ث

ث

 

ثالث
(مدنى- فقه) الف - كسيكه طرف عقد نيست وقائم مقام هيچيك ازمتعاقدين نمى باشد (ماده 231- 448 ق- م)
ب- كسيكه طرف عقد نيست هرچند كه قائم مقام يكى ازطرفين باشد (ماده 399 ق- م)
ج - بيگانه نسبت بامرى كه دوطرف دارد مانند ثالث نسبت به متداعيين لك دعوى.
(جلب) ثالث
رك. جلب
(شخص) ثالث
مرادف ثالث است (رك. ثالث)
(مجلوب) ثالث
رك. جلب
ثبت
نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق (مانند حق اختراع) و يا هرچيز ديگر(مانند علامات) در دفاتر مخصوصى كه قانون معين مى كند مانند ثبت املاك وثبت معاملات غيرمنقول و ثبت حق اختراع وثبت علائم و ثبت احوال و غيره. دراصطلاحات ذيل بكار رفته است:
ثبت احوال
الف - ثبت وقايع چهارگانه: تولد - فوت - ازدواج - طلاق را گويند.
ب- اداره موظف