قاعده الولد للفراش ماده 1159- ق- م) ازاشتباهات قا نونگذارمدني ما اين است كه اين نوع اماره رادرتعريف اماره قا نو ني درماده 1322 ق - م پيش بيني كرده است ولى درماده 1323 ق- م آنر ا بطورضمني طر د كرده است. ا ين نقيصه را عملا دادرسان دادگاهها جبران كرده ا ند. اماره قا نونى نسبى( آئين دادرمى مدني )اماره قا نو ني نسبى اماره اى است قا نو نى كه خود قا نون بافر اد جا زه د ا ده ا ست كه درصورت حا جت، خلاف آنرا اثبات كنند مانند مدلول ماده 35 ق – م( ما ده 1323 ق - م )درمورد شك بين نسبى بودن يامطلق بودن اماره قا نو ني بايدمورد شك را اماره نسبى تلقى نموده ازاين قاعده تعبير به ( اصل نسبى بودن إمارات قا نو ني )كرده ايم. اماره قضا ئى(آ ئين دادرسى مد ني )عبا رت است از اوضاع واحوالى كه نوعأ صحت اظهارات يكى ازطرفين دعوى را بر سا ند وآن درصورتي حجت است كه قوى و موجه باشد (ماده 1324 قا نون مد ني وماده 7 قا نون شها دت وامارات مصوب سال 1308)و نبايد بسيط باشد بلكه بايد مركب ازچند امر باشد (قا نون شهادت وامارات سال 1308 ) اما كن عمو مي(جزا) امكنه معد براى پذيرائى جماعت كثيرازيك صنف يا اصناف مختلف و برسه قسم است:الف- مكان عمومى بالذات مانند مسجد.ب- مكان عمومى با لعرض يعنى براي مكان عمومى ساخته نشده ولى استفاده مكان عمومى ازآن شود مانند خانه اى كهبر اى كار مدرسه اجاره و اختصاص داده شده باشد.ج- مكان عمومى بحسب تصادف مانند خا نه اى كه دچار حريق شده ودرآن باز و خلق كثير بداخل آن راه يافته باشند. وجود جمع كثيرشرط صدق مكان عمومى نيست بنا براين دكان خا لى از مشتري مفتوح مكان عمومى است. رك . مجامع عمومى امامرك. اما مت امام اصلمرادف امام است (رك. امامت) امام مسلمينمرادف امام است( رك. امامت) ذ اك الى امام ا لمسلمين ان صام صمنا وان افطر ا فطرنا( حديث )يعنى اين كار درصلاحيت امام مسلما نان است اگرروزه گيرد روزه گيريم و اگر افطاركند افطاركنيم.  (سهم امام )(فقه) نصف خمس راگويند( رك. خمس ) امامت( فقه) درحقوق اساسي اسلام عبارت ماست. ا زجا نشيني رسول ا كرم (ص) درجميع ا مو ر شرعى( سيا سي اجتما عي ديني) اصطلاح خلافت مرادف اصطلاح بالا است شخصى كه بمقام امامت مى رسد اورا امام ( امام مسلمين )يا خليفه مى نامند. امان(فقه) دادن تامين جا ني وما لى بدشمن بطور موقت يا مطلق يا دائم بموجب پيمانهاى مخصوص ودراصطلاحات ذيل بكار رفته است: امان مؤبد(فقه) امان ناشى ازعقد ذمه( رك. عقدذمه) ر ا گويند. امان مطلق( فقه) هريك ا زكفا ر بمو جب مقر رات ا سلام مى توا نند ازخاك خود بعنوان تجارت يا سفارت يا سياحت وحاجت ديگر با ذن دو لت اسلام يا باذن يكى ازمسلمين وارد قلمرو اسلام شده و بطورمطلق درآن اقامت كنند اين امان را امان مطلق گويند. كافرى كه ا ز اين نوع ا ز امان استفا ده مى كرد اصطلاحأ مستامن ناميده مى شد. ومستامن درمقا بل معاهد بكارمى رفت (رك. مهادنه) امان مطلق درمقابل امان موقت و امان مؤبد استعمال مى شود. امان موقت( فقه) امان ناشى ازمهادنه است (رك. مهادنه) امانتا لف- مال مورد وديعه راگويند.ب- هر مالى كه بوسيله يكى ازعقوداما نى ويا بحكم قا نون بصورت اما نت دريدكسى باشد ما نند مال مورد مضاربه كه در دست مضارب امانت است. امانت شرعيه(مدني - فقه) هرگاه شخصى باذن قانون مال غير را براي حفاظت و نگهدارى تحت تصرف خود قراردهد اين امانت را اما نت شرعيه و اما نت قانونى( درمقا بل امانتى كه ازطريق توافق ما لك وامين بعهل آمده است وبه آن اما نت ما لكانه گفته ميشود) نا ميده ا ند. امانت قا نونىمرادف اما نت شرعيه است( رك. امانت شرعيه)امانت مالكانهرك. امانت شرعيه اما نت معاوضى( مدني - فقه) امانتى كه باستناد يك عقد معاوضى با لضروره محقق شده باشدچنا نكه اجاره يك عقدمعاوضي است وعين مستاجره نزد مستاجر اما نت معاوضى است يا پارچه نزد خياط كه براى دوختن لباس داده ميشوداما نت معارضي است يامبيع پس از بيع نزد بايع( قبل ازقبض)اما نت معاوضى است. اما نت دار(مدني) كسيكه مال ديگرى برسم امانت بنحوى ازانحاء نزد اواست. اصطلاح معروف آن امين است. اما نت گذار( مدني)كسيكه مالى را نزد ديگرى باما نت ميگذارد مرادف مودع( بضم اول) ا ست. امبارگو Embargo( بين ا لملل عمومى)ضبط كشتى هاى دولت خصم بلافاصله پس از اعلان جنگ كه در بنادركشورضبط كننده متوقف باشند. اين كارامروزه متروك است ومهلتى بر اى خر وج داده ميشود. امت(فقه )مرادف ملت در اصطلاحات حقوق جديد ايران مى باشد (رك. ملت) امتيازاختصاص شخص به داشتن حق يا حقوق معين مانند امتياز استخراج نفت يا امتياز كشيدن خط آهن يك منطقه ومانند اينها. دارنده امتياز هرگاه درمقا بل اخذ امتياز بموجب قر ارداد ما لى به دهند امتياز بدهد آن مال را حق الامتياز نامند( ماده ششم قرارداد نمو نه براى امتيازاستخراج معادن مصوب 26-1- 18) آمركسيكه حق ا لعمل كار بدستوراو كارميكند ( ماده 357 قا نون تجارت). امر( فقه )مطا لبه فعل كه ارتكاب آن راجح با شد از طرف كسيكه خود را بالاتر از طرف ميشمرد و اين دو قسم است امروجوبى- امر ندبى. در اصطلاحات حقوق كنونى امر دستور الزامى قانوني است و امرندبي ازمفهوم حقوق خارج است ودرقلمرو ا خلاق وارد ميشود. امر آمر قافونىآثر قانوني كسى است كه بحكم قانون، صلاحيت صدوردستورى را بكسى كه تحت امر اواست دارا باشد( مادهء84- 129 قانون جزا )ولى امرآمر قانونى ممكن است خارج ازصلاحيت اوهم صادرشود و درعين حال مامور قا نو ني مجبور باطاعت باشد( ماده 84 قا نون جز ا) چنا نكه ماده نهم قا نون استخدام كشورى 1301 مى گويد (هيچيك از مستخدمين نمى توانند احكام مقامات مافوق را كه بر خلاف قوانين موضوعه باشد اجرا نمايند مگراينكه مقام مافوق مسئوليت آ نرا كتبا عهده دارشود.) امر معاملى موجب ضمان( فقه مدنى) هرگاه كسى بديگرى دستور انجام كارى را بدهدكه عرفأ براى آن عمل اجرتى باشد و يا آن شخص عادتأ مهياى آن عمل باشد اين امر را فقهاء ( امر معاملى موجب ضمان ) دانسته اند قا نون مد نى درماده 307- 336 ازهمين نظر بروى كرده است چون فقهاء غا لبآ لفظى بودن ايجاب و قبول را شرط تحقق عقد دا نسته اند وهر عقد اجاره راهم لازم ميدانند موضوع ماده 336 ق- م را از مفهوم عقد اجاره خارج كرده و آنرا جزء ضمانات (مسئوليت مدني ) دانسته اند و حال اينكه قانونگذار مدني كه در تعريف عقد ماده 183 ق - م را مبنى قرارداده وعقود را تشريفاتي نميدا ند دليلى نداردكه مدلول ما ده 336 قدم را ازما هيت ا جا ره خا رج كند مگر اينكه عقد اجاره را بطور كلى لازم دانسته باشد وچون مورد بحث در حقيقت قسمى اجاره جائز است مجبور شده است آنرا داخل درضمانات نمايد وحال اينكه دليلى نيست كه هر اجاره اى لازم باشد ( رك. اباحه منافع بعوض) امر ندبى( فقه) امرى است كه ترك آن مرجوح و اطاعت ازآن را جح است.  امر وجوبى(فقه )امرى است كه ترك آن جا ئز نمى باشد در مصداق مشتبه امر وجوبي و امرندبى نمى توان امررا وجوبى تلقى نمود. امر نامهدرپاره اى ازجرائم دادگاه بدوى ميتو ا ند بتقاضاى دادستان و قبل از تشكيل جلسه رسيدگى بر طبق زمينه رائى كه دادستان تهيه مى كند حكم مجا زات متهم رادرحدود كيفرقا نو ني مجرم جرم مورد اتهام( كه درهر حال نبايد ازسه ماه تجا وزكند) صادر كند واين حكم را امر نامه مى نامند(ماده 59 مكررقانون آئين دادرسي كيفرى) امضاء( مدني- فقه )الف - بمعنى اجازه( ياتنفيذ) عمل حقوقى غير نافذ مانند تنفيذ وامضاء عقد مكره (ماده 209 ق - م ) رك. تنفيذب- نوشنن اسم يا اسم خانوادگى (ياهر دو) يارسم علامت خاص كه نشانه هويت صاحب علامت است درذيل اوراق و اسناد ( عادى يارسمى )كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقراريا شها دت وما نندآ نها ا ست يا بعد أ بايد روى آن ا وراق تعهديا معامله اى ثبت شو د ( سفيد مهر )ما ده 1301 ق- مج-( فقه )بمعنى شناسائى يك عرف وعادت ازطرف شارع اسلام. درهمين معنى است كه مى گو يند: معا ملات همگى ا حكام امضا ئي هستند يعنى قوا نين را جع بمعاملات ازعرف و عا دت گر فته شده ا ست. در اين معنى ا صطلاح بالادرمقا بل تاسيس بكارميرود. رك.تاسيس امضاء مسلم الصدور(آئين دادرسى )امضائى كه دعوى ا نكار و تكذيب نسبت بآن شنيده نشود مانندامضاء ذيل سند رسمى يا امضائي كه صاحب امضاء معترف بصدورآن از خويش با شد(مادهء393 دادرسى مد نى) ام ا لباب( فقه )درهر مبحثى ا زمبا حث حقوقى وقا نو ني يك يا چند موضوع( يا يك يا چند قانون)اساس كار درآن مبحث محسوب ميشود كه آن ا ساس كاررا ام ا لباب مى نامند مثلا درمبحث ا بلاغ، بطوريكه از قوا نين موضوعه كنوني كشور د انسته ميشود اساس كارهمان مقررات ا بلاغ درآئين دادرسي مد ني است پس اين مقررات را ام ا لباب درمبحث ا بلاغ ميتوان گفت بجاى اصطلاح بالا در اصطلاحات جديد كه بين دادرسان معمول است (قا نون مادر)گفته ميشود ولى اصطلاح ام الباب مفهومى وسيع تر دارد. امو الجمع مال است ومال فعل ماضى از(ميل ) است بمعنى خواستن و در فارسي هم بآن  (خو ا سته)گو يندوآن چيزى ا ست كه ا رزش مبادله را دارا باشد. دراصطلاحات ذيل بكار رفته است: اموال اما نىالف-( مدني) مال مورد امانت قانوني يا ما لكانه( رك. اما نت شرعيه - اما نت مالكانه)ب - دررديف اموال دولتى ا مو ال ا ما نى ا مو ا لى است كه اساسآ متعلق بدولت نبوده ولى بجها تي موقتأ بتصرف دو لت درآمده ودو لت نسبت بآنها تا تعيين تكليف قطعى امين محسوب ميشود (ماده چهار آئين نامه اموال دولتى شما ره 4/ 349 مو رخ 10/ 9/ 1319)  اموال بدون ما لك خاصاسم ديگر آن، مشتركا ت عمومى ا ست (ما ده 23 ببعد قانون مدني )و مقصود از آنها اموالى است كه يك ملت ياسكنه يك ناحيه ( ما نند شهر) بعنو ان عمومى ما لك آن باشند ما نند پارك شهر وميدان عمومى وموقوفات عامه و طرق وشوارع. اموال بلاصاحباموالى است كه سا بقه تملك دارد و مورد اعراض مالك آنها واقع شده است ما نند ما لى كه دردريا بر اثرغرق كشتى به اعماق دريا مى رودوما لك آن نوعأ دراينگونه موارد اعراض مينمايد. گاهى بغلط اموال بلاماحب بجاي اموال مجهول الما لك استعمال ميشود. رك. مجهول ا لما لك اموال دولتىهر نوع مال منقول وغير منقول كه درتصرف مالكانه دولت باشد( ماده سوم آئين نامه اموال دولتى شماره 349/4 مورخ 10/9/1319)  اموال فرهنگى( بين الملل عمومى) باموال ذيل قطع نظر ازمنشاء ومالك آنهاگفته ميشود:ا لف- اموال منقول ياغيرمنقولى كه بر اى فرهنگ ملل داراى اهميت زياد باشد از قبيل آثار معماري - هنري - تاريخي – مذهبى ياغيرمذهبى- مناظر باستا نى مجموع ساختما نهائي كه ازاين حيث داراى ارزش تاريخى ياهنرى باشد. آثار هنرى ونسخ خطى وكتب وساير اشياءكه داراي ارزش هنرى تا ريخى يا با ستا نشنا سي با شد ومجموعه- هاى علمى ومجموعه هاى مهم كتب و اسناد و نمونه هاى تقليدى Reproduction اموال مذكورفوق.ب- بناها ئى كه منظور اصلى وواقعى ازآ نها حفاظت و نمايش اموال منقول فرهنگي مذكوردر بند (ا لف )مى با شد مانند موزه ها- كتابخانه هاى بزرگ - بايگا نيها وهمچنين پناهگاههائي كه در صورت وقوع جنگ اموال منقول فرهنگى مذكوردر بند (ا لف) درآنجا نگهدارى ميشود.ج- مراكزى كه در آنجا تعداد قابل توجهى اموال فر هنگى مشروحه در بند( الف - ب) وجود دارد ومراكز آثارتا ريخى بآ نها گفته ميشود( دوره 19 قا نو نگذاري - جلد سوم- صفحه 1526- قرارداد حمايت اموال فرهنگى هنگام جنگ) اموال متوفاى بلاوارثاموالى است كه تحت تملك بوده وبعلت فوت مالك ونداشتن وارث قا نونى برابر ماده 866 قا نون مدنى امرتركه راجع به حاكم است. استعمال اين اصطلاح درموردى كه وارث متوفى نفيأ واثباتأ معلوم نشده غلط است (ماده 327 ببعد قا نون امورحسبي )و بهتر است دراين مورد مجهول الوارث استعمال اموال مجهول ا لمالكرك. مجهول ا لما لك امو ردر لغت بمعنى شئون و مطالب است. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است: امور ادارى(حقوق ادارى )امور راجع به بكار بردن خدمات عمومى در قلمروكشوركه هدف آن امور سامان دادن بروابط دولت با افراد و اشخاص( در حقوق خصوص ) است. امورعمومى اعم از امور ادارى است (رك. امور عمومى )زيرا امور عمومي  شامل دو قسمت ذيل است:ا لف- امور ادارىب- ا مور سيا سى( رك. ا مورسيا سي ) امور ادارى محلى(حقوق ادارى )امور ادارى مر بوط بمنافع مردم ناحيه خاصى ازكشور است مانند بهداشت منطقه خوزستان و آب گيلان. امور ادارى ملى( حقوق ادارى) امور ادارى مر بوط بتمام كشورمانند مساله دفاع ملى از تما ميت كشور.  امور حسبىاموري را گويند كه دادگاهها بايد بدون ملاضله ايفكه درمورد آ نها ا ختلاف و مرافعه اى وجود پيدا كرده يا نه وارد رسيدگى شوند و تصميم اخذ كنند. حسبه( بروزن ترمه) از مفهوم اعتراض و تعرض به امرى گرفته شده و امور حسبى امورى است كه اقدام مقامات رسمي درآنها حاجت بشكوى وخصومت و تظلم ندارد بلكه مقامات صلاحيتدار بايد ارتجالا معترض و متصدى و مباشر آن امور شوند امور حسبى از مقوله عبادات و خيرات لازم نيست باشد. و محتسب هم ازاين باب است كه سا بقأ امور حسبى را بمفهومى اوسع از حاليه تصدى ميكرد جز آن قدر كه محتاج باجتهاد بوده است( رك. محتسب) درفقه جهاد و امربمعروف و نهى از منكر و افتاء و دادرسى و اجراء احكام كيفرى واخذ لقيط و غيره و بقول محقق قمى تصدى بسيارى ازامورحسبيه موقوف بر اين نيست كه متصدى ازعلماء باشد تا چه رسد باينكه از مجتهدان باشد. ( جامع ا لشتات- ص 214) امور حسبيهمرادف امور حسبى است( رك. امور حسبى) امور راجع بتركهاقداماتي است كه براى نگهدارى راجع بتركه و رسانيدن آن بصاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحريرتركهو اداره تركه وغيره (ماده 162 قا نون امور حسبى (درخواست حصر وراثت مشمول مدلول اصطلاح بالا نيست.  امور سياسىامورمربوط به حكومت وحفظ موجوديت ملى وامنيت داخلى و خارجي و تهيه و اجراء اصول كلى راجع بامور مذكور در مقابل امور ادارى استعمال ميشود ( رك . امور ادارى) رك. سياست( فقره ج) امور عمومي( حقوق ادارى )امورى كه بمباشرت ويا تحت نظارت دولت ا نجام شود وا نواع اين امور را وزارتخانه ها اداره مى كنند. ام ولد(فقه )كنيز حامله شده ازمالك بطور مشروع. محتمل است اصطلاح فارسى (مادر بچه ها) چيزى شبيه كلمه (بنده) بجاى كلمه ( من ) بوده باشد يعنى خواسته اند در مقام تواضع تا آخرين حد حقارت پيش رفته باشند! امير( فقه )مفهوم آن نزديك به مفهوم والى است( رك. والى) و اولين مقام دولتى پس از خليفه و وزير تفويض( رك . وزير تفويض) است. ممكن است حوزه صلاحيت او ( بلد ) باشد در اينصورت امير بلد ناميده ميشود و اگر حوزه صلاحيت اواقليم (رك . اقليم) باشد امير اقليم نام دارد. از حيث زيادى و كمى مواردى كه در صلاحيت امير است امير را امير عام و امير خاص ناميده ا ند (رك . امارت عامه و امارت خامه) امير اقليمرك. اقليم امير بلدرك . امير 654 امير ا لأمراء ( اصطلاح ادارى عصر تيمورى) فرما نده كل سپاه كه نائب پادشاه محسوب مى شد ومقام او فوق مقام وزير سپاه بوده است. امير لشكررك. تا بين امير هزارهرك. تا بين امينوضع يد قا نو ني برمال غير بقصد نگهدارى بنفع اويا بنفع كسيكه قا نون معين كرده است امانت است و دارنده اين صفت را دراصطلاح امين گويند اما نت ممكن است ناشى از عقد وديعه باشد( امين به معنى اخص) وممكن است ناشى از عقد ديگر (مانند اجاره ماده 493 قانون مدنى) باشد وممكن است ناشى ازعقد نباشد مانند امانت در لقطه (ماده 168 قانون مدني) علامت امانت اين است كه اگر مال بدون تعدى وتفريط نزد امين تلف شود اومسئو ليتى ندارد (مواد 789- 556 قانون مدني) تصرف امين را يد اما نى ( در مقابل يد غير قانوني با يد نامشروع يا يد عدوان )نامند. امين اجراءرئيس اجراء را در اصطلاحات سابق امين اجراء مى گفتند. امين اموال عمومىبراى اداره اموالى كه بمصارف عمومي اختصاص داده شده ومديرى نداشته باشد امين معين شود( ماده 103 قا نون امور حسبى) دادستان و هر ذينفعى مى تواند درخواست تعيين اين امين را بكند. امين تركهمرادف مدير تركه و مدير تصفيه است (ماده 350 قا نون امور حسبى ) رك. مدير تركه امين جنينبراى اداره سهم الارثى كه ممكن است از تركه متوفى به جنين تعلق گير د در صو ر تيكه جنين ولى يا وصي نداشته باشد دادستان وخويشاوندان جنين مى تو ا نند ازدادگاه درخواست تعيين امين كنند( ماده 103 105- 106- 107 قا نون امورحسبى و ماده 878 قا نون مدني) امين صلحقاضي متصدى دادگاه بخش راگويند. (رك . دادگاه بخش)امين عاجزكسيكه بر اثركبر سن يا بيمارى ومانند آنها از اداره تمام يا بعض اموال خود عاجز باشد ميتواند از دادگاه بخواهد كه بر اى اداره اموال اوامين معين شود ( ماده 104- 118 قا نون امورحسبى) امين عدليهرئيس دادگاه را در اصطلاحات قديم امين عدليه مى گفتند( بخشنامه 958 -4136 مو رخ 25- 5- 0 131) امين غائبهرگاه غائب براى اداره اموال خود تكليف مين نكرده باشديا اگر كرده وكسى كه معين شده فوت كر ده ياصلاحيت اداره اموال او را از دست داده و كسى هم نباشدكه قانونأ حق تصدى امور اورا داشته باشد ذينفع( وارث يا بستا نكار غايب) و دادستان حق دارند از دادگاه بخواهند كسى را براى اداره اموال او معين كندكه اورا امين غائب نامند( ماده 140- 151- 130- 131 قا نون امور حسبى وماده 1012 قا نون مدني )  امين ماليهدر اصطلاحات سابق برئيس دارائى شهرستان گفته مى شد. امين موقت مجورشخصى كه درخواست حجر اوشده دادگاه مى تواند قبل از صدور حكم حجر و يا بعد از صدور حكم حجر و قبل از قطعى شدن آن، محجور را از تمام يا بعض تصرفات در اموال خود موقتأ ممنوع سازد در اينصورت دادگاه امينى را موقتأ براى حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مى كند( نيز در مورد غيبت يا حبس ولى قهرى طبق ماده 1187 قانون مدنى امين موقت نصب ميشود )ماده 64 قانون امور حسبى . امين موقوفهدر صورت اثبات خيا نت متولى موقوفه حاكم باو ضم امين مى كند( ماده 79 قا نون مدني و ماده 103- 105 قا نون امور حسبى و ماده هشتم قانون اوقاف 3- 10- 13 و نظامنامه آن) امين ولى قهرىولى قهرى هرگاه خيانتش نسبت باموال مولى عليه بطرفيت دادستان در دادگاه اثبات شود باوضم امين ميشود (ما ده 1186 قانون مدني و ماده واحده قانون راجع بخيا نت ولى قهرى مصوب 1- 9- 1313 )  اناطهالف- بمعنى عام عبارت است از توقف رسيدگى بدعوى اصلى بر رسيدگى بامر ديگر كه بايد پيش از رسيدگى بدعوى اصلى مختومه گردد.ب- بمعنى خاص- حا لت توقف رسيدگى و اظهار نظريك دادگاه بر ثبوت امر ديگرى در دادگاه ديگر( اعم از مدني و كيفرى و ادارى ) اناطه امر جزائى يه امرحقوقىا ناطه درحقوق جزا عبارت است ازتوقف رسيدگى و يا تعقيب امر جزائى بر امر مدني يا تجارى يا اداري ويا كيفرى ( ماده 17 آئين دادرسى كيفرى ) اناطه امر حقوقى يه امر جزائىعبارت است از توقف رسيدگى امرمدنى بر امر كيفرى( مانند رسيدگى بجعل در مورد دعوى جعل با تعيين جاعل- ماده 390- 392 آئين دادرسى مدني ) اناطه كيفرىعبارت است از توقف رسيدگى يا تعقيب امر جزائي بر امر مدنى يا تجارى يا ادارى يا كيفرى. اين معنى خاص است و مختص بحقوق جزا است( مأده 17 آئين دادرسى كيفرى مصداقى از اين نوع اناطه را ذكركرده ولى در مقام ذكر ضابطه اناطه نيست و ضابطهء آن در قوانين ما ذكر نشده است) اناطه در معنى عام عبارت است از توقف رسيدگى يك دعوى بر رسيدگى و ختم امر رسيدگى دعوى ديگر بدون آنكه مقيد بنوع خاصى از دعاوى( مدنى- جزائى- ادارى) بوده باشد. انباربنا يا محوطه محصور كه اختصاص به نگهدارى كالايا كالاها ئي داده شده باشد. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:  ا نبار خصوصىانبارهاى متعلق باشخاص در مرزها و بنادر كه كالاهاى وارداتي (كه هنوز تشريفات گمركى آنها ا نجام داده نشده ) به اذن گمرك درآنها جاداده شود بشرط اينكه از طرف گمرك لاك ومهرشده باشد. ا نبار رسمىبنگاههائي است مجهز كه كالاهاى اشخاص را بامانت ميگير ند اين اشخاص ممكن است پيشه ور- بازرگان- كشاورز توليدكننده باشند. دولت بايد ا نبار را برسميت بشناسد. انبار رسمى براى نگهدارى امانت حق الحفظ ميگيرد و مسئوليت آن مسئوليت امين است. انبار وقتى كه كالا را مى گيرد سندى بتحويل دهنده كالا مى دهدكه از دوتكه نامساوى تشكيل ميشود قسمت بزرگ را قبض رسيد و قسمت كوچك را گرونامه يا وارانWarrant مى گويند. اين دو سند از نوع اسناد بحواله كرد است و با ظهر نويسى قابل انتقال است. مودع اگركالا را بفروشد قبض رسيد را بدون اينكه ازگرو نامه جداكند بخريدا ر مى دهد تا او با ارائه آن بانبار بتواند اذن خروج كالا را دريافت كند. اين ظهر نويسى بدون نقل مكان كالا موجب تحقق معاملات عديده كالا ميشود و اين حسن انبار رسمى است كه مساله قبض و اقباض مبيع را بصورت بديعى درمى آورد اين قبض رسيدها به معاملات بورسي كمك فراوان مى كنند. اگر صاحب وديعه نخواهد موقع ارزا نى كالاى خود رابفروشد و بوام نياز داشته باشد ميتواند از ديگرى وام بگيرد و گرونامه را از قبض رسيد جدا كرده و در ظهرآن بنويسد  (در مقا بل پرداخت فلان قدر پول گرونامه را بفلان كس يا بحواله كرد او انتقال ميدهم) و امضاء كند و بدائن بدهد دائن هم فورا آنرا در دفتر انبار رسمى ثبت خواهد كرد تا اشخاص ثالث از وثيقه بودن آن آگاه شوند واين گروبه مرتهن، حق تقدم در وثيقه را ميدهد كه طلب او مقدم برطلب سايرين وصول شود. تصويب نامه 27530/ ت مورخ 3/ 0 1/ 40 هيات وزيران- مجموعه 1341 صفحه 34 انبار عموميمرادف ا نباررسمى است (رك.انباررسمى) ا نتخا بات(حقوق اساسي) اين كلمه هرگاه بدون قيد وبطور مطلق بكاررود مقصود انتخاب وكلاء هريك از دو مجلس شوراى ملىو سنا است. ا نتخا بات اجبارى(حقوق اساسي )شيوه اى از انتخا بات كه در- آن اقدام فرد به انتخاب نماينده مجلس تكليف قانوني است ومتخلف مجازات ميشود. رك . انتخابات اختيارى ا نتخا بات اختيارى(حقوق اسا سي )شيوه اى كه درآن، رأى دادن به نماينده مجلس واقدام به ا نتخاب اوبراى افراد جامعه حق است نه تكليف. انتخابات به اكثريت آراء(حقوق اساسي )اكثريت آراء تعداد نمايندگان را معين خواهد كرد و اقليت داراى نماينده نخواهند بود مثلا اگر در حوزه معينى ده وكيل قانونآ بايد انتخاب شود و ده هزار رأى داده شود كه 5001 رأى آنرا حزب محاظه كار وباقى را احزاب ديگر بدهند ده صندلى در پارلمان به حزب محاظه كار تعلق مى گيرد وباقى احزاب محروم ميشوند. در مقابل انتخا بات تناسبى بكار مى رود ( رك. ا نتخا بات تناسبي ) انتخا بات تناسبى( حقوق اسا سي ) شيوه اى كه درآن، تقسيم عده صندلى هاى پارلمان بين احزاب سياسي به تناسب آرائى است كه گر فته شده است و در نتيجه حزبى كه آراء او در اقليت است محروم از داشتن صندلى در پارلمان نميشود. رك.انتخاب باكثريت آراء ا نتخا بات جمعى(حقوق اساسي )هرگاه در هر حوزه چند نفر وكيل معين شوند وهر انتخاب كننده بعده اى كه درجدول قا نون ا نتخا بات منظورگرديده است رأى دهد اين سيستم را انتخابات جمعى نامند. رك. انتخا بات فردى ا نتخا بات دو درجهيا انتخابات غير مستقيم: اگر راى دهندگان از ميان خود چند نفر واجد شرائط را انتخاب كنندكه آنان از ميان خويش يا ازخارج چند نفر نماينده پارلمان را انتخاب كنند اين را انتخابات دو درجه گويند.   ا نتخابات صنفى( حقوق اساسي) هرگاه در هر حوزه انتخابيه اشخاصى كه صنف يا طبقه معينى را تشكيل ميدهند حق تعيين وكيل را داشته باشند اين شيوه ا نتخابات را ا نتخا بات صنفى وا نتخابات طبقاتي نامند. انتخابات طبقاتىرك . انتخابات صنفى انتخا بات عمومي(حقوق اساسي) شيوه اى كه در آن، كشور به چند حوزه انتخا بيه تقسيم و در هرحوزه افراد، اشخاص واجد شرائطا نتخاب كردن، نمايندگان مجلس را بطوريكدرجه يا در درجه معين مى كنند. در مقابل انتخابات صنفى بكار مى رود (رك. انتخابات صنفى ) انتخابات غير مستقيمرك. ا نتخا بات دو درجه انتخا بات فردى(حقوق اساسى )هرگاه در هرحوزه انتخاباتي فقط يك نماينده معين شود و هر فردى فقط به يك نفررأى دهد اين طر يقه را انتخابات فردى نامند . انتخابات مستقيمرك . انتخا بات يك درجه انتخابات يك درجهيا انتخابات مستقيم: در اين نوع از ا نتخابات،راى دهندگان بدون واسطه نمايندگان پارلمان را ا نتخاب مى كنند. ا نتساب اضرار( فقه )مبناى مسئوليت هاى ما لى در فقه است و قدر مشترك بين اتلاف (ماده 328  ق م) و تسبيب( ماده 331 ق. م) محسوب مي دشود. از اغلاط معروف اين است كه گفته ا ند: در اتلاف، تقصيرشرط مسئوليت نيست ولى در تسبيب، تقصير شرط مسئوليت است و حال اينكه درمورد اتلاف ( ا نتساب اضرار) بدون وجود تقصير، محقق است اما درتسبيب  وجود تقصير، شرط عرفى تحقق ا نتساب اضرار است پس مبناى اتلاف و تسبيب يكى است نه دو چيز. مضافآ براينكه درفقه اسلام نص قانون در مسئوليت مدنى يك چيز است كه فقهاء ازهمان نص اتلاف وتسبيب را اصطلاح كرده و استخراج نموده ا ند و در يك نص دو مبناى حقوقى( ريسك- تقصير) منظور نمى كنند. انتظار خدمترك . خدمت انتظامات(حقوق ادارى )قسمتى از وزارتخا نه يا اداره كه شغل وكارآن بر قرارى ا نتظامات اداري آن وزارتخا نه يا اداره است (رك. انتظامات ادارى ) ا نتظامات ادارى( حقوق ادارى )قواعدى كه بر اى حضور و غياب كارمندان در ساعات كار و نظم امور و سلوك با مراجعان و امور جارى اداره يا وزارتخا نه مقرر شده است و عدم رعايت آنها مستلزم كيفر انضباطى است. ا نتظامات داخلىمرادف انتظامات ادارى است (رك. انتظامات ادارى) انتفاع( فقه- مدني) قسمى است از مال كه از طريق اباحه آن بغير براى منتقل اليه ( حق ا نتفاع) حاصل ميشود (ماده 40 ق- م )انتفاع در اصطلاحات فقه و حقوق مدني غير از منفعت است (رك. عين ) انتقال(مد نى- فقه )زوال ما لكيت ما لك نسبت بمال ( يا اموال )معين بنفع مالك جديد كه يدوى متلقاى ازما لك نخستين است انتقال دوقسم است:الف- انتقال مسبوق به نقل مانند بيع (رك. نقل)ب- انتقال غيرمسبوق بنقل مانند انتقال تركه بورثه متوفى. معمولا اولى رانقل و دومى را ا نتقال مى گويند. انتقال تعهد( مدني) مجموع انتقال دين و انتقال طلب راگويند. انتقال دين  Cession(مدني )هرگاه بدون تبديل تعهد( رك. تبديل تعهد) شخص ثا لث، دين مديون را برذمه خود گيرد اين را انتقال دين نامند رضايت بستانكار شرط انتقال دين است. ضمان عقدى و حواله براساس ا نتقال دين قرار دارند( ما ده 292-684 724 قانون مدني و ماده 38 قانون اعسار 1313) انتقال طلب  Cession de creance( مدني) نقل حق بستانكار بوسيله او به ديگرى. رضايت بدهيكارشرط صحت اين نقل نيست (ماده 292 قانون مدني و ماده 38 قا نون اعسار 1313) ا نتقال قهرى( مدنى- فقه) انتقال مال منقول يا غير منقول يا مطالبات كسى بديگرى بدون اينكه سبب اين ا نتقال توافق طرفين باشد ما نند ا نتقال مال مورث بورثه( ماده 111 نظامنامه قانون ثبت) انجمنجمعيتى است كه بطور مستمر وبا شخصيت حقوقى براي وصول بغرض معين گردآمده باشند ومقاصد غير بازرگاني (از قبيل علمى- ادبى- امورخير وما نند اينها) داشته باشندخواه مؤسسين آن قصد انتفاع هم داشته باشند (ما نند كانونهاي فني وحقوقى)  يانه (ماده يك آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارى قابل اجراء از 15- 9-1337) ا نجمن امور اجتماعي بخشبمنظور ايجاد هم آهنگى در بهبود امور ا جتماعى و عمران دهات وترقى سطح زندگى ورفاه كشاورزان وسا كنان دهات ازتا ريخ تصويب اين قا نون( يعني لايحه قانو ني ا صلاح ا مور ا جتماعى و عمران دها ت -  مصوب 6- 5- 35- مجموعه 1335- ص 134) امور اجتماعى و عمران دهات كشور بعهده انجمن ها ي ده و بخش وشهرستان است كه تحت راهنما ئي و نظارت بنگا ه امور اجتماعى وعمران دهات وظائف خود راانجام ميدهد( ما ده يك لايحه مذكور) انجمن مذكورازبخشداريا قائم مقام او- رئيس كشاورزى يا نماينده وزارت كشا ورزي- رئيس فرهنگ يا نماينده وزارت فرهنگ - رئيس بهدارى يا نماينده وزارت- رئيس راه يا نماينده وزارت- رئيس يا نماينده با نك كشاورزى- نماينده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات- هفت نفر از نمايندگان انجمن ده (رك. انجمن ده )تشكيل ميشود- ماده ششم لايحه مزبور. ا نجمن اموراجتماعى شهرستاناين انجمن مركب است از فرماندار- رئيس كشا ورزي - رئيس فرهنگ – رئيس بهداري- رئيس راه - رئيس با نك كشاورزي - نماينده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات - دو نفر ا زما لكان كشا ورزآن شهرستان با نتخاب فرما ندار براي دوسال- نمايندگان ا نجمن هاى بخش بدين طريق كه درهر جلسه موضوعات مر بوط بهر بخش كه مطرح است بانتخاب انجمن بخش دو نفر شركت خواهند كرده( ماده هفت لايحه قاتوني اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات- مصوب 6- 5- 35 ) رك. انجمن امور اجتماعى بخش انجمن بلديهيا انجمن شهرمركب است از اعضائى كه از محلات شهر مطابق مقررات انتخاب شونديا از نمايندگان تجارو اصناف و ما لكان برگزيده ميشوند( قانون بلديه 1309- ماده پنج) انجمن بهدارىشخصيتى است حقوقى موكب از رئيس انجمن شهر و شهردار و رئيس بهدارى و رئيس دانشكده پزشكى( در نقاطى كه دانشكده پزشكى نباشد رئيس فرهنگ) ويكى از پزشكان آزاد بانتخاب كليه پزشكان شهر وسه معتمد كه معتمدان بخشها از بين خود برگزينند ودر صورت عدم توافق بقرعه، و مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ درنقاطى كه جمعيت وجود دارد( لايحه قانوني راجع بواگذاري امور بهدارى مردم مصوب 10-2-37) ا نجمن دها نجمن ده مركب ازپنج نفر است كه براى مدت سه سال و باكثريت آراء ساكنان همان ده انتخاب ميشوند وعضويت ا نجمن افتخارى است و داراى شخصيت حقوقى و استقلال ما لى است وقائم مقام شوراها وا نجمن هاي سابق خواهد بود. (ما ده 2- 3 تصويبنا مه 8304 مو رخ 7-6-42 و اصلاحى آن در تصويب نامه 41394 مورخ 17- 7- 42) انجمن شهررك. انجمن بلديه انحلالدر معني از بين رفتن يك موسسه رسمى ( مانند مجلس شورى يامجلس سنا) ياغير رسمى( مانند انحلال شركت تجارى) بكار مى رود. دراصطلاحات ذيل استعمال شده است: ا خلال عقد واحد بعقود متعدد(مدنى فقه) درموارد ذيل بموجب قا نون مد ني عقد واحد قابل ا نحلال بعقود متعدد ا ست: الف- اگرمورد معامله اشياء متعدد باشد بدون اينكه قيمت هريك جداگا نه معين شود مثل اينكه دوچرخه واتومبيلي مورد معامله باشند( ماده 431 قا نون مدني)ب- اگر ايجاب كننده يكنفرو قبول كننده دو نفر باشند(ماده 432 قا نون مد ني)ج- ا گر ايجاب كننده دو نفر وقبول كننده يكنفر باشد( ماده 433 قا نون مدنى) پس انحلال يك عقد بچندعقد عبارت استاز اينكه عقدى كه بحسب ظاهريكي است عملا بچند عقد تجزيه شود و آثار چند عقد مستقل را دارا با شد. بر همين قياس ممكن است يك ايقاع هم بچند ايقاع تجزيه شود. ا نحلال مجلسا نحلال هريك ازمجلسين سنا وشورى از ا ختيارات شخصى اول مملكت است (اصل 48 قا نون اساسى اصلاحى سال 1328) انحلال در اين صورت اعلام فقدان اثر انتخاب يا انتصاب نسبت بوكلاء مجلسين است بطوريكه بموجب ا نحلال وكيل سمت خودرا ازدست داده و نتوا ند بعنوان وكيل عملى انجام دهد. انديكاتور Indicateurيا دفتر نماينده: دفتري است كه در اداره ها خلاصه نا مه هاي رسيده وفر ستاده را درآن مى نويسند. ا نسان شناسى جزائى  Anthropologie criminelleعلمي ازعلوم وابسته بحقوق جزا است كه موضوع آن علم ا لحيات و تشريح جسما نى مجرمان ا ست. ا نسداد( فقه) يعنى بسته بودن راه علم وعلمى به اكثرمقررات قا نونى( يعني فقهى )اسلام در ازمنه متاخر برآمدن شريعت، تاريخ بسته شدن اين راه را كسانيكه عقيده به انسداد دارند بطور منجزيا تقريب بيان نكرده اند. مقصود از علم در تعريف بالا قطع ويقين است ومقصود از علمى چيزى است كه جنبه اماره قا نو ني( رك. اماره قانوني) داشته باشد يعنى خود بخود مفيد گمان باشد ولى اين طريق كه مفيدگمان است تمسك بآن از نظر شارع تجويزشده باشد ما نند خبر وحديثى كه راوى مطمئن روايت كند و اين خبر متضمن يك دستور قا نو ني باشد اين خبررا اصطلاحأ( علمى) مى گويند. رك. انسداد باب علم و علمى انسداد باب علم وعلمى( فقه) اصطلاح مفصمل ازاصطلاح ا نسداد است وبهمان معنى است (رك. انسداد) اصطلاح بالا درمقابل انفتاح باب علم و علمى استعمال ميشود كه طرفداران انفتاح مى گويند بر خلاف نظر طرفداران ا نسداد بجهت وجود احاديث بسيارى كه مورد اطمينان واعتماد هستند راه عملى به اكثر مقررات قا نو ني (فقهى )اسلام دراين ازمنه نيزبازاست. كسا نيكه طرفدار انسداد ند بهر ظني دراستنباطات فقهى و دادرسى شرعى عمل مى كنند ولى طر فداران ا نفتاح بهر ظني عمل نمى كنند وفقط بظنوني ترتيب اثر مى دهند كه براعتبارآنها دليل مخصوصي اقامه شده باشد ما نند خبرواحد كه دلالت آن برمقصود شارع مظنون است بظن خاص. (دليل) ا نسداد( فقه) د ليل انسداد دليلى ا ست كه طرفداران ا نسداد (رك. ا نسداد) براى حجيت هر ظنى بطورعام ويكجا اقامه مى كنند اركان اين دليل ازاين قراراست:الف - راه علم وعلمى به اكثرمقررات قا نو ني (فقهى) بسته است يعني كسى نميتوا ند اكثر مقررات مذكوررا ازطريق قطع وامارات قانوني بچنگ آورد.ب- اين وضع (ا نسداد) مستلزم تعطيل اجراء شريعت نبايد باشد و نميتوان درموارد مسدود بودن راه علم وعلمى متوصل باصل برائت ازتكاليف قا نو ني شد زير ا درحقيقت اكثرمقررات باين تر تيب بدون عمل ما نده و بصورت تعطيل درمى آيند.ج- عمل باحتياط هم دليلى بر وجوب آن نبوده وعلاوه بر اين مو جب عسر وحرج است زيرا از طريق عمل باحتياط تعداد تكاليف بچندين بر ا برواقعى مى رسد و از نظركيفيت هم موجب اختلالات فر اوان درزندگى جامعه ميشود. وعمل باحتياط درواقع تمكين بسرگردا ني وحيرت است نه رفع حيرت.د- درچنين وضعى ا گر مرا د شا رع ا زطر يق ظنى ازظنون بدست افتد بديهى است كه عمل بر خلاف آن ظن به هيچ وجه جائز نيست فقط يك راه باقى مى ماند وآن اين است كه: آيا بايد بآن ظن ترتيب اثرداد يا نه؟ اين چهارامررا كه اركان دليل انسدادند. مقدمات دليل انسداد گويند. انشاءدر لغت بمعنى چيزي را هستى د ا دن و ا زحا لت نيستى بهستى آوردن راگويند. در معا ني ذيل اصطلاحآ بيان شده است:الف- درمقا بل ا خبار (خبر دادن) چنا نكه درمقام تمنى گويند: كاش ازپى صد هزارسال ا زدل خاكچون سبزه اميد بردميدن بودىشاعر گفته است: كاش بعد ازمرگ ا نسان زندهمى شد! كه خبر از بروز واقعه اى درگذشتهيا آينده نكرده است.ب- موجودى را بوجود اعتبارى پديد آوردن وآفريدن. چنابمه ارزش كاغذ اسكناس، موجودي است كه بحكم مقررات پديدآمده است ودرعا لم اعتبار براى خود نوعى وجود دا رد كه باوجو د خيال درمخيله فرق بسياردارد. گفته اند قصد انشاء (مادهء 191 قانون مدنى )باين معنى است يعني كسيكه چنين قصدى مى كند در واقع يك موجود حقوقى( ما نند ما لكيت يا زوجيت)  را درعا لم ا عتبارپديد مى آورد (رك. وجو د اعتبارى )وقا نون مدني ماهم ازاين نظر كه فقهاء متاخر پديدآورده اند پيروى كرده است وحتى درحقوق فرانسه شايد به پيروى از ملل مسلمان تابع خود حقوقدانان از ((اراده خلاقه)) صحبت مى كنند ولى بنظر ما) با عدول از نظر سا بق (قصدا نشاء چيزى جز)اعلام رضا بمنظور ترتيب اثر دادن ا زتا ريخ ا علام ) نمى با شد و باين تر تيب تفكيك رضا از قصد انشاءكه اكثر فقهاء متاخركره اند وجهى ندارد و نظرقدماء فقه درست است بنابراين دريك عقد بيع بايع ازطريق ايجاب اعلام ميكند كه راضى است مشترى نسبت به مبيع از حين عقد جا نشين اوشود هما نطوركه متقا بلاخوداو نسبت به ثمن جانشين مشترى ميشود. در نتيجه اين تحليل از آنچه كه در ضمير متعاقدين درحين ايجاب و قبول ميگذرد موجودات اعتبارى حقوقى واقعيت خود را ازدست ميدهند ودرواقع پندارى بيش نبوده ا ند. انشاء باطنى(فقه )قصد انشاء مادام كه در ضمير عاقد وطن دارد و بتوسط كاشف ظاهر نشده است (يعني لفظ يافعل يا نوشته ياقرينه دلالت برآن نكرده است) انشاء باطنى ناميده ميشود. انشاء حقوقىاسلوب نويسندگى دررشته هاى مختلف حقوق كه داراى خصوصيات ذيل است:الف- بكار بردن صحيح ا صطلاحات حقو قى بجاى تعبيرهاي عاميا نه كه نسبت باداء معا ني حقوقى نارسا هستند مثلا (پيمان دسته جمعى )كه بجاى اصطلاح فرنگى Contrat Collectif نهاده شده است مناسب نيست وبايد پيمان جمعى بكاربرد درا نتخاب تعببر )دسته جمعى )علاوه بر اينكه به تعبير طولانى ترى دست زده شده ( واين خود در انتخاب اصطلاح، نقصى است) ظاهرأ ازتعبيرات عاميا نه( نظير رقص دسته جمعي و آواز دسته جمعي وما نند اينها) تقليد بعمل آمده است.ب- رعا يت ا ختصاردراصطلاحات ودورى ازطول كلام. علت اين است كه علم حقوق بامصا لح مردم سروكاردارد هر لفظ وهر حرف كه درعبارات حقوقى بكاررود توقع ميرود كه معنى خاصي داشته باشد و درباره يك يك آ نها فكر كسا نيكه ميخواهند به آ نها ترتيب اثردهند بكارخو اهد رفت نه يكبار بلكه بارها پس سخن هرچه كوتاهتر باشد كار مراجعان بعبارات حقوقى آسانتر خواهد شد.ج- اجتناب ازاستعمال مترادفات بنا بر اين درما ده ششم قا نون آ ئين دا درسى مد ني كه مى گويد: (عقود و قراردادهائي كه مخل نظام عمومى يا برخلاف اخلاق حسنه است دردادگاه قا بل ترتيب اثر نيست. )از جهت استعمال مترادف (يعنى عقود و قراردادها) رعايت قواعد ا نشاء حقوقى نشده است. اينكه بعضى عقود وقراردادها را دوچيز دا نسته اند خود خطاى ديگرى است.د- اجتناب از پديد آوردن تعبيرات و اسلوب جديد مگر اينكه نقص تعبيرموجود را معتقد بوده و عقيده خود را مستدلا بيان كنند نه اينكه بدون اطلاع ازوجود تعبيرات پخته ورسا خلق ا لساعه به تاسيس تعبير ات نا موزون توجه كنند( ا زقبيل بر ون ذاتي ودرون ذاتي وما نند اينها )علوم ميراث جوامع بشرى است وا نديشه هاى ميليونها نفوس روى آ نها كا ركرده ا ست و اين كا رها تاحدزيادى ارزش دارند بدون دليل قا نع كننده نميتوان انديشه هاى موجود سابق را ببازى گرفت تحرك بر اساس تعقل خوب است (دراين باب بنگريد: مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 429- تاليف نويسنده اين سطور)هـ - در عصر ما برقراركردن شبكه هاى علمى ازطريق بيان مأخذ، شرط اساسى وحتمي است امروزه در اين باره تلاش فراوا نى ميشود مآخذ عمده درهر موضوع كه نوشته ميشود بايد اسم كتاب وجلد آن (اگرچند مجلد است) وچاپ آن وصفحه ومولف ذكر شود متاسفانه هنوز حتى كسانيكه باهميت اين نكته پى برده اند از روى راحت طلبى وكمى مايه كتابها را بدون ذكر مأخذ مينويسند و آنرا قبيح نميدانند.و- رعايت اصول بلاغت ا گر درساير مو ارد پسنديده باشد درا نشاء حقوقى بعلت درميان بودن پاى مصلحت جامعه از امور واجب و اكيد است.انشاء حكمدادرس دادگاه( كيفرى- مد ني - ادارى) پى ازرسيدگى به قضيه نظر خود را بصورت يك موجود اعتبارى بوجود مى آورد و بقدرت خلاقه خود آنرا مى آفريند اين عمل را انشاء حكم ناميده اند( ماده 271 آئين دادرسي كيفرى )با لعكس مراجع رسيدگى ادارى كه مكلف باظهارنظر هستند چيزى را انشاء نمى كنند بلكه اخباراز وقوع قضايا برطبق مقررات يا برخلاف مقررات مى كنند. بر اين اختلاف سنخيت آثار فراوا ني مترتب مى شود. انشاء صريحرك. انشاء ضمنى انشاء ضمنى( فقه )هرعاقدى درعقد، يك قصد ا نشاء بيشتر ندارد كه آنرا انشاء صريح ناميده اند درمواردى كه عقد واحد منحل بعقود متعدد ميشو د( ما نندمورد تبعض صفقه) قصد يك عا قد را بدوقصد تحليل مى كنند يعنى ميگويند عا قد درواقع بطورضمني داراي دو قصد بوده است هريك از اين دوقصد را قصد انشاء ضمني ويا انشاء ضمنى ناميده اند وبطور كلى قصد انشاء را نسبت بمدلول ضمنى خود قصد انشاء ضمني نامند. انشاء عدمي( مدنى) نوعى از قصد انشاء است كه يك موجود اعتبارى را معدوم مى سازد ما نند قصد اعراض كه ملكيت موجود را نابود ميسازد وقصد ابرأء كه ملكيت بستا نكار را نسبت بطلب وى معدوم مى كند. انشاء قانونتهيه طرح قا نو نى كه موضوع تصويب يا رد مجلسين قرار ميگيرد.از اصل 33 قا نون ا سا سى و اصل بيست وهفتم متمم قا نون اساسى فهميده ميشود كه انشاء قا نون مرادف وضع قا نون است ولى قا نون ا نشاء شده ياوضع شده شبيه عقدغير نا فذى است كه نفوذ آن محتاج بيك عمل حقوقى ديگر مى باشد اين عمل حقوقى درمورد قانون ا نشاء شده، عبارت است ازتصويب مجلسين وتوشيح بصحه همايونى وعدم مخالفت با موازين شرعيه. شرط سوم عملا در بسيارى ازمو ارد رعايت نشده است. انشاء وجودى( مدنى) نوعى قصد ا نشاء است كه اثر وجودى را تحقق مى بخشد مانند قصد انشاء بايع كه ملكيت مبيع را بنفع مشترى. بوجود مى آورد. درمقا بل (انشاء عدمى ) بكارميرود (رك. انشاءعدمى) انشاء در مقابل اخبار، مقسم براي انشاء وجودى وعدمى ميتواند باشد بنابراين نبايد گفت: انشاء بمعنى ايجاد است پى انشاء عدم، معنى ندارد خاصه كه عدم مضاف نوعى ازوجود است.  (قصد )انشاء(مدني- فقه) قصدى كه ميتواند يك اثرحقوقى را درقلمرو اعتبار ايجاد كند مانند قصد بايع كه مالكيت مبيع رابنفع مشترى در قلمرو اعتبار ايجاد مى كند (رك. وجود اعتباري) ما ده 191 ق - م علامت قصد انشاء اين است كه برخلاف قصد اخبار، حكايتى از گذشته و حال و آينده ندارد يعني صاحب قصد انشاء به لحاظ زمان گذشته يا حال يا آينده اعلام قصد نمى كند وحال اينكه صاحب قصد اخبارهميشه بلحاظ يكى از سه زمان مافى ا لضمير خود را اظهار مى كند بنا براين درا قرار، قصد اخياركافى است( ما ده 1262 ق- م) و تصور قصد انشاء دراقرار بيوجه است زيرا اقرار اخبار بحقى است (ماده 1259 ق- م ). نظرما درقصد انشاء همان است كه درتفسير اصطلاح انشاء گفته ايم( رك. ا نشاء) انصافمرادف عدالت است( رك. عدا لت وقا عده عدل وانصاف) انضباط( حقوق ادارى )اطاعت اوامر قا نو نى مقام مافوق درامور ادارى را انضباط گويند. ا نعزالزوال خود بخود صفت نمايندگى درامور عمومى (ما نند وزارت )يا خصوصي ما نند قيمومت و وكالت وغيره. در مقابل عزل بكار ميرود( رك. عزل )  انفال(فقه) اموالى است كه بموجب قا نون متعل بشخص اول اسلام (پيغمبريا امام)مى باشد اين اموال عبارتند از: اراضى ا نفال ـ جنگلهاى طبيعى، نيزارها و نظائرآنها- اموال كسيكه وارث قا نوني ندارد- اموال شخصى رؤساء ممالك خارجى كه درجنگ باحكومت اسلامى مغلوب مي شوند - اشياء مطلوب و بندگان خوب وزيبا كه ازغنيمت جنگ قبل ازتقسيم آن خود پيغمبر( ص) يا ا مام (ع) جدا كند وآ نها ر ا ( صفا يا) مى نا مند. غنيمت جنگى درجنگى كه بدون دستور امام صورت گرفته باشد- درياها و اقيا نوسها و رودها ي طبيعى كه ملك اشخاص شناخته نشده است- آنچه كه ازدرياها و رودها صيد مى شود ما نند مرواريد وماهى وغيره.  (اراضي) ا نفال( فقه) عبارتند از: زمين موات- اراضى غير موات اجا نب درصورتي كه بدون ا عمال قدرت (بوسيله نيروهاى مسلح مسلمين) بحكومت اسلام وا گزارشده با شد – اراضي غير موات اجا نب در صورتيكه با اعمال قدرت نيروهاى مسلح درجنگى كه بدون اذن امام( ع) صورت گرفته بچنگ آمده باشد- اراضي بدون ما لك- زمينهائى كه صاحبان آنها به علل آسماني يازمينى بكلى نا بود ويا ازآ نهادست كشيده باشند - اراضى خالصه روساء ممالك خارجى مغلوب در جنگ با حكومت اسلامى - اراضى متوفائى كه وارث قا نونى ندارد- سوا حل درياهاو رودخانه ها كه ازآب خارج مي شوند. انفتاحرك. انسداد باب علم و عملى انفتاح باب علم وعلمىرك. انسداد باب علم وعلمى انفساخ(مدنى- فقه )انحلال قهرى عقد را انفساخ گويند مثلا تلف مبيع پيش ازقبض موجب انفساخ عقد بيع است يعنى خودبخود عقد بيع نا بود ميشود( ماده 387 ق- م) انفصالا لف- مجازات درجه 6-7 مستخدم رسمى كه مرتكب تقصير ادارى شده باشد. اگر موقت باشد انفصال را انفصال موقت وگرنه انفصال دائم و انفصال ابد نامند. در حين انفصال، عنوان مستخدم دولت و كارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمى كند مگر اينكه برابر مقررات استخدام پس ازرسيدگى بنحوى ازا نحاء ايام انفصال جزء خدمت رسمى محسوب شود دراينصورت درايام ا نفصال موقت او ميتوا ند مثلاسردفتر اسناد رسمي شود (بنديك ماده هفت و بند سوم ماده پنج قانون دفتر اسناد رسمى مصوب 15-3-16 )ب- برابرماده 124 لايحه قا نون استخدام كشورى مصوب 31/3/ 45 حال ا نفصال موقت، وضع مستخدمى است كه بموجب حكم قطعى دادگاه ادارى ياكيفرى اصا لتأ يا تبعأ براى مدت معيني ازاشتغال بخدمت ممنوع است. انفصال ابديعنى منع اشتغال مستخدم رسمى دولت بخدمت دولت براى هميشه. اگر براى مدت محدود باشد آنرا ا نفصال موقت نامند ( ماده 38 قا نون استخدام كشورى مصوب قوس 1301 شمسى ) منظور ا ز ا نفصال ا بد از خدمات دو لتى درمو رد مامورين بخدمات عمومى ا نفصال ابد از خدمات در بنگاههاى نامبرده در ماده 3 قا نون را جع به محاكمه ومجازات ماموران بخدمات عمومى مصوب 16- 2- 15 و محروميت از خدمت دولتي و شهرداري و كشوري است(ماده 4 از مواد مصوب ديماه 1317) انفصا ل دائممرادف انفصال ابد است (رك.انفصال ابد) انفصال موقتمنع اشتغا ل مستخدم رسمي دولت بخدمت براي مدت محدود بر اثر تقصير و تخلف. رك. تعليق انقلاب دعويهرگاه بعد از طرح دعوي و مشخص شدن خواهان و خوانده از طرف خوانده ادعائي مطرح شود مي گويند دعوي منقلب شده و خوانده بصورت خواهان در آمده است چنانكه شخصي عليه ديگري دعوي مالكيت اتومبيلي را كند و خوانده ضمن دفاع بگويد ماشين را از مدعي خريده ام در اينصورت خوانده اقرار بمالكيت مدعي كرده النهايه مدعي است كه آنرا خريده است و بايد دليل خريد بدهد. در موارديكه دعوي متقابل مطرح ميشود هر يكاز طرفين عنوان خواهان . خوانده را دارند عنوان انقلاب دعوي صدق نمي كند. انكاردر لغت بمعني اظهار عدم شناسائي و نيز نفي چيزي است. در اصطلاح آئين دادرسي مدني مدني كسيكه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب بخود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار (انكار سند) نامند و گاهي بجاي اين دو اصطلاح عبارت ((تكذيب سند)) هم بكار ميرود (ماده 376 آئين دادرسي مدني) انكار سندرك. انكار انگشت نگاريعملي است كه از روي اثر انگشتها ميتوان اشخاص مختلف را شناخت. Dactyloscopie                               اوراق بهادار  Valeurs mobilieres                      اسناد مالي كه در معاملات بورسي و بانكي قابل نقل و انتقال و داراي نرخ باشد. اوقيهرك. رطل بغدادي اولاد(مدني – فقه)معني حقيقي آن ولد صلبي است (ذكور و اناث) و تعدي به ولد ولد نمي كند مگر بقرينه (جامع الشتاب – ص 366) چنانكه گويند اولاد نسلا بعد نسل كه عبارت (نسلا بعد نسل) قرنيه است. اولاد ذكور نسلا بعد نسل(فقه – مدني) يعني اولاد ذكور صلبي و اولاد ذكور آنها تا هر قدر كه پائين و شامل اناث از اولاد ذكور صلبي نمي شود. اولتيماتم Ultimatum          (بين الملل عمومي) اعلان جنگ يك يا چند دولت به يك يا چند دولت كه مشروط بشرط يا شرائطي است كه هر گاه طرف آن شرط يا شروط را بپذيرد حالت جنگ عملا حكمفرما نخواهد بود و گرنه حالت جنگ بين طرفين تحقق خواهد يافت. اولويت(فقه) الف – بمعني حق تقدم است مانند بعضي از بستانكاران كه در دريافت حق خود بر ساير بستانكاران تقدم دارند (رك. حق تقدم)ب- قياس او لويت را گويند( رك. قياس او لويت)ج- اولويت سبق را گويندكه عبا رت ا ست از حق اولويتى كه نسبت بعين يامنفعتى بسبب پيشدستى وحيازت بدست آيد ما نند اينكه كسى زودتر روى نيمكت عمومى پارك شهر. جائى بگيرد يا زمين مواتي را تحجيركند حق اولويتى پيدا ميكند. رك. حق اولويت اولويت سبقرك. حق اولويت – اولويت اولويت ظنية( فقه) قياس اولويت ظنى راگويند (رك. قياس اولويت) اولويت قطعية( فقه )قياس اولويت قطعى راگويند( رك. قياس اولويت) اون باشىرك. تا بين اهانت(جزا) مرادف توهين است( رك. توهين - افتراء) اهل( مدنى )غيرمحجور را اهل گويند (ماده 211 ق - م )ووصف مزبور را ( اهليت ) نامند  (ماده 212 ق - م ) اهل درلغت بمعنى شايسته است( نازم بخرابات كه اهلش اهل است) و بمعني  صاحب آمده است (كجا است اهل دلى تا بگويمش چون شد )و در اهليت بمعني ثايستگى وصلاحيت است.   اهل خبرهكسانيكه درموضوع مادى يامعنوى معين داراى بصيرت و اطلاعات خاص كه از ممارست متمادى آنها حاصل شده است باشند ( مرادف كارشناس- رك. كارشناس )ما ده 78 آئين دادرسى كيفرى اهل ذمه( فقه )عبارتند از پيروان دين زرتشت و موسى ومسيح كه پس از انعقاد يك قرارداد ( كه اسم آن عقد ذمه است) بارئيس حكومت داراى حقوق وتكاليفى از نظر قا نون ميشوند كه يكى ازآنها داشتن دادگاههائي است كه قاضي آن ازاهل مذهب خودشان باشد. اهليت( مد ني )ا لف- صفت كسى كه داراي جنون، سفه، صغر، ورشكستگى و ساير موانع محروميت از حقوق( كلايا بعضا) نباشد (ما ده 212-1207 ق - م) اين اصطلاح درمقابل حجريا عدم اهليت بكار مي رود.ب- صلاحيت شخص براى دارا شدن حق وتحمل تكليف و بكار بردن حقوقى كه بموجب قا نون دارا شده است. اهليت اجراى حقمرادف اهليت استيفاء است (رك، اهليت استيفاء) اهليت اداءمرادف اهليت استيفاء است (رك. اهليت استيفاء )  اهليت استحقاق( مدنى )مرادف اهليت تمتع است (رك. اهليت تمتع )اين اصطلاح روشن تر از اصطلاح اهليت تمتع است. اهليت استيفاء( مدني )صلاحيت شخص براى بكار بردن حقي كه دارا شده است ما نند صلاحيت كبير براى معامله در اموال خود كه در حال صغرآنها را ازپدرخود ارث برده است. اهليت اعمال حق(مدنى )صلاحيت بكاربردن حق از طرف كسى كه داراى حقى شده است مانند صلاحيت شخص عاقل وبالغ و رشيد وغير ورشكسته درتصرف درمال خود. اهليت تمتع( مد ني )صلاحيت شخص (طبيعى - يا حقوقى)  براي دارا شدن حق. اتباع ايران ميتوا نند مال غيرمنقول راما لك شو ند. انتقاد- شباهت فراوان لفظ تمتع و لفظ استيفاء مانع ازاين است كه بسهولت دو اصطلاح اهليت تمتع واهليت استيفاء زود دراذهان جايگزين شود وبهتراست اين دو اصطلاح متروك  گردد و بجاى آ نها  (اهليت دارا شدن حق ( و) اهليت اعمال حق بكار رود.) اهليت دارا شدن حق(مد ني )صلاحيت براي دارا شدن حق ما نند صلاحيت طفلى كه متولد ميشود براي دارا شدن يك رشته حقوق. اهليت وجوبمرادف اهليت داراشدن حق است. ( درمقابل اهليت اداء بكاررفته است) ايادى( مد ني- فقه )درمعا ني ذيل يكاررفته استالف- تصرفات مختلف برعين واحد.ب- متصرفان عين واحد. ايادى متعاقبه(مدنى- فقه) چنديد ه بتناوب وبطور غيرقا نونى بريك مال معين  وضع شده باشد ايادى متعاقبه ناميده ميشود مانند مالى كه سارق بديگرى بفروشد و اوبيك نفر ديگر بفروشد و هكذا. وضع متناوب ايا دى مزبور را بر مال مذكور تواردايا دى ناميده اند.  (توارد) ايا دىرك ايادى متعاقبهايالتقسمتى از كشور است كه داراى حكومت مركزى ود اراى ولايات حاكم نشين جزء است. درتقسيمات كشورى بزرگترين قسمت محسوب است . درمقابل مملكت و ولايت بكارميرود. ايجاب( مدني- فقه) در قا نون مدنى تعريفى از ايجاب وجود ندارد درفقه هم نصى نيست ولى فقهاء درعقود مختلف عقايد مختلف دارند مثلادربيع قصد انشاء بايع را ايجاب ميدانند وعقيده دارند كه بايد ايجاب مقدم برقبول باشد. درعقود اذنيه( رك. عقد اذنى )ما نند وديعه هرچند كه صا حب مال، ايجاب كننده است ولى عقيده دارند كه درعقود اذنيه مانعى ندارد كه ايجاب موخر ازقبول باشد. درعقد صلح و نكاح عقيده فقهاء اين است كه هر يك ازطرفين كه مبادرت وپيشدستي نمايد وقصد خود را ا برازكند قصد ا نشاء او ايجاب است و از اين جهت صلح غير از بيع است. درست اين است كه در هر عقدى نخستين قصدى كه ا برازميشود ايجاب است( ماده 183 ق- م ) ايجاب ملزم (بضم اول وكسر ثالث )(مدنى) مقصود ايجاب درعقد غائبين است ( رك. عقد غائبين) كه قبل ازاينكه قبول حاصل شودتحت شرائط خاصي براى ايجاب كننده ايجاد تعهد يكطرفى مينمايد و او حق ندارد از ايجاب خود عدول نمايد (مجلهء حقوقى دادگسترى- سال 1341 شماره يك فروردين- صفحه 66) ايجاب وقبولدرپاره اى از ا-صطلاحات مهجور، تعبير ديگر عقد است و لى درو اقع ايجاب وقبول دوكاشف ازدو قصد طرفين عقداست وخود اين دوكاشف، عقد نيستتد بلكه آن دوقصد  عقد را تشكيل مى دهند.  (موالات) ا يجاب و قبولرك. موالات ايحاب وقبول ا يراد( دادرسي مدنى )اشكالات مخصوص و منصوص در قا نون كه به دعوى، از طرف مدعى يا مدعي عليه و يا رأسا بحكم قا نون متوجه شود ( ماده 197 ببعد آئين دادرسى مدني) ايراد امرمختوم(دادرسي مد ني) ا گردعوي طرح شده سا بقأ بين همان ا شخاص( طر فين دعوى )يا اشخاص ديگرى كه اين طرفين دعوى، قا ئم مقام آنها با شند مطرح و رسيدگى شده و نسبت بآن حكم قطعى صادرشده باشد ميتوان ايراد كرد كه اين دعوى صفت امرمختوم پيداكرده وقابل تجديد مطلع نمى باشد( بند چهارم ماده 198 و 202 آئين دادرسى مدني) ايراد  رد  دادرسنوعى از ا يراد عدم صلاحيت است كه ازحيث عدم صلاحيت شخص دادرس ميشود (ماده 208 ببعد دادرسى مدني) ايراد سمت( دادرسي مدني )كسيكه بعنوان نماينده غير در دعوائى دخالت كند و دليل مثبت سمت خود را ندهد ميتوان از اين جهت بورود اودر دعوى ا يراد كرد و اين ايراد را ايراد سمت مي نامند( ماده 199 دادرسى مد ني) ايراد عدم اهليتيعنى ايراد يكطرف دعوى (مدعى عليه) باينكه مدعى اهليت قانوني براى طرح دعوى ندارد يعنى هنوز بسن قا نوني نرسيده ويا بسبب ديگر محجور است. ايراد عدم توجه دعوىهرگاه دعوى متوجه به شخص خوانده نباشد يعني حقآ نبايد بر اواقامه شود دراينصورت ميتواند ايراد كند كه دعوى متوجه او نيست مثل اينكه عليه شخص بعنوان قيمومت طرح دعوى كنند و او ايراد كند كه قبلا استعفاء داده وفعلا قيم نمى باشد وبالنتيجه دعوى متوجه اونيست. ايراد عدم صلاحيت( دادرسى مد ني) عبارت است ازايراد بعدم صلاحيت (ذاتى يامحلى )دادگاه يا عدم صلاحيت دادرس دادگاه. رك. صلاحيت   اير اد مرور زمان( دادرسى مد نى) يعنى ايراد به اينكه دعوى مشمول مرورزمان (رك. مر ورزمان) شد. و نبايد شنيده شود. اين ايراد را در مرحله پژوهش هم ميتوان كرد و در غير جلسه اول هم ميتوان ايراد مرور زمان كرد (حكم تميزى شماره 405 مورخ 4-3-329 شعبه چهار) ايراد ورود ثالث(دادرسى مدنى) هريك از طرفين دعوى ميتو ا نند بورود شخص ثا لث دردعوى ايراد كنندازحيث اينكه ورود اومطا بق باميز ان مذكوردرماده 270 دادرسى مدنى هست يانه. اين ايراد را ايرأد ورود ثالث گو يند.( ماده 271 دادرسى مد ني ) ا يرانىا نسان يا شخصى حقوقى كه داراى تا بعيت ايران باشد (ماده 976 ق- م) ا يرانى الاصلا لف- كسيكه داراى تا بعيت و نسب ايرا ني باشد.ب- كسيكه باقتضاء مصالح عاليه كشور و به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي بموجب فرمان پادشاه عصر صفت ايرانى باو اعطاء شده باشد. (تفسير اصل 37 متم قانون اساسي مصوب 14/8/17) آيشزمين زراعتى كه مدتي متروك گذارند تا بهتر بتوان درآن كشت نمود و درقا نون ا صلاحات ارضى 19- 10- 40 زمين زراعتى ا ست كه حداكثر سه سال بدون كاشت بما ند. زمين آيش غير از زمين بايراست زيرا بايرزمين ملكى است كه ما لك بدون اينكه مدت محدودى آ نرا متروك بگذارد رها كند بدون اينكه اعراض از مالكيت آن كرده باشد ولي در مورد زمين آيش براى مدت محدود و بمنظور تقويت بنيه زمين متروك مى ما ند. ايشيك آقاسى باشى( اصطلاح ادارى عصر صفويه )بمعنى رئيس سران درگاه- وظيفه اش رياست تشريفات در مجالس عمومي و سرپرستي دربانان ونگهبانان كاخ بود و رياست طبقه آقايان با او بوده است (مشخصات اين طبقه معلوم نگرديد). رك.وزير بيوتات ايفاء(مدنى )در مورد پرداخت دين بكار مى رود( ماده 264 قا نون مدني )و وفاء بعهد هم متقارب باين مضمون است. ايفاء ناروا Payement de L,indu( مدني) صور مختلف آن اين است:الف- پردا خت دينى كه واقعيت ندارد.ب- پرداخت دين بغير بستانكار يا قائم مقام او.ج- تاديه دين بوسيله غيرمديون( ماده 265- 301- 302 قا نون مدنى)ايقاع( مدنى- فته) عملى است قضائى ويك طرفى كه بصرف قصد انشاء ورضاى يكطرف منشاء اثرحقوقى شود بدون اينكه تاثير يك طرفى قصد و رضاى مذكور ضررى بغيرداشته باشد (مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق )ابراء و اعراض و فسخ از مصاديق ايقاعات است. اينكه گفته اند ايقاع عمل قضائى يكطرفى غيرقابل فسخ ورد است باطل است زيرا وصيت تمليكى حقأ ايقاع است وحال اينكه قابل رد از طرف موصي له مي باشد.ايقاع ممكن است لازم يا جائز باشد ولي غالبا جائز است.ايلاء(فقه) سوگندي است كه زوج ياد كند كه هميشه يا بيش از چهار ماه با زوجه دائم خود مقاربت نكند . ر اينصورت زوجه ميتواند از دادگاه الزام او را به احد امرين (طلاق يا نقض قسم) بخواهد. قصد زوج از اين سوگند ايذاء و آزار زوجه است .


آ ئين دادرسي      


اسم مجموعهاى است از مقررات كه به منظور رسيدگى بمرافعات يا شكايات (قضائي و ادارى) يا درخواستهاى قضائى ( مانند درخواست در امور حسبى) و ما نند آنها وضع و بكار ميرود ما نند آئين دادرسي مدنى( يا اصول محاكمات حقوقى) و آئين دادرسي كيفرى و آئين دادرسي ادارى و جز اينها.


 


آئين دادرسي تجارى


رشته اى است از حقوق خصوصي داخلي كه مربوط برسيدگى بدعاوى ناشي از اعمال تجارتي است. در همين معنى اصطلاح آئين دادرسي بازرگا ني هم بكار مى رود


 


آئين دادرسى كيفرى


رشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى كشف جرم ورسيدگى بآن و تطبيق مجازات مرتكب با قا نون و براى تعيين تشكيلات دادگاههاى كيفرى و صلاحيت آنها و مقررات طرح دعوى كيفرى و صدور حكم.


 


 آئين دادرسى مدنى


رشته اى است از حقوق داخلى هرملت كه از سازمانهاى قضائي و قواعد راجع به دعاوى مدني بحث مى كند.


دراينكه اين رشته جزء حقوق عمومى يا حقوق خصوصي است اختلاف نظر وجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شك، آنچه كه نياز به اثبات و استدلال دارد اين است كه اين رشته مربوط بحقوق عمومى است . و الا ارتباط آن بحقوق خصوصي نياز باستدلال ندارد عليهذا تا دليل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشودجزءحقوق خصوصي بشمار مى آيد.


 


آ ئين نا مه


( حقوق عمومى) الف- مقرراتي كه مقامات صلاحيتدارما نند وزيريا شهردار و غيره وضع و در معرض اجراء ميگذارند خواه هدف آن تسهيل اجراءو تشريح قا نونى از قوا نين موضوعه باشد خواه در مواردى باشدكه اساسا قا نوني وضع نشده است در همين مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است 0 گاه خود مجلس وضع نظامنامه مى كند.


در حقوق اسلام اينگو نه مقررات را حكم مى گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بكار مى بردند 0 وضع اينگو نه مقررات را( كه بنا بر تدوين آن نداشتند) حكومت مى نا ميد ند.


ب- آئين نامه (Reglement)يا نظامنامه عبارت است از مقررات كلى كه توسط مراجع اجرائي قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشيدن بآنها وضع شده باشد وشامل آئين نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد( آئين نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معني ا عم كه شامل كليه مصو بات كلى پارلمان است مى شود. )


آئين نامه باين معنى مفهوم عامى دارد كه جزقا نون (يعنى مصو بات كلى پار لمان ) و بخشنامه همه چيز را شامل است و مفهوم تصويب نامه از تحت آن خارج نيست و معنى درست آئيئ نامه همين است 0


 


آئين نامه اجرائى


(حقوق عمومى) آئين نامه اى نه براى اجراء يك قانون مقرر ميشود. ممكن است آئين نامه اجرائى را خود مجلس و يا دولت ويا مقامات ادارى كشور در حدود صلاحيتى كه دارند تهيه و بمعرض اجراء بگذارند.


 آئين نامه مستقل


( حقوق عمومى) آئين نامهاى كه مقام رسمي صلاحيتدار در حدود اختيار خود ( و بدون اينكه بمنظور اجراء قانون معينى از قوانين موضوعه باشد) وضع كند.


 


آبونمان   Abonement          


 عنوان عقودى است كه درآنها تعهد بطور متناوب يا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعأ معين ويكجا يا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق يا روزنامه و تأترياگاز و تلفن و مانند آنها 0 عوض را " وجه اشتر اك "گوينده ترجمه آن باشتراك بى مناسبت است و تقليد از اعراب هم بيوجه است( بند چهارم ماده: 739 قا نون آئين دادرسي مدني ).


 


آبهـاى ساحلى


( بين الملل عمومي )قسمتى از دريا كه بفاصله شش ميل بحرى از سواحل ايران از حد پست ترين جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد مى باشد آب ساحلى ايران محسوب و در اين منطقه قسمتهاى واقعه در زيركف دريا و سطح و بالاى آن متعلق به مملكت ايران مى باشد( ماده يك قانون تعيين حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت "ولت در درياها محوب 24-4-1313) 0


ميز ان آبهاى ساحلى دول در همين حدو" است و آبهاى ساحلى قسمتى ازكشور صاحب آبهاى ساحلى محسوب است و مقررات آن كشور درآن مجرى است.


 


اباحه


( مدنى- فقه )ا باحه چيزى بمعنى اجازه تملك يا ارتكاب فعل يامصرف و اخذ چيزى است( ماده 92 ق- م). در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اباحه تملك


(مدنى- فقه )يعنى اجازه تملك. اين اجازه راگاهى مقنن مستقيمأ ميدهد ما نند اجازه تملك مباحات درماده 147ق- م وگاهى ناشى ازقصد انشاء مالك است مانند نثار مال درعروسي كه صاحب جشن از طريق نثار، اباحه تملك مال بحضار مى كند 0 ا ذن در نهادن سرتير برسرديو ار هم مصداق اباحه تملك منافع است( ماده 120 ق- م) همه اقسام اباحه تملك، جائزيا لازم نيستند بلكه بحسب طبيعت هرقسم ممكن است جائزيا لازم باشد غالبا جائز ميباشند


 


اباحه منافع به عوض


(فقه- مد ني )هر گا ه منا فع چيزى (بطور عام كه شامل كار اجير هم باشد) در مقابل عوض( معين يا غير معين )مبادله شود و اين مبادله جائز( نه لازم) باشد آنرا اباحه منافع بعوض گويند پس اگر كسى به باربر بگويد اين چمدان را بفلان مقصد برسان و او هم برساندو مزدى بگيرداين را ا باحه منافع بعوض گويند.


ا نتقاد- مورد بالا نوعى ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنى خواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند كه مورد بالا را ازاجاره خارج كرده برخى آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخى آنرا " امر معاملى موجب ضمان " ناميده اند ومقنن مدتي هم در ماده 336 ق- م ازاين فكر پيروى كرده است " در حاليكه فكرلازم بودن (يا جائز بودن) همه اصناف يك عقد( كه عمومأ حقوقدا نان غرب وشرق ازآن پيروى مى كنند) بنظرما فكرقشرى است مثلا به تبعيت از همين فكر سطحي عده اى تمام اقسام عقد قرض ( ا عم ازموجل و غير موجل )را عقد لازم دانسته اند و عده اي ديگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده اى آنرا از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گير نده جائز شمرده اند و بدنبال اين طرز فكر ماده 651 قا نون مدني به بي اساس ترين وجه مدون شد در حاليكه عقد قرض موجل هميشه ازطرفين لازم است و عقد قرض غير موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز است


ا بداع


( فقه )درلغت بمعنى اختراع و ايجادچيز تازه است. در شريعت بمعنى چيز تازه ( فكر تازه) بعنوان ديا نت در دين وارد كردن است.


 


ا بداع احتمال


( فقه )فرض جديد و تازهاى در مورديك مساله فقهى اظهار نمودن است. ابداع احتمال، ذهن را ازحا لت بساطت خارج ميسازد( مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 200 ببعد)


 


ابراء


( مدني )چشم پوشى اختيارى بستانكار از طلب خود 0 ابراء ازايقاعات است و لازم است( ماده 289 قا نون مدنى). (فقه) اسقاط ذمه غير( خواه ذمهء ما لى باشد يا غيرمالى مانند حق قصاص) 0


 


ا بلاغ


(دادرسه مدني )رسا ندن يك سند رسمي (خواه از اوراق دعوى باشد خواه از اوراق اجراء احكام يا اجراء اسناد لازم الاجراء و غيره  )باطلاع شخص يا اشخاص معين با رعايت تشريفات قانونى مخصوص.


 


 


ا بلاغ عادى


مرادف ابلاغ قانوني است( رك . ابلاغ قانوني)


 


ابلاغ قانو نى


هرگو نه ابلاغى كه مطا بق مقررات قا نون بوده ولى بصورت ابلاغ واقعى نباشد اصطلاحأ ابلاغ قانونى يا ابلاغ عادى ناميده ميشود( ماده 175 آئين دادرسى مدني)


 


ابلاغ واقعى


ابلاغ به شخص محكوم عليه( يا بطوركلى ابلاغ بشخصى كه غرض از ا بلاغ، اطلاع دادن به او است) يا وكيل او (ماده 175 آئين دادرسى مدني)


 


 


ا بلاغ وزارتى


(حقوق ا د ارى) هدايت ا دارات وماموران وزارتخانه و مراقبت كارهاى آنان در ا ختيار وزير است و بلكه تكليف او است اگر اين اختياريا تكليف مر بوط بمورد خاص باشد دستوروزير را ا بلاغ وزارتي و دستور وزارتى و حكم وزارتي نامند و اگربطوركلي باشديعنى ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتي نامند.


 


 (سا بقه) ا بلاغ


(آئين دادرسي مدني) هرگأه دريك دعوى اوراق دعوى نسبت بيكى ازطرفين آن در محلي مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جريان دادرسى به ابلاغ ديگرى حاجت افتد و تغيير محل اقامت (يا محلى كه براى ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شودا بلاغ سا بق را سا بقه ا بلاغ نامند. سا بقه ا بلاغ درمرحله بدوى براى مرحله پژوهشى هم كافى است.


 


 (مو ارد) 1 بلاغ


(دادرسي مد نى) مو اردياست كه د ادستا نها بايد در دادرسي هاى مدنى و بازرگاني دردادگاههاى شهرستان واستان مداخله كنند وآنها عبارتند از: دعاوى راجع باموال و منافع وحقوق عمومى- دعاوى رأجع بدولت- دعاوى راجع بوجوه بريه و امور خيريه كه جنبه عمومى داشته باشند ما نند وصاياي عمومى واوقاف عمومى


و ا مثال آ نها- دعاوى را جع به  محجورين و غا ئب مفقودالاثر (ماده 139 دادرسى مدني)


 


ا بلاغنا مه


برگ رسمي متضمن ا خطار امرى ازامور مر بوط بمر افعات دردادگاهها ويا امور حسبى كه از طرف دادگاه بعمل مي آيد (ماده 97 آئين دادرسى مد نى)


 


ا بن ا لملاعنه


فرزندى كه نسب او بموجب لعان نفى شده است . رك. لعان


 


ا بوا بجمعى


در معانى ذيل بكار رفته است:


ا لف- ميز ان دريافتى مامور وصول در مدت معين از قبيل هفته يا ماه يا غيره. ب- ميز ان پرداختى مامورپر دا خت در مدت معين نسبت بمامورانى كه هم دريافت و هم پرداخت مى كنند. ميزان ابوابجمعى را مرجع صلاحيتدار بحسب دريافت يا پرداخت معين مى كند.( تبصره دوم ماده سوم ازمواد تصويب نامه مورخ 25-3- 39 كه درتكميل تصويب نامه 27404 مو رخ 12-1-38 مقر ر گر ديده  است 0


ج- درمورد صاحب جمعان جنسى ميز ان ارزش اوراق و جنس تحويلي بآ نها است چنا نكه گويند ا بوا بجمعى ا نباردار فلان اين مقداراست (تبصره ماده هشت تصويب نامه مذكور) وبهمين معنى در ماده 401 قانون دادرسى و كيفر ارتش بكار رفته است.


اتحا د


درلغت بمعنى يگا نگى است ودراصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


 


 


 اتحاد دولFederation d'Etates


 ( بين ا لملل عمومى) نوعى از اتحاددول كه بجهت تقويت جنبهء تمركزقوى بصورت دو لت وا حدمتمايز از دول عضودرمى آيد زيرا از نظر بين المللى كشور واحدى محسوب است و بعكس اتفاق دول( رك . دول) داراى عناصر و اركان حكومت و دولت واحد تمام عيار (از قبيل حكومتGouvernement و پارلمان و دادگاه فدرال) مي باشد و سياست خارجى منحصر تحت اختيار او است يعنى اعضاء اتحاد داراى ديپلماسي واحد ماباشند مانند حكومت سوئيس و كشور امريكاى متحد شمالى و غيره . اعضاء چنين اتحادى را دول متحلده نامندچنانكه مى گويند دول متحده امريكاى شمالى (رك . تركيب دول)


 


اتحاد طريق دومساله


(فقه) بمعنى وحدت ملاك (رك 0 وحدت ملاك) و تنقيح مناط استعمال ميشود. مقصود از دو مساله در اصطلاح بالا اين است كه در يك مساله حكم قانوني وجود دارد و در مساله ديگر قا نون ساكت يا مجمل يا متعارض است و هر دومساله مذكور ازيك وادى وازيك جهت ميباشند در اينصورت همان قا نون را تعميم بمورد سكوت مزبور ميدهند مانند حكم قطعى دادگاه وحكم غير قطعى كه قرار اجراى موقت آن صادر شده باشد اين دو مساله بموجب ماده 599 قا نون اصول محاكمات قديم طريق واحد دارند (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 115 ببعد).


 


 


 


اتحادگمركى nuion douaniere


(بين الملل عمومى )نوعى از اتحاد دول است كه دول عضو بارفع خطوط وسرحدات گمركى فيما بين ازلحاظ تجارت خارجى سياست واحدى را پيش گرفته و در حكم يك دولت ميشوند و مرزگمركى آنها با دول خارج اتحاد، مرز واحد است و حقوق گمركى كه توسط اين اتحاديه از كشورهاى ديگرگرفته ميشود بر وفق قرارداد مز بور بين اعضاء اتحاديه تقسيم ميشو د.


 


ا تحا ديه


انجمن صنفى كه حافظ منافع يك صنف است( و صنف عبارت است ازگروهي كه داراى يك حرفه يا چند حرفه شبيه بهم باشند)0رك،ا نجمن- سنديكا Syndicat


 


 


اتفاق دولConfederation d'Etates


( بين الملل عمومي) نوعى از اتحاد دول است كه امروزه از بين رفته است و دول اعضاء اين اتحاد، حاكميت


Souverainnete  خود را از دست نميدهند. وحدت دول عضو، قائم بيك قدرت مركزى است كه آنرا Dieteيا Congresنامند و قدرت اين دستگاه مركزى ناشى از دول عضو بوده و به نمايندگى از آنان اعمال ميشود و اعضاء اين دستگاه مركزى از طرف دول عضو انتخاب ميشوند 0 سوئيس و آلمان و امريكاى متحد شما لى كه امروز. بصورت دول متحده Etats federaux اد اره مى شوند قبلا بصورت اتفاق دول (دول مجتمعه) ا داره ميشد ند( رك. تر كيب دول).


 


 


ا تلاف


( مدني- فقه) از بين بردن مال ديگرى كلا يا بعضأ بطوريكه فعل منشاء اتلاف، بوسيله خود فاعل، بهدف هدايت شده باشد( ما نندتحريك سگ درنده بدريدن لباس عابرين) يا فعل مزبور مستقيمأ ( بوسيله آلت يا بدون آلت) بهدف وارد شده باشد مانند شكستن پنجره ديگرى با سنگ يا با دست. عمدوعدم عمدو قصد وعدم قصد نسبت بمسئوليت مدنى تلف كننده فرقى ايجاد نميكند( ماده 328 ق- م) زائل كردن صفت كمالى از مال، نمونه اى است از اتلاف بمعنى اعم ولى اتلاف بمعنى اخص شامل آن نيست وآنرا نقص مى گويند( ماده 389 قا نون مدني) (حقوق جز ا) اتلاف درحقوق جزامختص اشياء منقول است( ماده 257- 241قا نون كيفر عمومى).


 


 


ائاث البيت


اشياء منقولى كه مخصوص استعمال منزل است ويا جزء تجملات خانه مى باشد .


 


 آئار تاريخى


اشياء و ابنيه اى كه بعلت گذشتن زمان طولاني برآ نهايك قوم بآنها علاقة تاريخى پيداكرده باشند (ماده 26 قا نون مدني)


 


 


آثار ملى


كليه آثار صنعتى و ابنيه واماكن كه تااختتام دوره ز نديه درمملكت اير ان  احداث شده جزء آثارملى ايران است (ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملى مصوب 12- هـ 1309 )


 


اثبات


( فقه)مرحله علم بچيزى را مرحله اثبات آن چيز نامند وچون درعم خطاهم واقع ميشود بنابراين ممكن است مرحله اثبات مطا بق مرحلة ثبوت( واقع)نباشد.


( در مقابل ثبوت استعمال ميشود- رك . ثبوت )بجاى اثبات، عبارت " به ثبوت رسا ندن " را بكار ميبر ند واين از اغلاط است 0( آئين دادرسي) اقامه دليل بر مورد ادعاء بر اى ترتب آثار قا نو ني آن برأن.


 


اثبات باز Preuve Libre


(دادرسى) شيوهاى است از ا ثبات دعوى كه درآن شيوه قاضي ميتو ا ند بهروسيله كه بخو ا هدحقيقت مو رد   ترافع را كشف وسپس حكم صادر كند حتى بعلم شخصى ميتواند متوسل شودمثال معروف آن، داستان حكم


به تنصيف طفل مورد ادعاء دوزن بود تا مادرحقيقى معلوم شود. رك. ا ثبات بسته- اثبات ميا نه


 


 


 


 


اثبات بستهPreuve Legale                          


(دادرسي) شيوهاى است از اثبات دعوى كه درآن شيوه وسائل اثبات كما و كيفأ بموجب قانون معين گرديده و قاضى نبايد ازآن حدودتجاوزكند ما ننداثبات لواط بشهادت چهار شاهد. اگر قاضي بشهادت آنها تر تيب اثر ندهد فاسق ومنعزل است و تعبدأ بايد بآن ترتيب اثر دهد. رك. اثبات باز- اثبات ميا نه


 


ائبات ميانهPreuve mixte        


( دادرسي) شيوه اى است ارا ثبات دعوى كه در آن، وسائل اثبات كما و كيفا بموجب قانون معين است ولى قاضي در ارزيا بى وسائل اثباتي موجود درقوا نين مو ضو عه در خصوص هر مو ررمعين اختيا را تي دارد مثلا عدد شهود محصورنيست و اگر بشهادت شهود اطمينان پيدا نكند آنرا رد مى كند وهمچنين است ا عتبار ا ما رات قضا ئى ( ماده 424 دادرسى مدني و ماده 1321قا نون مدني)


 


اثر


( فقه) درمعا نى ذيل بكاررفته است:


ا لف- خبرى كه از غيرمعصوم (صحا بى يا تابعى و مانندآنها) نقل شود 0


ب- مر ادف حديث غا لبأ استعمال ميشود.


 


اثر موقوف


( فقه) خبرى است كه صحابى آنرا بدون اينكه به بيغمبر (ص) نسبت دهد نقل مى كند.


 


ائم


( فقه) عملى كه قانون آنرا بقيد مجازات منع كرده باشد (لاتعاونوا على الاثم) در اصطلاحات فعلى آنرا جرم گويند 0


 


ا جا ره


( مدني- فقه) عقدى است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروى كار خودرا درازاء اخذ اجرت معامله ميكند 0 مورد اجار 0 ممكن است اشياء ياحيوان يا نيروى ا نسان باشد (ماده 466-467 ت- م)


 


اجار 6 اشياء و حيوان


(فقه- مد ني) عقداجاره اى است كه مورد اجاره عيئ مال ويا حيوان باشد) ماده 466-468- 507 ق- م).


 


اجاره انسان


( مدنى- فقه) در مقابل اجاره اشياء و حيوا نات بكار مى رود. در همان مورد كه اجاره خدمات بكار رفته استعمال شده است( رك 0 اجاره خدمات).


 


 


ا جا ره بها


بمعنى مال الاجاره است . يعى اجرت و عوض منافع مالى كه بموجب عقد اجاره معين ميشو د.


 


اجاره خدمات


( مدني- فقه) عقد اجاره اى است كه شخصى نيروى كارخود را در مقا بل اخذ مزد معامله ميكند صاحب نيروى مزبور را ا جير- خدمتكار- كارگر مى نا مند وطرف اور ا مستاجر- كار فر ما- صا حب كارگويند


( ماده 514 ى- م) 0


 


ا جا ره خط


اصطلاح عاميا نة سند اجاره . نوشته اى كه حاكى از عقد اجاره باشد.


 


اجاره معاطاتي


(فقه) اجاره اى است كه ايجاب و قبول (يا فقط ايجاب يا قبول) آن غير لفظى گفته ا ند دراجاره خدمات اجاره معاطاتي غير قابل تصور است 0 بهمين جهت اگر كسى بديگرى دستور انجام كارى را بدهد و آن شخص بدون گفتن چيزى كه حاكى از قبول دستور مز بور باشد اقدام با نجام آن كاركند اين عمل حقوقى را ( كه عرفأ اجاره خدمات است) اجاره نميدانند بلكه بعضى آنرا "اباحه منفعت بعوض " دانسته اند و بعضى آنرا " امر معاملى موجب ضمان" دا نست ا ند و عجيب اين است كه قا نون مدنى نيزتحت عنوان استيفاء از نظراخير پيروى كرده است (ماده 336 ق- م) و آنرا از اسباب ضمان قهرى دانسته است (ماده 307 ق- م) در حاليكه مطابق ماده 183 قانون مدنى اين عمل عقد است.


 


اجاره نامچه


سند ا جار ه راگويند . بيشتر در اصطلاحات عاميا نه بكار ميرود.


 


اجاره نامه


سند حاكى از وقوع عقد اجاره .


 


اجاره نود و نه سا له


( مدني) اجاره هاى طويل المدة را با اين رقم مشخص مى كنند درنكاح منقطع هم مدت نود ونه ماله معين ميشود( ماده هشت آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3-5 -43)


 


اجا زه


( فقه- مدني) اظهار رضايت شخصى كه قانون رضاى او را شرط تاثير عقديا ايقاعى دا نسته است كه از ديگرى( خواه مالك نباشد خواه مالك، اما محجورباشد مانند سفيه )صادر شد 0 است مشروط براينكه رضايت مز بور بعد ازصدور عقديا ايقاع مذكور صادر شود، اگر پيش ازآن صادر شودآ نر ا اصطلأحآ اذن نامند گاهى بطور عام و با تسامح اجازه رااعم از اذن و اجازه بمعني بالا بكار ميبرند و اين استعمال از اغلاط است.


رك . اذن (فقه) در اصطلاحات علم درايه( كه از مقدمات علم فقه است) عبارت است از اذن استاد حديث بديگرى درنقل رو ايات تحت شرائط خاص. و لازم نيست كه مجيز برتر ازمجاز باشد . اجازه ممكن است شفاهى ياكتبى باشد و حتى به غير مميز هم اجازه داده ميشود . ممكن است مورداجا زه نقل روايات كتاب معين بوده يا بعكس نقل همه مسموعات مجيزباشد و نيز ممكن است مجازشخص معين ويا اشخاص غيرمعين( ما نند جميع مسلمين) باشند 0 بعضى عقيده دارند اجازه بمعدوم هم درست است ولى اجازه بصغير حتى در زمـان ولادت درست است و اشكالى و اختلافى در اين مورد نيست 0 اين وضع نوعى از اعتبار دادن به قرطاس بود كه متاسفا نه امروز هم بوضعى شديدترمعمول است و مدرك علم ودا نش قرطاس است كه تا حد فراواني از عمق علم كاسته و به مرض آن افزوده است .


 


ا جازه كا شف


( مدني فقه) در هرمورد كه عقد موقوفى (يعنى عقد غيرنافذ) واقع شده باشد نفوذ آن حاجت باجازه دارد و اگراثر اجازه نقل خصوص ملك (از حين عقد موقوف) باشد نه منافع و يا اثر اجازه  حكايت از نقل ملك ومنافع ازحين وقوع عقدموقوف كند آن اجازه را كاشف گويند و اگر اثر اجازه نقل ملك ومنافع ازحين اجازه باشد آنر ا اجازه ناقل ناميده ا ند. رك. كشف


 


ا جا زه  نا قل


رك . اجازه كاشف


 


اجبار


رك .ا كر اه


 


اجبار مادى


( جز ا) اجبارى كه با وسا ئل مادى صورت گيرد 0 درمقا بل ا جبارى كه ازراه كيفيات روحى صورت مى گيرد(مانند اغواء و اقناع توأم با تهديد) دومى را اجبارمعنوى نامند 0 اولى را در اصطلاح ديگر( قوه قاهره) نيز ناميده اند.


 


اجبار معنوى


(جزا) اجبار مجرم از طريق كيفيات روانى ما نند اغواء واقناع توأم با تهديد. رك . اجبار مادى.


 


اجتماع امر و نهى


(فقه) هرگاه يك موضوع معين و مشخص موجود در خارج اتفاقأهم در قلمرو امر قا نون قر ارگيرد وهم درقلمرو نهى قانون، اين وضع را در اصطلاح فقهى (اجتماع امر و نهى) گويند. در چنين موردى عمل به نهى بايدكرد. ا جتناب السيئات او لى من ا كتساب الحسنات خيام گويد:


فرياد كه عمر رفت بر بيهوده                                        هم لقمه حرام و هم نفس آلوده


فرموده ناكرده سيه رويم كرد                                        ايواى ز كرده هاى نا فرموده


اين انديشه ساده و بديهى است هر چند كه گروهى در گذشته بيهوده عمر در آن مصرف كرده و دفترها نوشته اند.


 


اجتهاد


( فقه )استخراج مسائل قضائى وشرعى از ماخذ و منابع آن مانندنص قانون (يعني قرآن و حديث )و اجماع و عقل. " الاجتها د ردا لفروع ا لى الاصول" مقصود ازفروع همان مسائل قضائى وشرعى است ومقصودازاصول منا بع ومآخذقا نون است. پس اجتهاد بمعنى صاحب نظر شدن درفقه اسلامى است 0


شخصى كه داراى قدرت اجتهاد باشد به اسامى مجتهد، مفتى، مستنبط، حاكم نا ميده مى شود.


 


اجتهاد در مقابل نص


اصطلاحى است كه بين حقوقدا نان قديم و جديد ما متداول است و بر اظهار نظر كسى اطلاق مى شودكه با وجود نصى قانون ميكوشد مفاد قانون معينى را از راه استدلال واعمال نظر اثبات كنديا خلاف آنرا اثبات نمايد. البته اين كارى است بيهوده زيرا با وجود نص قانون تكليف روشن است و صرف وقت براى استدلال كارلغوى است.


 


 (ا جا زه )ا جتها د


تصديق به وصول آموزنده علم فقه است بدرجه اجتهاد( ولو در قسمتى از مسائل فقه) كه ممكن است شفاهى ياكتبى( بخط ومهر اجازه دهنده )با شد قدرمتيقن ا جازه اجتهاد اين است كه دارنده اجازه به ادني درجه اجتهاد رسيده است و داراى قدرتي است كه ميتواند در جميع مسائل فقه كه محتاج باظهار نظر باشد اعمال نظر نمايد.


 


ا جداد


(فقه- مدنى) هريك از ا بوين پدرمتوفى و ا بوين مادر متوفى تا هرجاكه بالارود عنوان جد را دارد وجمع آن اجداد است و شامل ذكوروا ناث مى شود (ماده 862 قا نون مدنى )


 


اجداد مرتبه اول


(فقه- مدني) پدر پدر ومارر پدر، و پدر مادر و مادر مادر راكه چهار نفر ند اجداد مرتبه اول نامندكه هرگاه يكنفر ازآ نها مو جود باشدا جدا دمر تبه ثا ني ارث نمى برند 0 اجداد مرتبه ثانى هشت نفرند زيرا براى هريك از اجداد مرتبه اول يك پدر ويك مادر مى باشد واجداد مرتبه ثالث شانزد ه نفرند و بر همين قياس در هرمرتبه بعد دو برابر ميشود 0


 


اجداد مرتبه ثانى


رك. اجداد مرتبه اول


 


اجر اء


دراصطلاح بكاربردن قا نون يا بكاربستن ا حكام دادگا ه هايا مر ا جع رسيدگى ادارى يا اسناد رسمى راگويند.


در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اجراء احكام


گاهى به معني اجراء حكم دادگاه ( دادگاههاى عمومى ويا اختصاصي )و گاهى بمعنى اجر اى رأى دادگاه (ا عم از حكم وقرار) بكار مى رودما ده 599 ببعد اصول محاكمات قديم.


درمقا بل اجراء اسناد رسمي وسايراقسام اجراء( ما نئد اجراى مالياتي) استعمال شده است.


 


اجراء اسناد رسمى


اجراء اسناد تنظيم شده بوسيله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي وسايرماموران دو لت درحدود صلاحيت و بر وفق مقررات ( ماده 92-93 قا نون ثبت) .


 


اجراء مالياتى


هرگاه مودى ماليات از دادن ماليات قطعى خوددارى كند اداره دارائى ميتو ا ند طبق آئين نامه مبنى بر اساس مقررات اجر ائي ثبت اقدام با خذ ما ليات كند( ما ده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16-1-35)


 


اجراء موقت


(آئبن دادرس مدني) به اجراء حكمي گفته ميشود كه بمرحله قطعيت نرسيده ولى بطوراستثناء ودرحدود موارد مصرح درقانون موقتأ اجر اء مى شود (ماده 191 آئين دادرسي مدني و ماده 417 قا نون تجارت و ماده 599 اصول محاكمات قديم ).


 


(برگ ) اجراء


ورقه ا جر ا ئيه را گويند( رك، اجرائيه)


 


(ضما نت) اجراء


ا لف- قدرتي كه بر اى بكار بستن قا نون يا حكم دادگاه ازآن استفاده مى شود بهمين معنى است اجراء در قوه مجريه كه يكى از قواى سه گانه مملكت است (رك . قوه مجريه) .


ب- عكس العمل قانونى تخلف ازيك دستور قا نوني مثلا قانون مقرر داشته كه عاقد بايدكبيرورشيد باشد ضامن اجرائي شرط كبر بطلان معامله است وضامن ا جرائى شرط رشدعدم نفوذ معامله مى باشد يعنى معامله با صغير باطل است ومعامله با غيررشيد غيرنافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء بمعنى دوم مى باشند 0


 


 


اجرائيه


ورقه اى است رسمى كه تحت تشريفات خاص قا نوني در مراجع قضائى يا ادارى خاص تهيه ومتضمن دستوراجراء يك دادگا ه يامفادسند لازم الاجراء يا دستور قانوني معينى است مانند اجرائيه احكام و قرارهاى دادگاهها و اجرائيه اسناد رسمى لازم الاجراء و اجرائيه ماليات يا عو ارض شهرداري و غيره.


در اصطلاح ديگر آنرا برگ اجرائى و ورقه اجرائيه مى نامند.


 


اجرا ئيه ثبتى


اجرائيه اى كه ادارات ثبت اسناد و دفتر- خا نه ها مطا بق مقررات ثبت صادرمىكنند ( ماده 92-93 قا نون ثبت 0 131 ). در مقا بل اجر ائيه دادگاه بكار مى رود.


 


 اجر ائيه دادگاه


اجر ائيه اى كه محاكم عمومى يا اختصاصى پى از رسيدگى و صدور حكم قطعى لازم الاجراء ياحكمى كه موقتآ قا بل اجر اء است صادر مى كنند( ماده 599 اصول محاكمات قسيم وماده 417 قا نون تجارت و غيره) 0


 


 


اجر ائيه سند ذمه اى


اجرائيه اى است ثبتى (رك. اجر ائيه ثبثي) كه بر اساس آئين نامه اجراء اسناد رسمى لازم الاجراء صادر مى شود و از آثار عمده آن قابليت توقيف مديون سند در صورت استنكاف از اداء دين است. رك 0 سند ذمه اى


 


 


اجرائيه سند رهنى


مرادف اجرائيه سند شرطى است (رك. اجرائيه سند شرطى)


 


 


اجرائيه سند شرطى


درمقا بل اجر ائيه سند ذمى (سند ذمه اى)  بكارمى رود. ا جر ا ئيه سند شرطى بر اساس ماده 34 قا نون ثبت صادرمى شود وداراى مختصاتي است از آن جمله كه مديون سند  توقيف نمى شود بعكس سند ذمه اى. رك. سند ذمه اى


 


اجرت


( مدنى- فقه) الف- در عقد اجاره خدمات (ما ده 514- ق- م) عوض اقتصادى خدمت را اجرت نامنده


رك. ر زق ب مال الاجاره( در اجاره اشياء- ماده 468 ق- م) را هم اجرت گويند در اينصورت اين كلمه با لغت ديگرمركب است ما نند"اجرة ا لمسمى " و "اجرة ا لمثل"


 


ا جرت ا لمعل


(مدنى- فقه )الف- اگر كسى از مال ديگرى منتفع شود وعين مال باقى باشد و براى مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره اى معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايدبصاحب مال مز بور بدهد اجرت المثل ناميده ميشود خواه استيفاء مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او. درصورت اخير، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد ( رـ ك. تجا وز ).


ب،- گاهى بمعني عوض المثل است( رك. عوض ا لمثل).


 


 


ا جرت ا لمسمى


(مد ني- فقه) اجرت مذكوردرعقد ا جاره را اجرت ا لمسمى گويند.


 


اجزا


( حقوق ادارى) اصطلاح قديمى حقوق ادارى است به معنى اعضاء وكارمندان يك اداره دولتى يا بلدى است (ما ده33 قا نون محاسبات عمومي مصوب 10-12-1312)


 


اجلاس


بمعنى جلسه در زبان فارسى استعمال مى شودمثلابجاى جلسه محرمانه مي گويند ا جلاس محر ما نه (اصل 34 قا نون اساسي) . اين اصطلاح بيشتر درباره جلسات مجالس مقننه استعمال ميشود (اجلاس در معني مزبورصحيح بنظر نميرسد و ترك آن متر است).


 


 


اجماع


در لغت بمعنى اتفاق و گرد آمدن( شد پراكندگي) است:


ياليت شعرى والمني لا تنفع                                                     هل اغدون يومأ وامري مجمع


يعنى هر چند آرزو سود ى ندارد كاش ميدانستم كه روزى از روزهاى عمر خويش را بدون پراكندگى و تشويش ذهن صبح ميكردم .


(فقه )در اصطلاحات فقهاء در معاني ذيل بكار رفته است:


الف- اتفاق نظر مجتهدان اسلام ازصدر اول تا زمان حال درهمه نقاط جهان در يك مساله حقوقى (فقهى)


ب- اتفاق نظر مجتهدان اسلام دريك عصر بريك مساله فقهى 0


در هردوتعريف شرط اين است كه مستند و ماخذ اظهار نظرآنان (ازآيات قرآن يا احاديث ويا استدلالات عقلي ويا عرف وعادت وبطوركلى هرچه كه بتواندمستند اظهار نظر باشد( معلوم نباشد وگر نه آن ا جماع را ا صطلاحأ اجماع نميگويند زيرا محتمل است كه ماخذ نظر اجماع كنندگان همان مستند باشد دراين صورت مدرك نظر درآن مسا له فقهى آن مستنداست نه ا جماع. وبر اين اساس بسيارى از اجماعات در واقع اجماع نيستند 0


اجماع راهرچند دركتب علم اصول جزء ادله( يعنى منا بع حقوق اسلامى) نوشته اند لكن اين نظرمورد اتفاق نيست وكسانى مانند صاحب شرايع تلويحآ حجيت آنرا بكلى ا نكاركرده ا ند وحقيقت هم همان است زيرا اجماع به معنى اتفاق اكثريت صحا به برخلافت خليفه اول درابتداء امرظاهر شد وبعد فقهاء عامه آنرا اصلى از اصول فقهى قرار دادند و اقليت ها ناگزيرشدند كه دركتب و مدارس خود آنرا عنوان كنند، لى تدريجأ بى اساس بودن آنرا آشكار ساختند و بهترين دليل بر بي ماخذ. بودن آن اين است كه اجماع نه اساس عقلى و عرفى دارد و نه اساس تعبدى درست . ا حاديثى كه بر اى حجيت اجماع نقل مى كنند هيچگونه دلالت براين امر ندارد و در سيستم هاى حقوق عرفى دنيا چيزى بعنوان اجماع ديده نمى شي د و آمار گيرى براى بدست آوردن آراء  اجماع كنندگان واتفاق نظرآ نا ن هيچگاه نشده و نخواهند كرد ومعمولا اجماع را ازمطالعة كتب فقهاء بدست مى آورندآنهم كتبى كه دردسترس است 0 يعنى همين قدر كه در ده يا بيست كتاب فقهى( كتب موجود و در دسترس )نظرى را متفق عليه ديدند و اختلاف نظرى ديده نشد آن نظررا نظرجميع فقهاءتلقى ميكنند وحال اينكه بسيارى از فقهاء اساسأ اهل قلم و تاليف نبودند و بسيارى كه كتاب نوشتندكتب آ نها دروقايع بز رگ تاريخى ازبين رفت درزمان ماكه صنعت چاپ هم وجود دارد بسيارى از كتب خطى فقهاء گمنام را ديده ام كه در يد اولاد آنها است و دير يا زود ازبين خواهد رفت با اين ترتيب بحث ارجحيت اجماع ثمرى  ندارد و نظر صاحب شرايع صحيح ترين  نظرها است 0 واخباريون نيزاز اين جهت نظر درستى اظهار كرده ا ند. در مورد اجماعات بايدعلت اجماع را دا نست و از اينرو بايدروي ا جما عات دقت بيشتركرد


 


اجماع بسيط


(فقه) دريك مساله هرگاه فقهاء اعصار و امسارقول واحد داشته باشندآنرا اجماع بسيط نامند 0 درمقابل اجماع مركب استعمال ميشود( رك. اجماع مركب )


 


اجماع حدسى


( فقه )مكتب چهارمى است درتوجيه حجيت اجماع كه فقهاء اماميه ابراز كرده اند و خلاصه آن اين است كه: وقتى كه علماء در تمام ازمنه بريك مساله فقهى اتفاق كرده باشند با توجه باينكه آنها مردمى زاهد پيشه و اهل صدق وصفا هستند اين وضع موجب ميشود كه ما قاطع و قانع بشويم كه آنها مدرك ومستند مسلمى براى اظهار نظر خود داشته اند كه ما برآن مدرك ومستند واقف نشده ايم ولى ميتوانيم به خود همين اتفاق نظرآنان متكي باشيم و بروفق آن رفتاركنيم. بنظر ما چنين چيزى محال است يعنى مدركى باشد و گروهى بأن اعتمادكنند ولى خود مدرك مكتوم بماند.


رك. اجماع حسى


 


اجماع حسى


( فقه) در حجيت اجماع علماء اماميه عقيده دارندكه جهت اينكه اجماع حجت است و از منابع فقه اسلام است اين است كه اجماع كاشف ازنظر امام (ع) است و نظرامام متمع است نهايت اينكه در نحوه كاشفيت اجماع از نظر امام سه  مكتب مختلف پديد آمد:


الف- مكتب اول عقيده دارند كه چون اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم يكى از فقهاء امت ودر رأس آنان است بنا بر اين امام( ولوكه غائب باشد) بايد بطور ناشناس در ميان اجماع كنندگان باشد بطوريكه اگر همه اجماع كنندگان معلوم النسب( يعنى فقيه شناخته شده) باشند آن اجماع حجت نيست چون امام در ميان اجماع كنندگان نيست پس شرط حجيت اجماع دراين مكتب اين است كه بايد بين اجماع كنندگان يكنفر ناشناس باشد. اين اجماع را اجماع دخولى هم ناميده اند.


ب- مكتب دوم كه ازنظرآنان به اجماع لطفى تعبير ميشود و كاشفيت اجماع را از نظر امام چنين توجيه كر ده ا ندكه اتفاق نظر علماء بريك مساله فقهى كاشف از موافقت نظر امام با آن نظرى است كه علماء اظهاركرده ا ند زيرا اگر نظرعلماء مخالف شرع الهى وآسما ني باشد برحكيم لطيف( خداو ندتعا لى) لازم است كه بوسيله نماينده خود (امام) آن اتفاق را برهم زند وآنان را براه راست هدايت فرمايد زيرا خداوند را بربندگانش لطف است ولطف از قواعد وسنن ا لهى ست بطوريكه ازاين معنى به قاعده لطف تعبيركرده ا ند. ج- مكتب سوم كه ازنظرآنان به اجماع كشفى تعبير مى شود عقيده دارند كه به محض وقوع اتفاق نظر بريك مسالئه فقهى كشف ميشود كه آن نظر از امام( ع) گرفته شده است ولى مخالفان اين مكتب گفته ا ند كه اين استدلال درزمان حضور امام درشماست نه درزمان غيبت. رك . اجماع حدسي


 


اجماع دخو لى


رك. اجماع حسى


 


اجماع كشفى


رك . اجماع حسى


 


اجماع لطفى


رك. اجماع حسى


 


اجماع محصل


(محصل بروزن معطل) اجماعى است كه شخص از طريق استقراء آراء مجتهدان در اقوال و نوشتجات  آنان (كه شخصأ و بدون واسطه ا نجام ميدهد) بدست ميأورد و وقوف بر اتفاق نظرآنان پيدا ميكند.


بعلت نبودن وسائل امار كيرى صحيح در ا عصارقديم وعدم توجه باين وسيله سودمند تقريبأميتوان گفت اجماع محصلى وجود خارجى ندارد 0اجماع محصل در مقابل اجماع منقول بكارميرود. رك . اجماع منقول


 


اجماع مركب


(فقه) هرگاه دريك مساله فقهاء اعصار و امصار تا زمان حال دويا چند نظرابراز كرده باشند( مثلا اگر پنج نظر ابراز كرده باشند )بطور ضمنى اتفاق بر نفى قول شثم كرده ا ند واين اتفاق بر نفى قول ششم را اجماع مركب گويند يعنى اجماعى كه مركب است از دستجات مخالف كه در مثال بالا پنج دسته هستند. درحجيت اجماع مركب بين موافقان اجماع اخنلاف نظر وجود دارد.


 


اجماع منقول


( فقه) هرگاه شخص خود از طريق تصفح و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر اتفاق نظر آنان در يك مساله فقهى پيدا نكند بلكه ازقول ك يكه اجماع محصلى را بدست آورده نقل وجود اجماع معينى !ابكند اجماعى راكه اين تقل قول كننده ا ظهاروا علان ميكندما جماع منقول گويند 0 اجماع محصل نسبت به تحصيل كننده اجماع


( يعنى كسيكه خودآراءرا استقراء كرده وواقف بر اتفاق نظرمجتهدان شده است)  اجماع محصل است ولى اگراوبه ديگرى ازوجود آن اجماع، خبرى بدهداجماع را نسبت بآن ديگرى اجماع منقول گويند.


 


 


  (تحصيل) اجماع


(فقه )يعنى تصفح و استقراء يك يك آراء مجتهدان اسلامى دريك مساله فقهى معين از كتب يا ازاقوال آنان كه  خود بخود اين تصفح منتهى شود بموقوف اوبر اتفاق نظرآن مجتهدان درآن مساله.


در مقابل "نقل اجماع " استعمال ميشود كه برموارد ذيل صادق است:


الف- كسيكه اجماع را بطريق فوق تحصيل كرده وقوع چنان اتفاق نظرى


را بر اى ديگرى ياديگران نقل كند وآنان را بياگاها ند.


ب- آن ديگرى كه بطريق فوق آگاهى پيدا كرده براى ثالث و رابع و ديگران ازوجود چنان اتفاق نظرى صحبت كند.


 


 


 ( خرق )اجماع


( فقه )يعنى ابراز نظر جديد در يك مسأله فقهى كه قبلا نسبت بآن مساله اعلام وجوداجماع برخلاف آن نظر شده است (خرق بمعنى پاره كردن است )


 


 


 ( نقل) اجماع


رك. تحصيل اجماع


 


 


اجنبى


(بين الملل خصوصى) كسيكه فاقد تابعييت كشورمعينى است نسبت به دولت آن كشور وافراد آن، اجنبى (يا بيگانه )محسوب ميشود 0


(فقه) الف- غيرمسلم را گويند در همين معنئ درفقه لفظ " كافر " هم استعمال شده است 0 اجنبى بودن درفقه ازنظر نداشنن عقيده اسلام است ولى درحقوقهاى جديد از نظر نداشتن تابعيت يك كشور است. ب- در فقه ثالث نسبت بطرفين عقد را نيز اجنبى گوينده


 


 


  اجير


(مدني- فقه) كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله ميكند عقدى كه بين اجير و طرف او (مستاجر)واقع ميشود " اجاره خدمات " ناميده ميشود (ماده 514 ق- م) و از مصاديق عقد اجاره است.


 


 


اجير خاص


( فقه) اجيرى است كه در مدت معين براى انجام كارى بمباشرت خود اجير مى شود. هم چنين است اگر ابتداء مدت اجاره معين باشدو بين طرفين شرط شده باشدكه از روز شروع بكار بدون فاصله آن كار را بپايان برسا ند. اجير منفرد و اجير مقيد نيز درهمين معني بكاررفته است.


 


 


اجير مشترك


( فقه) در تمام موارد ذيل صدق مى كند: الف- اجيرى كه تعهد انجام كارى را بدون شرط مباشرت با تعيين مدت كرده ب- اجيرى كه تعهد مزبور را با شرط مباشرت وبدون تعيين مدت نموده باشد. ج- اجرى كه تهد مزبور را بدون شرط مباشرت و بدون تعيين مدت نموده در همين معنى اجير مطلق هم استعمال شده ا ست


 


 


اجيرمطلق


( فقه) مرادف اجير مشترك است( رك. اجير مشترك)


 


 


اجير مقيد


( فقه )مرادف اجير خاص است( رك 0 اجير خاص)


 


 


اجير منفرد


( فقه) مرادف اجير خاص است( رك. اجير خاص)


 


 


آحا د


(فقه) هر روايت كه بحد تواتر نرسيده باشد بأن خبرواحد( كه جمع آن اخبار آحاد است )گفته ميشود . خبر متواتر نادر است و اخبار غالبأ از جنس خبر واحد هستند.


رك . متواتر


 


 


احاله


(جزا) خروج دادگاه ازصلاحيت محلى ( رك 0 صلاحيت محلى)براي رعايت پاره اى مصالح در اينصورت جرمى كه بايد برحسب اقتضاء صلاحيت محلى در دادگاه معينى رسيدگى شود دردادگاه هم عرض آن رسيدگى ميشود كه با اذن دادگاه عالي برتر ازآنها رسيدگى ميشود (ماده 205 قا نون جزا)


( بين الملل خصوص) اگر قانون بيگانه احوال شخصى بيگا نگان را احاله بقوانين ايران( مثلا) كند در اينصورت قاضي ايراني ناچاراست كه قوانين دولت متبوع خود را اجراء كند ولى اگر بقوانين كشورثا لثى احا له كرده باشد قاضى اير ان مكلف برعايت آن نخواهد بود.


 


 


احتكار


جمع آورى كالاهاى بازرگا نى به قصد و انتظار نايابى و كميابى و فروش بقيمت گران . چنين شخصى را محتكرگويند. ا حتكارى كه بزه است عبارت است ازاينكه كسى كالاى موردا حتياج ضروري عامه رازيا ده ا زمصرف خود داشته و بر اى جلوگيرى ازفروش بدولت يا مردم پنهان كند (ما ده يك قانون جلوگيرى از احتكار مصوب 1320 و ماده 10 قانون متمم بودجه1317)


 


احتلام


(فقه)يكى از علامات بلوغ شرعى است.  احتلام درلغت بمعنى جماع در خواب است ولى دراصطلاح عبارت است ازخروج منى براثر نوعى از تخيلات غير ارادى جنسى يا حركات غيرارادى جنسى كه درخواب صورت ميگير د.


 


 


 احتياط


( فقه )ا خذ بشيوه اى كه درآن حتى المقدور منظور مقنن عملى گر دد واين درمواردى است كه شك پيش آيد والا در مواردىكه منظورمقنن روشن است موردى براى احتياط نيست 0 شكوكى كه در مورد آنها احتياط مى كنند محدود و معين است و شامل همه شكوك نمى شود. غالب موارد احتياط دور از احتياط است 0


 


احد حدود (دال احد مشدد است) (فقه)


 مجازات شديدتر را گويند در اصطلاحات حقوق كيفر كنوني مجازات اشد گويند 0


 


 


احر ام


( مدنى- فقه) احرام بكسر اول اسم جامه اي است كه حاجيان درمحل مخصوص ( ميقات)پوشند وقصد احرام كنند ونيزاسم عملى است كه دخول در آن موجب حر ام شدن امورمعينى بر عامل( كه محرم ناميده ميشود )آن است 0( ماده 1053قا نوز مدني )


 


 


احصائيه


علم و طرز علمى در شمارش پديده ها و وقايع خارجي اعم ازا جتماعي و مادى و اقتصادى وغيره. فرهنگستان كلمه آمار را بجاى آن نهاده است.


 


 


احصان


( فقه) اول- احصان دوقسم است: احصان مرد و احصان زن 0


احصان مرد اجتماع سه شرط زير است الف- مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد( در هر جهت)


ب- زني باختيار داشت باشد از طريق عقد دايم يا مالك كنيزى باشد.


ج- زن مزبور هميشه در اختيار مرد فقهاء شرط بلوغ وعقل را هم افزوده اند و درآن خلاف است.


مردى كه داراى شرايط بالا باشد محصن ( بر وزن مسلم )ناميده ميشود 0


شرطهاى بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب اين شرطها زنا كندآن زنا را زناى محصنه نامند 0


احصان زن عبارت است ازاجتماع سه شرط زير در زن:


الف- در ازدواج دايم مردى باشديا مملوك او باشد 0


ب- هميشه دسترسى بمرد مذكور بالا داشته باشد.


ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد 0


چنيئ زني را محصنه نامند و زناى اورا دراين شرايط پس ازبلوغ، زناى محصنه گويند. احصان ازكيفيات مشدده قا نو نى است.


احصان مذكور بالا در مورد زنا بكار مير ود ودرقا نون كيفر ا ير ان ديده نميشود و بجاى زناى محصنه عنوان "روابط نا مشروع زن شوهردار و مرد زن دار" بكاررفته است( ما ده 212 قا نون مجازات عمومي ).


دوم- در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت دريك فردحاصل ميشود 0 احصان به اين معنى از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعى ديده نشده است 0


 


 


ا حضا ر


امر مرجع قضائي ويا مرجع صلاحيتدار ديگر بحضور مامور در نزد او در موعد يا زمان معين (ماده 15 1-336-407  آئين دادرسى مدنى و ماده 737 ببعد اصول محاكمات قديم و ماده97  قا نون اصول تشكيلات )0


 


 


 احضار نامه  Mandat de comparution      


ورقه اى كه در آن دادگاه ياقاضي امر بحضوركسى اعم از متهم يا مطلع ياگواه بدادگاه ومر اجع قضا ئى كرد ه با شدضما نت اجراء تخلف ازاين امرجلب بدادگاه و بمرجع د ستور دهنده است (ماده 109- 111 قا نون آئين دادرسئ كيفرى وما ده 145 قانون دادرسى و كيفر ارتش )


 


 


 احضاريه


مرادف احضار نامه است( ما 1095- 111 قا نون آئين دا درسي كيفرى ).رك. احضارنامه


 


 


احكلم امضائى


رك 0 حكم امضائى 0


 


 


احكام رئيس كشور


( حقوق عمومى )يا Decrets و آن احكامى است كلى (كه نظر بشخص خاص ندارد) يا جزئى( كه نظر بشخص خاص د ارد) كه كتبآ ازطرف رئيس كشورصا در مي شو د 0


 


 


ا حو ال


( مدني) مجموع اوصاف يك شخص كه  قا نون مدني، آنها راموضوع آثارحقوقى براى آن شخص قرار داده است مانند ازدو اج، تا بعيت، اسم، اقامتگاه، اهليت.


 


 


احوال اشخاص يا  Etats des personnes


عبا رت است ازوضع قضائى اشخاص نسبت بكليه حقوقى كه ميتوانند داشته باشند 0


رك 0 احوال مدني


 


 


احو او شخصيه


ترجمه اصطلاح خارجى Etat des personnes و اصطلاح Etat وStatutاست كه عبارت است از مجموع صفات انسان كه باعتبار آنهايك شخص در اجتماع داراى حقوق شد 0 وآن حقوق را اجراء مى كند ما نند تابعيت و ازدواج واسم واقامتگاه واهليت و غيره. احوال شخصيه درمعنى اخص، شامل اهليت نيست (ماده هفتم قا نون مدنى) مقصوداز احوال در ثبت احوال همين معنى است.


(ماده پنجم پروتكل ضميمهء عهد نامه مودت و اقامت وتجارت ايران ويو نان مصوب 10-12-1310)


 


 


احوال مدنى


يا Etat Civil عبأرت است از وضع قضائى اشخاص از نظر حقوق خصوصي Droit prive


 


 


( ثبت)احو ال


ثبت احوال شخصيه( از قبيل ولادت، فوت، ا زدو اج، طلاق، جنسيت، تا بعيت) دردفاتر رسمى مخصوص كه آنهارا دفاتر سجلى يادفاتر سجل احوال گويند.


 


 


احياء


(مدني- فقه)مقصود احياء زمين هاى مو ات ومبا حه است ومقصود ازآن كارها! ات كه در نظر عرف، آ با دكردن محسوب شود. زراعت، كشت درخت، بنا ساختن از نمونه هاى آن هستند . معذلك صدق عرفى اين مفهـوم هم به هدف احياءبستگي دارد و هم بنوع زمينى كه احياء ميشود مثلا اگراحياء زمين براى زراعت است و زمين جنگل است بايد اشجار وبوته ها را در آورد و اگر محتاج به آب است راه آب را درست كند يعنى حفر نهركند ولى جريان دادن آب شرط صدق احياء نيست و همينقدر كه نمين مهياى زراعت شد و راه آب درست شد احياء صدق مى كند و شخم كردن وزراعت كردن شرط نيست. اگرزمين اززمينهائى باشدكه دائمأ آب ترشح مى كند احياء آن بقطع هرزاب است ازطريق زه كشى 0 اگر زمين نشيب وفراز داشته و زراعت موقوف برفع آن باشد رفع نشيب وفراز شرط احياءاست 0 دراراضي ديمى كه صرف شياركافى است و سنگ كشى و ريشه كنى براى انتفاع از آن زمين ضرورت ندارد همان شيار احياءاست وملك اوميشود ولى صرف خط كشى و نشان گذارى دراين اراضى مصداق تحجير است نه احياء. برخى از فقهاء اين اراضي را قابل احياء نميدانند زيرا بالذات محياتند 0


اما دراحياء بمنظور باغ ساختن كشيدن ديو اررا شرط كرده ا ند بنحومتعارف محل و درست كردن راه آب و حتى بعضى غرس نهال را هم شرط كرده اند.


دراحياء بقصد ساختن خا نه كشيدن ديوار وزدن قسمتى ازسقف كافي ست. دراحياء زمين بر اى آغل كشيدن ديواركافى است . درا حياء زمين بر اى چاه، كندن آن تا بحدى كه به آب بر سدضر وري است 0 درا حياء بر اى قنات، جريان آب ضرورى ا ست 0 در احياء از براى شق نهر از نهر مباح بايد دهنه نهررا بآب نهر اصلى برسا ند وآب بدرون آن جارى سازد و بعضى جريان آب را لازم ندانسته اند. در احياء معادن تحت الارضي (معادن باطنه) بايد حفارى نزديك به كان برسد وگرنه تحجير محسوب است وموجب اولويت است و در معادن سطح الارضي احياء صدق نمى كند و مانند هيزم هركسى در حيازت سبقت جست مالك ميشود. در تمام موارد شك در صدق احياء اصل عدم است دراينصورت فقط ممكن است تحجيرصدق كند. مورد احياءاگر قبلا متعلق حق غير (از طريق تحجيريا اذن مقام صلاحيتدار درتصرف درآن) واقع شده باشد نميتوان بدون كسب رضاى ذيحق در آن اقدام بعمليات احياء كرد 0 نيز در ملك غير نميتوان اقدام باحياء كرد اما در حريم زمين آباد احياء بمنظورى كه منافى با حق حريم نباشد اشكالى ند ارد مثلا در حريم قنات، احياء بقصد ساختن خانه يا آغل منعى ندارد . اقدام كننده باحياء بايد قصدتملك كند وگر نه مالك نميشود.


 


 


احياء اراضى


اصطلاح تفصيلى احياء است (رك. احياء )


 


 


احياءموات


رك . احياء (و آئين نامه عمران اراضي باير وموات مصوب 16/10/43 هيات وزيران شماره 35402 مورخ 16/10/43)


 


 


اخاذىChantage      


(جزا) گرفتن وجه يا چيزى از ديگرى بزور و تهديد( ماده 234- 235 قا نون جزا) ممكن است پدرى را تهديد بافشاء سر پسرش كرد و از پدر اخاذى نمود 0 امرى كه تهديد بافشاءآن، شودممكن است مطابق واقع باشديا خلاف واقع مثل اينكه حكم محكوميت كيفوى يا ادارى عليه كسي صادر شده و اخاذ او راتهديد بانتشار آن حكم كئده


 


 


اخبارى (بفتح اول)


(فقه) گروهى از فقهاء راگويندكه پيرو مكتب مخصوص فقهى بوده و ادله فقه را منحصر- به قرآن و اخبار دانسته اند حتى آيات كتاب خدا راهم به ماخذ بيان  خبار. حجت ميداننديعنى مدلول آيات را از طريق أخبار فهميده و بآن تمسك ميكنند- و بعبارت ساده تر منابع حقوقى از نظر آنا فقط مفاد اخبار و احاديث است و بهمين رو بآنان اخبارى گفته ميشود. مكتب اخبارى اين حسن را داردكه به عبارات قانون توجه بيشتر مى كند ولى بهرحال مكتبى است سطحى . پيروان اين مكتب درميان اهل سنت به ظاهرى معروفند از آن جمله است ابن حزم ظاهرى اندلسى صاحب كتاب "المحلى " و"الاحكام " دوكتاب نفيس درفقه واصول 0


و ازفقهاءشيعه محمد امين استرابادى صاحب كتاب " الفوائدا لمدنيه " هما نند اواست.( رك 0 مكتب اخبارى)


 


 


ا ختر اع


ابداع محصول صنعتى تازه و نيز كشف وسيله تازه يا اعمال وسائل موجود بطريق نو براى تصحيل يك نتيجه يا محصول صنعتى يا فلاحتى را گويند (ماده 27- 28 قانون ثبت علا ئم)


 


 


(ورقه)ا ختر اع


تصديقى است كه اد اره ثبت تحت تشريفات خاص قانونى به مخترع ميدهد تا ازحق انحصارى اختراع خود استفاده كند (ماده 45 نظامنامه اصلاحى اجراي قا نون ثبت علائم و اختراعات سال 1337 ).


 


 


اختلاس


( فقه )برداشتن مال غير از راه خدعه.


( قا نون مجازات عمومي) عناصر اختلاس عبارت است از:


ا لف- مرتكب كارمند دولت ياشهردارى يا بانكها باشد فرق نمى كند كه مامور رسمى باشديا نه 0


ب- مال منقول يا وجه نقد (بشرح ماده 152 قانون جزا) را كه بمناسبت انجام وظيفه اش باو سپر ده ا ند بردارد 0


ج- شد متقلبانه داشته باشد.


د- عمل بقصد خود كند صرف قصدكافى نيست


 ه- تحصيل مال يا نفعى كند 0


اختلاس راگاهى تصرف غيرقانوفى بمعنى ا خص مى گويند 0


ماده 400 قا نون دادرسي و كيفر ارتش ( رك 0 تصرف غير قانونى )


 


 


 


اختلال دماغ


مرادف ا ختلال مشاعر است( رك. ا ختلال مشاعر)


 


 


اختلال مشاعر


( جزا )حالت كسيكه داراى قوه تميز ناقصى است و از حد ديوانگى بيرون است ولى بحداقل عقل نمى رسد . درهمين معنى اختلال دماغ هم بكاررفته است در اصطلاحات فقهى باين اشخاص ضعيف العقل مى گويند 0


(ماده 40 قا نون جز ا وماده چهارم قا نون اقدامات تامينى مصوب 12-2-1339)


اخذ در لغت بمعنى گر فتن ا ست 0 دراصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


 


اخذ به- خيار


(فقه- مدني )يعنى استفاده از حق خيار و اعمال حق خيار.


 


 


اخذ به سوم


( مد ني- فقه) سوم بروزن يوم- كسيكه كالائي را از دست بايع ويا از بساط او گرفته كه در آن مطالعه كند و بسنجد و بعدأ وارد مذاكره براى خريد آن شود اين نوع از وضع يد بر مال غير را "ا خذ بسوم " گويند.


سوم در لغت بمعني عرضه كالا وذكرثمن از طرف بايع و درخواست و تقاضاى فروش از طرف مشترى راگويند.


 


 


اخذ به شفعه


( مدني- فقه )هر گاه مال غيرمنقول قا بل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد ويكى حصه خود را بثالث بفروشد شريك ديگر حق اخذ بشفعه دارد يعني حق دارد كه بمقدارثمن بمشترى بدهد ومبيع راتملك كند 0 اخذ به شفعه از ايقاعاات است (ماده 808 قا نون مدني)


 


 


اخطار


در لغت بمعني يادآورى كردن و خاطر نشان نمودن است 0


در اصطلاحات ادارى( اعم از قضائى و غيره )يادآورى كردن رسمى يك يا چند مطلب درحدود مقررات جارى است ما نند اخطارهاى مالياى و اخطارهائي كه از طرف وزارت كادگسترى يا ثبت براى اشخاص در حدود قا نون فرستاده ميشود.


 


 


 اخطار قبلى


يا پيش آگهي Preavis آگهى مختصرى است كه پيش از موعد پرداخت دين بر اى بدهكار فرستاده ميشود 0


 


 


 اخطار نامه


ورقه رسمى متضمن اخطار را گويند. ( رك . اخطار)


 


 


  اخفاء  اشياء Recel     


(جزا )جرمي كه بموجب آن مجرم با سوء نيت اشيائى را كه ديگرى ازطريق جنحه يا جنايت برآنهامسلط شده وبدست آورده پنهان كند فرق نمى كندكه پنهان كننده  عالمأ اين كاررا بكند يا قرائن بردانستن وجود داشته باشد0


 


 


اخفاءمقصر


( جزا)عناصر اين جرم عبارت است از:


ا لف- شخص قا نونأ دستگيرشده وياكسى باشد كه باتهام جنحه يا جنايت بدستور مقام صا لح امر به دستگيرى اوصادرشده ب- اخفاء شخص مزبور ازمرئى ومنظر و دسترس ماموران كشف جرم و يا تهيه وسائل فرار براى او.


ج- عهددر ارتكاب اخفاء يعني با علم بوضع شخص مزبور اورا فرار دهد يا مخفى كند( ماده 123- 124 قا نون جزا)


 


 


 


اخلاق


قواعدى كه در طول ادوارى از زندگى يك جامعه بسائقه فطرت و انديشه هاى گو ناگون آن جامعه بوجودآمده وافر اد آنهارا محترم شمرده وبيش وكم بمعرض اجراء در مى آورند و تخلف از آنها وجدات اكثريت جامعه رامتألم وناراحت كند مبناى آنها ترويج خوبى ها وكاهش بديها است و ممكن است قوانين موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد بدون اينكه وارد جزئيات آنها شود 0


در يك كشوراگراموراخلاقى همه افراد آن كشور را دربرگيرد (يعنى اختصاص بناحيه معين يا جماعت معين نداشته باشد) آنها را اخلاق عمومى گويند. اصطلاح اخلاق در مقا بل حقوق وقواعد راجع به زندگى قضائى قرار مى گيرد.


 


اخلاق حسنه


قواعدى است كه در زمان ومكان معين، توسط اكثريت يك اجتماع، رعايت آن لازم شمرده ميشوديا عمل بآنها نيكو تلقى ميشود وفاقدضما نت اجراء ميباشد .


( بين ا خلاق باين معنى ومباحث علم اخلاق ازنسب ار بع عموم وخصوص من وجه وجود  دارد 0) مقررات اخلاقى هم بدون ضمانت اجراء نيست( ماده ششم آئين دادرسى مدنى و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمى)


 


 


اخلاقي عمو مى


بمعنى اخلاق حسنه است( ماده 213 مكرر قانون مجازات عمومى)


رك. اخلاق- ا خلاق حسنه


 


 


اخوه


( فقه- مد ني)در باب ارث شا مل برادران و خواهران هردو مى باشد (ماده 929قا نون مد نى )


 


 


آد اب


(فقه )به مستحبات و مكروهات گفته ميشود 0


 


 


آداب و رسوم


دراصطلاحات حقوقى به يك سلسله مقررات كه در عرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته ومدون منعكس نشد 0 باشد گفته ميشود اين اصطلاح كمتر استعمال ميشود و اصطلاح معمول در اين معنى (عرف و عادت)و( عرف) است.مدنى و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمى)


 


 


ادارات اجتماعى


(حقوق عمومى)هر اداره كه جزء تشكيلات دولتى نباشد و در عين حال بر اى نظم و رفاه حال عامه درتمام ياقسمتىاز كشور تشكيل شده باشد( مانند شهرد اريها )عنو ان ا د اره ا جتما عى ر ا د ار د ( ماده 70 قا نون استخدام كشورى مصوب 1301 شمسى و ماده يك قانون مستمرىو حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملكتى مصوب 16 جو ز اى 1 130 شمسى)


 


ادار ات شوروى


هراداره اى كه ركن اساسى آن مجلس مشاوره اى است مانند اداره ولايتى مذكور درماده 116- 125 قا نون تشكيل ايا لات وولايات مصوب 1325 قمرى (موا دمصو به فروردين وارديبهشت و اسفند 1359 )


 


 


ادارات ضبطيه


اداراتي كه بموجب قا نون تشكيل ايالات و ولايات مصوب 1325 قمري در بلوكات، كار نظميه را( درولايات )ا نجام ميداد ند و تشكيلات خاصى داشتند.


 


 


ا د اره


(حقوق مدني )اداره كردن مال يا اموال يا دارائى . در همين معنى مى گويند:


مد يرتصفيه- مدير تر كه - مدير عا مل شر كت (حقوق عمومى ):


الف- شغل ر اجع باجراء يوميه خدمات عمومى طبق مقر ر ات ودستورات حكومت .


 ب- مجوعه خدمات وموسسات حكومتى كه امورجارى كشورر ا عهده د ار مى باشند چنا نكه گويند: اداره كشور- دستگاه ادارى كشور.


ج- مجموعه خدمات وموسسات حكومتى كه صنفي از امورجاري كشوررا عهده دار مى باشند چنا نكه گويند اداره ثبت اسناد و املاك، اداره راه آهن دو لتى وغيره.


 


 


اداره احصا ئيه وسجل احوال


اسم سا بق اداره آمار وثبت احوال است و منظور از احو ال تو لد- وفات- ازدواج و طلاق- بذل مدت ورجوع است 0


 


 


ادار ه امو ال غير


در حقوق فرانسه قسمى ازشبه عقداست و آن عبارت است از ادارهء اموال ديگران بدون داشتن وكالت و


 اذن . (ماده 306 ق 0 م اير ان)


 


 


اداره امو ا ل معرفى


(امورحسبى) يعنى تصفيه تركه از قبيل تعيين ديون و تعهدات ميت و مطالبات و حقوق وى بر عهده ديگران و وصول طلب وپرداخت دين و رد و استرداد امانات و مانند اين امور.


 


 


اداره بلديه


شهر دا ري را مى گفتند .ا صطلاح قديمى است ( قا نون بلديه 1325 قمرى كه است)


 


 


اداره  تحقيق اوقاف


اداره اى است كه در وزارت معارف و اوقاف از عده اى اعضاء بمنظور تسويه اختلاف متولي و امين (يا متوليان و امناء) و ناظروخدمه و موظفين موقوفات درامور مر بوط بوقف ويا به منظوررسيدگى بعوائد و مخارج كليه موقوفات درحوزه خود و تحقيق و تميز املاك موقوفه از املاك شخصي و تشخيص اوقاف بلامتولىو اوقاف مجهول التوليه از معلوم-ا لتوليه وتشخيص خيانت متولى وگماشتن ناظرموقت و تحقيق در اسناد ونوشتجات راجع بوقف و تشخيص متولى و ناظر و موقوف عليهم ومصرف وتعيين آ نان بر حسب مفاد وقفنامه و اسناد ديگر و تشخيص استنكاف متولى از قبول نظارت اداره اوقاف و صدور قرار ممنوع المداخله بون او و هم چنين الغاءآن مطابق ماده 69 ببعد قانون اوقاف 1314 رسيدگى مى كند.


 


 


اداره  تركه


رك. تر كه


 


 


اداره ثبت


اداره عمومى كه ثبت امور معيني را در دفاتر رسى مخصوص بعهده دارد.


 


 


اداره عمو مي


( حقوق ا د ارى) اداره اى كه بامور عمومى رسيدگى كند 0 ذكر عمومى در دنبال اداره از قبيل ذكركلمه مدفون بدنبال عبارت "گنج مدفون " است.( رك . امور عمومى)


 


 


اد اره قر اسورا نهـا


در حقوق ادارى صدر مشروطه (بجاى ژا ندا رمرى ا مر و ز) بامورحفظ وحراست راهها و شوارع بوده كار شهربا نى را در طرق و شوارع انجام ميدادند(ماده 353 قا نون تشكيل ايالات و ولايات- مصوب 1325 قمرى)


 


 


 اداره مدعى العمومي


رك 0 د ا دسر ا


 


ادعاء


(فقه- دادرسي) اصطلاح قديمى است و مرادف دعوى است. رك. د عوى


 


 


ادعاء جديد


(دادرسي مدني )ادعا ئي كه سا بقه طرح و رسيدگى در مرحله بدوى نداشته و در مرحله پژوهشى مطرح شود( ماده 508 ببعد آئين دادرسي مدني)


 


 


ادعا نا مه


مرادف كيفرخواست است و آن امرى است معنوى (ما نند دادخواست) حاكى از تقاضاى كيفر از دادگاه جزا براى متهم از طرف دادستان 0 لذا ممكن است كتبى يا شفاهى باشد بنابراين ادعانامه ( با توجه بكلمه نامه) معنى كيفرخواست راكه در بالا ذكرشد نمى رسا ند. وتوصيف ادعا نامه به( كتبى) در ماده 59 آئين دادرسى كيفرى دور از رويه است.رك امرنامه 0ادله در لغت جمع دليل است و در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


 


ادله اثبات دعوى


( مدني- دادرسي- فقه) آ نچه از مقررات نوشته يا عرفى كه در مقام اثبات امرى از امور در مراجع قضائى بكاررود خوا ه آن امور از دعاوى باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار ( ماده 1257 قا نون مدني) چون غالبا اين امور بر اى اثبات دعاوى بكارميأيند آنها را از باب تغليب ادله اثبات دعوى گفته اند.


 


 


اداره اربعه


(فقه) در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع راگويئد و در نزد خاصه كتاب وسنت و عقل و اجماع است 0 ادله باين معنى همان است كه ما امروزه منا بع حقوق مى ناميم( رك. منا بع حقوق) منابع حقوق اسلامى ا ختصاص باين چهارندارد بلكه عر ف وعادت هم جزء ادله باين معنى است وحصر ادله به چهارازاغلاط مشهور خواص است 0


 


 


ادله عقليه


(فقه) مجموع مباحث ذيل راگويند:


 الف- بحث از حجيت ظنون


ب- بحث از اصول عمليه( استصحاب- برائت- اشتغال- تخيير) باين چهاراصطلاح مراجعه شود.


در مقابل مباحث الفاظ علم اصول فقه به كار مى رود.


 


 


ادويه مخدره


اشياء موجب تخدير ازقبيل مرفين وترياك وكوكا ئين و غيره كه در ماده يك تصويب نامه راجع به آئين نامه تحديد ساخت و تنظيم و توزيع ادويه مخدره- مصوب 25-4-1313 احصاءشده است .


 


 


اذن


( مدنى فقه) اعلام رضاى ما لك( يا نماينده قا نوني او) يا رضاى كسيكه قا نون براى رفاى او اثرى قائل شده است براى انجام دادن يك عمل حقوقى( خواه عمل حقوقى ا ز عقو دو ايقا عات باشديا ازتصر فات انتفاعى ويا استعمالى. رك 0 تصرف انتفاعي- تصرف استعمالى)


عناصر وجودي وعدمى اذن عبارت است از:


ا لف- اذن اعلام رضا است ازطرف كسى كه قانونأ صلاحيت اين اعلام را داشته باشد.


ب- اذن يك عمل حقوقى است و ناشى از اراده است يعنى عمل غير ارادى نيست.


 ج- در اذن، قصد انشاء وجود ندارد يعنى اذن دهنده هيچ چيزرا از نظرحقوقى بوجود اعتباري موجود نمى كند 0 بلكه فقط رفع ما نع قا نو ني س كند مثلا تصرف درمال غير قا نو نأممنوع است و لي ما لك كه بديگرى اذن درتصرف درمال خود را مى دهيد در حقيقت اين منع را مرتفع مى سازد وكار ديگرى نمى كند و بعد از پيدايش اين اذن، ماذون مى تواند بكمك قصد خود درمال مورد اذن، تصرف كند 0 بنا بر اين اگر صاحب زميني كه در آن شن و ماسه وجود دارد بطور عام بمردم اذن بدهد كه از شن و ماسه آن بردارند و تملك كنند ويكنفر بدون اطلاع از اين اذن و بدون قصد تملك در شن وماسه آن، مقدارى شن و ماسه بردارد مالك آن نخواهد شد و تنها خاصيت اين اذن نسبت باو رفع ضمان و مسئوليت مدنى از آن شخص است ولى هرگز آن شن و ماسه جزء دارائى آن شخصى بوراث او نخواهد رسيد چون ملك او نشده است  د- اذن ممكن است در امور مالى وغير مالى باشد (ماده 1042 قانون مدني ) ه- اذن فى حدذاته ا قتضاء لزوم را ندارد يعنى لازم نيست مگر اينكه وجه ملزمى بر آن  عارض  شود( ماده125 قا نون مد ني ) و- اذن هميشه بفعلي تعلق مى گيرد كه هنوز واقع نشده است والا بعد از صدور يك فعل، اگررضايت بأن فعل داده شود اين اعلام رضا را اجازه مى گويند نه اذن ولى در بسيارى از موارد اهل اين فن رعايت موارد اذن و اجازه را نكرد ه و خلط مبحث مى كنند مانند مورد مواد 124-1042 قا نون مدني.


ز- ممكن است شخص ماذون مو لى عليه اذن دهند ه باشد مانند سفيه نسبت بولى خود( ماده 1214 قا نون مدني ).


ح- اذن چون قائم بقصد انشاء نيست نه از ايقاعات است و نه از عقود معذلك يك عمل ارادى( ما نند اقرار و شهادت)است كه منشاءآثارحقوقى مى باشد. بنا براين چون قوام عاريه باذن است در حقيقت عاريه نمى تواند عقد باشد زيرا در عقد بايد دو قصد انشاء متقابل وجود داشته باشد 0


 


 


اذن فحوي


( فقه )مرادف رضاى شاني باطنى است، رك. رضاى باطني


 


 


ارا ده


الف- حركت نفس بطرف كا رى معين  پس از تصور وتصديق منفعت آن.


ب- در اصطلاحات حقوق جديد كشور تر جمه Volonte درحقوق فر ا نسه است و در اينصورت اراده بر مجموع قصد و رضا (در حالت وحدت و تركيب) اطلاق ميشود( رك . قصد- رضا)


 


اراد ه انشائي


( حقوق مدنى )در اصطلاحات جديد ما مرادف اراده خارجى بكار رفته است 0رك 0 ارادهء خارجي


* اصطلاح مز بورغلظ وگمر اه كننده است زيرا با قصد انشاء اشتباه ميشود و اساسأ ا نشاء هر چند مقارن كاشف ازاراده ميباشد ولى وجود اراده مستقل ازكاشف است و باعتباركاشف نمى توان اراده را خارجى ناميد اراده هميشه امر دروني و نفساني است.


 


 


اراده با طنى


( مدني) مرادف اراده حقيقى است.ارا ده خطوركرده درضميررا گويند خواه مدلول ايجاب يا قبوال كاملا مطابق با آن باشديا نباشد 0 درمقابل ارأده ظاهرى بكار ميرود 0


 


ا ر ا ده حقيقى


( مدنى )اراده اى كه در نفس وجود پيدا كرده و هنوز ابراز نشده باشد خواه ابراز آن بوسيله الفاظ ايجاب و قبول باشديا بوسيله اشاره يا نوشته يا فعل .


 


در اين معنىاصطلاح بالا ترجمه Volonte declaree در حقوق فرانسه است


 


 


 ارادهء خارجي


هرگاه اراده (در عمل حقوقى) ا براز شده باشدآنر ا اراده خارجى گويند واين ترجمه اصطلاح Volonte declare مي باشد و در واقع اراده خارجى بمعني  اراده اظهار شده است( در مقا بل اراده حقيقى بكار مى رود) وگاه آنر ا اراده انشائى گويندكه اصطلاح خوبى نيست.


 


 


 اراده ظا هرى


(هدني) اراده مكشوف بكاشف از قصد أنشاء راگوينديعنى مدلول كاشف از قصد انشاء را اراده ظاهرى ناميده اند خواه مطابق با تمام خصوصيات اراده خطور كرده در خاطر باشد خواه نباشد 0


مقصود ازقصد در عبارت " العقود تابعه للقصود" همين اراده ظاهرى است نه اراده باطني( رك . اراده باطني)


 


 


(آزادى) اراده


مرادف استقلال اراده است( رك. استقلال اراده)


 


 


( اصل آزادى )اراده


رك . استقلال اراده


 


 


 ( اصل استقلال) اراده


رك . استقلال اراده


 


( اصل حاكميت) ار اده


رك . استقلال اراده


 


 (اصل حر يت)اراده


رك . استقلال اراده


 


 (حاكميت) اراده


مر ادف استقلال اراده است( رك . استقلال ار ا ده )


 


(حر يت) ار اده


مر ادف استقلال اراده است (رك 0 استقلال ار ا ده ) اراضي جمع ا رض است. (رك. ارض)كه درفارسى بآن زمين گفته ميشود 0 در اصطلاحات ذيل بكار رفنه است:


 


 


اراضي آيش


عناعر آن از اين قرار است:


الف- بالفعل ما لك داشته باشد.


ب- زمين مزروعى باشد 0


ج- مالك براى مدت معلوم با محدودى از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد. اراضى آيش جزء اراضي مفروز هرقريه است يعنى على الاصول مالك خاص دارد مگراينكه اشاعه بآن عارض شده باشد مثلا از طريق ارث بردن.


 


اراضى بائر


عناصرآن چنين است:


الف- بالفعل مالك داشته باشد.


ب- مشغول به كشت و زرع و آبادى نباشد.


ج- ما لك بر اي مدت نامعلوم ونامحدودى از آبادى آن چشم پوشيده باشد. اطلاق بائر بر موات بكمك قرينه مجاز است (تبصره دوم ماده يك قا نون واگذارى زمين به، تحصيل كردههاى كشاورزى مصوب22/10/38) اراضى بائر على الاصول ما لك خاص دار ند مگر اينكه اعراض مالك از آنها احراز شود كه در اين صورت آنها را بائر بلامالك نامند.  بائر بر دو قسم است:


الف- بائر مفروز كه مالك خاص دارد ( يا مالك خاص داشته است).


ب- بائرمشاع كه عده اى باشتراك مالك آن بوده يا هستند مانند اراضي ديمكار قريه كه صورت بائر افتاده باشد.


 


 


اراضى بيا بانى


در پاره اى از دهات مقدارى از اراضي اطراف ده را اهالى ده به كمك هم وبطور جمعى احياء مى نمايند و چون آب قريه بهمه اين قسم زمين ها نمى رسد هرسال به قرعه بعضى از اهالى ده آن قسمت ازاين


ا ر ا ضي ر ا كه آب بآن مى رسدكشت ميكنند.


اين زمين ها با اراضي مواتي كه حريم ده را تشكيل مى دهد فرق دارد وملك اهل ده محسوب است ونوعى از اراضي مشاع اهالى ده را تشكيل مى دهد.


 


 


اراضى جنگلى


زمينهائي كه درآنها آثار جنگل ازقبيل نهال يا پاجوش يا كنده درختان جنگلى بطور گروهى يا پر اكنده وجود داشته باشد( ماده يك آئين نامه اجرائى قانون ملى شدن جنگلها ).


 


 


 


 


 


 


 


اراضى خراج


( فقه) اراضي آباد دشمن كه از راه بكار بردن نيروهاى جنگى بدستور رئيس حكومت بچنگ مسلمانان افتاده باشدپس ازاخراج خمس آن اراضي خراج ناميده ميشود ومتعلق بعموم ملت اسلام است خواه در تاريخ فتح آن اراضي ز نده باشند خواه بعد بدنيا آيند و عين آن زمين ها غير قا بل ا نتقال است وقا بل افراز نمى باشد و بهره آنها صرف نيازمنديهاى عمومى ميشو د.


 


 


اراضى دائر


اراضى آباد و آيش را گويند در مقابل بائر و موات و اراضي مترو كه .


 


 


اراضى ساحلى


زمين هاى متصل بخط فاصل بين آب دريا و خشكى كه از طرف خشكى باراضي آباد شده محدود است اراضى ساحلى روشن ترين نمو نه اراضي موات است.


 


 


اراضى شهرى


زمين هائى كه در شهرواقع شده باشد هر چند كه درآنها زراعت شود اين اراضي مشمول قا نون اصلاحات ارضي نيست ولى ازلحاط روا بط ما لك وزارع تا بع مقررات اصلاحات ارضى مى با شد( ما ده بيستم قا نون اصلاحات ارضى مصوب 19-10-40)


 


 


اراضى مباحه


اراضي ذيل راگويند:


ا لف- ا راضي مو ات


ب - اراضي متروكه (نه متروكه شهردارى) كه ما لكان ازآنها اعراض كرده اند( رك. اراضى متروكه)


 


 


اراضى متروكه


عناصرآن ازاين قر ار است:


ا لف- سا بقه ما لكيت خصوصي مسلمى داشته باشد


 ب- فعلا مشغول به كشت وزرع وآبادى نباشد 0


ج- مالك سابق از مالكيت آن قهرا يا با ختيارچشم پوشيده باشد ما نند زمينى كه ما لكان آن بزلزله بكلى ازبين رفته باشند و ويران افتاده باشد اين اراضي هم از حيث تملك بحيازت واحياء درحكم اراضي موات بوده است.


براثر توسعه معابر اراضي متروكه معنى ديگري هم پيدا كرد چنا نكه برا ثراحداث خيا بان حاشيه نا چيز و ناموزونى اززمين ملك اشخاص درخارج ازمعبر قرارگيرد و براى ما لك مم مفيد نباشد اين زمين را كه ملك شهردارى است متروكه واراضى متروكه نامند( رك. متروكه )در ا ين اصطلاح بائر بلا مالك هم بكارمى رود.


 


 


ااضى مخروبه


اراضى بايررا گويند( تبصمره ماده سوم قا نون اصلاحات ارضي مصوب 19-10 40) رك،0 اراضي باير


 


 


اراضى مسلوب ا لمنفعه


مرادف اراضي باير است (رك. ارا ضى باير)


 


 


ا ر اضى مشاعى


در اصطلاحات ثبتى به سه دسته اراضي گفته مى شود:


الف- اراضي بياباني( رك 0 اراضي بيابانى )


ب- اراضى موات كه حريم ده را تشكيل مى دهند و اهل ده براى تعليف دواب وكندن بوته ونظائر اين امورجمعأ ازآنها استفاده مى كنند اين قسمت ملك نيست ولى براثر توسعه پاره اى ازشهرها گاهى در آن، بقصد طعمه بر مفلوك، عرصه تنگ مى كنند.


ج- اراضي ديمكاركه اها لى ده باهم آ نرا  احياءكرده وهرسا له با تقسيم موقت عده اى درآنها كشت ديم مى كنند و بطورمشاع مالك عين آن اراضى هستند 0 نتيجه اين تقسيم را گا هى " بر زگر بخش " مى نا مند 0


در مقا بل اراضي مفروزى استعمال ميشود (رك. اراضي مفروزى)


 


 


ار اضى مفروزى


در اصطلاحات ثبتي اراضى مملوك د ه را گويندكه در مالكيت خصوصى اشخاص درآمده در مقا بل اراضى مشاعى ده بكار مى رود. رك. اراضى مشاعى


 


 


 اراضى موات


عناصر اراضى موات امور ذيل است: الف- سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد 0


ب- مشغول بكشت و زرع و بنا وآبادى نباشد 0


ج- بالفعل مالك نداشته باشد.


تعريف ماده 27 قانون مدنى ناقص است زير ا هر زمين معطل كه در آن كشت وزرع و آبادى- نباشد اسمش زمين موات نيست بلكه ممكن است جزء اراضى متروكه باشد. رك 0 اراضي متروكه


 


 


ارباب طلب


اسم قديمى براى بستانكاران است.


 


 


ارتد ا د


(فقه )نوعي از فساد عقيده سياسى است و آن عبارت است از خروج مسلمان ازدين اسلام. بزرگترين جرم درقا نون جز اى اسلام همين است زيرا مجازات آن از همه مجازاتها شديدتر است.رك 0 مر تد


 


 


ارتشاء


(جزا) اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم ما لى است ازطرف مستخدم دولتى يا مملكتى يا بلدى براى انجام دادن يا ندادن امرى كه مربوط است به تشكيلات قضائى و ادارى دولت ياادارات مملكتى و بلدى خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط بكارادارى شخصي باشدكه وجه يا مال يا سندرا گرفته و خواه مربوط  بكار ادارى يكى از مستخدمين ديگر دولت با ادارات مملكتى يا بلدى . اخذ وجه يامال يا سند بترتيب فوق الذكرارتشاء است خواه مستقيمآ بعمل آمده باشد و خواه بطور  غير مستقيم . و مأمورى كه اخذ وجه يا مال يا سندكرده مرتشى است خواه رسمى باشد و خواه غيررسمي و خواه درا نجام يا عدم انجام امرى كه براى آن رشوه گرفته واقعآ مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام بانجام يا عدم انجام امرى كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد( بند دهم ماده واحدهء متمم قانون ديوان جزاى عمال دولت مصوب 1368)


 


 


ارتفاق


( مدنى- فقه )حقي است براى ملك شخصي در ملك ديگرى (ماده 93ق ـ م) ما نندحق عبور آب از ملك غير وحق گشودن ناودان در زمين غير .


 


 


ارتفاق بين المللى


محدوديتي است ك يك دولت در حق حكمرانى خود بنفع دولت ديگر( از لحاظ فعل يا ترك )تحمل مى كند مانند دادن حق عبور سپاه از خاك خود بدولت ديگر وكاپيتولاسيون( ارتفاق مثبت )و نساختن قلاع و استحكامات در پاره اىاز نقاط كشور خود (ارتفاق منفى)


 


 


ارث


( فقه- مدني)دارائي متوفى بعد ازكسر واجبات مالى و ديون و ثلث را ارث گويند و ما ليات برارث بآن تعلق ميگيرد يعنى مبلغ حاصل از جمع واجبات مالى و ديون و ثلث بايد از دارائي مثبت ميت خارج شود باقيما نده متعلق ما ليات برارث است زيرا عنوان ارث فقط بر همان باقيمانده صدق ميكند.


 


 


 


ارث بوصيت


(مد ني)يا،Succession testamentaire  هرگاه متوفى قبل از فوت خودوراث ر ا معين كند درا صطلاحات حقوق فرانسه آنرا " ارث بوصيت " نامند. ( رك. ارث بي وصيت)


 


 


ارث بي وصيت


يا Succession ab intesta  وآن در موردى است كه وراث را قا نون معين كند.


 


 


ارث خيار


( مدني- فقه )اننقال حق خيار از متوفى بوارث يا وراث او را ارث خيارگويند (ماده 445 قانون مدني)


 


 (موانع) ارث


صفات يا افعالى كه در وارث پيدا شود و او را از ارث بردن منع كند مانند قتل و لعان وكفر و غيره


 


 (مو جبات) ارث


حا لت و وضع حقوقى وارث كه باوقانونأ حق مى دهدكه از مقوفى ارث ببرد( ماده 861 قا نون مدني )موجبات ارث دوچيز است: سبب و نسب.


 


ا رز (اسعا ر)


الف- اسناد تجارتي و بانكى كه ارزش آنها بپولهاى خارجى معين شده باشد .


 ب- پول كشورهاى خارجى Devises     


                          


 ارسال مسلم


( فقه)مسلم بروزن مرتب يعنى بديهى. ارسال مسلم يعنى ذكرمطلبى كه حقأ بايد دليلى براى آن ذكركرد بدون اينكه دليلى براى آن ذكر شود در حقيقت چنين مطلبى را بدون اينكه مقيد بدليل كنند بحال خود رها كرده اند چنانكه گفته اند: هرگاه سبب و مباشر خسارتي به ثالث رسا نند هريك كه اقوى باشد اوضامن خسارت است وآنكه ضعيف است مبرى است درحاليكه برائت ضعيف بدون دليل است و چنين بنظر مى رسد كه او هم بايد ازمسئوليت مدني نصيبى ببرد ولى حقوقدا نان اين مطلب را بطورارسال مسلم ذكركرد ه ا ند 0


 


 ارش


(مدني) كسرى است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم مال مورد معامله است ومخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مى باشد 0 اين كسر هرگاه ضرب در قيمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست مى آيديعنى حاصل ضرب مزبور را اصطلاحأ ارش گويند.


* گاه آنرا ارش عيب گويند.


 


ارش جزائى


( فقه) براى بدست آوردن ميزان ديه جرمى كه مستوجب ديه است در موردى كه مجنى عليه انسان آزاد باشد فرض ميشودكه آن انسان اگر بنده باشد قيمت صحيح ومعيب آن كدام است ما به التفاوت را تقسيم برقيمت صحيح مى كنند و ضرب در " ديه نفس " مى نمايند.  اين ارش را در اصطلاح ديگر" حكومت " نامند.


 


ارش عيب


مر ادف ارش است( رك 0 ارش)


 


ارض


قطعه معين از زمين( رك 0 اراضى)


 


ارض خر اج


( فقه)زمينى كه مسلمانان از راه بكار بردن قواى مسلح از بيگانگان (غير مسلمين) گرفته باشند بشرط اينكه آن زمين در حين فتح موات نبوده و قواى مسلح مسلمين باذن امام قيام كرده باشند. زمين خراجى ملك همه مسلمين است و مشاع وقابل تقسيم ونقل وانتقال نيست . باين معنى بسيارى از اراضي ايران جزء اراضى خراجيه است كه بعدا بعدوان و ستم بصورت ا را ضي ملكى ا ختصاصي درآمد 0 ارض مفتوح عنوة نيز مرادف اصطلاح بالا است 0


 


 


ارض عشر


( فقه) در مقابل اراضى خراج استعمال شده و بزمين هايى گفته ميشدكه در موقع گرفتن ماليات، مساحت آنها منظور نميشود فقط عشر عائدى كشاورزى آن گرفته ميشد . اراضى مز بور بقرارذيل است:


1- هرزمين موات كه مسلماني آنرا احياءكند.


2- هرزمينى كه مردم آن بدون جنگ با سپاه اسلام و بميل خود دين اسلام را قبول كرده باشند.


 


 


ارض مفتوح عنوة


( يعنى زمينى كه بقهر و غلبه گشوده شده باشد)مرادف ارض خراج است. (رك ه ارش خر اج )


 


 


آزادى


( حقوق عمومى) حا لتي است ا درا نسان كه بموجب آن شخصى مى تواند آنطوركه اراده كند رفتار نمايد. واين درمو اردى است كه قوانين الزامى( امر و نهى ) ، جود نداشته باشد . آزادى سه قسم است:


الف- آزادى سياسي- و آن قسمى از حقوق افراد است كه بموجب آن مى تو ا نند حق حاكميت  را داشته باشند خواه بطور مستقيم وخواه از راه ا نتخاب نمايندگان ( اصل 26 متمم قا نون اساسي ايران )رك. آزا دى  سياسى


ب- آز اديهاى فر دى (رك 0 آزا ديهاي فر دى)


ج- آزاديهاى عمومى (رك . آزاديهاى عمومى)


(حقوق جز ا) بهريك از دوقسم ذيل گفته مي شو د:


ا لف- آزا دى موقت (رك.آزادي موقت) ب- آزادى تحت مراقبت (رك. آزادي تحت مراقبت)


( حقوق بين الملل عمومي) بهريك از دو قسم ذيل گفته مى شود:


ا لف- آزادى دريا ها (رك. آزادى دريا ها)


ب- آزادى به قول شرف( رك. آزادى به قول شرف)


 


آزادى اجتماعات


قسمى است از آ زاديهاى فردى (رك . آزاديهاى فردى) كه بموجب آن افراد حق دارندكه بمنطور شور و بحث در موضوعى گر د هم جمع آيند 0


اجتماعات عمومى اجتماعاتي هستندكه هر فرد حق شركت درآنها را داشته باشد (اصل 21 متمم قا نون اساسي اير ان)


 


 


آزادى ا نجمن ها


بمو جب اين آزادى فر دى( رك. آزاديهاي  فردى) اشخاص حق دارند كه فعاليت مشترك و دائمى داشته باشند و منظور از آن فعاليت صرفأ( يا على الاصول) مالى نباشد. (اصل 21 متمم قا نون اساسي ايران)


 


 


آزاد ى بقول شرف


(بين ا لملل عمومى) آزادى است كه يك دولت وارد در جنگ باسير جنگى خود مى دهد و اسيرمز بور تعهد اخلاقى ميكند كه شرائطى راكه له دولت مز بورپذيرفته است رعايت نمايد و مخصوصا عليه دولت


مزبور اقدام مسلح نكند.


 


 


آزادى- تجارت و صنعت


بموجب اين قسم از آزادى فردى( رك . آزاديهاي فردى) افراد حق آزادي تاسيس و بهره بردارى بنگاهها وموسسات تجاري و صنعتى وانتخاب هرگو نه حرفه و پيشه( اصل 18 متمم قانون اساسي ايران) را دارا مى باشند 0


 


 


آزادى تحت مر اقبت


(حقوق جز ا) اين آزادى ببعضي ازصغار (مميز و غير مميز) داده مثود كه مرتكب جرم شده اند در حاليكه مجرم مز بور از طرف دادگاه بخا نواده خود يا بشخصى مورداعتماد يا يكى ازمؤسسات خيريه سپرده مى شود، و مر اقب او بايد به رئيس دادگاه گزارشهائي از طرز مراقبت خود بدهد.


 


 


آزادى تعليم و تربيت


بمو جب اين آز ا دى فر دى( رك. آزاديهاى فردى) اشخاص در انتخاب معلم آزادندو نيز اين آزادى را دارند كه هرچه مى دا نند بديگران بياموزند (اصل 19 متمم قا نون اساسى ايران)


 


آزادى تملك و مال


قسمي است ازآزاديهاى فردى كه بموجب آن شخص بتواند در صدود قانون مالك مال شود( ماده 958 قانون مدنى) و بتواند آزادانه مال خود را بمصرف برساند (ماده 30 قا نون مدني) وبدون مجوز قا نوني مالى ازمالكيت وى خارج نشود (ماده 31 ق- م) بنا بر اين اخذ ماليات يا اعمال قانون توسعه معابريا ضبط آلات و ادوات جرم و مانند اينها استثناء مى باشندكه درحدود قا نون اعتبار دار ند 0


 


 


آزادى درياها


(حقوق بين الملل عمومى) اصلي است از اصول حقوق بين الملل عمومى كه لا اقل درزمان صلح از طرف دول رعايت ميشود و مفاد اصل مز بور اين است كه كشتيهاى همه دول در اقيا نوسها و درياهاى آزاد عموما حق عبور ومرور دارند جزدزدان دريائي وكشتيهاى حامل بردگان.


 


 


آزادى سياسي


(حقوق. عمومى) قسمي از حقوق افراد است كه بموجب آن مى توا نند حق حاكميت را داشته باشند خواه بطورمستقيم وخواه از طريق ا نتخاب نمايندگان( اصل 26 متمم قانون اساسي )آزادى سياسي از شرائط رژيم دمكراسى است و چنين حكومتي را حكومت دمكراتيك نامند 0


 


 


آزادى شخصىLiberte individulle               


مرادف " آزادى فردى بمعنى خاص " يعنى ا ختيار نفس است (رك. آزادي فردى بمعني خاص)


 


 


آزادى شغل و پيشه


رك. آزادى تجارت و صنعت- آزادى كار.


 


 


آزادى عرض و تظلم


قسمتى است ازآزاديهاى فردى كه بموجب آن هركس ميتواند از تجاوزى كه به حقوق اوشده بمر اجع قا نوني عرض مطلب و دادخواهى نمايد واين امرتضمينى است براى صيانت حقوق اشخاص.


 


 


آزا دى عقيده


قسمتى است از آزاديهاى فردى( رك 0 آزاديهاى فردى) كه بموجب آن افر اد حق آزادى ا براز انديشه ها و اعتقادات و نظريه هاى خود را دارند( مستفاد از اصول 18-19-20 متمم قانون اساسي اير ان )


 


 


آزادى فردى بمعني خاص


(اختيار نفس)


آزا دى بد ني هر فر د بطورى كه بتواند ازهر نقطه كشور بنقطه ديگر آن مسافرت نموده يانقل مكان دهديا ازكشور خود خارج شده و بأن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد( اصل 9-1415 متمم قا نون اساسي ايران) نتيجه اين آزادى لغو بردگى و شبه بردگى و لغو بيگارى و منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است 0


 


آزا دي  قر اردادها


رك. استقلال اراده


 


آزادى كار


قسمى است از آزاديهاى افراد( رك . آزاديهاى فردى) كه بموجب آن شخص مى تواند نيروى كار و هنر خود را به


ديگرى اجاره بدهد( مستفاد از اصل نهم متمم قانون اساسى ايران)


 


آزادي مذهب


قسمى است از آزاديهاى فردى( رك 0 آزاديهاى فردى) كه بموجب آن هرفرد حق داردكه درامور مذهبى داراى عقيده


يا فاقد عقيده باشد و عقيده خود را فاش نموده و تعليم بدهد و بطور علنى، فكر مطا بق عقيده خود را بمعرض عمل درآورد اين قسم آزادى محدود بحدود اصل 20 قانون متمم قانون اساسي ما است 0


 


آزادى مسكن


قسمى است از آزاديهاى فردى (رك. آزاديهاى فردى) كه بموجب آن شخص مى تو ا ند از ورود ديگران (حتى ماموران دولت0 جز در موارد مصرح در قا نون) به مسكن خود جلوگيرى نمايد ( اصل 13 متهم قا نون اساسى ايران) بنا براين ورود درمنازل و مساكن اشخاص درمورد حريق وسيل و استمداد سكنة آنها و دستگيرى مقصر يا اجراى احكام واسناد رسمى در حدود قوانين مربوط مستثنىاست. اماكن عمومى مانند قهوه خانه ومهمانخانه و سينما و مانند آنها مشمول اين بحث نميباشند 0


 


آزادى مسكوك


عبارت است از اينكه دارندگان فلز زر يا سيم حق داشته باشندكه آنرا به ضراب خانه برده و به مسكوك تبديل كنند 0


 


آزادى مشروط


آزا دئى است كه درشرا ئط ذيل بحكم دادگاه صادركننده دادنامه قطعى محكوميت، به محكوم به حبس داده ميشود:


1- بار اول مرتكب جرم منتهى بحبس شده باشد 0


2- در مورد جنحه نصف( لا اقل سه ماه حبس)مجازات را تحمل كرده باشد ودر مورد جنايت دو ثلث مدت مجازات را گذرا نده با شد.


3- درمدت تحمل مجازات مستمر أ حسن اخالاق نشان داده باشد.


4- از وضع او معلوم باشدكه پس از آزادى ديگر مرتكب جرمي نخواهدشد.


5- در حد امكان خود ضرر و زيانى راكه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده پرداخته باشد ياقرار پردا خت آنر ا بدهد( قا نون راجع بأزادي  مشروط زندا نيان- مصوب 23- 12-37)


 


آزادى مطبوعات


قسمى است از آزاديهاى فردى( رك. آزاديهاي فردى)كه بموجب آن افراد حق نشر افكار و عقايد خود را ازطريق نوشتجات يا مطبوعات دارا مى باشندبدون اينكه نشر آنها موقوف برتحصيل اذن يا محكوم به سانسور باشد. آفادى مطبوعات ا زمصا ديق آزا دى فردى است و شامل تاسيس چاپخانه ونشراعلان و فروش نشريه ها بوسيله گرداندن آنها


در معابر و اماكن مى باشد( اصل 20 متمم قانون اساسى ايران)


 


آزادى موقت


( حقوق جزا )اين آزادى محدود است بوقت و نيز قابل سلب است و مي توان آنرا استرداد نمود و غالبا بقيد ضمان


مى باشد وبه كسى داده مى شودكه به اتهام ارتكاب جرم در توقيف احتياطى بسر مى برد (رك. توقيف احتياطى)


 


آزاديهاى عمو مي


مجموع آزاديهاى فر دى (رك. آزاديهاى فردى )و آزاديهائى كه برإى دستجات اجتما عى شنا خته شده است كه محددصلاحيت دولت و حكومت است . آزاديهاى عمومى در معنى اخص خود مر ادف- آزاديهاى فردى است (رك 0 آزاديهاى فردى)


 


آزاديهاى فردى


( حقوق عمومى)عبارتند از قدرتهائى كه براى فرد شناخته شده است به اين منظور كه فرد با استفاده از آن قدرتها بتواند هرچه در قوه دارد بفعل آورد و نيروها ئى كه طبيعت دروى نهاده است ظاهرسازد 0 اين آزاديها را قانون و دستگاه قضائى و دولت تنظيم و تضمين مى نمايند مانند آزادي مطبوعات و انجمن ها و تجارت و صنعت و غيره


 


ازدو اج


مرادف نكاح است (رك. نكاح)


 


از قلم افتاده


در اصطلاحات ثبتى به ملكى مى گويند كه در حين اجراء ماده ششم آئين نامه قانون ثبت( مشعر برشماره دادن باملاك براى ثبت اجبارى املاك غير منقول) براى آن شماره اى معين نشده و از قلم شماره دهنده افتاده باشد( مادهء نهم آئين نامه مذكور)


 


آژانسAgence             


 بمعنى نمايندگى است ما نندآژانس بانكى.


 


 


اساس تطبيق


( دادرسى مدنى )خط يا امضاء يا مهر يا اثر انگشت كه انتساب آن به منتسب اليه  سند مورد ا نكاروترديد مسلم باشد (ماده 396 دادرسى مدني)


 


اساسنامه


مقررات يا قر اردادى كه براى طرزكار يك جمعيت (درحقوق عمومي يا خصوصي) مقرر و معين مى شود مانند قانون اساسي و اساسنامه شركتهاى تجارتى وانجمنها 0


*لغت اساسنامه در زبان فارسي درمورد جمعيتهاى خصوصى بكاررفته است و قانون اساسى را مصداق اساسنامه قر ار نداده ا ند. تعميم مفهوم اساسنامه بقانون اساسى بايد پس از اين مورد توجه نويسندگان قرار گيرد 0


 


اسباب تملك


( مدني فقه) اسباب قانونى براى مالك شدن چيزى مثلاعقديكى ازاسباب قا نو نى تملك است و ارث بردن نيز از اسباب تملك است ايقاع هم ممكن است سبب تملك باشد( مانند اخذبشفعه) ماده 145 قا نون مدني .


 


اسباب موجه حكم


( دادرسى) دلائل رأى دادگاه راگويند. دلائل رأى جزء راي  محسوب نميشوند.


 


استار


( بكسر اول) از اوزان قديم است وزن آن چهارمثقال و نصف مثقال شرعى است رك . مثقال شرعى


 


استان


درتقسيمات كشورىكه بمنظور اداره كردن كشور صورت ميگيرد هر قسمت از خاك كشوركه درتقسيم اولى بدست ميأيداستان ناميده مى شو د. هراستان بچند شهرستان و هر شهرستان به چند بخش وهربخش به چند دهستان و هر دهستان بچند ده تقسيم مى شود در قا نون اصلاحات ارضي 19- 10-45 ده يا قريه عبارت از يك مركز جمعيت و


محل سكو نت وكار تعدادى خا نوار است كه در اراضى آن ده بعمليات كشاورزى اشتغال داشته و درآمد اكثريت آ نان از طريق كشاورزى حاصل گردد و عرفأ در محل، ده يا قريه شنا خته ميشود.


 


استا ندار


مامور وز ارت كشوركه در رأس يك استان قراردارد. شهرستان را فرما ندار وبخش را بخشدار و دهستان را دهدار و ده را كدخدا اداره مى كند اين اشخاص تابع دستورات وزارت كشور مى باشند (ماده يك قانون راجع بوظايف واختيارات استا نداران مصوب 21-2-1339)


 


استا ندارد


رك. كالاى بورسي


 


استثناء


در لغت بمعنى اخراج از قاعده عام را گويند موضوع آن قاعده عام را ((مستثنى منه)) ناميده اند آ نچه كه از قاعده عام خارج ميشود مستثنى ناميده شده است مثلادر ماده ششم قا نون تجارت كه مى گويد: ((هرتاجرى باستثناءكسبه جزءمكلف است دفاترذيل ... را داشته باشد ...)) يك قاعده عام ديده ميشودكه اين است ((هر تاجرى مكلف است دفاترذيل ... راداشته باشد... ))كه تاجر را مستثنى منه گويند كسبه جزءكه از حدشمول اين تكليف خارج شده اند مستثنى مى باشند 0 در اصطلاح استثناء عبارت است ازازا له حكمى كه شامل مستثنى منه است ازمستثنى. يعنى حكم و تكليف نگهدارى دفاتر كه شامل هرتاجر است ازكسبه جزء برداشته شده است نه اينكه مفهوم كسبه جزء ازمفهوم تاجر اخراج شوده در عملا غالبأ توجه باين امر نداشته و تصور مى كنندكه اساسآ كسبه جزءتاجرنيستند در حاليكه اگر كسبه جزء تاجر نبودند احتياج باستثناء نبودوماده 1-2 قا نون تجارت هم تعريف تاجروتجارت راشامل كسبه جزء هم قر ار داده است البته در مفهوم عرفى بكاسب جزء تاجرگفته نميشود ولى تمسك بعرف موقعى روا است كه نص قا نون وجود نداشته باشد( مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 84-85) .


 


استثناء متصل


در اصطلاح به استثنائى گفته ميشود كه موضوع مورد استثناء (يعنى مستثنى) از مصاديق مستثنى منه باشد مثلا درماده ششم قانون تجارت كسبه جزء( كه مستثنى است) از مصاديق تاجر( كه مستثنى منه) است مى باشد. اگر مستثنى از مصاديق مستثنى منه نباشدچنين استثنائى را استثناء منقطع نامندمانند استثناء "اكل بتراضي " از " اكل بباطل " در آيه " لا تاكاوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن تر اض " يعنى مال خودتان را به بيهوده بين خود مورد دخل و تصرف قرارندهيد مگر اينكه دخل و تصرف ازروى تراضى باشد 0


 


 


استثناءمنقطع


رك. استثناء متصل


 


استحلاف


رك. قسم مدعى عليه


 


ا ستخد ام


(حقوق ادارى) كسى را بخدمت گماشتن و براى خدمتى خواستن است خواه در موسات رسمى و دولتى باشد خواه در موسسات ملي . بجاى اين اصطلاح در قديم " استعمال " را بكار مى بردند و مستخدم را عامل و خدمت او را عمل ميناميد ند واصطلاح ا خيرآميخته باحترام است .


 


استخدام دو لت


پذيرفتن شخصى بخدمت دولت دريكى از وزارتخا نه هايا موسسات دولتى( ماده يك لايحه قا نو ني استخدام كشورى مصوب31-3-45)


 


استخدام رسمى


يعنى دارا شدن خدمت در دستگاه دولت بطور ثابت و مستمر 0 گرفتن حقوق شرط استخدام رسمى نيست.( ماده يك قانون استخدام كشورى مصعوب 22 قوس 1301 شمسى)


 


استخدام عمومي


مر ادف استخدام رسمى است وعلت توصيف آن به (عمومى )اين است كه در مقابل پاره اى از قوا نين استخدام خاص (ما نند استخدام قضات و غيره) قراردارد.  رك. استخدام رسمى


 


استخلاف


(مدني فقه )و آن عبارت است از اينكه شخص ديگرى را براى بعد از فوت خود ما لك قسمتى از دارائى خود نمايد (وصيت تمليكى) و يا اختياراتي باو بدهدكه پاره اى ازكارهاى راجع باو را انجام دهد( وصيت عهدى) اصطلاح ((نيابت)) براى اعطاء اختيار در زمان حيات بكار مى رود نه براى بعداز فوت .


 


ا ستد لال


تمسك فكرى است به چيزى كه انديشه را بچيز ديگر (كه مجهول است)راهنمائي مى كند 0 بعبارت ديگر استمداد ازمعلوم است براى دست يافتن به مجهول.


 


استدلال بطريق نفى


رك . برائت اصليه


 


استدلال مر سل


( فقه) مرسل بضم ميم و فتح سين است.  استدلال مرسل يعنى استدلال از طريق مصالح مرسله( رك . استصلاح)


 


استر داد


در لغت بمعنى باز پس گرفتن است. در اصطلاحات ذيل بكار رفت است:


 


استر داد دعوى


(دادرسى مدنى) چشم پوشى مدعى از دعوى خود برضاى يكجا نبه خويش (ماده 298 آئين دادرسي مدني)استرداد دعوى اگر بطور كلى نباشد ميتوان با دادن عرضحال تازه تجديد دعوى كرد.


 


استرداد مجرمين


با زپس گرفتن مجر م كه ازكشورى بكشور ديگرگريخته بوسيله دولت تعقيب كنند.از دولتى كه مجرم بآنجاگريخته است. اين عمل مسبوق بتو افق وقر ارداد دودو لت است.


 


استر عاء


( فقه)وآن عبارت است از دعوت شاهد اصل ازشاهد فرع مبنى براينكه، شهادت او را تحمل نمايد مثل اينكه شاهد اصل


به شاهد فرع بگويد: شاهد باش كه من شهادت ميدهم كه حسين مالك اين خانه است. رك . شاهد اصل- شاهد فرع


 


استشهاد


در اصطلاح به برگ استشهاديه و دعوت شهود باداء شهادت درورقه عادى يا رسمى را گويند 0 رك. ورقه استشهاد


ا ستشها ديه


ورقه اى كه درآن شهادت شهود نوشته شده باشد. رك. ورقه استشهاد


 


استصحاب


(فقه -  دادرسى مدني) درلغت بمعنى بهمراه داشتن چيزى است 0 در اصطلاح عبارت است از رعايت وضع يقينى سابق كه بعدا در بقا، آن شك و ترديد حاصل گرديد.  است مثلا درموردغا ئب مفقود ا لخبر حيات و زندگى اوكه پيش از غيبت محسوس و يقينى بوده است و بعلت غيبت مورد شك قرارگرفته است استصحاب ميشود تاوقتى كه حكم موت فرضي او صادرگردد. ماده اساسى راجع باستصحاب در قوانين جديد ما ده 357 آئين دادرسي مد ني وما ده 873-1333  قا نون مدني مى باشد. در موارديكه حاجت باستصحاب باشد و مواد مز بور نارسا بنظرآيد از ملاك اين مواد مفهوم وسيع استصحاب را بدست ميأورند عمل دادگاهها هم بر اين است و اگرآن توسعه كه اصل استصحاب در فقه دارد در عمل محاكم ديده نميشودازجهت پيچيدگى متون علم اصول و در عين حال ناپخته بودن مسائل استصحاب است 0 در حقوق اروپائى استصحاب ديده نميشود 0 وسعت استصحاب بصورتي كه در فقه ديده ميشود پايه و اساس علمى ندارد. استصحاب در بعضى موارد با اماره (بمفهوم ماده 1321 قانون مدني )وگاهي  با فرض قانونى تطبيق ميكند (مجله حقوقى دادگستري - سال 1345- شماره يك- صفحه 10 به بعد ) درموردماهيت استصحاب نكات ذيل مورد توجه است:


الف- زمان متيقن و زمان مشكوك دو تا است (بخلاف قاعدهء يقين و قاعده مقتضى و مانع )


ب- زمان شك ويقين ممكن است دو تا يا يكى باشد.


ج- متعلق شك و متعلق يقين بايد واحد باشد.


 د- شك و يقين بايد دريك زمان جمع شوند (خواه مبداء حدوث يقين قبل از حدوث شك باشد يا بعكس باشدويا مقارن باشند)


6- زمان متيقن بايد برزمان مشكوك مقدم باشد والا استصحاب قهقرى خواهد شدكه حجت نيست.


 


استصحاب با وجود شك در غايت  


(فقه) بعضى از امور در تعبيرات قانون غايتى داردكه در مقدار و ا ندازه گيرى آن غايت ازجهات ذيل ممكن است ترديد حاصل شود:


الف- شك در مقدار غايت از نظر شبهه حكميه (يعنى ازنظرصريح نبودن مقصود قا نو نگذار)مثلا در مورد شق دوم ماده 152 قا نون آئين د ادرسي مد ني ا گر روز هفتم مصادف با تعطيل شودروز بعد هم حساب است يا نه؟ حكم قانونى مقدار غايت اعلام رأى . محل ترديد( نامعلوم) است بنابراين حق صدور رأى تا آخر ساعت ادارى روزبعد از تعطيل استصحاب ميشود.


ب- شك در مقدار غايت از جهت شبهه مفهومى مانند معنى شب در خيار مايفسد ليومه (ماده 409 قا نون مدنى) آيا مقصود از شب اول غروب است يا شروع تاريكى . درقا نون مدنى كلمه شب ندارد اين مثال از نظر فقهى درست است ولى ميتوان نظير آنرا درقوا نين كنوني يافت.


 


استصحاب برائت سابقه


( فقه) هرگاه قطع به برائت ذمه كسى در زمان معينى حاصل شود آنگاه دراشتغال ذمه اوبه تكاليف و تعهد معينى ترديد پيدا شود برائت قطعى سابق او استصحاب خواهد شد و در نتيجه تكليف و تعهدى متوجه او نخواهد بود 0 اين معنى را


استصحاب برائت سابقه گويند.


 


استصحاب حال اجماع


( فقه)اجماعاكسيكه آب نيابد ميتواند تيمم كند حال اگر با تيمم شروع به نماز كرد و در اثناء نمازآب يافت آيا حكمىرا كه اجماع براي او مقرركرده بود ميتواند تا آخر نماز استصحاب كند و نماز را ادامه بدهد و تمام كند ( اگر چنين اتصحا بى جاري شودآ نر ا استصحاب حال اجماع نامند )يا بايدنمازرا شكسته و وضوگرفته و از نو نماز كند؟ فقهاء شيعه و عده اى از فقهاء عامه استصحاب حال اجماع را درست نميدانند از شيعه علامه حلى آنرا درست دانسته است 0


در مقابل استصحاب حال اجماع، ا صطلاحات استصحا ب حال شرع و استصحاب حال عقل در قديم استعمال مى شد .


 


استصحاب حال عقل


( فقه)يعنى برائت اصليه ( رك . برائت اصليه) استصحاب نفى و اصاله النفى و برائت اصليه و استصحاب حال عقل بيك معنى استعمال شده ا ند و لى مؤلفان فقه دراستعمال اين اصطلاحات زيا دهم اتحادسليقه ندارندو صرف وقت در تفكيك دقيق آنها از يكديگر بايد بحسب سليقه يك يك (يا گروه گروه) از فقهاء باشدكه ضرورتي ندارد( براى تحقيق بيشتر بكتاب وافيه فاضل تونى مراجعه شود ).


 


استصحاب حكم جزئى


رك . استصحاب حكمى


 


 


استصحاب حكم خاص


(فقه )درصورت ترديد در اينكه دستورى از دستورات مقنن براى هميشه قابل اجراء (لازم الاجراء) است يا نه، يكبار اجراء آن دستوركافى است (يعنى نميتوان درصورت شك درعموم زما ني دستورات، معتقد بعموم زمانى شد) هرگاه عموم زما ني بد ليلى ازدلائل محرز باشداين عموم ر ا جع (بخو د دستورقا نو نى و طبيعت آن خو ا هد بو د( فو ا ئد ا لاصول كاظمي چاپ 1349- جزء چهارم- ص 202 سطرهشتم) دراين صورت هرگاه بجهتى از جهات، شك در تخصيص( بحسب اجزاء زمان) عموم زما ني مذكورحاصل شود معنى اين شك آن است كه در قابل اجراء بودن( لازم الاجر اء بودن) دستور قانوني مزبور در بعضى از ازمنه ترديد حاصل است در اينصورت تمسك بعموم دليلى كه اصل عموم زما ني از ناحيه آن د ليل احر ازشد 0 مورد ندارد و بايد دستور قا نوني، مزبور را استصحاب كرد و اين را استصحاب حكم عام( يعنى عام بعموم زما ني) نا مند. ا نتقاد- استصحاب بالا نوعى ازاستصحاب حكم كلى است كه دليلى برآن نيست. ( رك. استصحاب حكمي )


هرگاه در فرض بالا تخصيص زماني هم محرز باشد و لى درمقدار تخصيص، ترديد باشد حكم خاص را استصحاب مى كنند و اين را استصحاب حكم خاص نامند مثلا بدستور ماده 219 قانون مدنى هر عقد در جميع ازمنه لازم الاتباع است و ميدا نيم كه در معامله رأس المال اگر بايع بمشترى دروغ بگويدبر اى مشترى خيار كذب حاصل ميشود و وجود اين خيار، تخصيصى است برعموم زماني ماده 219 لكن مقدار اين تخصيص چقدر است يك لحظه( فورى) است يا استمراردارد (غير فورى) يعنى خيار فورى است ياغيرفورى فقهاء مى گويند حكم خاص (يعنى خيار كذب) استصحاب ميشود ودر نتيجه مدت آن استمرار دارد:( كتاب مذكور- ص 200) البته اين نظر درست نيست و اصل عدم سلطه افر اد بضرريكديگراقتضاء مى كند كه خيار كذب مانند خيار غبن فورى باشد (بنگريد تاثير اراده  تاليف نويسنده- شما ره584 - 603)


 


استصحاب حكم عام


رك. استصحاب حكم خاص


 


استصحاب حكم كلى


رك 0 استصحاب حكمى


 


استصحاب حكمى


(فقه )منظور از حكم در اين اصطلاح دستورمقنن است كه ممكن است بدوصورت تصور شود:


الف- دستور مقنن راجع بمورد خاص مثل اينكه مالى سابقأ وقف بوده فعلا شخصى آنرا متصرف است و دعوى ملكيت مى كند استصحاب وقفيت آن ميشود "وقف بودن " حكم قانونى آن ملك بخصوص است. اين را استصحاب حكم جزئى مى نامند.


ب- دستوركلى مقنن مثل اينكه مبيعي قبل از عقد معيب بوده ولى قبل ازتوجه خريدارو اخذ بخيار، آن عيب خودبخود يا بفعل ثالت يا بايع برطرف شدآيا در اين موردكه قا نون ساكت است ميتوان خيارعيب راكه قبل از زوال عيب حأصل شده بود استصحاب كرد؟ چنين استصحابى اگر بشود استصحاب حكم كلى ناميده ميشودكه مكتب اخبارى با آن مخالف است وحق هم با آنان مى باشد زيرامبناى استصحاب كه يك حكم امضائي است مصلحت انديشى است و معلوم نيست كه در عرف و عادت در اين مورد باستناد مصلحت- انديشى بحالت سابقه ترتيب اثر داده باشند.


 


استصحاب سببى


رك. شك سببى و مسببى


 


استصحاب عدم


مرادف اصل عدم است (رك 0 اصل عدم)


 


استصحاب عدم حا دث


مرادف اصل عدم است( رك 0 اصل عدم)


 


استصحاب عدمي


هرگاه مستصحب( رك. مستصحب) امر عدمى باشد استصحاب را استصحاب عدمى نامند ما ننداستصحاب عدم اشتغال ذمه در ماده 356 دادرسي مدني. مستصحب در استصحاب عدمى ممكن است پديده حقوقى باشد( ما نند "برائت ذمه " در مثال بالا) وممكن است پديده غيرحقوقى باشد مانند عدم حيات در ماده 876 ق- م زيرا دراين مورد استصحاب عدم حيات حمل جارى است.


 


ا ستصحاب قهقرى


(فقه)- هرگاه در استصحاب، زمان شك جلوتر اززمان يقين باشد دراينصورت استصحاب را اصطلاحأ "استصحاب قهقري" گويند مثلا اگر پدرى در دوسال قبل از مال فرز ندش بدون ا جازه واذن اوبرداردو در زمان حاضر مدعى شودكه علت برداشتن مال فرزند استيصال وى بوده و نفقه او برفرزندش واجب بوده  است و دليلى براستيصال خود در زمان برداشت مال نداشته باشد جزاينكه درزمان حاضر استيصالش محرز و مسلم است در اين جا استصحاب فقر وحاجت زمان حاضر بطرف زمان گذشته، استصحاب قهقرى خواهد بود.اين استصحاب در فقه باطل است 0 در حقوق كنوني هم دليلى براى حجيت آن وجود ندارد وباطل است . دراصطلاح ديگر آنر ا استصحاب حال به ماضي و استصحاب مقلوب گويند 0


 


استصحاب ماضى بحال


(فقه) يا ابقاء ماكان برماكان: هرگاه وجود چيزى در سا بق يقينى بوده وبعدأ مورد ترديد واقع شود وضع سا بق را باقى فرض مى كنند مثل اينكه شخصى غائب شودوازاوخبرى بكسان وآشنايا نش نرسد و احتمال موت او رود در اينصورت او را زنده فرض مى كنند تا مرگ اومحرز يا حكم موت فرضى او صادرگردده استصحاب بطور مطلق و بدون قيد همين است اين اصطلاح در مقابل استصحاب حال بماضي (يا استصحاب قهقرى) استعمال مى شود.


 


استصحاب مسببى


رك. شك سببى و مسببى


 


استصحاب مقلوب


مر ادف استصحاب قهقرى واستصحاب حال  به ماضي است (رك . استصحاب حال به ماضي)


 


استصحاب وجودى


هرگاه مستصحب( رك. مستصحب) امر وجودى باشدآن استصحاب را استصحاب و جودى نامند مانند استصحاب بقاى حق يا دين مسلم( موضوع ماده 357دادرسي مدنى )مستصحب در استصحاب وجودى ممكن است پديده حقوقى(مانند حق و دين در مثال بالا) باشد و ممكن است پديده غير حقوقى باشد مانند حيات در استصحاب حيات غائب مفقودالخبر. قسم اخير دررويه قضائى ما پيش بينى شده است.


 


استصلاح


( فقه)استدلال از طريق مصالح مرسله (يعنى مصالحي كه نصى قانون تصريح به رعايت آنها نكرده باشد) بر اى استنباط يك حكم شرعى. چنانكه پاره اى از فقها عامه مر ورزمان را ازطريق استصلاح استنباط نموده ويك سلطان عثماني بر وفق آن فرمان صادر نمود( از فقهاء شيعه شيخ مفيد متعرض مرور زمان شده است) استصلاح اعم از استحسان است و مبتكر آن مالكيه بوده اند 0 شافعيه با آن مخالف هستند. استصلاح مخالف نص قانون حجت نيست ولى حنا بله استصلاح را مخصص قا نون قرارميدهند بنگريد: مصا لح مرسله


 


 استطاعت


( مدنى- فقه- جزا)مقصود ازاستطاعت انفاق كننده در لزوم دادن نفقه اقارب ( پدر و مادر) اين است كه ا نفاق كننده زياده از قوت يكروز ويكشب جهت خود ( و زوجه و اطفال خود اگرداشته باشد ) داشته باشد( ماده 214 قا نون مجارات عمومى و ماده 1198 قانون مدني)


 


استظهار


(فقه) بمعنى پى ظاهر عبارتي برآمدن و كشف ظاهريك سخن از ميان احتمالات متعدد يك عبارت (مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 188)


 


استعداد


(فقه )اقامه دعوى را گويند 0 مدعي  را مستعدى ومدعى عليه را مستعدى عليه گفته اند 0


 


استعفاء


عملى كه بمو جب آن شخصى كه درموسسه اى دولتى يا ملتى يا وابسته بدولت سمتى را دارا مى باشد تقاظاى ترك آن سمت را مى نمايد( ماده 64- 65 لايحه قا نو نى استخدام كشو رى 31-3-1345 )


 


استعمال


( فقه )درحقوق اداري اسلام بمعنى استخدام بكار مى رود و مستخدم دولت را عامل مى گويندكه جمع آن عمال است و اين لغت هنوز در اصطلاحات ادارى ما بجاى ما نده است 0


 


استفاضه


( فقه )هرگاه گروهى مطلبى را نقل كنند كه از قول آنها اطمينان حاصل شودآن را استفاضه گويند وگا ه آنرا شياع و تسامع نامند. موقعيت استفاضه بين خبر واحد و خبر متواتر است.


 


 


استفتاء


(فقه) پرسيدن نظر مفتى (رك. افتاء)


 


استقر اء


بررسى جزئيات مر بوط بيك كلى (ا زيك سنخ) بمنظور استخراج قاعده كلى كه مشترك بين آن جزئيات باشد . اگر همه جزئيات يك كلى مورد بررسى قرار گيردآن استقراء را استقراء تام نامند و اگرهمه جز ئيات آن كلى مورد بررسي واقع نشود آنرا استقراء ناقص نامند 0 استقراءكامل يا تام هيچوقت امكان ندارد آنچه كه ميسر است استقراء ناقص است. علوم تجربي از استقراء ناقص بدست آمده ا ندو بر خلاف نظر پير و ان مكتب ارستو چنين نيست كه استقراء ناقص بى ثمرباشد نهايت اينكه دامنه استقراء ناقص هرقدر توسعه يا بدميز ان ا طمينان بنتيجه ا ستقرا ئي كه شده بيشتر ميشود.


 


استقراء تام


رك. ا ستقراء


 


استقراء ناقص


رك 0 ا ستقراء


 


استقر اع


قر عه كشى ر اگويند 0


 


استلزامات عقليه


(فقه) نتايجى كه عقل از طريق تفكر در مقررات شرعى از طريق قياس و استنباط بدست مى آورد.


 


استنابه


عمل حقوقى كه بموجب آن يك شخص (اعم از شخص طبيعى يا شخص حقوقى) ديگرى يا ديگران را در امريا امور خاصي نائب خود قرار ميدهد 0 ( رك. نيا بت)


 


استنباط


(فقه) مرادف اجتهاداست (رك . اجتهاد)


 


استنباط جز ئى


استنباطى است كه بمنظور تعيين تكليف شخص خاص و وضع خاص بعمل مىآيد خواه درمقام قضا باشد خواه نباشد (مانند اظهار نظر مشاوران حقوقى در موارد خاص)


 


استنباط كلى


استنباطى است كه درآن نظر بشخص خاص ووضع خاص نميشود و نتيجه استنباط بصورت يك قضيهءكلى است خواه در مقام قضاء باشد خواه بصورت يك اظهار نظر علمى 0 درمقا بل استنباط جزئي استعمال مى شود. دادرسان ا ز


استنباط كلى در مو قع صدورر أى ممنوع مى باشند( ماده پنجم قانون آئين دادرسى مدنى)در صدر اسلام هم بر خىاز صحابه (مانند زيد) از اظهار نظر كلى خوددارى كر ده و اگرچنان سؤالىكه مستلزم اظهار نظركلى بود ميكردند معماگفت: دعوها حتى تكون (يعنى بگذاريد تا مورد سوال در خارج واقع شود آنگاه بپرسيد تا نظر خود را بگويم)


 


استنطاق


(حقوق جزا)تحقيق از متهم راجع بمورد اتهام از طرف مامور صلاحيتدار قضائى (بازپرسان و ضابطين عدليه)


مر ادف اين اصطلاح لفظ بازپرسى است.  دادرسي كه شغل اواستنطاق است مستنطق يا بازپرس ناميده مي شود.


 


استقلال


(حقوق اساسي) صفت و وضعى است كه بموجب آن دولتى تحت سلطه دولت ديگر قرار نگرفته باشد.


 


 استقلال اراده


(مدني) يعنى اصل در روابط اشخاص در ز ندگى قضا ئي آن است كه اراده هاى آنان منشاء اثر باشد. عدم تاثير اراده محتاج بدليل و باعث مخوصي است 0 اعلان اصل استقلال اراده( يا بطور خلاصه استقلال اراده) ويا اصل آزادى اراده ويا اصل حاكميت اراده عكس العمل دو نوع محدوديت در تاريخ تمدن بشر بوده است:


الف- محدوديت ناشى از تشريفات عقود مانند سوگنديادكردن بر وفاى بتعهدو عقد وتشريفات ديگر كه ناشي ازتخيلات ناپخته اعصار مدنيت هاى نارس ونشگفته بود.


ب- محدوديت هاى ناشي از ستم حكام.  حديث ان الله خلقك حراكن كما خلقك نمايشي است درمقا بل اين گونه محدوديت ها، پايه اصل استقلال اراده احتر ام به شخصيت انساني است باين معنى كه ظهور كمال شخصيت انسان منوط به آزادى اراده او است و قا نون فقط بايدجلوى تصا دم اراده هاى آزاد را بگيرد تاتالى فاسدى بر اين آزادى مترتب نشود ومصالح جمعى فداى آزادى اراده فردى نگردد نگهدارى تعادل بين مصالح أجتماع و آزادى فرد با قانون است و حفظ چنين تعادلى عملا ميسر است.  عد ه اى از طر فداران استقلال اراده بطرف افراط رفته عقيد ه دارند كه هيچ تعهدى نيست كه بدون اراده ا فر اد بوجود آيد حتى در موردمسئوليت مدني اگرتخطى Faute وجود نداشته باشد فرض تخطى ميشود  يامثلا ارث بردن ازمتوفى مبتنى بروصيت مفروض است. مخالفان استقلال اراده هم بطرف تفريط رفته اند و تاثير اراده فرد راحتى دريك مودد هم ا نكاركرده ا ند (تاثير اراده در حقوق مدني- ص 17 ببعد ) در فقه اسلام هـ -م از آزادى اراده تحت عنو ان اصل ا با حه( رك.ـ مباح )واصل برا ئت ( رك 0 بر ائت) و اصا لة ا لحظر (اصطلاح شماسه 349) بحث شده است.


 


استوار نا مه


( بين الملل عمومى )حكمى است كه از طرف روساء كشورها بكنسو لها وماموران سياسي داده ميشود تا اعتبارآنها را نزد روساى بيگا نه استوارسازد و پيشتر اعتبار نامه گفته مى شد 0


 


استيضاح


مطالبه توضيح از وزير مسئول بتوسط اعضاء مجالس قانونگذارى( اصل 42 قانون اساسى)


 


استيفاء


(مدنى فقه) استفاده ازكار يا مال ديگرى با رضاى او (ماده 336- 337 ق م) در قانون مدني استيفاء يكى از اسباب ضمان قهرى است (ماده 307 ق- م) واين ازاغلاط است زير ا اين كاربتر اضي طرفين صورت ميگيرد و بماخذ ماده 183-501 قا نون مدني عقد است وحال اينكه ضما نات قهرى امور خارج از عقد مى باشند. رك. اجاره معاطاتي


 


استيمان


(فقه) الف- مطالبه مالى بعنوان امانت (به اما نت گرفتن) چنا نكه وديعه گير و مستعيرمال را بطوراستيمان تحت اختيار خود مى گير ند.


ب- درخواست امان مطلق توسط كافر از دولت اسلام. درخواست كننده را مستامن گويند( رك . امان مطلق)


 


استيناف


رك . پژوهش


 


اسعارDevises          


 مر ادف ارز است( رك. ارز)


 


اسقاط


(مدنى - فقه) از بين بردن حقى بتوسط صا حب حق. مثلاكسيكه درعقدي صا حب حق خيارى شده ميتوانديكطرفه و بقصد خود آن حق را ساقط كند. اسقاط در مقابل انتقال حقوق بكارمى رود چنانكه گويند اصل اين است كه هر حقى قابل انتقال (ارادى يا قهرى) و قا بل اسقاط باشد و خلاف آن محتاج بدليل است 0 اسقاط از ايقاعات است .


 


اسقاط دعوى


( دادرسى مدني) يعني چشم پوشى مدعى از دعوائي كه مطرح كرده يا ممكن است مطرح كند.


 


اسقاط شرط


(مدنى فقه) كسيكه شرط فعلى بنفع او در عقدى برقرار شده ميتواند اين حق را كه بنفع او است روى قاعده اسقاط حقوق، سا قط كند 0


 


اسقاط كافه خيارات


( مدني- فقه- ثبت اسناد) فرمولى است كه در اغلب اسناد عادى قديم و اسناد رسمي كنو ني در عقد مينويسندكه هرگونه خيار مسلم و غير مسلم را ساقط ميكنند تا عقد قوام و پايه اى گيرد و از حالت تزلزل بحالت ثبات درآيد و اين كار مشمول ماده 959 قانون مدني نيست هرچند عبارت ماده طورى نوشته شده كه بحسب ظاهر شامل اين مورد است .


 


اسكناس


پول كاغذى كه بعنوان قائم مقامى پول فلزى چاپ و برواج گذاشته شود 0


 


 


اسلحه


آلات و ادوات و ماشين آلات بر نده يا سوراخ كننده و له كفنده مانند چماق- چاقو ومته وتفنگ وبمب و غيره 0


پاره اى از اشياء اگر بعنوان سلاح بكار رود بشرط بكار رفتن در خصوص واقعه خارجي مين سلاح محسوب ميشو ند ما نند اينكه دزدى درحين دزدى عصارا بصورت سلاح( بعنوان حمله يا دفاع )بكار برد و الا فى حد ذاته عصا يا مقراض يا چاقو سلاح شمرده نميشوند ولى تفنگ فى حد ذاته سلاح است ولو بكار نرود.


 


اسم تجارتى


رك. ثبت اسم تجا رتي


 


اسم جنس


( فقه)اسمى راگويندكه دلالت برطبيعتى از طبايع كند بدون اينكه نظرى بفرد يا افراد خاصي از آن طبيعت داشته باشد


( بعكس جمع و اسم جمع مانند حيوانات ورمه )مانند حيوان و مبيع وثمن كه اسم جنس است بنا براين اسم جنس در عبارات قانون براى بيان مفاهيم كلى (طبيعت) بكار مى رود و نبايد آنرا حمل برمعنى مفردكرد واين نوع اسم درمتون قوا نين فراوان است.


 


اسناد


الف- درعلم درايه بمعنى انتساب حديث است به گوينده اصلى آن يعنى پيغمبر ( ص)يا امام عليه السلام


ب- در علم درايه اسناد بفتح اول جمع سند است وسند مجموعه راويان يك حديث راگويندكه متن يك حديث بتوسط آنان


بما مي رسد.


ج- در علم حقوق جمع سند است وآن نوشته اى است كه در مقام دعوى يا دفاع و براى اثبات چيزى قا بل تمسك واستفاده در اصطلاحات ذيل بكار رفت است:


 


اسناد پرداختى


اسنادى كه بموجب آ نها بايد پردا خت بعمل آيد مانند سفته بعهدهء يك تجارتخانه 0 در مقا بل اسناد دريافتى استعمال ميشود كه بموجب آنها بايد پولى دريافت شود مانند سفته بنفع يك تجارتخانه.


 


اسناد تجارتى  Effets de commerce              


اسنادى هستندكه براى پرداخت وجه در راس موعد نز ديك يا درمدت معين محدود وكوتاه بكار مى روند كه مهمترين اقسام آنها برات و سفته و چك است وازهمين قبيل است اسناد در وجه حامل و  Warrant                                   


 


اسناد ثبت احوال


دفاترى كه در جداول آن وقايع چهار  گا نه (فوت و ولادت و ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت )در ادارات ثبت احوال درج ميشود و اوراق و دفترچه- هاى شناسنامه و المثنى 0


 


اسناد در وجه حامل  Titres au porteur                   


 (قا نون تجارت )اسنادى كه بنام شخص مين نبوده وبدارنده يا شخصى كه دارنده حواله كند قابل پرداخت است مانند سهم بى اسم و جك در وجه حامل 0


 


اسناد دريا فتى


رك . اسناد پرداختى


 


اسناد ذمه مطلق


اسنادى كه در عرف كنونى بآنها سند ذمه اى رسمى گفته ميشود در مقا بل اسناد ديوني كه در آنها وثيقه پيش بينى شده


(خواه رهن باشد خواه معامله با حق استردادما نند بيع شرط) واسناد معاملات قطعى منقول و غير منقول بكار ميرود.


 


اسناد رسمى


اسنادى كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمى يا نزد سايرماموران رسمى در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانونى تنظيم شده باشد (ماده 1287 قا نون مدني )


 


اسناد سجلى


رك. سند سجلى


 


اسناد قابل معامله   Titres negociables


(حقوق تجارت )اسنادى است كه امضاء كننده آن تعهد تسليم مالى( نقد- جنس) را مى كند مانند اسناد تجارتى و اوراق


بهادار( سهام شركتها و اوراق قرضه)


 


اشاعه


 ( مدنى- فقه )اجتماح حقوق چفد نفر برمال معين) خواه مال موجود درخارج باشدخواه درذمه باشد (خو اه بطور ارادىباشد مانند شركت اختيارى (ماده 572 ق- م )يا قهرى مانند اجتماع حقوق چند وارث برتركه 0 مال مورد اشاعه را مال مشاع گويند. اشاعه در مقا بل افر از بكارمي رود ومشاع درمقابل مفروز


 * شركت اعم از اشاعه است زيرا در مورد شركت تجارى اشاعه وحبود ندارد با اينكه شركت وجود دارد. در فقه هم


در مورد زمين هاى خر اجى (رك 0 ارض خراج )شركت وجود دارد ولى اشاعه وجود ندارد وزمينهاى مذكورقا بل ا فر از وتقسيم نيست 0


 


اشتباه


تصور خلاف واقعى است ازچيزى( مادى يا معنوى)


 


اشتباه حكمى


بهريك از دومورد ذيل گفته مى شود:


ا لف- تصوروجود قا نو ني كه اساسا وجود ندارد.


ب- تفسير نادرست ازيك قانون بتصور اينكه آن تفسير درست است .


مثال اول- هبهء مريض به پزشك بتصور تجويزقا نون وحال اينكه درقا نون فر ا نسه چنين قانوني نيست 0


مثال دوم- ارتكاب تفسير موسع درقوا نين مسئوليت 0


(فقه )ترديد در اينكه حكم قانون در مورد عملى يا چيزى چگونه است و غالبآ آنرا شبهة حكميه نامند. ( رك 0 استصحاب حكمي)


 


اشتباه در تنظيم اسناد


رك. اشكال در تنظيم اسناد


 


اشتباه در سبب معامله


 ( مدنى )بيع سبب تملك مبيع وثمن است، وصيت تمليكى سبب تملك موصى به است و هكذا .حال اگر ورث با موصي له بر تقسيم مال مشاعى بتراضي افرازكنند وبعد معلوم شودكه وصيت باطل بود 0 و موصى له بهره از آن مال نداشته است تر اضى برافرازهم باطل است زيرا ورثه در فاسد بودن سبب تملك( يعنى وصيت) و صحيح بودن آن در اشتباه بوده اند. اين اشتباه در سبب است 0


 


اشتباه در شخص طرف عقد


( مدنى- فقه) بهريك از دوصورت ذيل گفته مى شود:


الف- اشتباه در خود طرف عقد مثل اينكه واهب، مال خودرا به حسن هبه كند بتصور آنكه او منوچهر است.


ب- اشتباه درمشخصات طرف عقد مانند اينكه موجرخانه را به كسى اجاره بدهد بتصور اينكه او مجرد است و بعد معلوم شودكه او متاهل است. (ماده 201 ق- م)


 


اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله


(فقه) اگر مورد معامله عين معين باشد و عرفا مخالف با آنچه كه در قصد عاقد خطوركرده است ازكار درآيد( بعلت اشتباه در تصور) آن اشتباه را اشتباه در صورت عرفيه موضوع معامله گويند واين اشتباه عقد را باطل مى كند مثل اينكه كسى اشتباهأ كفش زنانه را بجاى كفش مردانه بخرد چه عرفا كفش مردانه و زنا نه دو ماهيت متغاير محسوب ميشو ند 0 اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معلمله بكار رفت است.


 


اشتباه درعو ارض موضوع معامله


(فقه) هرگاه مورد معامله كه عين معين است همان چيزى باشدكه در قصد انشاء عاقدخطوركرده است ولى در صفات و عوارض موضوع معامله اشتباه شده باشد اين اشتباه را اشتباه در عوارض موضوع معامله نامند مانند اينكه قالى كرمانى بخرد و بعد معلوم شودكه قالى خراساني است قا لى چه خراسا نى باشد وچه كرما ني موضوع و طبيعت واحدى است وصف خر اسا نى بودن غير ازوصف كرما نى بودن است 0


 


اشتباه در غرض


( مدني) هرگاه عاقد در غرض از عقد اشتباه كند آنر ا اشتباه در غرض نامندكه گاهى موجب بطلان عقد هم ميشود چنا نكه مديون بدائن اظهاركندكه قدرت اداء تمام دين را ندارد و دائن باعتماد صحت قول اودين را صلح باقل نمايد ودرواقع اظهار بدهكار دروغ باشد. غرض دائن درعقد صلح مذكورارفاق به بدهكارتنگدست بوده است و حال اينكه او در اين غرض براشتباه بوده است 0


 


 


اشتباه در موضوع عقد


( مدنى- فقه)اشتباهى است راجع به خود موضوع معامله مثلا بايع كتاب را بجاى دفتر مى فر وشد( ما ده 200 ق م) خود موضوع معامله در ماده 200 ق- م كه از قانون مدنى فرانسه گرفته شده مورد تفسيرهاى مختلف بين حقوقدانان فرا نسوى قرارگرفته است 0


 


اشتباه در نوع عقد


(مدني- فقه)وآن در موردى است كه يكطرف عقد، عقد معيني را در نظر داشته باشد و طرف او عقد ديگر را مثل اينكه شخصى ماله را بديگرى هبه كند و طرف بتصور اينكه او صلح كرده است اظهار قبول نمايد (ماده 194 ق- م)


 


اشتباه موضوعى


(مدنى- فقه) اشتباه در موضوعات (در مقا بل احكام قا نو نى )راگويند مثل اينكه كسى قالى مى خرد بتصورآنكه عتيقه است و بعد خلاف آن ظاهر ميشود (رك . شبهه موضوعى )


 


اشتراك


الف- بمعني آبو نمان است( رك. آبونمان)  حق استفاده از برق مشمول فقره چهار ماده 739 دادرسى مدنى است.


ب- عبارت است از عنوان كلمه اى كه داراى معنى كلى است( ما نند ا نسان) يا كلمه اى كه داراى دويا چند معني است مانند( باز) و (مهر) رك . مشترك


 


 (وجه ) اشتر اك


رك .آبونمان


 


اشغال


(بين ا لملل عمومى) ورود قو اى يك كشور دركشورديگر بصورت هجوم ودفع سلطه كشور مورد تهاجم و استقرار سلطه خود در آن.


 


اشكال در تنظيم اسناد


هر گاه درحين تنظيم سنديكه (ا ز نظر تنظيم پا يان نيا فته) ا زحيث تطبيق كيفيت و خصو صيت سند با مواد مقررات مشكلى پيش آيدآن را اشكال در تنظيم اسناد( دراصطلاحات ثبتى) مى نامند واگر پس از پايان تنظيم سند مواجه با اشتباه در تطبيق كيفيت و خصوصيات آن با مقررات شو ند اين وضع را اشتباه در تنظيم اسناد مى نامند. (ماده 25 مكرر قا نون ثبت)


 


اشل


مرادف پايه در حقوق ادارى است. رك. پايه


 


اصالت


بفتح اول 0 كسرحرف اول از اغلاط است در لغت مصدر اصل (بروزن شرف بفتح اول و ضم ثانى) بمعنى اصيل بودن است و اصيل آن است كه براى او اصلي باشد واصل بمعنى ريشه و پايه است و اصالت بمعنى ثبات نيز هست. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اصالة الصحة در افعال


(مدني- فقه) مقصود از افعال افعال حقوقى است كه بصورت عقد و يا ايقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار كردن و اعلام تغيير اقامتگاه. اصل مذكو ر ا زمجموع مو ا د 110 آئين دا درسى مدنى و بند چهارم ماده 1313 ق- م استخر اج و استنباط ميشود.


 


اصا لة ا لحظر


( فقه) حظر از حيث وزن و معنى مانند منع است پى اصاله الحظر بمعنى اصل ممنوعيت است يا اصل تحريم. فقهاء مكتب اخبارى عقيده دارند نسبت باشياء موجود درطبيعت انسان حق دخل وتصرف ندارد مگر باذن شارع يعنى جواز دخل و تصرف محتاج بدليل است نه امساك از دخل وتعرف . درمقا بل اصا لة الاباحه استعمال ميشودكه عقيده فقهاء مكتب اصولى است (رك.اصا لة الاباحه)


 


اصا لة الحقيقة


رك . حقيقت (اصل حقيقت)


 


 


 


اصا لة الحل


(فقه )اصل در اشياء حلال بودن است نه حر ام بودن 0 مرادف با اصطلاح اصالة الأباحه است( رك 0 اصا لة الاباحه)


 


اصا لة ا للزوم


( مدنى) هرعقدى كه واقع شود نسبت به طرفين لازم الاتباع است ونمى توان آنرا برهم زد مگر بحكم قانون ويا ازطريق قرار دادن حق خيار در متن عقد و يا اقا له( ماده 219 قا نون مدنى) اصالة- اللزوم مخصوص عقود است .


 


اصل


( فقه )در معاني ذيل بكار مى رود:


الف- مدرك قانوني چيزى اعم ازآيه يا حديث يا اجماع يا عقل در همين معنى است كه گفته ا ند: اجتهاد عبارت است از ردفرع به اصل 0


ب- قاعده


ج- بمعنى مدرك از نص حديث- در همين معنى در عبارت حديث: " علينا ا لقاءالاصول و عليكم ا لتفريع " بكار رفته است.


د- كتابى كه جامع مقدارى خبر( فقره ج) باشد. در علم رجال وقتى كه گفته ميشود " له اصل " همين معنى را درنظر


مى گيرند.


ه- بمعنى استصحاب.


و- بمعنى دستورالعمل شارع نسبت به افراد درحالات شك و ترديد بدون اينكه دردستورمز بورجهت كشف ا زو ا قع ملحوظ باشد. اصل به اين معني  در مقابل ظاهر و دليل و اماره بكار مى رود (رك 0 اماره ) چنا نكه گفت اند: اصل موقعى حجت است كه دليل نباشد (الاصل دليل حيث لا دليل )اصل باين معنى را درحقوق جديد فرض قانونى گويند و در فقه آنرا اصل عملى هم مى گويند 0


ز- مرادف مقيس عليه( رك. مقيس عليه) ( حقوق جديد )در حقوق جديد قواعد وسيع حقوقى را اصل مى گويند و آنرا ترجمه لغت Principe قرار ميدهند 0 ماده 357 آئين دادرسي مدنى يك اصل عملى Fiction است ولى مدلول ماده 35 ق- م اصل عملى نيست بلكه اماره Presomption ا ست. رك 0 ظاهر


 


اصل اباحه


رك. مباح


 


اصل آزادى اراده


رك .استقلال اراده


 


اصل آزادى درياها


رك. آز ا دى درياها


 


اصل استغراقى بودن عام


رك . عام استغراقى


 


اصل استقلال اراده


رك. استقلال اراده


 


اصل اسقاط حقوق


هركسى ميتو ا ند هرحقى راكه دارداسقاط كند جزآنچه راكه قا نون منع كرده است ( ماده 959 ق- م )براساس همين ما ده معاملات سفهى باطل است.


 


اصل امضائى بودن احكام معاملات


(فقه )شارع اسلام ما نند هر قا نونگذارى درمورد مقررات راجع به عقود وايقا عات در مقام ابداع و تاسيس مقررات جديد وبى سابقه نبوده بلكه على القاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تاييد و امضاءكرده است از اين معنى به اصل امضائى بودن احكام معاملات يا اصل امضائى بودن معاملات تعبير شده است .


 


اصل انتقال حقوق


هرحقى قابل انتقال بغير است جزآنچه كه قانون آنرا غير قابل انتقال بداند اين اصل از فروع اصل آزادى اراده است.


 


 


 


اصل انفصال قوى


(حقوق اساسي) براى حسن جريان امور دولتى قدرت عمومى را بسه قسمت تقسيم كر ده ا ند: قوهء مقننه- قوه مجريه- قوه قضا ئيه. اين اصل كه توسط تئوريسين هاى با خترى عرضه شده و مدتها ايده آل بوده در عمل كم و بيش كليت خود را از دست داده ومستثنيات قا بل ملاحظه برآن وارد شده است (اصل 27 متمم قانون اساسى ايران)


 


اصل برائت


( فقه- دادرسى مد نى) هر امرى كه توجه آن به شخص، مستلزم نوعى زحمت يا زيان يا سلب آزادى ويا ايجاد مضيقه باشد در صورتيكه توجه آن بشخص، محل ترديد باشد بايد آن شخص را از آن كلفت وزحمت مبرى نمود زيرا بدون دليل قاطع، تحميل كلفت و زحمت به اشخاص روا نيست. از اين معنى به اصل برائت تعبير ميشود(بطور مخفف آنرا برا ئت گويند) رك. اصا لة البرائة


 


اصل تدافعى بودن استنطاق


( دادرسى كيفرى)طريقه اى كه بمو جب آن متهم مجازيا مكلف بداشتن وكيل مدافع يا مشاور درمرحله بازپرسي باشد.


 


 اصل تسليط


( فقه )از مفاد قاعد: مستخرج ازحديث نبوى " الناس مسلطون على اموالهم " تعبيرباصل تسليط و قاعده تسليط ميشود.


اين اصل و مدلول حديث فوق ضمن ماده 30 قانون مدني گنجانده شده است 0


 


اصل تعويض


(بين ا لملل عمومى )را بطه اى است بين دو دولت متجاوزكه يكى از آنهاكه در صدد توسعه ارضي يا اقتصادى در خاك كشور ديگر برمى آيد بايد در مقابل و در عوض موافقت كندكه دولت معظم ديگرى در خاك كشو رديگر( ا زكشو رهاى كوچك و ضعيف) اقدامى مشا به اقدام او كند و مانع اقدام او نباشد.


 


اصل تفسيرى بودن قا نون


( مدني)هرگاه درخصوص قا نون معينى (مانند ماد ه387 قانون مدنى راجع به ضمان تلف مبيع قبل از قبض) ترديد حاصل شودكه آن قانون جزء قوانين مفسر اراده افراد است( رك. قانون مفسر اراده)يا قانون امرى است آن قا نون را بايد از نوع قوا نين مفسراراده دانست و توافق افراد در جهت عكس آن نافذ است پى شرط اسقاط ضمان مذكوردر ماده 387 قانون مدنى نافذ است.


 


اصل تفكيك قوى


مرادف اصل انفصال قوى است( رك.  اصل انفصال قوى)


 


اصل تقصير


(مدنى)اين اصطلاح درمقا بل اصطلاح اروپائي Theorie de faute نهاده شده است و مقصود اين است كه مسئوليت مد ني برمبناىFaute( يعنى تخطى عمدى ويابي احتياطى وغفلت)نهاده شده است.ودر غير اينصورت كسى مسئول نيست 0 درقا نون مدني ايران مبناى مسئوليت مدني صرفأ انتساب اضرار بفاعل فعل ضرري است خواه عمديا بي احتياطى و غفلت ازاو سر زده باشد خواه نه و دليل قابل ملاحظه اى نيست كه لايحه مسئوليت مدني 1339 اين مبنى را تغيير داده باشد و بمصلحت جامعه هم نيست كه چنين تغييرى بدهد.


 


اصل حاكميت اراده


رك. استقلال اراده


 


اصل حا كميت قانون


(حقوق اساسى) اداره امور عمومى( رك . امور عمومى )و صدور هر دستور و هر اقدام ازمر اجع دولتى بايد مستندبقا نون و مقررات باشد (اصل نهم متمم قانون اساسى)


 


اصل حر يت اراده


رك. استقلال اراده


 


 اصل حقيقت


رك 0 حقيقت( اصل حقيقت)


 


اصل حكمى


 ( فقه) اصلى كه درمقام شك درحكم قا نوني مطلبى جارى ميگردد مثلا اگركسى باشد كه حالات دماغى اوطورى است كه الحاق او برشيد و سفيه محل ترديد باشد و عقد بيعى واقع ساخته و تكليف آن عقد ازحيث نفوذ و عدم حاجت به تنفيذ ولى ويا عدم نفوذ و حاجت به تنفيذ ولى محل ترديد باشد اصلى كه در حكم قانوني چنين بيعى ميتوان جارى ساخت اصالة الصحة در عقود( ماده 223 قانون مدني) است 0 در مقابل اصل موضوعى استعمال ميشود كه در مقام شك در موضوع بكار مى رود وبا اجراءآن نوبه به اصل حكمى نميرسد چنانكه درمثال بالابا اجراء اصل مستفاد از ماده 1210 قا نون مدني( اگرآنر ا اصل بدانيم) تكليف قضيه روشن شده و شخصى مذكورملحق به رشيد است و بنا بر اين معاملات او نافذ است 0


 


اصل حكومت قانون


(حقوق اساسى) افر اد مردم ازهرحيث مصون ازتعرض مى باشند و متعرض احدى نميتوان شدمگر بحكم و ترتيبى كه قوا نين مملكت معين مى كند( اصل نهم متمم قا نون اساسي) مطلب بالا را اصطلاحأ اصل حكومت قا نون گويند 0


 


اصل حكومت محلى قانون


رك. قلمرو قا نون در مكان


 


اصل حليت


( فقه)مرادف اصا له الاباحه است (رك .اصاله الاباحه)


 


اصل سند


(دادرسى مدني)در مقابل رونوشت سند استعمال مى شود (سرفصل ماده 309 دادرسى مدنى )


 


اصل شخصى بودن قانون


 (بين الملل خصوصي) نسبت به بيگانه مقيم خارجه على الاصول قوانين كشور متبوع  او جارى است مگردرموارد استثنا ئي كه قانون محلى در حق او اجراءميشود 0 قانون ما از اين اصل پيروى نميكند


 


اصل شخصى بودن مجازات  


(جزا) اصلى است كه بموجب آن بايدجز ا مناسب با وضع مجرم باشد وباين ترتيب درمورديك جرم كه چند نفرمجرم هريك جداگا نه آ نرا مرتكب شده ا ند ترتيب بكار بردن مجازات فرق ميكند زيرا هدف از دادن حق ا انتقام نيست بلكه علاج مجرم است پى بايد متناسب با وضع مجرم باشد 0


 


اصل صحت


 (مدني) بموجب اين اصل در عقود و ايقاعات فرض قانون برصحت آنها است مدعى فساد بايد دليل بر فساد اقامه كند اصل صحت درمعلملات( كه اخص ازعقوداست زيرا معامله شامل نكاح نميشود) درماده 223 قا نون مدنى پيش بينى شده ولي ملاك آن شامل همه عقود و ايقاعات است از اين معنى تعبير به اصالة الصحه هم ميشود. (رك. اصا لة ا لصحة)


 


اصل صلاحيت ادارى رئيس حكومت


( فقه) درقسمت امور ادارى و سازما نى كه تقريبآ قا نون( رك . قا نون) وجود ندارد رئيس حكومت اسلام بموجب اختيارات تامى كه دارد ميتواند هر نوع مقررات ادارى و سازما ني و تقسيمات كشورى و غيركشورى و مقررات استخدامى وضع كند با توجه باينكه اين مقررات براى رئيس حكومت بعدى لازم الاتباع نيست و جنبه ابدي ودائمى نمى توا ند داشته باشد. دراين اصل قوه قا نو نگذارى بسياروسيع رئيس حكومت اسلامى ملاحظه ميشود و ما براى نشان دادنماين معنى درتاليفات خود ازآن تعبير به اصل صلاحيت ادارى رئيس حكومت نموده ايم.


 


اصل طريقيت


رك . طريقيت


 


اصل عدم


( فقه- آئين دادرسى مدنى) در محيط زندگى ما هرموجودى مسبوق به عدم است بنا بر اين اگر دراصل وجود( يا درتاريخ وجودموجودى) چيزى تر ديد د ا شته با شيم بنا را برعدم آن ميگذاريم تا خلاف آن ثابت شود و اين را استصحاب عدم هم مى نا مند مثلاشخصى كه با ديگري قراردادى دارد عليه او دعوى طرح ميكند كه از قرارداد تخلف ورزيده و در نتيجه بمن خسارت واردكرده است اثبات عدم اجراء قرارداد بعهده مدعى نيست زيرا اجراء قرارداد، مسبوق بعدم است و اصل عدم اجراء قرارداد جارى است وادعاء مدعى مستظهر باين اصل است، برعهده مدعىعليه است كه ثا بت كند قرارداد را اجراء نموده است 0 بعضي آنرا قاعده عدم نا ميده ا ند.  (رك. استصحاب تاخر حادث )


 


اصل عدم تاثيرقا نون در خارج كشور


رك 0 قلمرو قا نون درمكان


 


اص عدم تبرع


(مد نى- فقه )هركس ما لى بديگري ميدهد ظاهر در عدم تبرع است و حق استرداد رادارد( ماده 265 ق- م) زيراغالبأ به عنوان احسان و مجانى كسى بديگرى چيزى نميدهد همين غلبه منشاء اماره مذكور است.


 


اصل عدم تخصيص


(فقه) تخصيص يعنى از شمول قانون عام كاستن، وآنر ا به قسمتى ازمصاديق عام، محدود كردن. گاه نتيجه تفسيريك قا نون، تخصيص آن است يعنى مفسرآنرا طوري و تفسير ميكند كه قانون از عموم ساقط ميشود و حال اينكه در همان مورد تفسيرديگرميسر است كه موجب تخصيص قانوني كه تفسير شده است نميباشد در اينصورت اگرترديد حاعل شودكه كدام تفسير ترجيح دارد بايد تفسير اخيررا ترجيح دادزيرا تخصيص، دليل قاطع لازم دارد. از اين معني به اصل عدم تخصيص تعبير شده است 0 مثلا بنا بماد: 1306 ق- م عقدى كه موضوع آن بيش از پانصد ريال باشد قابل اثبات بشهادت نيست. از طرف ديگرتبصره يك قانون مالك و مستاجر 1339 فرض وجودعقد اجاره اى را مييكندكه بدون سند عادى و رسمى و بصرف تراضي واقع شده است، وپاره اى را نظر اين است كه اين اجاره جز بشهادت قا بل اثبات نيست هرچندكه مال الاجاره بيش از پانصد ريال باشد درنتيجه تبصره مزبور بطور ضمني مخصص ماده 1306 ق- م است. و حال اينكه راه منحصر اثبات وجود عقد اجاره مزبور شهادت نيست بلكه اقرار و قرائن قضائى هم ميتواند آنرا اثبات كند و باين ترتيب دليل قاطعى برتخصيص ماده1306 ق – م نيست.


 


اصل عدم حادث


مرادف اصل عدم است( رك. اصل عدم)


 


اصل عدم عطف قانون بگذشته


قلمرويك قانون از نظر زمان محدود است به تاريخ انتشار و نسخ، و نفوذى نسبت بازمنه ماقبل انتشار ندارد مگر اينكه بطور استثناء آنهم باتصريح قانون صورت گيرد اين معنى را اصل عدم عطف قانون بگذشته گويند.


 


اصل عدم نسخ


رك . نسخ


 


اصل عدم ولايت افراد بريكديگر


(فقه) بموجب اين اصل، هيچ كس بر ديگرى تسلطى ندارد مگر در حدودىكه قانون معين ميكند. روهمين اصل مقررات مر بوط بولايت برمحجورين در صورت شك دروسعت و ضيق مدلول آنها تفسير مضيق ميشود و روى همين اصل هرگاه در فوريت و عدم فوريت يك خيار ترديد شود اصل اين است كه فورى باشد 0


 


 اصل علنى بودن محاكم


بموجب اين اصل در موقع محاكمه (دردادگاه)بايدجلسه دادگاه علني با شد و ورود وخروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و ازآن ممانعت بعمل نيايد و ورود موكول باذن دادرس نباشد. (مادهء136 آئين دادرسى مدنى و غيره) * تكليف علنى بودن دادگاه درفقه اسلام ليست ولى اخلاقأ بطوراكيد توصيه شده است كه جلسات دادگاه علنى باشدوحاجب و دربان نباشد و دا نشمندان براي مشاوره دعوت شوند 0


 


اصل عملى


آ نچه را كه درحقوق اروپا ئى فرض قا نو نى Fiction ناميده اند فقهاء اصل عملى مينامند. رك. اصل


 


اصل غير امرى بودن قانون


( مدني- آئين دادرسي مدنى وكيفري - حقوق ادارى) هرگاه در آمره بودن و غيرآمره بودن قا نون ترديد حاصل شود


مجرى آن قانون بايد آنرا قانون غير امرى تلقى كند تا خلاف آن اثبات شود 0 (رك 0 قانون امرى )


 


اصل فريضه


( فقه- قانون مدني) هرگاه چند فرض ازفروض ششگا نه ارث (ماده 895 قانون مدني) جمع شو ند (يعنى درخصوص واقعه فوت شخص معين با لحاظ ورثه اى كه ازاو باقى مانده اند) عدد مخرج مشترك كسور فروض ارث را اصل فريضه گويند مانند اينكه ورث پدر و مادر و دودختر باشند كه بهريك از پدر و مادر سدس وبه دود ختر دوسوم تركه مى رسدكه مخرج مشترك، عدد شش است و عدد شش رااصل فريضه گويند. اصل فريضه گاهى مساوى فروض است و گاهى كمتروگاهي بيشتركه بالنتيجه مساله عول و تعصيب را بوجود مى آورد ( رك. عول و تعصيب)


 


اصل قانونى بودن جرم


(حقوق جزا)يعنى جرم بودن يك عمل بسته باين است كه قانون آن عمل را جرم بشناسد (مادهء دوم قا نون مجازات عمومى )


 


اصل قانونى بولق مجازات


( حقوق جزا )مجازاتها را قانون بايد پيش بينى كند وهيچ هجرم را نميتوان به مجازاتي كه در قانون پيش بينى نشده است محكوم نمود.


 


اصل لاضرر


رك . لاضرر


 


اصل لزوم


( مدني- فقه) چون غالب عقوديكه بين افراد يك جامعه واقع ميشود عقود لازم هستند (نه عقود جائز) و مدار زندگى بر عقو دلازم ا ست بنابراين ازاين غلبه اتخاذ اصل كرده اند وگفته اند: هرعقدى نسبت بمتعاقدين و قائم مقام آنان لازم الاتباع است( يعنى قابل فسخ و انحلال نيست) مگر درخصوص مواردى كه قا نون تصريح كرده باشد( ماده 219 قانون مدني) و مقصود از عبارت (اصا لة اللزوم درعقود) هم همين معنى است.


 


اصل مثبت


(فقه) اصل عملى (رك. اصل عملي) فقط درحدود مدلول خود حجت است نه نسبت به لوازم عادى و عقلى خود مثال: پدري در تاريخ اول اسفند فوت مى كند و پسر او درتاريخ سي ام بهمن ناپديد شده ودر روز سوم اسفند جسد بيجانش پيدا ميشود اين فرزند از پدرارث نمى برد مگر اينكه استصحاب حيات پسر( كه يك اصل عملى است) تا روز سوم اسفند دو مطلب ذيل را تاييد كند:


الف- ادامه حيات پسر تا روز سوم اسفند. البته اين نتيجه مستقيم جريان استصحاب است.


ب- تاخر فوت پسر ازفوت پدر (كه  نتيجه آن ارث بر دن پسر ا زپدراست) صفت تاخر از لو ازم عقلى جريان اين استصحاب است و اصل استصحاب نميتواند اين صفت را اثبات كند. دانشمندان اخير عقيده دارندكه اصل عملى نميتوا ند مثبت لوازم عقلي باشديعنى اصل مثبت حجت نيست. بهمين جهت عقيده دارندكه در مثال بالا پسر از پدر ارث نمى برد.


 * از پاره اى از مواد قانو ني حقوق فعلى ايران( ما نند ماده 873 و ماده 17 10 ق- م) معلوم ميشودكه اصل مثبت حجت است. اظهار اين نظركه اصل مثبت حجت نيست از عصرآقا باقربهبهاني فقيه معروف پديد آمده است و فقهاء در آن اختلاف نظر دارند 0


 


اصل محدود بودن عقود


(فقه) اكثريت قريب باتفاق فقهاء ايجاب و قبول لفظى را شرط تحقق عقدميدانند و با توجه باين معنى مى گويند عقودمحدود بعقودموجود درزمان شارع است وقوا نين شرعي كه شرض عقود شده اند عقود معين در زمان شارع را منظور نموده ماند. در مقابل عقد باين معني معاوضه را قرار ميدهندكه عبارت است از توافقهائى كه بحسب عرف وعادت منشاء اثر است و ايجاب و قبول لفظى شرط تحقق آنها نيست ومى گويند معاوضات محدود بتعداد معين نيستند.


 


اصل محلى بوون تنظيم اسناد


(بين الملل خصوصي )سندى كه تنظيم ميشود از حيث تشريفات معاملات تابع قوانين محل تنظيم سنداست وربطى بتا بعيت هيچيك از طرفين معامله ندارد( ماده 969 قا نون مدني)


 


اصل محلى بودن قانون


( بين الملل خصوصي) نسبت به بيگانه مقيم كثمور خارجه على الاصول مقر رات كشور خارجه مورد اقامت او بكار ميرود ( يعني قانون محلى) و اجراء قانون كشور متبوع اودرحق وى جنبه استثنائى دارد (ماده پنجم قانون مدني)


 


اصل مساوات


رك 0 مسا و ات


 


اصل مصو نيت پارلما نى Immunite parlementaire


امتيازى است براى نماينده مجلسين از حيث حفط آزادى او در ا نجام وظيفه كه بصورت حمايت او از تعقيب در دعاوى طرح شده عليه او درمى آيد.


 


اصل موضوعى


رك 0 اصل حكمى


 


اصل نسبى بودن امارات قانونى


(آئين دادرسى مدني )در هر اماره اى كه نسبي يامطلق بو دن آن محل تر ديد باشد با يد آنرا امارهء نسبى تلقى نمود تا اخلاف آن اثبات شود.


 


اصل نكاح و طدق


( دادرسى مدني) يعنى اختلاف در وجود و عدم علقه زوجيت بنابر اين اگر نكاح مسلم باشدو طلاق رجعى هم واقع شود و لى در اينكه رجوع زوج با شرائط قا نو نى صورت گرفته است يا نه بين طرفين اختلاف افتد اين اختلاف مآلا مربوط بوجود وعدم را بطه وعلقه زوجيت است و دعوى راجع به اصل نكاح خواهد بود 0 اما اختلاف در اينكه نكاح دائم بوده يا منقطع اختلاف در اصل نكاح نيست.


 


اصول


( فقه) الف- بمعنى قواعد كليه اعتقادى (ايده ئولژيك) اسلام است . ما بقى مقررات قانونى و اخلاقى را فروع مى گفتند ب- علم اصول فقه كه از قواعد كليه راجع بطرز استنباط و اجتهاد در مسائل قانونى بحث مى كند 0


ج- جمع اصل، بمعنى رساله اى كه در آن احاديث روايت شده ازيكى ازامامان شيعه مدون شده است . ودرهمين اصطلاح گفته شده است اصول اربعماة)اصول چهارصدگا نه) وآنها چهارصد رسا له بود كه اصحاب امامان شيعه) ع (از روايات آنان مدون ساخته بودند و كتاب كافى كليني دانشمند بزرگ ايرانى از مجموع آن كتا بها) اكثر آن كتابها) فراهم گرديده است0


د- در مدني و فقه درباب ارث پدر و مادر و جد و جده( هرقدر كه بالا رود ) يا قرابت عمودى صعودى را گويند. در مقابل فروع( يافصول) كه اولاد و اولاد اولاد (هرقدر كه پائين رود) را گويند كه قرابت عمودى نزولى است و در برابر حواشى كه برادر و خواهر و اولاد آنها و عمو و عمه و دائى وخاله و اولاد آنها را گويند كه اسم ديگر آن قرابت اطراف است.


 


اصول اربعماة


رك 0 اصول


 


اصول تعليقى تعبدى


( فقه)اين اصول دوگروهند: الف- اصول عمليه( رك 0 اصول عمليه )


ب- اصول تعبدى ناظر بواقع مانند شهادت و اقرار و اصالة الصحة 0 مجموع اين دو قسم را اصول فقاهى هم ناميده اند و علت اينكه بآنها تعليقى گفته اند اين است كه حجيت آنها معلق برفقدان دليل اجتهادى است. (رك . دليل اجتهادى)


 


اصول عقلى


( فقه)اصو لى ر ا گويندكه د اراي مشخصات ذيل باشد:


الف- در قلمرو شك باشد نه ظن ويقين.


ب- ضا بطه اى راقا نون براي شك مذكور معين كرده باشد. اين ضابطه را اصل عقلى و اصل عملى نامند در فقه اصول عقليه عبارتند ازاصل برائت- اصل استصحاب- اصل تخيير- اصل اشتغال. دواصل نخست درماده ـ 356- 357 آئين دادرسى آورده شده است.


 


اصول عمليه


( فقه )اصولى كه خط مشى و شيوه عمل كسى را كه دچار ترديد شد. معين كند يعني بر ا ئت- استصحاب- تخيير- اشتغال. رك 0 اصول عقلى


 


اصول فقاهى


( فقه)شامل اصول تعبدى ناظر بواقع (مانند استصحاب از نظرعده اى) واصول عمليه كه هيچ بواقع نظرى ندارند( مانند اصل تخيير) مى با شند. بعضي اصول فقا هى ر ا مترادف با اصول عمليه مى دانند.


 


اصول فقه


( فقه) علمى است كه قو اعد وا بزاراستنباط را مورد بحث قرار ميدهد اين علم نخست در دامن علم كلام پرورش يافت و سپس از آن جدا شد و چون جنبهء تجريد( و دور بودن ازجزئيات عمل قضاء) آن ما نند اكثر علوم قديم و شايد هم براثر حشرو نشر با فلسفه يو نان فراوان است امروزه بصورت غير مفيدى درآمده ا ست 0 درعصر ما از ابزار استنباط در رشته اى بنام (مقدمه عمومى علم حقوق) بشيوه اى كه منطبق بر عمل و واقعيات زندگى قضائي است بحث ميشود كه هم دشوارتر است و هم آموز نده ترمعذلك بعنو ان مطا لعه تاريخ حقوق ميتوان در علم اصول سيرى كرد.


 


اصول لفظى


(فقه)قواعد مستفاد ازاستقراء محاورات اقوام و ملل كه در فن اجتهاد و استنباط (تفسير قا نون)بكارآيد. درمقا بل اصول عقلى بكار مى رود (رك. اصول عقلى ) يكى از اصول لفظى اصالة الحقيقه است. ( رك . حقيقت)


 


اصول محاكمات


بمعنى آئين دادرسي است. رك. آئين دادرسى.


 


اصول محاكمات جزا


مر ادف آئين دادرسي كيفرى است( رك. آئين دادرسى كيفرى) ماده يك قا نون آئين دادرسي كيفرى .


 


اصول محاكمات حقوقى


مر ادف آئين دادرسى مدني است 0 (رك 0 آئين دادرسى مدنى)


 


اصول محاكمات قديم


قانون اصول محاكمات حقوقى مصوب 19 ذيقعده 1329 قمرى راگويند كه فعلا مبحث اجراء احكام آن با اصلاحات مكرر كه در آن شده مورد عمل است و مابقى منسوخ است.


 


اصيل


(مدنى- فقه )الف- طرف عاقد فضولى ( در عقد فضولى (را اصيل گويند) ماده 252 ق- م ) اين اصطلاح در مقابل عاقد فضولى و فضولى استعمال ميشود.


ب- موكل را نسبت بوكيل اصيل گويند.


 


اضافه حقوق


(حقوق ادارى) درنتيجه سو ا بق خدمت و بدون تغيير شغل ومقام (بر خلاف ترفيع) حقوق بيشترى كه به مستخدم دولت داده ميشود اضافه حقوق ناميده ميشود.


 


ا ضرار


رك 0 ضرر


 


 


اضطرار


( فقه- مدني) حا لتى است كه درآن تهديد وجود ندارد ولى اوضاع و احوال بر اى انجام يك عمل طورى است كه انسان باوجود عدم رضايت و تمايل به آن كار، بسا بقه آن اوضاع و احوال آن كار را عليرغم ميل باطنى خود ولى ازروى قصد و رضاى خاصى (كه آنرا درحقوق مدني رضاى معاملى مى نامند )آن معامله يا آن كار را انجام ميدهد و اين مقدار ازرضا حداقل رضائى است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است. رضاى كامل را در فقه(طيب نفس) گويند (ماده 206 قا نون مدني) اضطرارما نع صحت معامله نميشود. در فقه، اضطر ار موجب زوال منع قا نونى است يعنى منعى كه بمنظور رعايت مصالح خاصي مقرر شده در صورتيكه مصلحت  مربوط بمورداضطرار اقوى باشد.


 


اطاق Chambre


در لغت قسمتى از خانه كه داراى چند آشيانه است هرآشيا نه را اطاق گويند. و بمعنى ساحت خانه و مكان وسيع كه دسته زيادى در آن توا نند گرد آيند (غرفه) در اصطلاح بمعاني ذيل اطلاق شده است:


الف- مكان وسيع كه در آن هيات هاى منظمي تشكيل جلسه دهند( مانند اطاق هيات عمومى ديوان تميز)


ب- اعضاء هيات مذكور را هم اطاق گويند. در اصطلاحات ذيل بكاررفته است.


 


اطاقي بازرگا نى


يا اطاق تجارت Chambre de Commrce شخصيت حقوقى مركب از تجار سرشناس و صاحبان صنايع كه ا طلا عات دقيق تجا ري وصنعتى را گر دآورده و ازمرا جع رسمى فيصله امورتجا ري وصنعتى و ارشاد واظهارنظردراين مورد شنا خته ميشود.


 


اطاق تجارت


مرادف اطاق بازرگا نى است 0 ( رك. اطاق بازرگا ني)


 


اطاق صنايع و معادن


اطاقى است كه براى كمك بتوسعه و پيشر فت امورصنايع وتشويق بهره بر دارى از معادن . و بهبود محصولات صنعتى و معدني داخلى و ترويج و شناساندن آنها در كشور و خارج و هم آهنگ كردن نظرات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان بايكديگر وتنظيم وتسهيل ارتباط بين صاحبان صنايع ومعا دن تاسيس شده و داراى شخصيت حقوقى و استقلال ما لى است ما ده 1-11 تصويب نامه 42270 مورخ 26- 9- 41 هيات وزير ان.


 


اطباى عدليه


اصطلاح قديمي پزشك قا نو نى است (ماده 82 آئين دادرسي كيفرى) رك. پزشك قا نو ني .


 


 ا طراد


(بروزن ا بتياع) دراصول فقه عبارت است از قا بليت استعمال لفظ معين درچند نوع از معاني نزديك بهم (كه اندك تفاوت باهم دارند) بدون استمداد از قرينه دراينصورت فهميده ميشودكه آن لغت در تمام آن معانى حقيقت است نه مجاز.


 


 اطراف ضمان


( مدنى- فقه)در عقد ضمان، ضامن و مضمون له و مضمون عنه را گويند.


 


اطفال


(فقه) جمع طفل و مرادف صغير است. درمقابل طفل، بالغ استعمال ميشود. در اصطلاحات ذيل بكاررفته است:


 


اطفال طبيعى يا Enfants naturels


اطفال حاصل ا ز زنا راگويند( رك. ز نا) مر ا دف اولاد زنا است.


 


اطفال نامشروع


مرادف اطفال طبيعى است.


 


اطلاع  نامه


پاره اى از اخطاريه ها كه مدلول آن عبارت است از اعلان رسمى امرمخصوص مانند اطلاعنامه مذكور در ماده 663 اصول محاكمات قديم .


 


اطمينان عادى


( فقه) اطمينانى كه در عرف وعادت قابل ترتيب اثر است ولوآنكه احتمال خلاف آن منتفى نباشد. سواى اطمينان عادى


( شك و ظن) را در اصطلاح شك مينامند ( ماده 1315 ق - م) در محاورات و زندگى روزمره مردم به اطمينان عادى بيشتر قناعت مى كنند و اسم آنرا اطلاع و علم (بمعنى دانستن) ميگذارند وله اهل دا نش وعلم ميكوشند تا در مسائلى كه نزد آنان مطرح ميشود از اين حد فراتر رفته وآنچنان يقين به مساله مورد نظرخود پيداكنندكه احتمال خلاف، ازنظرآنان منتفى باشد اين وضع در تحقيقات علمى و نيزدر فصل خصومت و امور قضائى و انتظامى وتعقيب متهمان هميشه بايد مورد توجه قرار گيرد 0 حافظ گويد:


نه حافظ را حضور درس قرآن


نه دانشمند را علم اليقينى


 


 ا ظها ر نامه


نوشته اى است كه مطابق مقررات قانو ني تنظيم ميشود ووسيله قا نوني بيان مطالب است و اظهاريه هم گفته ميشود( ماده 709 آئين دادرسي مدنى)


 


اظهار نا مه ثبتي:


ورقه اى است چاپى و رسمي كه توسط مامور دولتي مخصوص( بنام مامورتوزيع اظهارنامه) پس از تنظيم صورت مجلسي شامل حدود و نوع ملك و مشخصات آن و مالك و امضاء كدخدا و ريش سفيدان محل، بين متصرفان بعنوان مالكيت (ما لكان) توزيع ميشود مندرجات آن بايد با صورت مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملك هم بايد در اظهارنامه درج شوده اظهار نامهء مذكور به ما لك ودرغياب او بمستاجرياكدخداى محل داده ميشود و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد اخذ ميشود( ماده 5- 6 آئين نامه قانون ثبت و ماده 22 آئين نامه قانون ثبت ).


 


 اظهاريه


مر ادف اظهار نامه است ماده 977 قا نون مد ني( رك. اظهار نامه)


 


اظهر


( فقه)دو عبارت كه مقصودگوينده آنها صريح و قاطع نباشد ولى ظهوريكى از ديگرى بيشتر با شدآ نكه ظهورش بيشتر ا ست ا ظهر وآ نكه ظهورش كمتر است ظا هر بمعني اخص. ناميده ميشود. ظاهر بمعنى اعم شامل ظا هر بمعنى ا خص و ا ظهر مى با شد 0 بطور كلى در علومى كه فهم عبارات نقش مهمى بازى كند (مانند علم حقوق كه قضات بمعني عبارات قا تون توجه دائم مبذول ميدار ند) درجات ظهورو خفاء معنى عبارات را از اعلى به ادنى چنين تقسيم كرده ا ند: نص- اظهر- ظاهر- مجمل . اجمال يا عدم صر احت درماده سوم قا نون آئين دادرسى مدني مورد توجه مقنن واقع شده است. شنا سا ئى عنوان هاى( نص- اظهر- ظاهر) اين فائده را داردكه در موقع تعارض قوانين داخلى گاهي علاج منحصر است بترجيح يكى بر ديگرى در اينصورت ا گر نص با اظهر معارض باشد نص مقدم است


و اگر اظهر با ظاهر معارض باشد اظهر مقدم است.


 


اعاده


در لغت بمعنى برگردانيدن و از سر گرفتن است . در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اعاده اعتبار


بازگشت تاجر ورشكسته بموجب حكم دادگاه باعتبار بازرگا ني خود بطريقى كه حق فعاليت بازرگاني داشته باشد (ماده 561-575 قا نون تجارت) اعاده اعتباردرفقه وجود ندارد و مفلس ميتوا ند پس از اداء ديون اقدام بتجارت كند.


 


اعاده حيثيت Rehabilitation


بازگشت به اهليتى كه شخص بعلتى آنرا ازدست داده است شامل اعاده اعتبا رتاجر ورشكسته هم مى شود لكن در اصطلاحات ما براى تاجراعاده اعتبار و براي مجرم اعاده حيثيت را بكار برده اند . اعاده حيثيت از طريق محو مجازات و آثار محكوميت كيفرى محقق ميعشود. اگر اعاده حيثيت بموجب حكم دادگاه باشد آنرا اعاده حيثيت قضائي نامند و اگر بموجب حكم قانون باشد آنرا اعاده حيثيت قا نونى مى نامند( ماده 575 قا نون تجارت)


 


اعاده حيثيت قا نو نى Rehabilitation legal


( دادرسي كيفرى) هرگا ه بجهت گذشتن مدتي كه قا نون معين كرده وعدم محكوميت جديد جزائي بحكم قانون و بدون حكم محكمه حيثيت مجرم اعاده شود و اهليتى راكه از دست داده بدست آورد اين معنى را اعاده حيثيت قانونى نامند. در مقا بل اعاده حيثيت قضائى بكارميرود 0


 


اعاده حيثيت قضائى ehabilitation Judiciaire


هرگاه اهليتى را كه مجرم بعلت محكوميت جز ائي ازدست داده از طريق صدورحكم ديگر بازيا بد اين معنى را اعاده حيثيت قضائى نامند.


 


 


اعاده  دادرسى


( د ادرسي مد ني) عناصر اعا ده دادرسى از اين قر ار است:


الف- درموضوع مورد ترافع حكم قطعى صادرشده باشد، خواه حكم قطعى مذكور حكم پژوهشى باشديا در مرحله نخستين بطور قطعى صادر شده باشد (ماده 591 آئين دادرسي مدني)


ب- بطور استثناء و بجهات خاص قانوني اذن در اعاده و از سرگرفتن رسيدگى داده شده باشد.


ج- رسيدگي ماهوى تجديد و اعاده شود. اعاده دادرسى از طرق فوق العاده شكايت از احكام است( سرفصل ماده 521 آئين دادرسي مد ني)


 


اعاده دادرسى اصلى


(دادرسى مد ني )مختص موردى است كه درخواست كننده اعاده دادرسي مستقلا درخو است اعاده دادرسي كند( ماده598 دادرسى مدني) رك . اعاده دادرسي تبعى و طارى


 


اعاده  دادرسي تبعى


( دادرسي مد نى) هرگاه يكى ازطرفين دعوى نسبت به حكمى تقاضاى اعاده دادرسي كند ديگري ميتواند در مقابل آنشخص تا زمانيكه جريان اعادهء دادرسى پايان نيافته ازهمان حكم نسبت به محكوميت خود درصورت وجود يكى از جهات اعادهء دادرسي تبعآ درخواست اعاده دادرسى كند هرچندكه مدت مقرر براى اعادهء دادرسى نسبت باو منقضى شده باشد و اين را اعاده دادرسى تبعى نامند (ماده 608 دادرسى مدنى)


 


 اعاده  دادرسى طارى


(دادرسى مد نى) مختص موردى است كه در اثناى دادرسى حكم بطور دليل ا براز شود ومحكوم عليهى كه حكم بضرر او ارائه شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسى كند (مادهء598 دادرسي مدنى)


 


اعتبار


الف- صفت شخص مالدار. در همين معنى خريد از روى اعتبار، معامله از جهت ا عتباراستعمال ميشود دراين معاملات بايع بعلت ملائت مشترى بلافاصله از وى مطالبهء ثمن نميكند مانند نسيه هائى كه اشخاص بحسب اعتبار خود از دكانى مي برند.


ب- التزام شخص (مخصوصأ بانكها) مبنى براينكه مبلغى وب دراختيارشخصي كه مورد اعتماد او است بگذارد.


ج- قرض بانكى و درهمين معنى است: وام كشاورزى- وام صنعتى وغيره.


د- در قوا نين محاسبات عمومى مراد از اعتبار وجوهى است كه قبلا براى خرج معينى پيش بينى و بتصويب مقامات قانونى رسيد. بايلد (ماده پنج قانون محاسبات عمومى مصوب 10-12-1312)


 


اعتبار اضافى


رك. اعتبار فوق العاده


 


اعتبار امر مختوم


( دادرسي مدنى) ارزش قضائى دعوئى است كه منتهى بنظر نهائى دادگاه (در هر درجه) شده باشد يعني دادگاه ختم دادرسى را اعلان نموده و نظرقطعى خود را داده باشد (رك. دعوى) ماده155- 189 آئين دادرس مدنى. اعتبارامرمختوم غير از قطعيت رأى است ماده198 (شق چهارم)- 519-512 آئين دادرسى مدنى.


 


اعتبار بودجه اى


نصاب هزينه هائى كه براى هدف معين در بودجه پيش بيني شده است.


 


 اعتبار تعهد شده


(ما لى) مقدارى از اعتبارات كه در ازاء كار و خدمتي كه براى دولت انجام شده و يا در قبال اموالى كه بتصرف دولت درآمده و خلاصه درمقا بل دينى كه بر اى دولت ايجاد شده قر ارگرفته باشد (تبصره ماده37 قانون محاسبات عمومى مصوب 1312)


 


 اعتبار جديد


(مالى) در موارد ذيل اعتبار جديد (نسبت به اعتبار هزينه هاى سال كشوركه در بودجه سال پيش بيني شده است) تأمين ميشود:


الف- هركاه اعتبارپيش بينى شده تكافوى خرج پيش بيني شده را نكند.


ب- هرگاه در سال خرج فوق العاده. پيش آيد. در هردوصورت دولت لايحه مخحوص براى تحصيل اعتبار جديد به پارلمان خواهد داد (ماده هشت قانون محاسبات عمومى 1312)


 


 


اعتبار غيرمستمر


(مالى) اعتبار انجام عملى است از قبيل خريد كارخانه يا بناى عمارت و ساختمان وكشتى. اعتبارات غير مستمر براى يك سال يا بيشتر قابل پيش بينى است ورقم خرج آن ممكن است بالسويه ياهرترتيبى كه از نظر احتياج لازم باشددر بودجه هاى سنوات مربوطه بدون اينكه تصويب آن در هر مرتبه لازم گردد پيش بينى شود.


(ماده21 قا نون محاسبات عمومى 1312)


 


اعتبار فوق ا لعاده


(ما لى) اعتبار جديد (رك. اعتبارجديد) هرگاه براى احتياج جديد باشد آنرا اعتبارفوق العاده نامند وا گر براى تكميل


اعتبارات پيش بيني شده در بودجه باشد آنرا اعتباراضافى نامند (ماده نهم قا نون محاسبات عمومى 1312)


 


 اعتبار قضيه محكوم بها


مرادف اعتبار امر مختوم است (رك. اعتبار امر مختوم)


 


ا عتبار گردان


مرادف تنخواه گردان است (ماده سوم آئين نامه رسيگي به حساب ها شماره 2/ 3476 مو رخ 22- 1- 26) رك. تنخواه گردان.


 


اعتبار متحرك


مر ادف تنخواه گردان است (رك. تنخواه گردان)


 


اعتبار مستمر


(مالى) اعتبارى كه براى مخارج مستمر (براى جريان امور ادارات و مؤسسات دولتى) درظرف يك سال مالي لازم است از قبيل حقوق پر سنلى، لوازم التحرير، سوخت و روشنائى و مانند اينها. رك. ا عتبار غيرمستمر


 


اعتبار موهوم


(جز ا) اعتبار و ا خنيارى كه شخص ندارد ولى از طريق مانورها و ظاهر سازيها طرف را معتقد بوجود اعتبار يا اختيارى (از حيث مالى يا غيرمالى مانند نفوذ و موقعيت اجتماعى موهوم) بر اى خودكند (ماده 238 قا نون جز ا)


 


 اعتبار نا مه


الف- در اصطلاح بانكى نوشته اى را گويندكه بانك بيكى از مشتريان خود مي دهد تا اعتبار او را در نزد يكي از كارگزاران يا نمايندگان خويش معين كند Accreditif


ب- نوشت اى است كه از طرف بانكى بشخص داده هى شود و اعتبار آن شخص را معين مي كند واو بهر بانكي كه طرف حساب بانك اول است ميتواند مراجعه كرده و برابر آن مبلغ دريافت دارد و مبلغ دريافت شده در ظهرآن ورقه نوشته ميشود Lettre de credit


ج- بنگريد، استوار نامه.


 


ا عتراض


در لغت بمعني منع و جلوكسى يا چيزى را گرفتن است. فر هنگستان لغت واخواهي را بجاى آن نهاده است در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اعتراض اصلى


(دادرسى مدنى) نوعى از اعتراض ثالث است (رك. اعتراض ثا لث) كه معترض ارتجالا اعتراض مى كند يعني بين او و شخص معترض عليه قبل از اين اعتراض، دعوائي طرح نشده باشد( ماده 584 دادرسى مدني) در مقابل اعتراض طارى استعمال ميشود (رك 0 اعتر اض طارى)


 


اعتراض امتناع از قبول يا نكول


اعتراضى است كه بر اثر خوددارى از نوشتن قبول ونكول از طرف تاديه كننده برات هنگام رؤيت برات و سفته بعمل


مى آيد (ماده 293-309 قا نون تجارت)


 


اعتراض به اصل


رك. اعتراض به ثبت


 


اعتراض به ثبت


يعني اعتراضى كه ذينفع بضررمتقاضي ثبت ملك يا ساير امور قابل ثبت، مى كند و شامل امور ذيل است :


الف- اعتراض به اصل- اين اصطلاح را در ادارات ثبت اختصاص به اعتراضي داده ا ندكه معترض، مورد تقاضاى ثبت ديگرى را عينا ملك خود مى داند


ب- اعتر اض به حدود وحقوق- هرگاه معترض در مورد تقاضا كمأ (ما نند اينكه به حدود ملك مجاور در تقاضانامه ثبت تجاوز شده باشد( ياكيفآ )ما نند تجاوز بحق ارتفاق يا حق وثيقه معترض ازطرف متقاضي ثبت) خود را ذينفع بداند اعتراض اوعنوان ا عتر اض بحدود وحقوق را دارد.


 


اعتراض به ثبت اختراع


هرگاه كسى تقاضاى ثبت اختر اعى راكند كه ديگرى آنرا عينأ اختراع خوددا ند يا آنقدر باختراع او شبيه باشدكه جديد بودن اختراع لاحق محرز نباشد ميتواند به تقاضاى ثبت ا ختراع وى اعتر اض كنده (ماده 16-36 قانون ثبت علائم )


 


اعتراض به ثبت علامت


هرگاه كسى تقاضاى ثبت علامت بازرگا ني معينى را بكند و ديگرى آنرا عين علامت ثبت شده خود. داند يا آنرا شبيه علامت خود تشخيص دهد بطوريكه شباهت مذكور مصرف كنندگان عادى اجناس وى را به اشتباه اندازد ميتواند به ثبت علامت او اعتراض كند( ماده 16 قا نون ثبت علائم)


 


اعتراض به حدود و حقوقي


رك . اعتراض به ثبت


 


اعتراض يه حكم غيابى


شكايت از حكم غيابى را اعتراض به حكم غيابى گويند (ما ده 174 آئبن دا درسي مدني)


 


اعتراض به راى داور


( دادرسي مدني) شكايتى كه مدعى از دادگاه بموجب آن تقاضاى صدورحكم به بطلان راى داور را مى كند (ماده 666 دادرسى مدني)


 


اعتراض ثا لث


نوعى شكايت و دعوى است كه:


اولا- از طرق فوق العاده شكايت ازاحكام و قرارها است . (ماده 521 آئين دادرسي مدنى)


ثانيآ- شاكى بايد از كساني باشد كه شخصايا توسط نماينده درمرحله داررسي كه منتهى به رأي شده است بعنوان اصحاب دعوى دخا لت نداشته باشد) ماده 582 دارسي مدني (دخالت بعنوان وكالت از اصحاب دعوي كا فى است.


ثالثأ- قائم مقام اصحاب دعوى نمي توانند اعتراض ثا لث كنند.


را بعا- رأى مورد اعتراض بايد مخل به حق شاكى باشد وفعليت اخلال شرط


 


اعتراض ثالث اجرائى


هرگاه درحين اجراء يك اجرائيه دادگاه يا اجرائيهء ثبتى و ما نند آنهامالى بعنوان مال متعهد يا محكوم عليه يا مديون توقيف شود و شخص ثا لثى آنرا مال خوديامتعلق حق خود دانسته و بعمل اجراءمعترض باشد اين اعتراض را اعتراض ثالث اجرائى مى نامند و اختصاص باموال غير منقول يا اجراء حكم ندارد بلكه شامل اموال منقول و اجراء قرارهم مى باشد. (ما ده 729- 730 قا نون اصول محا كمات قديم و ملاك آن)


 


اعتراض شض ثا لث


مرادف اعتراض ثالث است. ( رك. اعتر اض ثا لث)


 


اعتراض طارى


( دادرسى مدني )نوعي از اعتراض ثالث است( رك . اعتراض ثالث )كه يكى از طرفين دعوى بحكم يا قرارى كه سابقأ دريك دادگاه صادر شده و در اثناى دا درسى، طرف ديگر بر اى ا ثبات دعوى خود بآن استناد كرده اعتراض كند. ( ماده 584 دادرسى مدنى )


 


اعتراض عدم تاديه


اعتراضي است كه بر ا ثر امتناع ازپرداخت وجه در سررسيد برات وسفته بعمل آيد.  (ماده 293- 309 قا نون تجارت)


 


اعتراض نكول


اعتراضي است كه براثر نوشتن نكول از طرف تاديه كننده بر ات و سفته در هنگام رؤيت بعمل مى آيد. (ماده 293- 309 قا نون تجارت)


 


ا عتراضنا مه


اظهار نامه متضمن واخواست در مورد برات و سفته را گويند. ( ما ده 293- 59 3 قا تون تجارت)


 


اعتماد الدوله


رك. وزير اعظم


 


اعراض  


(مدني- فقه) چشم پوشيدن مالك است ازمال خود. اعراض از ايقاعات است وما لك ازسلطه خود نسبت بمال خويش چشم مى پوشد و بموجب اين عمل  آن مال جزء مباحات ميشود وقابل تملك ازطريق حيازت است . اراضي بائركه ما لك آنها از كشت وكار در آنها و عمران( بهر طريق) آنها چشم بپوشد( براى مدت نامعين )بصرف اين عمل ازملكيت خارج نميشود بلكه بايد علاوه براين، ازملكيت آنها هم چشم بپوشد فقط در اين صورت باينگونه زمين ها بائر بلاما لك گفته ميشود و در واقع بائر دوقسم است بائر بامالك و بائربلامالك . بائر غير از موات است زيرا بائر سابقه ملكيت دارد و موات بايد سابقه ملكيت معلوم نداشته باشد.


 


اعسار


(دادرسي مد نى )صفت غير با زرگا نى كه بواسطه عدم كفايت دارائي با دسترسى نداشته بمال خود قدرت پردا خت هزينه دادرسى يا ديون خود را نداشته باشد (ماده يك قانون اعسار 1313/9/20) رك. معسر اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس (بمعنى فقهي هم هست وبهمين جهت منسوخ شدن پديده افلاس موجب نسغ ماده 380 قا نون مدنى نميشوديعنى مدلول ماده 380 در مورد معسركنونى هم جارى است و نظر مغاير اين نظر درست نيست.


 


اعسار نسبت بضرر و زيان مدعي خصوصى


هرگاه كسي ضمن تعقيب جزائي بپردا خت مالى( غرامت يا ضرر و زيان شاكى خصوصي )محكوم شود و باگذشتن ده روز از تاريخ مطا لبه نپردازد اگر ما لى معرفى نكند ويا دسترسى باموال او نباشد بدر خواست دادستان (در مورد محكوم به دولت) و مدعى خصوصي (در مورد ضرر و زيان) در ازاء هر پنجاه ريال يكروز توقيف ميشود...( ماده يك از مواد الحاقى بقانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1-5-37) چون غر امت يا ضرر وزيان مذكور بدل قا نوني( يعنى حبس) دارد صدورحكم اعسارهم متقاضى اعسار را از توقيف مز بور مصون نميكند بنا بر اين دعوى اعسارمذكورمحكوم به رد است زيرا دعوى لغو است.


 


 اعلام


در لغت بمعنى آگاه كردن است. در اصطلاح بمعانى ذيل بكاررفته است: الف- اعلام راى كه در قبال ا بلاغ رأى دادگاه استعمال ميشود و آن چنان است كه متن رأى بسمع محكوم عليه دردادگاه رسا نده شو د.


ب- در علم درايه نوعى از طرق تحمل حديث است (كه شخص بوسيله آن طرق صلاحيت نقل حديث را پيدا مى كند) به اين صورت كه استاد (شيخ) به طالب نقل حديث مى گويد مندرجات اين كتاب معين يا اين روايت( يا روايات )را از فلان استاد (شيخ) روايت مى كنديا از او شنيده است بدون اينكه بطا لب مذكور بگويد تو آنها را از من روايت كن يا اذن در روايت آنها بتو دادم.


 


اعلامنامه


(حقوق بين الملل عمومى) نوشته اى كه بموجب آن دويا چند دولت در موضوع معينى روش مشترك خود را بطور رسمى بدول اعلام مى كنند.هرگاه در حقوق داخلى يك اداره بخواهد مطلبى را از طريق رسمى و كتبا باشخاص اطلاع دهد آن نوشته را اطلاعنامه و اظهارنامه مى گويند( ما ده 663 قا نون اصول محا كمات قديم)


 


اعلان


در لغت بمعنى آشكارا ساختن است، در اصطلاح بمعنى اظهارچيزى از طريق نشر در كتب و جرائد و راديو و امثال آنها را گويند. رك. آگهى


 


اعلان نوبتى


مر ادف آگهى نوبتى است (رك . آگهى نوبتى)


 


اعمال


جمع مل بمعنى كار است . دراصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اعمال ادارى دادگاه  Astes d, administration Judiciaire


تصميم دادگاه كه داراى خصوصيات ذيل


الف- متضمن بيان حقى نباشد .


ب- متضمن امريا نهى باشد خواه براى بكار بردن ا ختيارى ازا ختيارات دادگاه باشديا براى تصمين اجراء حقى از حقوق مسلم يكى از اصحاب دعوى مانند تعيين وقت رسيدگى فوري در روزتعطيل ( ماده 775 دادرسى مد ني )وما نند تعيين مدت و مبلغ مذكور در ماده 729 دادرسى مدني  براى اجبار بانجام تعهد. دادگاه صادركننده حق دارد بعداز صدورتصميم ادارى از آن عدول كنديا تغيير دهد و اعتبار قضيه محكوم بها شامل آن نميشود. گاهى از آن تعبير به تصميمات ادارى دادگاه و احكام ادارى دادگاه واوامر ادارى دادگاه ميشود .


 


اعمال تصدي


رك. عمل تصدى


 


اعمال حاكميت


رك . عمل حاكميت


 


اعمال حقوقى


جمع عمل حقوقى است( رك 0 عمل حقوقى)


 


اعمال شاقه Travaux Forces


(جزا )مجازات جرم جنائى كه متوجه بدن محكوم است و منشا ننگ ورسوائى او مى باشد. اين مجازات در فرانسه


كنونى بصورت انتقال محكوم بمستعمرات ( براى تحمل مجا زات درآن جا )درآمده است( ماده 13 قا نون مجازات عمومى )


 


اعمال قضائى


اين اصطلاح را بعضى از مولفان در ترجمه اصطلاح Acte juridique بكار برده ا ند كه درست بنظر نمى رسد و ترجمه صحيح آن اعمال حقوقى است كه در قانون مدنى ما هم در آن قسمت كه اقتباس ازحقوق خارجى شده كلمه عمل


حقوقى بكار رفته است . (رك. عمل حقوقي) عمل قضائي معنى ديگرى دارد (رك. عمل قضائي)


 


اعمال نفوذ Trafic d,influence


(قا نون جزا)جرمى كه عناصرآن عبارت است از:


الف- عمد


ب- روابط خصوصي با كارمندان دولت يا شهردارى يا ماموران بخدمات عمومى عليهذا توسل مرتكب اين جرم، بوسيله متقلبانه نيست بلكه توسل او، بوسيله اى است وا قعى.


ج- سوء استفاده دارنده اين رابطه خصوصى ازآن رابطه.


د- عملى كه ازكارمند مز بور در نتيجه اعمال نفوذ صادر ميشود برخلاف موازين قانوني باشد.


( قانون مجازات اعمال نفوذ- مصوب 1315) بنا براين انجام دادن تقاضاى مشروع اشخاص درشرائط بالا بدون رعايت نو بتى كه مقرر است جرم اعمال نفوذ محسوب است. اين جرم در تاريخ حقوق ايران مورد توجه قانونگذار بوده و در عصر غازان درحقوق جزاى عرفى جرم شمرده شد و مرتكبان اين جرم در اين عصر غالبأ مغولان بوده اند.


 


اعيان


( مدنى- فقه )جمع كله عين است و عين بمعنى مالى است كه داراى جرم و ابعاد ميباشد خواه وجود خارجى داشته باشد (مانند عقد بيع خانه معين )خواه نداشته باشد مانند چند تن گندم در ذمه( درعقد بيع سلم). در صورت اخير آنرا عين كلى نامند و در صورت اول آنرا عين معين گويند. اعيان در مقابل منافع و حقوق (مانند حق خيار و شفعه واقاله) استعمال ميشود (رك . عين)


 


اعيان مضمونه


(مدني- فقه )اعياني كه انسان باختيار و رضا ويا بحكم الزامى قانون تكليف و تعهد برد آن اعيان به مالك آنها پيدا كند (چنا نكه كسيكه موقع مذاكره خريد مال منقولى آنرا بقصد وارسى برميدارد متعهد است آنرا بمالك ردكند وضمان اوضمان اين ا ست وآن عين مضمون ا ست. غا صب هم ضامن رد عين است و هم چنين است مقبوض بعقد فاسدكه جزء اعيان مضمونه است. (و درصورت تلف يا اتلاف ياتعذر رد عين بايد بدل قانوني آنها را بمالك بدهد. در مورد ضمان اعيان بتراضي بين فقهاء اختلاف است (در اموال ذمى ا ختلاف ندار ند) بعضى آ نر ا صحيح مى دا نند وآنهاكه صحيح دانسته اند بعضى قائل بنقل ذمه اند و برخى قائل بضم ذمه بذمه كه مضمون له بهريك مى تواند رجوع كند.


 


اعيانى


در مقابل عرصه استعمال ميشود وعرصه به زمين مملوك (زمينى كه متعلق به مالكى است) گفته ميشود و اعيا ني، اموال غير منقول موجود درآن زمين راگويند ما نند خا نه- چاه- قنات- درختان- استخر شنا و غيره( ماده 947 قانون مدني ) استعمال كلمه (اعيا ني ها) از اغلاط است. 497- اعيا نى زراعي(اصلاحات ارضى )آنچه از اعيا ني كه زارع بعنوان زارع عرفأ در اراضي زراعتى كه ملك غير بوده ايجاد كرده باشد مانند خانه مسكوني خود وانبار و طويله واشجار( ما ده 31 قا نون اصلاحات ارضي مصوب 19- 10- 40 )


 


اعيا نى غيرمجاز


(اصلاحات ارضي) ا عيا ني كه زارع بدون مجوزقانونى درملك غير بوجودآورده با شد ( ماده 23 قا نون اصلاحات ارضى 19- 10- 40 وتبصره ماده 25 همان قانون)


 


  افتاء


( فقه )اظهار نظر در مسائل شرعى بوسيلهء كسى كه درآنها صاحب نظر است. ( يا ابان اجلس فى مسجد الكوفه وافت ا لناس- حديث ) نظرى را كه شخص مز بور اظهار مي كند فتوى نامند و شخصى فتوى دهنده را مفتى گويند. مفتى در معنى مجتهد بكار مى رود. اصطلاح مستنبط (بكسرباء ) نيز به معنى مجتهد است.


 


افتراء


( جزا )جرمى است كه عناصر آن عبارت است از: الف- اسناد امرى به كسى بر سبيل حكايت . بنابراين اگركسى بقصد انشاء وهتك حرمت بكسى بگويد: اى دزد  مشمول افتراء نيست.


ب- امرى كه اسناد داده ميشود جنايت ياجنحه باشد( ماده 269 قانون جزا )


ج- استاد بايد صريح و نسبت بيك يا چند نفر معين باشد ولى تصريح باسم ضرورت ندارد.


د- قصد اضرار به مجنى عليه بنابراين صرف قصد در اسناد امر مذكور كافى نيست پى شكايت به محاكم مصداق افتراء نيست.


ه- اسناد امور مذكور بيكى از طرق مذكوردر قا نون باشد( ماده 269 قا نون جزا )يعني بوسيله اوراق چاپى يا خطى


يا بوسيله ا نتشار اعلان يا بوسيله نطق در مجامع باشد.


و- اسناد دهنده اگرصحت امور منتسبه را در دادگاه صلاحيتدار اثبات كند از مجازات معاف است بنا براين اثبات آن دردادگاه از عناصر جرم افتراء نيست بلكه ازموجبات معافيت از مجازات است (ما ده 270- 271- قا نون جز ا ) رك. توهين


 


ا فر از


مرادف تقسيم است( رك. تقسيم)


 


 (دعوى) افراز


دعوى شريك ملك مشاع بر شريك ديگر بمنظور تقسيم مال مزبور در صورت عدم تراضي بر تقسيم. دعوى افراز بقرينه تقابل بين (خواسته ما لى )وغير آن درما ده 684 آئين د ا درسى مدنى و شق سوم مماده 71 آئين نامه قا نون وكا لت دعوى ما لى است در دعوى افراز على اى حال مالكيت متقاضيان افراز احراز ميشود


 


افشاء سر


( جزا )جرمى است كه عناصر آن از اين قر ار است:


الف- اخبار ثالث از سركسى بهروسيله كتبى يا شفاهى ومانند آنها.


ب- امرى كه بنا بركتمان آن است بدون جلب موافقت صاحب سر افشاء شود.


ج- مرتكب بايد بمناسبت شغل خود محرم سرشده باشد از قبيل طبيب و قابله و غيره.


و- عمد مرتكب جرم ( ماده 220 قانون جزاى عمومى).


 


افضاء


( فقه )موارد ذيل را گويند:


الف يكى شدن مجراى حيض و بول بر اثر مقاربت.


ب- يكى شدن مجراى حيض و غايط. وحدت مجراى بول وغايط صحيح نيست.


 


افعال


جمع فعل است كه در اصطلاحات دقيق حقوقى در مقابل ترك استعمال ميشود و جمع ترك وفعل را عمل گويند. در اصطلاحات ذيل بكار مى رود:


 


افعال طبيعى (خارجى )


رك . افعال قضائى


 


 


 


 


افعال قضائى


هر عمل دماغى و نفسانى كه قانون براى آن آثارى قائل شده باشد ما نند ايجاد زوجيت و ايجاد ملكيت و اسقاط حق و انتقال حق و مانند اينها. در مقا بل افعال طبيعى (ياخارجى) بكار ميرودما نند خوردن- خوابيدن- نشستن وغيره . رك . افعال ما دى


 


افعال مادى


افعا لى كه تر تيب آثارحقوقى برآ نها ربطى بميزان بستگى آن افعال با انديشه و قصد و ادراكات فاعل آنها ندارد مانند اتلاف كه حتى بدون عمد در قا نون مدنى ايران موجب تكليف بدادن خسارت است وماده يك لايحه مسئوليت مدني 1339 ناسخ ماده 328 قا نون مدني نيست زيرا اظهار تهيه كننده لايحه مذكور (مشعر بر اراده نسخ ماده مذكور از قانون مدني ) كافى در ناسخ بودن نيست بلكه اراده تصويب كنندگان آن لايحه درمجلس معتبر است و بدست آوردن اين اراده و احراز آن ميسر نيست و مصلحت جامعه ايراني هم در نسخ آن نمى باشد.


 


ا قفاس


( فقه- اصول محاكمات) صفت مفلس است (رك. مفلس) در قا نون تجارت بجاى افلاس( نسبت به غير بازرگان) عنوان ورشكستگى بكار رفته است در قا نون مدني هم گاهى عنوان ورشكستگى و افلاس از هم جدا شده است( ماده 1265 ق . م)


 


ا قا رب


خويشاوندان را گويند( رك . اقرباء و قرابت)


 


اقاله


(مدني- فقه) بهم زدن عقد لازم است بتراضى يكديگر. وآنر ا تفاسخ وتقابل نيز مى نامند (ماده 283 ق . م)


 


اقامت


در لغت اقامت دريك مكان بمعنى ماندن مستمر و بلا انقطاع( بدون تعيين مدت) را گويند. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است.


 


اقامت دائم


( بين الملل خصوصي )توقف ممتد بيگانهاى در خاك كشور ديگر بدون قصد مر اجعت بكشور خود و يا رفتن بكشور ثالث.


 


اقامت موقت


(بين الملل خصوصى )هرگاه توقف بيگا نه درخاك كشور ديگر بطور موقت باشدآ نر ا اقامت موقت نامند و در اصطلاح ديگر آ نر ا توقف گويند.


 


اقا متگاه


محلى كه شخص درآن سكونت دارد ومركز مهم امور او نيز در آنجا است. اگر محل سكو نت شخص غير ازمركز مهم امور او باشد مركزامور او اقامتگاه محسوب است (ماده 1052 قانون مدني) مركزمهم امور عبارت است از محلى كه شخص درآنجا از حيث شغل وكسب يا خدمت قلمى يا نظامى ويا علاقه ملكى اقامت دارد. اقامتگاه شخصى حقوقى همانجا است كه اداره شخص حقوقى آ نجا است واگر اداره شخص حقوقى جداى از مركز عمليات شركت باشد نظر بجمع مواد 1002 قا نون مدني و 590- 591 قا نون تجارت و ماده 35 آئين دادرسى مدنى مركز اصلى (يعنى محل اداره شخص حقوقى) اقامتگاه محسوب است.


 


اقامتگاه اجبارى


اقامتگاهى كه بطور استثناء و برخلاف ا صل حا كميت ارا ده در برگزيدن ا قا متگاه،قا نون بشخصى يا أشخاصى معين تحميل كند مانند اقامتگاه زن شوهردار كه تابع اقامتگاه شوهر است (ماده 1005 قا نون مد ني )واقامتگاه ماموران دو لت درمحلى است كه در آنجا ماموريت ثابت دارند (ماده 1007. قا نون مدني) درمقا بل ا قا متگاه اختيارى استعمال ميشود رك . اقامتگاه اختيارى


 


اقامتگاه اختصاصى


مرداف اقامتگاه انتخابي است( رك . اقامتگاه ا نتخا بي )


 


اقامتگاه اختياري


اقامتگاهى كه شخص بر اى مركزمهم امور خود ا ختياركند.


 


اقامتگاه ادارى شركت


مر ادف است با اصطلاح مركز اصلى شركت (رك . مركز اصلى شركت )


 


اقامتگاه انتخابى


اقامتگاهى است كه طرفين معامله يايكى ازآنها درضمن عقدبراى اجر اى تعهدات ناشى ازآن معامله يا ا بلاغ اوراق دعوى و احضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقيقى خود انتخاب كرده باشند (ماده 1010 قا تون مدني)


 


اقامتگاه حقيقى


درمقا بل اقامتگاه انتخابى استعمال ميشود (ماده 1010 قانون مدنى و ماده 99 آئين دادرسي مدني ) رك. اقامتگاه


انتخابى


 


ا قامتگاه قر اردادى


مرادف اقامتگاه انتخابي است( رك. اقامتگاه انتخابي)


 


(تعدد ) اقامتگاه


حالت حقوقى شخصى است كه بيش ازيك اقامتگاه حقيقى (رك . اقامتگاه ا نتخا بى ) داشته باشد .


 


اقامه دعوى


( دادرسى) طرح دعوي درمرجع صلاحيتد ا ر مدني يا كيفرى يا ادارى( ماده اول قا نون 27- 6- 1322 )


 


اقباض


(مدنى- فقه) رفع يد از موضوع معامله از طرف ناقل بنفع منتقل اليه بطورى كه منتقل اليه بتواند هر نوع تصرف كه بخواهد درآن بنمايد( مرادف تسليم است ) قبض، فعل منتقل اليه است واقباض، فعل ناقل چنانكه تسليم فعل ناقل است وتسلم فعل منتقل اليه است( ماده 367ق- م ) رك . تسليم


 


اقتصاد    Econoie  


نظم و ترتيب درهزينه ها در اداره يك خا نه وخا نواده كه گاهي به اقتصا د خانواده( در ترجمه- Economie domesti)، تعبير ميشود.


 


اقتصاد اجتماعى ( معادل Economie sociale)


علمى است كه از ضرورت يك سازمان ادارى بر مبناى سنجش عقل و انديشه نشرعدالت بحث مى كنداين سازمان پايه تمام روشهاى اجتماعى علمى است . اين علم نه فقط ازثروت و منافع آن بحث مى كند بلكه مزاياى روا بط قر اردادى و شبه قراردادي يا قانونى( كه افراد آن روا بط را براى زندگى آسان ترى بوجود مى آورند) را مورد مطا لعه قر ار ميدهد و هدف آن كوشش براى تكميل و بهبود نيستن در اجتماع است. اين اصطلاح در مقا بل ( اقتصاد سياسى) بكار مى رود. (رك. اقتصاد سياسى )


 


اقتصاد سياسي ( معا دل Economie politique )


علمى است كه از عوامل طبيعى اقتصاد براى توليديا مصرف ثروت وتسلط بر موانع طبيعى بحث مى كند.


 


اقدام


(فقه) قاعده اى است فقهى كه مفادآن اين است: هركس بضررخود نسبت بمال خود اقدامى كند در مورد اقدام وى كسى بنفع اومسئوليت مدني ندارد چنانكه درمقبوض بعقد فاسد كه مالك اذن درتصرف درمال خود را بطرف ديگر عقد داده است هرگاه مال مزبوربعد ازقبض خود بخود تلف شود ياقبض كننده آنرا تلف كنديا منتقل بثا لث نمايد درمقابل مالك مسئوليتى نخواهد داشت زيرا ما لك ازطريق اقباض مال خود ( هرچندكه درضمن عقد فاسد باشد) اقدام بضررخود نموده است و قانون ازچنين كسى حمايت نميكند. صحت اين قاعده مورد اختلاف بين فقهاء است ونص خاصى درشرع مطا بق آن ديده نميشود.


 


اقدام احتياطى


اقداماتي كه براى جلوگيرى از اتلاف اموال يا براى نگهدارى حقوق بستا نكار يابراى كشف حقيقت يك واقعه ميشود.


 


 (روز) اقدام


رك. روز


 


اقدامات تامينى


(حقوق جزا) تدا بيرى است كه دادگاه براى جلوگيرى ازتكر ارجرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطر ناك اتخاذ


مى كند (ماده يك قا نون اقدامات تاميني مصوب 12-2-439 ) 532- اقدامات تأمينى سا لب آزادى (حقوق جزا) اين اقدامات عبارتند از نگهداري مجرمين مجنون ومختل ا لمشاعر درتيمارستان مجرمين- نگهد ارى مجرمين بعادت درتبعيدگاه- نگهدارى مجرمين بيكار و و لگر د دركارگا ههاى كشا ورزى وصنعتى - نگهدارى مجرمين معتاد باستعمال ا لكل ومواد مخدره- نگهداري اطفال دركانون اصلاح وتر بيت اطفال( ماده سوم قا نون اقدامات تامينى- مصوب 12-2- 39 )


 


اقدامات تامينى ما لى


( حقوق جزا )اين اقدامات عبارتند از ضبط اشياء خطرناك- ضمانت احتياطى بستن موسسه( ماده 12 قا نون اقدامات تامينى- مصوب 12- 2-39)


 


ا قدامات تامينى محدود كننده آزادى


(حقوق جز ا) اين اقدامات عبارت است از ممنوعيت اشتغا لى به كسب يا شغل يا حرفه معين - ممنوعيت اقامت درمحل معين- اخراج بيگانگان ازكشور (ماده هشتم قانون ا قدامات تامينى- مصوب 12-2-39 )


 


ا قر ار


( مد نى فقه) اقرارعبا رت است ا زا خبا ر بحقى بنفع غيرو بزيان خود (ما ده 1259 ق- م ) شخص اقراركننده رامقر( بضم ميم وكسر قاف وتشديدآخر) وكسيكه ا قراربنفع او شده است (مقر له )ومورد اقرار را (مقربه) گويند.


 


اقرار ابتدائى


رك . ا قرارمترتب بر دعوى


 


اقرار بدين


(مد نى- فقه ) اقرارشخص مشعر برمديون بودن او بديگرى . اگر طرف تصديق كند مستحق دريافت دين است و اگرتكذيب كند اقرار بى اثر است ولى اين تكذيب موجب سقوط طلب مقرله( اگر در واقع و نفس الامر بستا نكار باشد )نميشود زيرا تكذيب مذكوراخباراست وا خبار موجب اسقاط حق (كه محتاج بقصد انشاء است) نميشود.


 


اقرار بر اثبات


(فقه )وآن اقرارى است كه مورد اقر ار يك امروجودى باشد ما نند اقراربوصول طلب.


 


اقرار بر نفى


(فقه) اقرارى است كه مورد اقرار، يك امرعدمى باشد ما نند اقرار به وقوع ا براء


 


اقرار بحق


( فقه )درمقا بل اقرار به نسب استعمال ميشود يعنى جز اقرار به نسب ساير اقارير را اقرار به حق ناميده ا ند (ماده 1273 قا نون مد ني )


 


 اقرار بعين


(مدني- فقه )يعنى اقرارشخصى مبني بر تعلق عين معين بديگرى دراينصورت اگر طرف اورا تصديق كند عين را خواهد گرفت واگر تكذيب كند اقر ار بي ا ثر است اماعين مذكور بهرحال ملك مقر نخواهد بود ومعاملهء مجهول ا لما لك با آن ميشود.


 


اقرار بنسب


(مدني- فقه )اقرارشخصى مبنى بروجود رابطه نسب بين اقراركننده و مقرله (ماده 1273 قا نون مدني)


 


ا قرار خارج دا دگاه


رك. اقرار در دادگاه


 


ا قراردر دادگاه


(د ا درسى مد ني) ا قرارها ي ذيل ر ا گويند: الف- ا قراردرحين مذاكره درد ا دگاه. ب- ا قراردريكى ازلوايحى كه بدادگاه. داده شده است . جزاين را اقرار در خا رج دادگاه گويند (ما ده 366 د ا درسى مدني)


 


اقرارسا ده


( مد نى فقه )اقرارغير مر كب وغير مقيد را اقرارساده نامند. رك . اقرارمركب- ا قرار مفيد


 


 


ا قرار شفا هى


درمقا بل اقراركتبى است و به لفظ يا اشاره واقع ميشود خواه دردادگاه باشد خواه خارج ازدادگاه( ماده 1260- 1279قا نون مدنى)


 


ا قرار ضمنى


اقرارى كه مدلول به دلالت تضمنى عبارت مقر باشد مثلا اگردر برابر دعوى اجرت - المثل، خوا نده مدعى پرداخت شوداين امراقرار ضمني به مالكيت مدعى است و نبايد دليل ديگرى برما لكيت ازخواهان مطا لبه كرد.


 


اقرار قاطع دعوى


( دادرسى مدني) يعنى اقرار مدعى عليه باعل دعوى نه مقدمات مثبته دعوي وصدور سند مدرك دعوى و نظائراينها( ماده 62- 368-476 آئين دادرسي مدني)


 


ا قراركتبى


اقرارى است كه بموجب نوشته عادى يا رسمى صورت گيرد . مانند قيد دين در دفاتر تجارى( ماده 1281 قا نون مدني )


 


 اقرارمترتب بردعوى


(مدني- فقه) اقراريكه دراثناء دعوى و قبل ا زصدورحكم صا درشده با شدوهيچگو نه دعوى( اعم ازاكراه يا اشتباه) مبنى بر بى اعتبارى آن ا قرارپذيرفته نيست. ساير ا قارير را اقرارمستقل و اقرارا بتدائى ناميده ا ند .


 


اقرار مر كب


(مدني) اقرارى است كه داراى دوجزء مرتبط باشد ما نند اينكه خوانده اقرار بگرفتن وجه ازخواهان كرده ومدعى رد


آن شود اين اقرارقا بل تجزيه است( ماده 1283-1334 قا نون مدني)


 


اقرارمستقل


رك. اقرار متر تب بردعوى


 


اقر ارمقيد


( مد ني )ا قر ارى است كه مقردرطى ا قر ار خود وصفى وعنوانى بآن ميدهد كه اثر حقوقى آنرا تغيير دهد مانند اينكه اقر ار كند پولى ازطرف گرفته ولى بعنوان هبه. اين اقرارقابل تجزيه نبست( ماده 1282 قا نون مدني )


 


اقر باء


جمع قريب است وبپارسى آنرا خويش و خويشاوند گويند خواه قرا بت سببى باشد خواه نسبى. دراصطلاحات ذيل بكاررفته است:


 


اقرباء ابوينى


( مدني- فقه) خويشاوندا نى كه باشخص ا زطرف پدرو مادر ارتباط دارند ما نند قرابت دو برا دركه ا زيك پدروما در بد نيا آمده ا ند.


 


اقرباء ا بى


( مدني- فقه )كسانيكه فقط از راه پدر خويشاوند هستند . ما نند برادر پدرى.


 


اقرباء امي


(مدني- فقه) كسانيكه فقط ازطرف مادر خويشاوند شخص مى باشند مانند برادر ما درى:


 


ا قرباء پدرو مادرى


مرادف اقرباء ا بوينى است (رك . اقر باء ا بوينى)


 


اقرباء پدرى


مرادف اقرباء ابي است (رك 0 اقر باءابى)


 


اقرباء رضاعى


(مدني- فقه) كسانيكه بين آنها قرابت رضاعى هست ومشخصات قرابت رضاعى چنين است: ا لف- شيرزن مرضعه ازحمل مشروع حاصل شده باشد خواه نكاح دائم باشد خواه نه . حمل ناشى ازشبهه ملحق به حمل مشروع است ووضع حمل شرط نيست.


ب- شيرمستقيما ازپستان مكيده شده باشد.


ج- يك شبا نه روز لااقل يا 15 دفعه پى درپى شيركامل خورده باشد بدون اينكه دربين غذاهاى ديگريا شيرزن ديگر را خورده باشد.


د- شير خوردن مذكورقبل ا زتمام شدن دو سال ازتولد اوباشد.


6ـ- مقدارشيرمز بور بشرح مذكور ازيك زن ويك شوهر باشد( ماده 1046 قا نون مدني )وقتى كه رضاع با اين اوصاف حاصل شد بمنزله نسب است وقرابت ناشي ازچنين رضاعى درحكم قرابت نسبى است. ( ويحرم منه مايحرم من ا لنسب) جز اينكه درنسب ناشى از رضاع فقط جانب پدر ملحوظ است يعنى اگر زن كودكى را شيردهد (كه طفل اونيست) وآن شوهر ( صاحب شير) چند فرزند داشت باشدآن فرزندان همه برمرتضع حرامند وبرپدر مرتضع حرامند و بر برادران نسبى و رضاعى مرتضع حرامند وبراقرباء منتسب بمادرآن طفل (ازجهت قرابت نسبى نه رضاعى) نيزحرام ميشوند. بنابر اين شر ائط مذكور درماده 1046 شر ائطى است كه باحصول آنها قرابت رضاعى حاصل ميشود.


 


اقرباء مادرى


مرادف اقرباء امى است( رك .اقر باءامي)


 


اقساطى


درمقابل معامله نقدى استعمال ميشود، معامله اى است كه پرداخت عوض به چند قسط صورت گيرد. رك. قسط


 


ا قطاعات


( فقه)بكسرالف، جمع اقطاعه است وآن قطعه اى است ازاراضي موات كه امام يا نائب اودر ا ختياركسى مى گذارد كه ا وآن ر ا مورد ا نتفاع خو د قراردهد. در اينصو رت ديگران حق احياءآنرا ندارند هرچند كه صاحب اقطاعه اقدام به احياء وبهره ـ بردارى نكند. زمين خراج( رك. زمين خراج) را نميتوان به اقطاعه  داد. درهمين مورد اصطلاح تيول (با فرق مختصرى) بكاررفته است.


 


اقل واكثر


رك. متباينين


 


اقليم


( فقه)در تقسيمات كشورى حقوق اسلام كوچكترين ناحيه را بلدو بزرگتر از آن را اقليم مى ناميدند. نظامى گويد: اى بساكوردل كه ازتعليم گشت اقضى القضات هفت اقليم


 


اكثر يت


درلغت، صفت كمى جمعيت بيشتردرمقا بل جمعيت كمتر( كه هردوجمعيت ازدريچه عنوان واحد ملاحظه شوند )راگويند و مفهوم عرفى آن واضحتر است. دراصطلاحات ذيل بكارمى رود:


 


اكثريت مطلق


نصف بعلاوه يك عدديك جمعيت اعم از حاضرين وغائبين. مثلا اگريك جمعيت صد نفر و حاضرين پنجاه و دونفر باشند اكثريت مطلق آن پنجاه ويك نفراست.


 


اكراه


(مدنى- ففه) عملى است تهديدآميز از طرف كسى( خواه اوطرف عقدى باشديا نبا شد )نسبت بديگرى بمنظور تحقق بخشيدن عمل حقوقى( فعل- ترك) مورد نظر اكراه كننده( ماده 202 قا نون مدني). عناصر اكراه عبارت، است از:


ا لف- عمل آميخته به تهديد ازطرف شخص حقيقى ياحقوقى براى تحقق بخشيدن يك عمل حقوقى اعم ازعقديا ايقاع يا غيره (مانند اقراروشهادت) خواه عمل مذكور (عمل تهديدآميز )بسيط باشديا مركب ازچند عمل باشد.


ب- وعيد بآن عمل موثردرشخص با شعور باشد با شوريعنى عا قل رشيد. تاثير مذكور تاثير نوعى است و لذا ماده 202 قانون مى گويد بنحويكه عادتأ قا بل تحمل نباشد ( نوعى درمقا بل شخصى است)


ج- تاثيرنوعى اكراه بشرح بالا بحسب اصناف مختلف تهديد شوندگان( از جنبه سن وشخصيت واخلاق وجنس) فرق ميكند ( ماده 202 قا نون مدني)


د- نتيجه اكراه بايد بصمورت وجود بيم خطر وضرردرجان يامال ياعرض خود يا خويشاوندان نزديك باشد و نزديكى خويشاوند بمفهوم عر فى ملاك است وتر ديد دراحرأزعرف مذكور مر جعش بترديد در تحقق اكراه است دراينصورت اصل صحت عمل حقوقى است.


ه - لازم نيست اكراه كننده وشونده طر فين يك عقد باشند (درموارديكه موضوع ا كر اه عقداست) ماده 203 قا نون مد ني


و- ميزان تهديد بايد بقدرى باشدكه در عقودوايفاعات قصد انشاء را سلب نكند و درامثال ا قراروشهادت قصد راسلب ننمايد والا اجبار محقق ميشود زيرا عقد مكره غير نافذاست( ما ده 203- 1070 قا نون مدنى) وعقدى كه درآن قصد انشاء نباشد باطل است (ماده 190 قا نون مدني )


ز- شخص تهديد شده علم بعدم توانائى تهديد كننده در اجراء تهديد نبايد داشته باشد اگراين علم را داشته باشد تهديد محقق نميشود( ماده 205 قا نون مدني)


ح- تهديدكننده باوجود شرايط بالا نبايد ازمقامات قانونى (در حدود اختيا ر) باشد ( ماده 207 قا نون مدني) ( جز ا) تاثير نيروى خارج ازشخص مجرم بطو ريكه مقاومت مجرم درمقا بل آن عا دتآ مقدور نباشد( ماده 41 قا نون مجازات عمومى)


 


اكل مال بباطل


( فقه- مدني )وآن عبارت است از اينكه مال كسى بدون مجوزقانوني بديگرى منتقل شود يا دراختيار اوقر ارگيرد در فقه اين امررا تحت اصطلاح( اكل مال بباطل) بيان ميكنند وآنرا ازمدلول آيه ( لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ... ) گرفته اند. در اصطلاحات جديد از همين معنى تعبيربه (دارا شدن بدون جهت )و گاهى تعبير بدارا شدن غير عادلانه شده است.


 


آگهى


اعلان ونوشته اى است كه خبر تاه اى را بخوا نندگان بدهد Avis دراصطلاحات ذيل بكاررفته است:


 


آگهى اختصاصى


رك- تحديد حدود( تجديد تحديدحدود)


 


 آگهى ا لصاقى


( ثبت اسناد واملاك) آگهى است كه مطا بق مقررات ثبتى با يدعلاوه بر ا نتشاردرجرا ئد درموعد معين به اماكن معين الصاق شود چه در اموراملاك با شد( ما ده 11 قا نون ثبت - قسمت الحاقى مورخ 3-12-37 و ماده 54 آئين نامه قانون ثبت (چه در امور اسناد) ماده 85-86 آئين نامه اجراء قا نون ثبت) اسم ديگرآن آگهى پشت سفيد است.


 


آگهى الصاقى اجرائى


آگهى اجرائي (دراجراى اسناد رسمى) كه بايد مطابق مواد  85-86 آئين نامه اجراء الصاق شود.


 


آگهى الصاقى تحديدى


آگهى تحديدى كه مطا بق ماده 54 آئين نامه قانون ثبت و بخشنامه هاى آن بايد الصاق شود.


 


آگهى الصاقى نوبتى


آگهى نوبتى كه مطابق ماده 11 فانون ثبت الصاق ميشود.


 


آگهى پشت سفيد


مرادف آگهى الصاقى است( رك. آگهى الصاقى)


 


آگهى تجديد تحديدحدود


يا آگهى ا ختصاصي: آگهى است كه بر اى تجديد تحديد حدود بعلت مذكوردر ماده 15 قا نون ثبت صورت مى گيرد. رك. تحديد حدود (تجديد تحديدحدود)


 


آگهى تحديد حدود


مر ادف آگهى تحديدى است( رك. آگهى تحديدى )


 


آگهى تحديدي


يا آگهى ماده 14 قانون ثبت 1310 اعلا ني است كه بموجب آن ما لك ومجاوران ملك معين براى تعيين دقيق حدودملك يا املاك معين براى وقت معينى دعوت شو ند. (رك. تحديد حدود )


 


آگهي تعيين حدود


مرادف آگهى تحديدى است( رك. آگهى تحديدى )


 


آگهى ماده چهارده


مر ادف آگهى تحديدى است( رك . آگهى تحديدى)


 


آگهى ماده ده


دراصطلاحات ثبتى آگهى ماده دهم قا نون ثبت 1310 راگويندكه بموجب آن قبل ازاقدام به ثبت عمومى (اجبارى )هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقع درآن نا حيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در روزنامه باطلاع همگان ميرسد( ماده 25-58 آئين نامه قانون ثبت)


 


آگهى ماده نه


در اصطلاحات ثبتى آگهى ماده نهم قا نون ثبت 1310 راگويند كه بموجب آن وزارت عدليه حوزه هر اداره يادا ئره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت اجبارى كليه اموال غير منقول در هر نا حيه اقدام مى كند( ماده پنجم آئين نامه قانون ثبت )


 


آگهى ماده يازده


مرادف آگهى نوبتى است( رك. آگهى نوبتى)


 


آگهى نوبتى


(ثبت)يا آگهى ماده 11 قانون ثبت كه بموجب اصلاحى اين ماده درسال 1337 دردو نوبت و بفاصله سي روز منتشر ميشود (ماده چهار از مواداصلاحى سال 37 )ماده 52- 53- 55- 56- 59 60- 86 آئين نامه قانون ثبت)


 


آلت


درلغت وسيله كار و ا بز اركار راگويند. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


آلت قتاله


وسيله اى كه باتوجه بمورداستعمال( ما نند كوبيدن قندشكن بموضع ضعيفى ازسركه كشنده باشد )و يا ذاتأ (مانند تفنگ و شمشير)ويا باتوجه بخصوصيات ومشخصات مز ا جى مجنى عليه ا بزاروآلت كشنده تلفى شود (ماده 171 قا نون جز ا) معذا لك جوارح فاعل قتل آلت قتا له شمرده نميشود و بايدآلت، مستقل ازوجود فاعل قتل باشد.


 


ا لتزام


( فقه- مدني) مرادف تعهد و مرادف تعهدكردن است- اولى بمعنى اسم مصدر است و دومى بمعنى مصدرى (ماده239 قا نون مجازات عمومي )


 


(وجه) التزام


(مد ني) ربحى است كه درقرارداد بتراضي طرفين مقرر مى شود (تبصره دوم ماده 34 قانون ثبت) و جه التزام گا هى فقط بمنظور تامين خسارت عدم ا نجام تعهديا تاخير آن مقررمى شود وگاهى طبيعت آن طبيعت خسارت نبوده. بلكه براى توثيق و استوارى انجام قر ارداد مى باشد وگاهى هردو حيثيت در آن ديده ميشود (ماده719 آئين دادرسى مد ني ) (فقه )وجه التزام در فقه اصطلاح خاصى ندارد ونظرفقهاء برتحريم آن است زير ا آنرا (اكل مال بباطل ) ميدا نند. صدق باطل بر وجه التزام بطوركلى وجهى ند ار د.


 


ا لتقاء ختا نان


رك. حشفه


 


ا لز ام


(مدنى) درلغت بمعنى اجبار است ومعنى اصطلاحي نداشته ولى مقنن قانون مدني ايران اشتباها آنرا بجاى التزام و تعهد و معادل كلمه ـ خارجى Obligation ( ضمن اقتباس از قانون مدني فرانسه ) بكار برده است بدون اينكه توجه كند كه مدتهاپيش ازاو علماءحقوق بجاى اصطلاح خارجى مزبوركلمه تعهد وا لتز ام را بكار برده اند.


 


ا لز ام بدون قرارداد


(مدنى) تعهد ممكن است ناشى از عقد باشد مانند تعهد ناشى از ماده 10 قانون مدني و ممكن است ناشى از عقد نباشد مثلا اگركسى پنجره خانه كسى رابشكند قانون رأسا وعليرغم اراده او براى او تعهد ايجاد كرده كه عبارت است از پرداخت خسارت بصاحب پنجره (ماده 301 ببعد قانون مدنى )دومي را الزام بدون قر ارداد ناميده ا ند.


 


الزام قانو نى


رك. حكم تكليفى


 


آما ر


مرادف احصائيه است( رك. احصائيه)


 


امارت


(فقه )مفهوم آن نزديك به مفهوم (ولايت ولات ) است باصطلاح اخير و اصطلاح (امير) مرأجعه شود.


 


امارت جهاد


( فقه )يك منصب نظامى بودكه بموجب آن امير جهاد درنگهدارى لشگروصدور فرامين جنگ و اداره امور جنگ و بستن پيمان صلح وتقسيم غنا ئم اقدام مينموده


 


امارت خاصه


(فقه) امير در امارت خاصه همه شرايط امير در امارت عامه را دارا است جز اينكه تصدى بامر دادرسي نمى توانست كرد و در گرد آورى خراج وزكات مداخله نمى نمود ولى احكام محاكم را او اجراء ميكرد واداره امور مردم از قبيل حفظ نظم و امنيت و عمران حوزه مورد ماموريت در عهده وى بود.


 


امارت عامه


( فقه )امير در امارت عامه تمام شرايط وزير تفويض را دارا بوده و امور ذيل در صلاحيت ذاتي وى بود:


الف- دادرسى


ب- نگهدارى لشكر و تعيين حقوق افراد ارتش


ج- گرفتن خراج از اراضي خراج وزكات


د- اجر اء قا نون درحوزه ماموريت خود هـ- استخدام ماموران لازم بمنظورجر يان دادن امور عمومى


و- جهاد با اذن امام (درولايات مرزى) وتقسيم غنائم


ز- اعزام حاجيان و تمشيت امور آنان ح- امامت جمعه وجماعت


 


اماره


( فقه)هر چيزى كه:


اولا- جنبه كاشفيت و حكايت از چيز ديگرى را داشته باشد مانند تصرف كه ظاهرا حكايت از مالكيت درشيئى مورد تصرف ميكند (قاعده يد)


ثانيأ- كاشفيت مزبور قطعى نبوده بلكه ظنى باشد( ما نند تصرف)


ثا لثأ- قا نونگذاركاشف مزبور را مورد توجه قرارداده وآنر ا وسيله اثبات قر ار دهد( مانند ماده35 ق- م) چنين چيزى را اصطلاحا اماره گويند ( نسبت بموضوعات احكام ) رك. موضوع حكم


* نسبت بخود احكام، آنرا دليل- دليل اجتهادى- دليل فقاهى گويند. بنظر بر خى ازدا نشمندان فقه همه امارات شرعى در حقيقت از عرف وعادت گرفته شده است و شارع آنها را امضاء كرده است( جزء چهارم فوائد الاصول نأئينى صفحه 187 سطر 11) ( مدني- آئين دادرسى مدنى )اماره عبارت از اوضاع و احوالى است كه بحكم قانون يا در نظر قاضى دليل برامرى شنا خته شود (ماده 1321 ق- م) اولى را اماره قانونى و دومى را اماره قضائى نامند. اماره با فرض قانوني فرق دارد( رك. فرض قا نو ني)


 


اماره قا نو نى


(آئين دادرس ى مدني )اماره اى است كه قا نون آنرا دليل بر امرى قرارداده باشد ما نند اماره مذكوردرما ده 35 قا نون مدني (ماده 1322 ق- م)


 


اماره قانونى مطلق


( آئين دادرسى مدني) اماره اى است كه قانون بافراد اجازه نميدهدكه خلاف آن را اثبات كنند( ما نند قاعده الولد للفراش ماده 1159- ق- م) ازاشتباهات قا نونگذارمدني ما اين است كه اين نوع اماره رادرتعريف اماره قا نو ني درماده 1322 ق - م پيش بيني كرده است ولى درماده 1323 ق- م آنر ا بطورضمني طر د كرده است. ا ين نقيصه را عملا دادرسان دادگاهها جبران كرده ا ند.


 


اماره قا نونى نسبى


( آئين دادرمى مدني )اماره قا نو ني نسبى اماره اى است قا نو نى كه خود قا نون بافر اد جا زه د ا ده ا ست كه درصورت حا جت، خلاف آنرا اثبات كنند مانند مدلول ماده 35 ق – م( ما ده 1323 ق - م )درمورد شك بين نسبى بودن يامطلق بودن اماره قا نو ني بايدمورد شك را اماره نسبى تلقى نموده ازاين قاعده تعبير به ( اصل نسبى بودن إمارات قا نو ني )كرده ايم.


 


اماره قضا ئى


(آ ئين دادرسى مد ني )عبا رت است از اوضاع واحوالى كه نوعأ صحت اظهارات يكى ازطرفين دعوى را بر سا ند وآن درصورتي حجت است كه قوى و موجه باشد (ماده 1324 قا نون مد ني وماده 7 قا نون شها دت وامارات مصوب سال 1308)و نبايد بسيط باشد بلكه بايد مركب ازچند امر باشد (قا نون شهادت وامارات سال 1308 )


 


اما كن عمو مي


(جزا) امكنه معد براى پذيرائى جماعت كثيرازيك صنف يا اصناف مختلف و برسه قسم است:


الف- مكان عمومى بالذات مانند مسجد.


ب- مكان عمومى با لعرض يعنى براي مكان عمومى ساخته نشده ولى استفاده مكان عمومى ازآن شود مانند خانه اى كه


بر اى كار مدرسه اجاره و اختصاص داده شده باشد.


ج- مكان عمومى بحسب تصادف مانند خا نه اى كه دچار حريق شده ودرآن باز و خلق كثير بداخل آن راه يافته باشند. وجود جمع كثيرشرط صدق مكان عمومى نيست بنا براين دكان خا لى از مشتري مفتوح مكان عمومى است. رك . مجامع عمومى


 


امام


رك. اما مت


 


امام اصل


مرادف امام است (رك. امامت)


 


امام مسلمين


مرادف امام است( رك. امامت) ذ اك الى امام ا لمسلمين ان صام صمنا وان افطر ا فطرنا( حديث )يعنى اين كار درصلاحيت امام مسلما نان است اگرروزه گيرد روزه گيريم و اگر افطاركند افطاركنيم.


 


 (سهم امام )


(فقه) نصف خمس راگويند( رك. خمس )


 


امامت


( فقه) درحقوق اساسي اسلام عبارت ماست. ا زجا نشيني رسول ا كرم (ص) درجميع ا مو ر شرعى( سيا سي اجتما عي ديني) اصطلاح خلافت مرادف اصطلاح بالا است شخصى كه بمقام امامت مى رسد اورا امام ( امام مسلمين )يا خليفه مى نامند.


 


امان


(فقه) دادن تامين جا ني وما لى بدشمن بطور موقت يا مطلق يا دائم بموجب پيمانهاى مخصوص ودراصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


امان مؤبد


(فقه) امان ناشى ازعقد ذمه( رك. عقدذمه) ر ا گويند.


 


امان مطلق


( فقه) هريك ا زكفا ر بمو جب مقر رات ا سلام مى توا نند ازخاك خود بعنوان تجارت يا سفارت يا سياحت وحاجت ديگر با ذن دو لت اسلام يا باذن يكى ازمسلمين وارد قلمرو اسلام شده و بطورمطلق درآن اقامت كنند اين امان را امان مطلق گويند. كافرى كه ا ز اين نوع ا ز امان استفا ده مى كرد اصطلاحأ مستامن ناميده مى شد. ومستامن درمقا بل معاهد بكارمى رفت (رك. مهادنه) امان مطلق درمقابل امان موقت و امان مؤبد استعمال مى شود.


 


امان موقت


( فقه) امان ناشى ازمهادنه است (رك. مهادنه)


 


امانت


ا لف- مال مورد وديعه راگويند.


ب- هر مالى كه بوسيله يكى ازعقوداما نى ويا بحكم قا نون بصورت اما نت دريدكسى باشد ما نند مال مورد مضاربه كه در دست مضارب امانت است.


 


امانت شرعيه


(مدني - فقه) هرگاه شخصى باذن قانون مال غير را براي حفاظت و نگهدارى تحت تصرف خود قراردهد اين امانت را اما نت شرعيه و اما نت قانونى( درمقا بل امانتى كه ازطريق توافق ما لك وامين بعهل آمده است وبه آن اما نت ما لكانه گفته ميشود) نا ميده ا ند.


 


امانت قا نونى


مرادف اما نت شرعيه است( رك. امانت شرعيه)


امانت مالكانه


رك. امانت شرعيه


 


اما نت معاوضى


( مدني - فقه) امانتى كه باستناد يك عقد معاوضى با لضروره محقق شده باشدچنا نكه اجاره يك عقدمعاوضي است وعين مستاجره نزد مستاجر اما نت معاوضى است يا پارچه نزد خياط كه براى دوختن لباس داده ميشوداما نت معارضي است يامبيع پس از بيع نزد بايع( قبل ازقبض)اما نت معاوضى است.


 


اما نت دار


(مدني) كسيكه مال ديگرى برسم امانت بنحوى ازانحاء نزد اواست. اصطلاح معروف آن امين است.


 


اما نت گذار


( مدني)كسيكه مالى را نزد ديگرى باما نت ميگذارد مرادف مودع( بضم اول) ا ست.


 


امبارگو Embargo


( بين ا لملل عمومى)ضبط كشتى هاى دولت خصم بلافاصله پس از اعلان جنگ كه در بنادركشورضبط كننده متوقف باشند. اين كارامروزه متروك است ومهلتى بر اى خر وج داده ميشود.


 


امت


(فقه )مرادف ملت در اصطلاحات حقوق جديد ايران مى باشد (رك. ملت)


 


امتياز


اختصاص شخص به داشتن حق يا حقوق معين مانند امتياز استخراج نفت يا امتياز كشيدن خط آهن يك منطقه ومانند اينها. دارنده امتياز هرگاه درمقا بل اخذ امتياز بموجب قر ارداد ما لى به دهند امتياز بدهد آن مال را حق الامتياز نامند( ماده ششم قرارداد نمو نه براى امتيازاستخراج معادن مصوب 26-1- 18)


 


آمر


كسيكه حق ا لعمل كار بدستوراو كارميكند ( ماده 357 قا نون تجارت).


 


امر


( فقه )مطا لبه فعل كه ارتكاب آن راجح با شد از طرف كسيكه خود را بالاتر از طرف ميشمرد و اين دو قسم است امروجوبى- امر ندبى. در اصطلاحات حقوق كنونى امر دستور الزامى قانوني است و امرندبي ازمفهوم حقوق خارج است ودرقلمرو ا خلاق وارد ميشود.


 


امر آمر قافونى


آثر قانوني كسى است كه بحكم قانون، صلاحيت صدوردستورى را بكسى كه تحت امر اواست دارا باشد( مادهء84- 129 قانون جزا )ولى امرآمر قانونى ممكن است خارج ازصلاحيت اوهم صادرشود و درعين حال مامور قا نو ني مجبور باطاعت باشد( ماده 84 قا نون جز ا) چنا نكه ماده نهم قا نون استخدام كشورى 1301 مى گويد (هيچيك از مستخدمين نمى توانند احكام مقامات مافوق را كه بر خلاف قوانين موضوعه باشد اجرا نمايند مگراينكه مقام مافوق مسئوليت آ نرا كتبا عهده دارشود.)


 


امر معاملى موجب ضمان


( فقه مدنى) هرگاه كسى بديگرى دستور انجام كارى را بدهدكه عرفأ براى آن عمل اجرتى باشد و يا آن شخص عادتأ مهياى آن عمل باشد اين امر را فقهاء ( امر معاملى موجب ضمان ) دانسته اند قا نون مد نى درماده 307- 336 ازهمين نظر بروى كرده است چون فقهاء غا لبآ لفظى بودن ايجاب و قبول را شرط تحقق عقد دا نسته اند وهر عقد اجاره راهم لازم ميدانند موضوع ماده 336 ق- م را از مفهوم عقد اجاره خارج كرده و آنرا جزء ضمانات (مسئوليت مدني ) دانسته اند و حال اينكه قانونگذار مدني كه در تعريف عقد ماده 183 ق - م را مبنى قرارداده وعقود را تشريفاتي نميدا ند دليلى نداردكه مدلول ما ده 336 قدم را ازما هيت ا جا ره خا رج كند مگر اينكه عقد اجاره را بطور كلى لازم دانسته باشد وچون مورد بحث در حقيقت قسمى اجاره جائز است مجبور شده است آنرا داخل درضمانات نمايد وحال اينكه دليلى نيست كه هر اجاره اى لازم باشد ( رك. اباحه منافع بعوض)


 


امر ندبى


( فقه) امرى است كه ترك آن مرجوح و اطاعت ازآن را جح است.


 


 


امر وجوبى


(فقه )امرى است كه ترك آن جا ئز نمى باشد در مصداق مشتبه امر وجوبي و امرندبى نمى توان امررا وجوبى تلقى نمود.


 


امر نامه


درپاره اى ازجرائم دادگاه بدوى ميتو ا ند بتقاضاى دادستان و قبل از تشكيل جلسه رسيدگى بر طبق زمينه رائى كه دادستان تهيه مى كند حكم مجا زات متهم رادرحدود كيفرقا نو ني مجرم جرم مورد اتهام( كه درهر حال نبايد ازسه ماه تجا وزكند) صادر كند واين حكم را امر نامه مى نامند(ماده 59 مكررقانون آئين دادرسي كيفرى)


 


امضاء


( مدني- فقه )الف - بمعنى اجازه( ياتنفيذ) عمل حقوقى غير نافذ مانند تنفيذ وامضاء عقد مكره (ماده 209 ق - م ) رك. تنفيذ


ب- نوشنن اسم يا اسم خانوادگى (ياهر دو) يارسم علامت خاص كه نشانه هويت صاحب علامت است درذيل اوراق و اسناد ( عادى يارسمى )كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقراريا شها دت وما نندآ نها ا ست يا بعد أ بايد روى آن ا وراق تعهديا معامله اى ثبت شو د ( سفيد مهر )ما ده 1301 ق- م


ج-( فقه )بمعنى شناسائى يك عرف وعادت ازطرف شارع اسلام. درهمين معنى است كه مى گو يند: معا ملات همگى ا حكام امضا ئي هستند يعنى قوا نين را جع بمعاملات ازعرف و عا دت گر فته شده ا ست. در اين معنى ا صطلاح بالادرمقا بل تاسيس بكارميرود. رك.تاسيس


 


امضاء مسلم الصدور


(آئين دادرسى )امضائى كه دعوى ا نكار و تكذيب نسبت بآن شنيده نشود مانندامضاء ذيل سند رسمى يا امضائي كه صاحب امضاء معترف بصدورآن از خويش با شد(مادهء393 دادرسى مد نى)


 


ام ا لباب


( فقه )درهر مبحثى ا زمبا حث حقوقى وقا نو ني يك يا چند موضوع( يا يك يا چند قانون)اساس كار درآن مبحث محسوب ميشود كه آن ا ساس كاررا ام ا لباب مى نامند مثلا درمبحث ا بلاغ، بطوريكه از قوا نين موضوعه كنوني كشور د انسته ميشود اساس كارهمان مقررات ا بلاغ درآئين دادرسي مد ني است پس اين مقررات را ام ا لباب درمبحث ا بلاغ ميتوان گفت بجاى اصطلاح بالا در اصطلاحات جديد كه بين دادرسان معمول است (قا نون مادر)


گفته ميشود ولى اصطلاح ام الباب مفهومى وسيع تر دارد.


 


امو ال


جمع مال است ومال فعل ماضى از(ميل ) است بمعنى خواستن و در فارسي هم بآن  (خو ا سته)گو يندوآن چيزى ا ست كه ا رزش مبادله را دارا باشد. دراصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


اموال اما نى


الف-( مدني) مال مورد امانت قانوني يا ما لكانه( رك. اما نت شرعيه - اما نت مالكانه)


ب - دررديف اموال دولتى ا مو ال ا ما نى ا مو ا لى است كه اساسآ متعلق بدولت نبوده ولى بجها تي موقتأ بتصرف دو لت درآمده ودو لت نسبت بآنها تا تعيين تكليف قطعى امين محسوب ميشود (ماده چهار آئين نامه اموال دولتى شما ره 4/ 349 مو رخ 10/ 9/ 1319)


 


 اموال بدون ما لك خاص


اسم ديگر آن، مشتركا ت عمومى ا ست (ما ده 23 ببعد قانون مدني )و مقصود از آنها اموالى است كه يك ملت ياسكنه يك ناحيه ( ما نند شهر) بعنو ان عمومى ما لك آن باشند ما نند پارك شهر وميدان عمومى وموقوفات عامه و طرق وشوارع.


 


اموال بلاصاحب


اموالى است كه سا بقه تملك دارد و مورد اعراض مالك آنها واقع شده است ما نند ما لى كه دردريا بر اثرغرق كشتى به اعماق دريا مى رودوما لك آن نوعأ دراينگونه موارد اعراض مينمايد. گاهى بغلط اموال بلاماحب بجاي اموال مجهول الما لك استعمال ميشود. رك. مجهول ا لما لك


 


اموال دولتى


هر نوع مال منقول وغير منقول كه درتصرف مالكانه دولت باشد( ماده سوم آئين نامه اموال دولتى شماره 349/4 مورخ 10/9/1319)


 


 


اموال فرهنگى


( بين الملل عمومى) باموال ذيل قطع نظر ازمنشاء ومالك آنهاگفته ميشود:


ا لف- اموال منقول ياغيرمنقولى كه بر اى فرهنگ ملل داراى اهميت زياد باشد از قبيل آثار معماري - هنري - تاريخي – مذهبى ياغيرمذهبى- مناظر باستا نى مجموع ساختما نهائي كه ازاين حيث داراى ارزش تاريخى ياهنرى باشد. آثار هنرى ونسخ خطى وكتب وساير اشياءكه داراي ارزش هنرى تا ريخى يا با ستا نشنا سي با شد ومجموعه- هاى علمى ومجموعه هاى مهم كتب و اسناد و نمونه هاى تقليدى Reproduction اموال مذكورفوق.


ب- بناها ئى كه منظور اصلى وواقعى ازآ نها حفاظت و نمايش اموال منقول فرهنگي مذكوردر بند (ا لف )مى با شد مانند موزه ها- كتابخانه هاى بزرگ - بايگا نيها وهمچنين پناهگاههائي كه در صورت وقوع جنگ اموال منقول فرهنگى مذكوردر بند (ا لف) درآنجا نگهدارى ميشود.


ج- مراكزى كه در آنجا تعداد قابل توجهى اموال فر هنگى مشروحه در بند( الف - ب) وجود دارد ومراكز آثارتا ريخى بآ نها گفته ميشود( دوره 19 قا نو نگذاري - جلد سوم- صفحه 1526- قرارداد حمايت اموال فرهنگى هنگام جنگ)


 


اموال متوفاى بلاوارث


اموالى است كه تحت تملك بوده وبعلت فوت مالك ونداشتن وارث قا نونى برابر ماده 866 قا نون مدنى امرتركه راجع به حاكم است. استعمال اين اصطلاح درموردى كه وارث متوفى نفيأ واثباتأ معلوم نشده غلط است (ماده 327 ببعد قا نون امورحسبي )و بهتر است دراين مورد مجهول الوارث استعمال


 


اموال مجهول ا لمالك


رك. مجهول ا لما لك


 


امو ر


در لغت بمعنى شئون و مطالب است. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


امور ادارى


(حقوق ادارى )امور راجع به بكار بردن خدمات عمومى در قلمروكشوركه هدف آن امور سامان دادن بروابط دولت با افراد و اشخاص( در حقوق خصوص ) است. امورعمومى اعم از امور ادارى است (رك. امور عمومى )زيرا امور عمومي  شامل دو قسمت ذيل است:


ا لف- امور ادارى


ب- ا مور سيا سى( رك. ا مورسيا سي )


 


امور ادارى محلى


(حقوق ادارى )امور ادارى مر بوط بمنافع مردم ناحيه خاصى ازكشور است مانند بهداشت منطقه خوزستان و آب گيلان.


 


امور ادارى ملى


( حقوق ادارى) امور ادارى مر بوط بتمام كشورمانند مساله دفاع ملى از تما ميت كشور.


 


 امور حسبى


اموري را گويند كه دادگاهها بايد بدون ملاضله ايفكه درمورد آ نها ا ختلاف و مرافعه اى وجود پيدا كرده يا نه وارد رسيدگى شوند و تصميم اخذ كنند. حسبه( بروزن ترمه) از مفهوم اعتراض و تعرض به امرى گرفته شده و امور حسبى امورى است كه اقدام مقامات رسمي درآنها حاجت بشكوى وخصومت و تظلم ندارد بلكه مقامات صلاحيتدار بايد ارتجالا معترض و متصدى و مباشر آن امور شوند امور حسبى از مقوله عبادات و خيرات لازم نيست باشد. و محتسب هم ازاين باب است كه سا بقأ امور حسبى را بمفهومى اوسع از حاليه تصدى ميكرد جز آن قدر كه محتاج باجتهاد بوده است( رك. محتسب) درفقه جهاد و امربمعروف و نهى از منكر و افتاء و دادرسى و اجراء احكام كيفرى واخذ لقيط و غيره و بقول محقق قمى تصدى بسيارى ازامورحسبيه موقوف بر اين نيست كه متصدى ازعلماء باشد تا چه رسد باينكه از مجتهدان باشد. ( جامع ا لشتات- ص 214)


 


امور حسبيه


مرادف امور حسبى است( رك. امور حسبى)


 


امور راجع بتركه


اقداماتي است كه براى نگهدارى راجع بتركه و رسانيدن آن بصاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحريرتركه


و اداره تركه وغيره (ماده 162 قا نون امور حسبى (درخواست حصر وراثت مشمول مدلول اصطلاح بالا نيست.


 


 


امور سياسى


امورمربوط به حكومت وحفظ موجوديت ملى وامنيت داخلى و خارجي و تهيه و اجراء اصول كلى راجع بامور مذكور در مقابل امور ادارى استعمال ميشود ( رك . امور ادارى) رك. سياست( فقره ج)


 


امور عمومي


( حقوق ادارى )امورى كه بمباشرت ويا تحت نظارت دولت ا نجام شود وا نواع اين امور را وزارتخانه ها اداره مى كنند.


 


ام ولد


(فقه )كنيز حامله شده ازمالك بطور مشروع. محتمل است اصطلاح فارسى (مادر بچه ها) چيزى شبيه كلمه (بنده) بجاى كلمه ( من ) بوده باشد يعنى خواسته اند در مقام تواضع تا آخرين حد حقارت پيش رفته باشند!


 


امير


( فقه )مفهوم آن نزديك به مفهوم والى است( رك. والى) و اولين مقام دولتى پس از خليفه و وزير تفويض( رك . وزير تفويض) است. ممكن است حوزه صلاحيت او ( بلد ) باشد در اينصورت امير بلد ناميده ميشود و اگر حوزه صلاحيت اواقليم (رك . اقليم) باشد امير اقليم نام دارد. از حيث زيادى و كمى مواردى كه در صلاحيت امير است امير را امير عام و امير خاص ناميده ا ند (رك . امارت عامه و امارت خامه)


 


امير اقليم


رك. اقليم


 


امير بلد


رك . امير 654 امير ا لأمراء ( اصطلاح ادارى عصر تيمورى) فرما نده كل سپاه كه نائب پادشاه محسوب مى شد ومقام او فوق مقام وزير سپاه بوده است.


 


امير لشكر


رك. تا بين


 


امير هزاره


رك. تا بين


 


امين


وضع يد قا نو ني برمال غير بقصد نگهدارى بنفع اويا بنفع كسيكه قا نون معين كرده است امانت است و دارنده اين صفت را دراصطلاح امين گويند اما نت ممكن است ناشى از عقد وديعه باشد( امين به معنى اخص) وممكن است ناشى از عقد ديگر (مانند اجاره ماده 493 قانون مدنى) باشد وممكن است ناشى ازعقد نباشد مانند امانت در لقطه (ماده 168 قانون مدني) علامت امانت اين است كه اگر مال بدون تعدى وتفريط نزد امين تلف شود اومسئو ليتى ندارد (مواد 789- 556 قانون مدني) تصرف امين را يد اما نى ( در مقابل يد غير قانوني با يد نامشروع يا يد عدوان )نامند.


 


امين اجراء


رئيس اجراء را در اصطلاحات سابق امين اجراء مى گفتند.


 


امين اموال عمومى


براى اداره اموالى كه بمصارف عمومي اختصاص داده شده ومديرى نداشته باشد امين معين شود( ماده 103 قا نون امور حسبى) دادستان و هر ذينفعى مى تواند درخواست تعيين اين امين را بكند.


 


امين تركه


مرادف مدير تركه و مدير تصفيه است (ماده 350 قا نون امور حسبى ) رك. مدير تركه


 


امين جنين


براى اداره سهم الارثى كه ممكن است از تركه متوفى به جنين تعلق گير د در صو ر تيكه جنين ولى يا وصي نداشته باشد دادستان وخويشاوندان جنين مى تو ا نند ازدادگاه درخواست تعيين امين كنند( ماده 103 105- 106- 107 قا نون امورحسبى و ماده 878 قا نون مدني)


 


امين صلح


قاضي متصدى دادگاه بخش راگويند. (رك . دادگاه بخش)


امين عاجز


كسيكه بر اثركبر سن يا بيمارى ومانند آنها از اداره تمام يا بعض اموال خود عاجز باشد ميتواند از دادگاه بخواهد كه بر اى اداره اموال اوامين معين شود ( ماده 104- 118 قا نون امورحسبى)


 


امين عدليه


رئيس دادگاه را در اصطلاحات قديم امين عدليه مى گفتند( بخشنامه 958 -4136 مو رخ 25- 5- 0 131)


 


امين غائب


هرگاه غائب براى اداره اموال خود تكليف مين نكرده باشديا اگر كرده وكسى كه معين شده فوت كر ده ياصلاحيت اداره اموال او را از دست داده و كسى هم نباشدكه قانونأ حق تصدى امور اورا داشته باشد ذينفع( وارث يا بستا نكار غايب) و دادستان حق دارند از دادگاه بخواهند كسى را براى اداره اموال او معين كندكه اورا امين غائب نامند( ماده 140- 151- 130- 131 قا نون امور حسبى وماده 1012 قا نون مدني )


 


 امين ماليه


در اصطلاحات سابق برئيس دارائى شهرستان گفته مى شد.


 


امين موقت مجور


شخصى كه درخواست حجر اوشده دادگاه مى تواند قبل از صدور حكم حجر و يا بعد از صدور حكم حجر و قبل از قطعى شدن آن، محجور را از تمام يا بعض تصرفات در اموال خود موقتأ ممنوع سازد در اينصورت دادگاه امينى را موقتأ براى حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مى كند( نيز در مورد غيبت يا حبس ولى قهرى طبق ماده 1187 قانون مدنى امين موقت نصب ميشود )ماده 64 قانون امور حسبى .


 


امين موقوفه


در صورت اثبات خيا نت متولى موقوفه حاكم باو ضم امين مى كند( ماده 79 قا نون مدني و ماده 103- 105 قا نون امور حسبى و ماده هشتم قانون اوقاف 3- 10- 13 و نظامنامه آن)


 


امين ولى قهرى


ولى قهرى هرگاه خيانتش نسبت باموال مولى عليه بطرفيت دادستان در دادگاه اثبات شود باوضم امين ميشود (ما ده 1186 قانون مدني و ماده واحده قانون راجع بخيا نت ولى قهرى مصوب 1- 9- 1313 )


 


 اناطه


الف- بمعنى عام عبارت است از توقف رسيدگى بدعوى اصلى بر رسيدگى بامر ديگر كه بايد پيش از رسيدگى بدعوى اصلى مختومه گردد.


ب- بمعنى خاص- حا لت توقف رسيدگى و اظهار نظريك دادگاه بر ثبوت امر ديگرى در دادگاه ديگر( اعم از مدني و كيفرى و ادارى )


 


اناطه امر جزائى يه امرحقوقى


ا ناطه درحقوق جزا عبارت است ازتوقف رسيدگى و يا تعقيب امر جزائى بر امر مدني يا تجارى يا اداري ويا كيفرى ( ماده 17 آئين دادرسى كيفرى )


 


اناطه امر حقوقى يه امر جزائى


عبارت است از توقف رسيدگى امرمدنى بر امر كيفرى( مانند رسيدگى بجعل در مورد دعوى جعل با تعيين جاعل- ماده 390- 392 آئين دادرسى مدني )


 


اناطه كيفرى


عبارت است از توقف رسيدگى يا تعقيب امر جزائي بر امر مدنى يا تجارى يا ادارى يا كيفرى. اين معنى خاص است و مختص بحقوق جزا است( مأده 17 آئين دادرسى كيفرى مصداقى از اين نوع اناطه را ذكركرده ولى در مقام ذكر ضابطه اناطه نيست و ضابطهء آن در قوانين ما ذكر نشده است) اناطه در معنى عام عبارت است از توقف رسيدگى يك دعوى بر رسيدگى و ختم امر رسيدگى دعوى ديگر بدون آنكه مقيد بنوع خاصى از دعاوى( مدنى- جزائى- ادارى) بوده باشد.


 


انبار


بنا يا محوطه محصور كه اختصاص به نگهدارى كالايا كالاها ئي داده شده باشد. در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:


 


 


ا نبار خصوصى


انبارهاى متعلق باشخاص در مرزها و بنادر كه كالاهاى وارداتي (كه هنوز تشريفات گمركى آنها ا نجام داده نشده ) به اذن گمرك درآنها جاداده شود بشرط اينكه از طرف گمرك لاك ومهرشده باشد.


 


ا نبار رسمى


بنگاههائي است مجهز كه كالاهاى اشخاص را بامانت ميگير ند اين اشخاص ممكن است پيشه ور- بازرگان- كشاورز توليدكننده باشند. دولت بايد ا نبار را برسميت بشناسد. انبار رسمى براى نگهدارى امانت حق الحفظ ميگيرد و مسئوليت آن مسئوليت امين است. انبار وقتى كه كالا را مى گيرد سندى بتحويل دهنده كالا مى دهدكه از دوتكه نامساوى تشكيل ميشود قسمت بزرگ را قبض رسيد و قسمت كوچك را گرونامه يا وارانWarrant مى گويند. اين دو سند از نوع اسناد بحواله كرد است و با ظهر نويسى قابل انتقال است. مودع اگركالا را بفروشد قبض رسيد را بدون اينكه ازگرو نامه جداكند بخريدا ر مى دهد تا او با ارائه آن بانبار بتواند اذن خروج كالا را دريافت كند. اين ظهر نويسى بدون نقل مكان كالا موجب تحقق معاملات عديده كالا ميشود و اين حسن انبار رسمى است كه مساله قبض و اقباض مبيع را بصورت بديعى درمى آورد اين قبض رسيدها به معاملات بورسي كمك فراوان مى كنند. اگر صاحب وديعه نخواهد موقع ارزا نى كالاى خود رابفروشد و بوام نياز داشته باشد ميتواند از ديگرى وام بگيرد و گرونامه را از قبض رسيد جدا كرده و در ظهرآن بنويسد  (در مقا بل پرداخت فلان قدر پول گرونامه را بفلان كس يا بحواله كرد او انتقال ميدهم) و امضاء كند و بدائن بدهد دائن هم فورا آنرا در دفتر انبار رسمى ثبت خواهد كرد تا اشخاص ثالث از وثيقه بودن آن آگاه شوند واين گروبه مرتهن، حق تقدم در وثيقه را ميدهد كه طلب او مقدم برطلب سايرين وصول شود. تصويب نامه 27530/ ت مورخ 3/ 0 1/ 40 هيات وزيران- مجموعه 1341 صفحه 34


 


انبار عمومي


مرادف ا نباررسمى است (رك.انباررسمى)


 


ا نتخا بات


(حقوق اساسي) اين كلمه هرگاه بدون قيد وبطور مطلق بكاررود مقصود انتخاب وكلاء هريك از دو مجلس شوراى ملى


و سنا است.


 


ا نتخا بات اجبارى


(حقوق اساسي )شيوه اى از انتخا بات كه در- آن اقدام فرد به انتخاب نماينده مجلس تكليف قانوني است ومتخلف مجازات ميشود. رك . انتخابات اختيارى


 


ا نتخا بات اختيارى


(حقوق اسا سي )شيوه اى كه درآن، رأى دادن به نماينده مجلس واقدام به ا نتخاب اوبراى افراد جامعه حق است نه تكليف.


 


انتخابات به اكثريت آراء


(حقوق اساسي )اكثريت آراء تعداد نمايندگان را معين خواهد كرد و اقليت داراى نماينده نخواهند بود مثلا اگر در حوزه معينى ده وكيل قانونآ بايد انتخاب شود و ده هزار رأى داده شود كه 5001 رأى آنرا حزب محاظه كار وباقى را احزاب ديگر بدهند ده صندلى در پارلمان به حزب محاظه كار تعلق مى گيرد وباقى احزاب محروم ميشوند. در مقابل انتخا بات تناسبى بكار مى رود ( رك. ا نتخا بات تناسبي )


 


انتخا بات تناسبى


( حقوق اسا سي ) شيوه اى كه درآن، تقسيم عده صندلى هاى پارلمان بين احزاب سياسي به تناسب آرائى است كه گر فته شده است و در نتيجه حزبى كه آراء او در اقليت است محروم از داشتن صندلى در پارلمان نميشود. رك.انتخاب باكثريت آراء


 


ا نتخا بات جمعى


(حقوق اساسي )هرگاه در هر حوزه چند نفر وكيل معين شوند وهر انتخاب كننده بعده اى كه درجدول قا نون ا نتخا بات منظورگرديده است رأى دهد اين سيستم را انتخابات جمعى نامند. رك. انتخا بات فردى


 


ا نتخا بات دو درجه


يا انتخابات غير مستقيم: اگر راى دهندگان از ميان خود چند نفر واجد شرائط را انتخاب كنندكه آنان از ميان خويش يا ازخارج چند نفر نماينده پارلمان را انتخاب كنند اين را انتخابات دو درجه گويند.


 


 


 


ا نتخابات صنفى


( حقوق اساسي) هرگاه در هر حوزه انتخابيه اشخاصى كه صنف يا طبقه معينى را تشكيل ميدهند حق تعيين وكيل را داشته باشند اين شيوه ا نتخابات را ا نتخا بات صنفى وا نتخابات طبقاتي نامند.


 


انتخابات طبقاتى


رك . انتخابات صنفى


 


انتخا بات عمومي


(حقوق اساسي) شيوه اى كه در آن، كشور به چند حوزه انتخا بيه تقسيم و در هرحوزه افراد، اشخاص واجد شرائط


ا نتخاب كردن، نمايندگان مجلس را بطوريكدرجه يا در درجه معين مى كنند. در مقابل انتخابات صنفى بكار مى رود (رك. انتخابات صنفى )


 


انتخابات غير مستقيم


رك. ا نتخا بات دو درجه


 


انتخا بات فردى


(حقوق اساسى )هرگاه در هرحوزه انتخاباتي فقط يك نماينده معين شود و هر فردى فقط به يك نفررأى دهد اين طر يقه را انتخابات فردى نامند .


 


انتخابات مستقيم


رك . انتخا بات يك درجه


 


انتخابات يك درجه


يا انتخابات مستقيم: در اين نوع از ا نتخابات،راى دهندگان بدون واسطه نمايندگان پارلمان را ا نتخاب مى كنند.


 


ا نتساب اضرار


( فقه )مبناى مسئوليت هاى ما لى در فقه است و قدر مشترك بين اتلاف (ماده 328  ق م) و تسبيب( ماده 331 ق. م) محسوب مي دشود. از اغلاط معروف اين است كه گفته ا ند: در اتلاف، تقصيرشرط مسئوليت نيست ولى در تسبيب، تقصير شرط مسئوليت است و حال اينكه درمورد اتلاف ( ا نتساب اضرار) بدون وجود تقصير، محقق است اما درتسبيب  وجود تقصير، شرط عرفى تحقق ا نتساب اضرار است پس مبناى اتلاف و تسبيب يكى است نه دو چيز. مضافآ براينكه درفقه اسلام نص قانون در مسئوليت مدنى يك چيز است كه فقهاء ازهمان نص اتلاف وتسبيب را اصطلاح كرده و استخراج نموده ا ند و در يك نص دو مبناى حقوقى( ريسك- تقصير) منظور نمى كنند.


 


انتظار خدمت


رك . خدمت


 


انتظامات


(حقوق ادارى )قسمتى از وزارتخا نه يا اداره كه شغل وكارآن بر قرارى ا نتظامات اداري آن وزارتخا نه يا اداره است (رك. انتظامات ادارى )


 


ا نتظامات ادارى


( حقوق ادارى )قواعدى كه بر اى حضور و غياب كارمندان در ساعات كار و نظم امور و سلوك با مراجعان و امور جارى اداره يا وزارتخا نه مقرر شده است و عدم رعايت آنها مستلزم كيفر انضباطى است.


 


ا نتظامات داخلى


مرادف انتظامات ادارى است (رك. انتظامات ادارى)


 


انتفاع


( فقه- مدني) قسمى است از مال كه از طريق اباحه آن بغير براى منتقل اليه ( حق ا نتفاع) حاصل ميشود (ماده 40 ق- م )انتفاع در اصطلاحات فقه و حقوق مدني غير از منفعت است (رك. عين )


 


انتقال


(مد نى- فقه )زوال ما لكيت ما لك نسبت بمال ( يا اموال )معين بنفع مالك جديد كه يدوى متلقاى ازما لك نخستين است انتقال دوقسم است:


الف- انتقال مسبوق به نقل مانند بيع (رك. نقل)


ب- انتقال غيرمسبوق بنقل مانند انتقال تركه بورثه متوفى. معمولا اولى رانقل و دومى را ا نتقال مى گويند.


 


انتقال تعهد


( مدني) مجموع انتقال دين و انتقال طلب راگويند.


 


انتقال دين  Cession


(مدني )هرگاه بدون تبديل تعهد( رك. تبديل تعهد) شخص ثا لث، دين مديون را برذمه خود گيرد اين را انتقال دين نامند رضايت بستانكار شرط انتقال دين است. ضمان عقدى و حواله براساس ا نتقال دين قرار دارند( ما ده 292-684 724 قانون مدني و ماده 38 قانون اعسار 1313)


 


انتقال طلب  Cession de creance


( مدني) نقل حق بستانكار بوسيله او به ديگرى. رضايت بدهيكارشرط صحت اين نقل نيست (ماده 292 قانون مدني و ماده 38 قا نون اعسار 1313)


 


ا نتقال قهرى


( مدنى- فقه) انتقال مال منقول يا غير منقول يا مطالبات كسى بديگرى بدون اينكه سبب اين ا نتقال توافق طرفين باشد ما نند ا نتقال مال مورث بورثه( ماده 111 نظامنامه قانون ثبت)


 


انجمن


جمعيتى است كه بطور مستمر وبا شخصيت حقوقى براي وصول بغرض معين گردآمده باشند ومقاصد غير بازرگاني (از قبيل علمى- ادبى- امورخير وما نند اينها) داشته باشندخواه مؤسسين آن قصد انتفاع هم داشته باشند (ما نند كانونهاي فني وحقوقى)  يانه (ماده يك آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارى قابل اجراء از 15- 9-1337)


 


ا نجمن امور اجتماعي بخش


بمنظور ايجاد هم آهنگى در بهبود امور ا جتماعى و عمران دهات وترقى سطح زندگى ورفاه كشاورزان وسا كنان دهات ازتا ريخ تصويب اين قا نون( يعني لايحه قانو ني ا صلاح ا مور ا جتماعى و عمران دها ت -  مصوب 6- 5- 35- مجموعه 1335- ص 134) امور اجتماعى و عمران دهات كشور بعهده انجمن ها ي ده و بخش وشهرستان است كه تحت راهنما ئي و نظارت بنگا ه امور اجتماعى وعمران دهات وظائف خود راانجام ميدهد( ما ده يك لايحه مذكور) انجمن مذكورازبخشداريا قائم مقام او- رئيس كشاورزى يا نماينده وزارت كشا ورزي- رئيس فرهنگ يا نماينده وزارت فرهنگ - رئيس بهدارى يا نماينده وزارت- رئيس راه يا نماينده وزارت- رئيس يا نماينده با نك كشاورزى- نماينده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات- هفت نفر از نمايندگان انجمن ده (رك. انجمن ده )تشكيل ميشود- ماده ششم لايحه مزبور.


 


ا نجمن اموراجتماعى شهرستان


اين انجمن مركب است از فرماندار- رئيس كشا ورزي - رئيس فرهنگ – رئيس بهداري- رئيس راه - رئيس با نك كشاورزي - نماينده بنگاه اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات - دو نفر ا زما لكان كشا ورزآن شهرستان با نتخاب فرما ندار براي دوسال- نمايندگان ا نجمن هاى بخش بدين طريق كه درهر جلسه موضوعات مر بوط بهر بخش كه مطرح است بانتخاب انجمن بخش دو نفر شركت خواهند كرده( ماده هفت لايحه قاتوني اصلاح امور اجتماعى و عمران دهات- مصوب 6- 5- 35 ) رك. انجمن امور اجتماعى بخش


 


انجمن بلديه


يا انجمن شهرمركب است از اعضائى كه از محلات شهر مطابق مقررات انتخاب شونديا از نمايندگان تجارو اصناف و ما لكان برگزيده ميشوند( قانون بلديه 1309- ماده پنج)


 


انجمن بهدارى


شخصيتى است حقوقى موكب از رئيس انجمن شهر و شهردار و رئيس بهدارى و رئيس دانشكده پزشكى( در نقاطى كه دانشكده پزشكى نباشد رئيس فرهنگ) ويكى از پزشكان آزاد بانتخاب كليه پزشكان شهر وسه معتمد كه معتمدان بخشها از بين خود برگزينند ودر صورت عدم توافق بقرعه، و مديرعامل جمعيت شير و خورشيد سرخ درنقاطى كه جمعيت وجود دارد( لايحه قانوني راجع بواگذاري امور بهدارى مردم مصوب 10-2-37)


 


ا نجمن ده


ا نجمن ده مركب ازپنج نفر است كه براى مدت سه سال و باكثريت آراء ساكنان همان ده انتخاب ميشوند وعضويت ا نجمن افتخارى است و داراى شخصيت حقوقى و استقلال ما لى است وقائم مقام شوراها وا نجمن هاي سابق خواهد بود. (ما ده 2- 3 تصويبنا مه 8304 مو رخ 7-6-42 و اصلاحى آن در تصويب نامه 41394 مورخ 17- 7- 42)


 


انجمن شهر


رك. انجمن بلديه


 


انحلال


در معني از بين رفتن يك موسسه رسمى ( مانند مجلس شورى يامجلس سنا) ياغير رسمى( مانند انحلال شركت تجارى) بكار مى رود. دراصطلاحات ذيل استعمال شده است:


 


ا خلال عقد واحد بعقود متعدد


(مدنى فقه) درموارد ذيل بموجب قا نون مد ني عقد واحد قابل ا نحلال بعقود متعدد ا ست: الف- اگرمورد معامله اشياء متعدد باشد بدون اينكه قيمت هريك جداگا نه معين شود مثل اينكه دوچرخه واتومبيلي مورد معامله باشند( ماده 431 قا نون مدني)


ب- اگر ايجاب كننده يكنفرو قبول كننده دو نفر باشند(ماده 432 قا نون مد ني)


ج- ا گر ايجاب كننده دو نفر وقبول كننده يكنفر باشد( ماده 433 قا نون مدنى) پس انحلال يك عقد بچندعقد عبارت است


از اينكه عقدى كه بحسب ظاهريكي است عملا بچند عقد تجزيه شود و آثار چند عقد مستقل را دارا با شد. بر همين قياس ممكن است يك ايقاع هم بچند ايقاع تجزيه شود.


 


ا نحلال مجلس


ا نحلال هريك ازمجلسين سنا وشورى از ا ختيارات شخصى اول مملكت است (اصل 48 قا نون اساسى اصلاحى سال 1328) انحلال در اين صورت اعلام فقدان اثر انتخاب يا انتصاب نسبت بوكلاء مجلسين است بطوريكه بموجب ا نحلال وكيل سمت خودرا ازدست داده و نتوا ند بعنوان وكيل عملى انجام دهد.


 


انديكاتور Indicateur


يا دفتر نماينده: دفتري است كه در اداره ها خلاصه نا مه هاي رسيده وفر ستاده را درآن مى نويسند.


 


ا نسان شناسى جزائى  Anthropologie criminelle


علمي ازعلوم وابسته بحقوق جزا است كه موضوع آن علم ا لحيات و تشريح جسما نى مجرمان ا ست.


 


ا نسداد


( فقه) يعنى بسته بودن راه علم وعلمى به اكثرمقررات قا نونى( يعني فقهى )اسلام در ازمنه متاخر برآمدن شريعت، تاريخ بسته شدن اين راه را كسانيكه عقيده به انسداد دارند بطور منجزيا تقريب بيان نكرده اند. مقصود از علم در تعريف بالا قطع ويقين است ومقصود از علمى چيزى است كه جنبه اماره قا نو ني( رك. اماره قانوني) داشته باشد يعنى خود بخود مفيد گمان باشد ولى اين طريق كه مفيدگمان است تمسك بآن از نظر شارع تجويزشده باشد ما نند خبر وحديثى كه راوى مطمئن روايت كند و اين خبر متضمن يك دستور قا نو ني باشد اين خبررا اصطلاحأ( علمى) مى گويند. رك. انسداد باب علم و علمى


 


انسداد باب علم وعلمى


( فقه) اصطلاح مفصمل ازاصطلاح ا نسداد است وبهمان معنى است (رك. انسداد) اصطلاح بالا درمقابل انفتاح باب علم و علمى استعمال ميشود كه طرفداران انفتاح مى گويند بر خلاف نظر طرفداران ا نسداد بجهت وجود احاديث بسيارى كه مورد اطمينان واعتماد هستند راه عملى به اكثر مقررات قا نو ني (فقهى )اسلام دراين ازمنه نيزبازاست. كسا نيكه طرفدار انسداد ند بهر ظني دراستنباطات فقهى و دادرسى شرعى عمل مى كنند ولى طر فداران ا نفتاح بهر ظني عمل نمى كنند وفقط بظنوني ترتيب اثر مى دهند كه براعتبارآنها دليل مخصوصي اقامه شده باشد ما نند خبرواحد كه دلالت آن برمقصود شارع مظنون است بظن خاص.


 


(دليل) ا نسداد


( فقه) د ليل انسداد دليلى ا ست كه طرفداران ا نسداد (رك. ا نسداد) براى حجيت هر ظنى بطورعام ويكجا اقامه مى كنند اركان اين دليل ازاين قراراست:


الف - راه علم وعلمى به اكثرمقررات قا نو ني (فقهى) بسته است يعني كسى نميتوا ند اكثر مقررات مذكوررا ازطريق قطع وامارات قانوني بچنگ آورد.


ب- اين وضع (ا نسداد) مستلزم تعطيل اجراء شريعت نبايد باشد و نميتوان درموارد مسدود بودن راه علم وعلمى متوصل باصل برائت ازتكاليف قا نو ني شد زير ا درحقيقت اكثرمقررات باين تر تيب بدون عمل ما نده و بصورت تعطيل درمى آيند.


ج- عمل باحتياط هم دليلى بر وجوب آن نبوده وعلاوه بر اين مو جب عسر وحرج است زيرا از طريق عمل باحتياط تعداد تكاليف بچندين بر ا برواقعى مى رسد و از نظركيفيت هم موجب اختلالات فر اوان درزندگى جامعه ميشود. وعمل باحتياط درواقع تمكين بسرگردا ني وحيرت است نه رفع حيرت.


د- درچنين وضعى ا گر مرا د شا رع ا زطر يق ظنى ازظنون بدست افتد بديهى است كه عمل بر خلاف آن ظن به هيچ وجه جائز نيست فقط يك راه باقى مى ماند وآن اين است كه: آيا بايد بآن ظن ترتيب اثرداد يا نه؟ اين چهارامررا كه اركان دليل انسدادند. مقدمات دليل انسداد گويند.


 


انشاء


در لغت بمعنى چيزي را هستى د ا دن و ا زحا لت نيستى بهستى آوردن راگويند. در معا ني ذيل اصطلاحآ بيان شده است:


الف- درمقا بل ا خبار (خبر دادن) چنا نكه درمقام تمنى گويند: كاش ازپى صد هزارسال ا زدل خاك


چون سبزه اميد بردميدن بودى


شاعر گفته است: كاش بعد ازمرگ ا نسان زنده


مى شد! كه خبر از بروز واقعه اى درگذشته


يا آينده نكرده است.


ب- موجودى را بوجود اعتبارى پديد آوردن وآفريدن. چنابمه ارزش كاغذ اسكناس، موجودي است كه بحكم مقررات پديدآمده است ودرعا لم اعتبار براى خود نوعى وجود دا رد كه باوجو د خيال درمخيله فرق بسياردارد. گفته اند قصد انشاء (مادهء 191 قانون مدنى )باين معنى است يعني كسيكه چنين قصدى مى كند در واقع يك موجود حقوقى( ما نند ما لكيت يا زوجيت)  را درعا لم ا عتبارپديد مى آورد (رك. وجو د اعتبارى )وقا نون مدني ماهم ازاين نظر كه فقهاء متاخر پديدآورده اند پيروى كرده است وحتى درحقوق فرانسه شايد به پيروى از ملل مسلمان تابع خود حقوقدانان از ((اراده خلاقه)) صحبت مى كنند ولى بنظر ما) با عدول از نظر سا بق (قصدا نشاء چيزى جز)اعلام رضا بمنظور ترتيب اثر دادن ا زتا ريخ ا علام ) نمى با شد و باين تر تيب تفكيك رضا از قصد انشاءكه اكثر فقهاء متاخركره اند وجهى ندارد و نظرقدماء فقه درست است بنابراين دريك عقد بيع بايع ازطريق ايجاب اعلام ميكند كه راضى است مشترى نسبت به مبيع از حين عقد جا نشين اوشود هما نطوركه متقا بلاخوداو نسبت به ثمن جانشين مشترى ميشود. در نتيجه اين تحليل از آنچه كه در ضمير متعاقدين درحين ايجاب و قبول ميگذرد موجودات اعتبارى حقوقى واقعيت خود را ازدست ميدهند ودرواقع پندارى بيش نبوده ا ند.


 


انشاء باطنى


(فقه )قصد انشاء مادام كه در ضمير عاقد وطن دارد و بتوسط كاشف ظاهر نشده است (يعني لفظ يافعل يا نوشته ياقرينه دلالت برآن نكرده است) انشاء باطنى ناميده ميشود.


 


انشاء حقوقى


اسلوب نويسندگى دررشته هاى مختلف حقوق كه داراى خصوصيات ذيل است:


الف- بكار بردن صحيح ا صطلاحات حقو قى بجاى تعبيرهاي عاميا نه كه نسبت باداء معا ني حقوقى نارسا هستند مثلا (پيمان دسته جمعى )كه بجاى اصطلاح فرنگى Contrat Collectif نهاده شده است مناسب نيست وبايد پيمان جمعى بكاربرد درا نتخاب تعببر )دسته جمعى )علاوه بر اينكه به تعبير طولانى ترى دست زده شده ( واين خود در انتخاب اصطلاح، نقصى است) ظاهرأ ازتعبيرات عاميا نه( نظير رقص دسته جمعي و آواز دسته جمعي وما نند اينها) تقليد بعمل آمده است.


ب- رعا يت ا ختصاردراصطلاحات ودورى ازطول كلام. علت اين است كه علم حقوق بامصا لح مردم سروكاردارد هر لفظ وهر حرف كه درعبارات حقوقى بكاررود توقع ميرود كه معنى خاصي داشته باشد و درباره يك يك آ نها فكر كسا نيكه ميخواهند به آ نها ترتيب اثردهند بكارخو اهد رفت نه يكبار بلكه بارها پس سخن هرچه كوتاهتر باشد كار مراجعان بعبارات حقوقى آسانتر خواهد شد.


ج- اجتناب ازاستعمال مترادفات بنا بر اين درما ده ششم قا نون آ ئين دا درسى مد ني كه مى گويد: (عقود و قراردادهائي كه مخل نظام عمومى يا برخلاف اخلاق حسنه است دردادگاه قا بل ترتيب اثر نيست. )از جهت استعمال مترادف (يعنى عقود و قراردادها) رعايت قواعد ا نشاء حقوقى نشده است. اينكه بعضى عقود وقراردادها را دوچيز دا نسته اند خود خطاى ديگرى است.


د- اجتناب از پديد آوردن تعبيرات و اسلوب جديد مگر اينكه نقص تعبيرموجود را معتقد بوده و عقيده خود را مستدلا بيان كنند نه اينكه بدون اطلاع ازوجود تعبيرات پخته ورسا خلق ا لساعه به تاسيس تعبير ات نا موزون توجه كنند( ا زقبيل بر ون ذاتي ودرون ذاتي وما نند اينها )علوم ميراث جوامع بشرى است وا نديشه هاى ميليونها نفوس روى آ نها كا ركرده ا ست و اين كا رها تاحدزيادى ارزش دارند بدون دليل قا نع كننده نميتوان انديشه هاى موجود سابق را ببازى گرفت تحرك بر اساس تعقل خوب است (دراين باب بنگريد: مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 429- تاليف نويسنده اين سطور)


هـ - در عصر ما برقراركردن شبكه هاى علمى ازطريق بيان مأخذ، شرط اساسى وحتمي است امروزه در اين باره تلاش فراوا نى ميشود مآخذ عمده درهر موضوع كه نوشته ميشود بايد اسم كتاب وجلد آن (اگرچند مجلد است) وچاپ آن وصفحه ومولف ذكر شود متاسفانه هنوز حتى كسانيكه باهميت اين نكته پى برده اند از روى راحت طلبى وكمى مايه كتابها را بدون ذكر مأخذ مينويسند و آنرا قبيح نميدانند.


و- رعايت اصول بلاغت ا گر درساير مو ارد پسنديده باشد درا نشاء حقوقى بعلت درميان بودن پاى مصلحت جامعه از امور واجب و اكيد است.


انشاء حكم


دادرس دادگاه( كيفرى- مد ني - ادارى) پى ازرسيدگى به قضيه نظر خود را بصورت يك موجود اعتبارى بوجود مى آورد و بقدرت خلاقه خود آنرا مى آفريند اين عمل را انشاء حكم ناميده اند( ماده 271 آئين دادرسي كيفرى )با لعكس مراجع رسيدگى ادارى كه مكلف باظهارنظر هستند چيزى را انشاء نمى كنند بلكه اخباراز وقوع قضايا برطبق مقررات يا برخلاف مقررات مى كنند. بر اين اختلاف سنخيت آثار فراوا ني مترتب مى شود.


 


انشاء صريح


رك. انشاء ضمنى


 


انشاء ضمنى


( فقه )هرعاقدى درعقد، يك قصد ا نشاء بيشتر ندارد كه آنرا انشاء صريح ناميده اند درمواردى كه عقد واحد منحل بعقود متعدد ميشو د( ما نندمورد تبعض صفقه) قصد يك عا قد را بدوقصد تحليل مى كنند يعنى ميگويند عا قد درواقع بطورضمني داراي دو قصد بوده است هريك از اين دوقصد را قصد انشاء ضمني ويا انشاء ضمنى ناميده اند وبطور كلى قصد انشاء را نسبت بمدلول ضمنى خود قصد انشاء ضمني نامند.


 


انشاء عدمي


( مدنى) نوعى از قصد انشاء است كه يك موجود اعتبارى را معدوم مى سازد ما نند قصد اعراض كه ملكيت موجود را نابود ميسازد وقصد ابرأء كه ملكيت بستا نكار را نسبت بطلب وى معدوم مى كند.


 


انشاء قانون


تهيه طرح قا نو نى كه موضوع تصويب يا رد مجلسين قرار ميگيرد.


از اصل 33 قا نون ا سا سى و اصل بيست وهفتم متمم قا نون اساسى فهميده ميشود كه انشاء قا نون مرادف وضع قا نون است ولى قا نون ا نشاء شده ياوضع شده شبيه عقدغير نا فذى است كه نفوذ آن محتاج بيك عمل حقوقى ديگر مى باشد اين عمل حقوقى درمورد قانون ا نشاء شده، عبارت است ازتصويب مجلسين وتوشيح بصحه همايونى وعدم مخالفت با موازين شرعيه. شرط سوم عملا در بسيارى ازمو ارد رعايت نشده است.


 


انشاء وجودى


( مدنى) نوعى قصد ا نشاء است كه اثر وجودى را تحقق مى بخشد مانند قصد انشاء بايع كه ملكيت مبيع را بنفع مشترى. بوجود مى آورد. درمقا بل (انشاء عدمى ) بكارميرود (رك. انشاءعدمى) انشاء در مقابل اخبار، مقسم براي انشاء وجودى وعدمى ميتواند باشد بنابراين نبايد گفت: انشاء بمعنى ايجاد است پى انشاء عدم، معنى ندارد خاصه كه عدم مضاف نوعى ازوجود است.


 


 (قصد )انشاء


(مدني- فقه) قصدى كه ميتواند يك اثرحقوقى را درقلمرو اعتبار ايجاد كند مانند قصد بايع كه مالكيت مبيع رابنفع مشترى در قلمرو اعتبار ايجاد مى كند (رك. وجود اعتباري) ما ده 191 ق - م علامت قصد انشاء اين است كه برخلاف قصد اخبار، حكايتى از گذشته و حال و آينده ندارد يعني صاحب قصد انشاء به لحاظ زمان گذشته يا حال يا آينده اعلام قصد نمى كند وحال اينكه صاحب قصد اخبارهميشه بلحاظ يكى از سه زمان مافى ا لضمير خود را اظهار مى كند بنا براين درا قرار، قصد اخياركافى است( ما ده 1262 ق- م) و تصور قصد انشاء دراقرار بيوجه است زيرا اقرار اخبار بحقى است (ماده 1259 ق- م ). نظرما درقصد انشاء همان است كه درتفسير اصطلاح انشاء گفته ايم( رك. ا نشاء)


 


انصاف


مرادف عدالت است( رك. عدا لت وقا عده عدل وانصاف)


 


انضباط


( حقوق ادارى )اطاعت اوامر قا نو نى مقام مافوق درامور ادارى را انضباط گويند.


 


ا نعزال


زوال خود بخود صفت نمايندگى درامور عمومى (ما نند وزارت )يا خصوصي ما نند قيمومت و وكالت وغيره. در مقابل عزل بكار ميرود( رك. عزل )


 


 انفال


(فقه) اموالى است كه بموجب قا نون متعل بشخص اول اسلام (پيغمبريا امام)مى باشد اين اموال عبارتند از: اراضى ا نفال ـ جنگلهاى طبيعى، نيزارها و نظائرآنها- اموال كسيكه وارث قا نوني ندارد- اموال شخصى رؤساء ممالك خارجى كه درجنگ باحكومت اسلامى مغلوب مي شوند - اشياء مطلوب و بندگان خوب وزيبا كه ازغنيمت جنگ قبل ازتقسيم آن خود پيغمبر( ص) يا ا مام (ع) جدا كند وآ نها ر ا ( صفا يا) مى نا مند. غنيمت جنگى درجنگى كه بدون دستور امام صورت گرفته باشد- درياها و اقيا نوسها و رودها ي طبيعى كه ملك اشخاص شناخته نشده است- آنچه كه ازدرياها و رودها صيد مى شود ما نند مرواريد وماهى وغيره.


 


 (اراضي) ا نفال


( فقه) عبارتند از: زمين موات- اراضى غير موات اجا نب درصورتي كه بدون ا عمال قدرت (بوسيله نيروهاى مسلح مسلمين) بحكومت اسلام وا گزارشده با شد – اراضي غير موات اجا نب در صورتيكه با اعمال قدرت نيروهاى مسلح درجنگى كه بدون اذن امام( ع) صورت گرفته بچنگ آمده باشد- اراضي بدون ما لك- زمينهائى كه صاحبان آنها به علل آسماني يازمينى بكلى نا بود ويا ازآ نهادست كشيده باشند - اراضى خالصه روساء ممالك خارجى مغلوب در جنگ با حكومت اسلامى - اراضى متوفائى كه وارث قا نونى ندارد- سوا حل درياهاو رودخانه ها كه ازآب خارج مي شوند.


 


انفتاح


رك. انسداد باب علم و عملى


 


انفتاح باب علم وعلمى


رك. انسداد باب علم وعلمى


 


انفساخ


(مدنى- فقه )انحلال قهرى عقد را انفساخ گويند مثلا تلف مبيع پيش ازقبض موجب انفساخ عقد بيع است يعنى خودبخود عقد بيع نا بود ميشود( ماده 387 ق- م)


 


انفصال


ا لف- مجازات درجه 6-7 مستخدم رسمى كه مرتكب تقصير ادارى شده باشد. اگر موقت باشد انفصال را انفصال موقت وگرنه انفصال دائم و انفصال ابد نامند. در حين انفصال، عنوان مستخدم دولت و كارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمى كند مگر اينكه برابر مقررات استخدام پس ازرسيدگى بنحوى ازا نحاء ايام انفصال جزء خدمت رسمى محسوب شود دراينصورت درايام ا نفصال موقت او ميتوا ند مثلاسردفتر اسناد رسمي شود (بنديك ماده هفت و بند سوم ماده پنج قانون دفتر اسناد رسمى مصوب 15-3-16 )


ب- برابرماده 124 لايحه قا نون استخدام كشورى مصوب 31/3/ 45 حال ا نفصال موقت، وضع مستخدمى است كه بموجب حكم قطعى دادگاه ادارى ياكيفرى اصا لتأ يا تبعأ براى مدت معيني ازاشتغال بخدمت ممنوع است.


 


انفصال ابد


يعنى منع اشتغال مستخدم رسمى دولت بخدمت دولت براى هميشه. اگر براى مدت محدود باشد آنرا ا نفصال موقت نامند ( ماده 38 قا نون استخدام كشورى مصوب قوس 1301 شمسى ) منظور ا ز ا نفصال ا بد از خدمات دو لتى درمو رد مامورين بخدمات عمومى ا نفصال ابد از خدمات در بنگاههاى نامبرده در ماده 3 قا نون را جع به محاكمه ومجازات ماموران بخدمات عمومى مصوب 16- 2- 15 و محروميت از خدمت دولتي و شهرداري و كشوري است(ماده 4 از مواد مصوب ديماه 1317)


 


انفصا ل دائم


مرادف انفصال ابد است (رك.انفصال ابد)


 


انفصال موقت


منع اشتغا ل مستخدم رسمي دولت بخدمت براي مدت محدود بر اثر تقصير و تخلف. رك. تعليق


 


انقلاب دعوي


هرگاه بعد از طرح دعوي و مشخص شدن خواهان و خوانده از طرف خوانده ادعائي مطرح شود مي گويند دعوي منقلب شده و خوانده بصورت خواهان در آمده است چنانكه شخصي عليه ديگري دعوي مالكيت اتومبيلي را كند و خوانده ضمن دفاع بگويد ماشين را از مدعي خريده ام در اينصورت خوانده اقرار بمالكيت مدعي كرده النهايه مدعي است كه آنرا خريده است و بايد دليل خريد بدهد. در موارديكه دعوي متقابل مطرح ميشود هر يكاز طرفين عنوان خواهان . خوانده را دارند عنوان انقلاب دعوي صدق نمي كند.


 


انكار


در لغت بمعني اظهار عدم شناسائي و نيز نفي چيزي است. در اصطلاح آئين دادرسي مدني مدني كسيكه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب بخود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار (انكار سند) نامند و گاهي بجاي اين دو اصطلاح عبارت ((تكذيب سند)) هم بكار ميرود (ماده 376 آئين دادرسي مدني)


 


انكار سند


رك. انكار


 


انگشت نگاري


عملي است كه از روي اثر انگشتها ميتوان اشخاص مختلف را شناخت. Dactyloscopie                              


 


اوراق بهادار  Valeurs mobilieres                      


اسناد مالي كه در معاملات بورسي و بانكي قابل نقل و انتقال و داراي نرخ باشد.


 


اوقيه


رك. رطل بغدادي


 


اولاد


(مدني – فقه)معني حقيقي آن ولد صلبي است (ذكور و اناث) و تعدي به ولد ولد نمي كند مگر بقرينه (جامع الشتاب – ص 366) چنانكه گويند اولاد نسلا بعد نسل كه عبارت (نسلا بعد نسل) قرنيه است.


 


اولاد ذكور نسلا بعد نسل


(فقه – مدني) يعني اولاد ذكور صلبي و اولاد ذكور آنها تا هر قدر كه پائين و شامل اناث از اولاد ذكور صلبي نمي شود.


 


اولتيماتم Ultimatum          


(بين الملل عمومي) اعلان جنگ يك يا چند دولت به يك يا چند دولت كه مشروط بشرط يا شرائطي است كه هر گاه طرف آن شرط يا شروط را بپذيرد حالت جنگ عملا حكمفرما نخواهد بود و گرنه حالت جنگ بين طرفين تحقق خواهد يافت.


 


اولويت


(فقه) الف – بمعني حق تقدم است مانند بعضي از بستانكاران كه در دريافت حق خود بر ساير بستانكاران تقدم دارند (رك. حق تقدم)


ب- قياس او لويت را گويند( رك. قياس او لويت)


ج- اولويت سبق را گويندكه عبا رت ا ست از حق اولويتى كه نسبت بعين يامنفعتى بسبب پيشدستى وحيازت بدست آيد ما نند اينكه كسى زودتر روى نيمكت عمومى پارك شهر. جائى بگيرد يا زمين مواتي را تحجيركند حق اولويتى پيدا ميكند. رك. حق اولويت


 


اولويت سبق


رك. حق اولويت – اولويت


 


اولويت ظنية


( فقه) قياس اولويت ظنى راگويند (رك. قياس اولويت)


 


اولويت قطعية


( فقه )قياس اولويت قطعى راگويند( رك. قياس اولويت)


 


اون باشى


رك. تا بين


 


اهانت


(جزا) مرادف توهين است( رك. توهين - افتراء)


 


اهل


( مدنى )غيرمحجور را اهل گويند (ماده 211 ق - م )ووصف مزبور را ( اهليت ) نامند  (ماده 212 ق - م ) اهل درلغت بمعنى شايسته است( نازم بخرابات كه اهلش اهل است) و بمعني  صاحب آمده است (كجا است اهل دلى تا بگويمش چون شد )و در اهليت بمعني ثايستگى وصلاحيت است.


 


 


 


اهل خبره


كسانيكه درموضوع مادى يامعنوى معين داراى بصيرت و اطلاعات خاص كه از ممارست متمادى آنها حاصل شده است باشند ( مرادف كارشناس- رك. كارشناس )ما ده 78 آئين دادرسى كيفرى


 


اهل ذمه


( فقه )عبارتند از پيروان دين زرتشت و موسى ومسيح كه پس از انعقاد يك قرارداد ( كه اسم آن عقد ذمه است) بارئيس حكومت داراى حقوق وتكاليفى از نظر قا نون ميشوند كه يكى ازآنها داشتن دادگاههائي است كه قاضي آن ازاهل مذهب خودشان باشد.


 


اهليت


( مد ني )ا لف- صفت كسى كه داراي جنون، سفه، صغر، ورشكستگى و ساير موانع محروميت از حقوق( كلايا بعضا) نباشد (ما ده 212-1207 ق - م) اين اصطلاح درمقابل حجريا عدم اهليت بكار مي رود.


ب- صلاحيت شخص براى دارا شدن حق وتحمل تكليف و بكار بردن حقوقى كه بموجب قا نون دارا شده است.


 


اهليت اجراى حق


مرادف اهليت استيفاء است (رك، اهليت استيفاء)


 


اهليت اداء


مرادف اهليت استيفاء است (رك. اهليت استيفاء )


 


 اهليت استحقاق


( مدنى )مرادف اهليت تمتع است (رك. اهليت تمتع )اين اصطلاح روشن تر از اصطلاح اهليت تمتع است.


 


اهليت استيفاء


( مدني )صلاحيت شخص براى بكار بردن حقي كه دارا شده است ما نند صلاحيت كبير براى معامله در اموال خود كه در حال صغرآنها را ازپدرخود ارث برده است.


 


اهليت اعمال حق


(مدنى )صلاحيت بكاربردن حق از طرف كسى كه داراى حقى شده است مانند صلاحيت شخص عاقل وبالغ و رشيد وغير ورشكسته درتصرف درمال خود.


 


اهليت تمتع


( مد ني )صلاحيت شخص (طبيعى - يا حقوقى)  براي دارا شدن حق. اتباع ايران ميتوا نند مال غيرمنقول راما لك شو ند. انتقاد- شباهت فراوان لفظ تمتع و لفظ استيفاء مانع ازاين است كه بسهولت دو اصطلاح اهليت تمتع واهليت استيفاء زود دراذهان جايگزين شود وبهتراست اين دو اصطلاح متروك  گردد و بجاى آ نها  (اهليت دارا شدن حق ( و) اهليت اعمال حق بكار رود.)


 


اهليت دارا شدن حق


(مد ني )صلاحيت براي دارا شدن حق ما نند صلاحيت طفلى كه متولد ميشود براي دارا شدن يك رشته حقوق.


 


اهليت وجوب


مرادف اهليت داراشدن حق است. ( درمقابل اهليت اداء بكاررفته است)


 


ايادى


( مد ني- فقه )درمعا ني ذيل يكاررفته است


الف- تصرفات مختلف برعين واحد.


ب- متصرفان عين واحد.


 


ايادى متعاقبه


(مدنى- فقه) چنديد ه بتناوب وبطور غيرقا نونى بريك مال معين  وضع شده باشد ايادى متعاقبه ناميده ميشود مانند مالى كه سارق بديگرى بفروشد و اوبيك نفر ديگر بفروشد و هكذا. وضع متناوب ايا دى مزبور را بر مال مذكور تواردايا دى ناميده اند.


 


 (توارد) ايا دى


رك ايادى متعاقبه


ايالت


قسمتى از كشور است كه داراى حكومت مركزى ود اراى ولايات حاكم نشين جزء است. درتقسيمات كشورى بزرگترين قسمت محسوب است . درمقابل مملكت و ولايت بكارميرود.


 


ايجاب


( مدني- فقه) در قا نون مدنى تعريفى از ايجاب وجود ندارد درفقه هم نصى نيست ولى فقهاء درعقود مختلف عقايد مختلف دارند مثلادربيع قصد انشاء بايع را ايجاب ميدانند وعقيده دارند كه بايد ايجاب مقدم برقبول باشد. درعقود اذنيه( رك. عقد اذنى )ما نند وديعه هرچند كه صا حب مال، ايجاب كننده است ولى عقيده دارند كه درعقود اذنيه مانعى ندارد كه ايجاب موخر ازقبول باشد. درعقد صلح و نكاح عقيده فقهاء اين است كه هر يك ازطرفين كه مبادرت وپيشدستي نمايد وقصد خود را ا برازكند قصد ا نشاء او ايجاب است و از اين جهت صلح غير از بيع است. درست اين است كه در هر عقدى نخستين قصدى كه ا برازميشود ايجاب است( ماده 183 ق- م )


 


ايجاب ملزم (بضم اول وكسر ثالث )


(مدنى) مقصود ايجاب درعقد غائبين است ( رك. عقد غائبين) كه قبل ازاينكه قبول حاصل شودتحت شرائط خاصي براى ايجاب كننده ايجاد تعهد يكطرفى مينمايد و او حق ندارد از ايجاب خود عدول نمايد (مجلهء حقوقى دادگسترى- سال 1341 شماره يك فروردين- صفحه 66)


 


ايجاب وقبول


درپاره اى از ا-صطلاحات مهجور، تعبير ديگر عقد است و لى درو اقع ايجاب وقبول دوكاشف ازدو قصد طرفين عقداست وخود اين دوكاشف، عقد نيستتد بلكه آن دوقصد  عقد را تشكيل مى دهند.


 


 (موالات) ا يجاب و قبول


رك. موالات ايحاب وقبول


 


ا يراد


( دادرسي مدنى )اشكالات مخصوص و منصوص در قا نون كه به دعوى، از طرف مدعى يا مدعي عليه و يا رأسا بحكم قا نون متوجه شود ( ماده 197 ببعد آئين دادرسى مدني)


 


ايراد امرمختوم


(دادرسي مد ني) ا گردعوي طرح شده سا بقأ بين همان ا شخاص( طر فين دعوى )يا اشخاص ديگرى كه اين طرفين دعوى، قا ئم مقام آنها با شند مطرح و رسيدگى شده و نسبت بآن حكم قطعى صادرشده باشد ميتوان ايراد كرد كه اين دعوى صفت امرمختوم پيداكرده وقابل تجديد مطلع نمى باشد( بند چهارم ماده 198 و 202 آئين دادرسى مدني)


 


ايراد  رد  دادرس


نوعى از ا يراد عدم صلاحيت است كه ازحيث عدم صلاحيت شخص دادرس ميشود (ماده 208 ببعد دادرسى مدني)


 


ايراد سمت


( دادرسي مدني )كسيكه بعنوان نماينده غير در دعوائى دخالت كند و دليل مثبت سمت خود را ندهد ميتوان از اين جهت بورود اودر دعوى ا يراد كرد و اين ايراد را ايراد سمت مي نامند( ماده 199 دادرسى مد ني)


 


ايراد عدم اهليت


يعنى ايراد يكطرف دعوى (مدعى عليه) باينكه مدعى اهليت قانوني براى طرح دعوى ندارد يعنى هنوز بسن قا نوني نرسيده ويا بسبب ديگر محجور است.


 


ايراد عدم توجه دعوى


هرگاه دعوى متوجه به شخص خوانده نباشد يعني حقآ نبايد بر اواقامه شود دراينصورت ميتواند ايراد كند كه دعوى متوجه او نيست مثل اينكه عليه شخص بعنوان قيمومت طرح دعوى كنند و او ايراد كند كه قبلا استعفاء داده وفعلا قيم نمى باشد وبالنتيجه دعوى متوجه اونيست.


 


ايراد عدم صلاحيت


( دادرسى مد ني) عبارت است ازايراد بعدم صلاحيت (ذاتى يامحلى )دادگاه يا عدم صلاحيت دادرس دادگاه. رك. صلاحيت


 


 


 


اير اد مرور زمان


( دادرسى مد نى) يعنى ايراد به اينكه دعوى مشمول مرورزمان (رك. مر ورزمان) شد. و نبايد شنيده شود. اين ايراد را در مرحله پژوهش هم ميتوان كرد و در غير جلسه اول هم ميتوان ايراد مرور زمان كرد (حكم تميزى شماره 405 مورخ 4-3-329 شعبه چهار)


 


ايراد ورود ثالث


(دادرسى مدنى) هريك از طرفين دعوى ميتو ا نند بورود شخص ثا لث دردعوى ايراد كنندازحيث اينكه ورود اومطا بق باميز ان مذكوردرماده 270 دادرسى مدنى هست يانه. اين ايراد را ايرأد ورود ثالث گو يند.( ماده 271 دادرسى مد ني )


 


ا يرانى


ا نسان يا شخصى حقوقى كه داراى تا بعيت ايران باشد (ماده 976 ق- م)


 


ا يرانى الاصل


ا لف- كسيكه داراى تا بعيت و نسب ايرا ني باشد.


ب- كسيكه باقتضاء مصالح عاليه كشور و به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي بموجب فرمان پادشاه عصر صفت ايرانى باو اعطاء شده باشد. (تفسير اصل 37 متم قانون اساسي مصوب 14/8/17)


 


آيش


زمين زراعتى كه مدتي متروك گذارند تا بهتر بتوان درآن كشت نمود و درقا نون ا صلاحات ارضى 19- 10- 40 زمين زراعتى ا ست كه حداكثر سه سال بدون كاشت بما ند. زمين آيش غير از زمين بايراست زيرا بايرزمين ملكى است كه ما لك بدون اينكه مدت محدودى آ نرا متروك بگذارد رها كند بدون اينكه اعراض از مالكيت آن كرده باشد ولي در مورد زمين آيش براى مدت محدود و بمنظور تقويت بنيه زمين متروك مى ما ند.


 


ايشيك آقاسى باشى


( اصطلاح ادارى عصر صفويه )بمعنى رئيس سران درگاه- وظيفه اش رياست تشريفات در مجالس عمومي و سرپرستي دربانان ونگهبانان كاخ بود و رياست طبقه آقايان با او بوده است (مشخصات اين طبقه معلوم نگرديد). رك.وزير بيوتات


 


ايفاء


(مدنى )در مورد پرداخت دين بكار مى رود( ماده 264 قا نون مدني )و وفاء بعهد هم متقارب باين مضمون است.


 


ايفاء ناروا Payement de L,indu


( مدني) صور مختلف آن اين است:


الف- پردا خت دينى كه واقعيت ندارد.


ب- پرداخت دين بغير بستانكار يا قائم مقام او.


ج- تاديه دين بوسيله غيرمديون( ماده 265- 301- 302 قا نون مدنى)


ايقاع


( مدنى- فته) عملى است قضائى ويك طرفى كه بصرف قصد انشاء ورضاى يكطرف منشاء اثرحقوقى شود بدون اينكه تاثير يك طرفى قصد و رضاى مذكور ضررى بغيرداشته باشد (مگر در موارد مصرح در قانون مانند طلاق )ابراء و اعراض و فسخ از مصاديق ايقاعات است. اينكه گفته اند ايقاع عمل قضائى يكطرفى غيرقابل فسخ ورد است باطل است زيرا وصيت تمليكى حقأ ايقاع است وحال اينكه قابل رد از طرف موصي له مي باشد.ايقاع ممكن است لازم يا جائز باشد ولي غالبا جائز است.


ايلاء


(فقه) سوگندي است كه زوج ياد كند كه هميشه يا بيش از چهار ماه با زوجه دائم خود مقاربت نكند . در اينصورت زوجه ميتواند از دادگاه الزام او را به احد امرين (طلاق يا نقض قسم) بخواهد. قصد زوج از اين سوگند ايذاء و آزار زوجه است .
 
 

 
» موضوعات مطالب سایت «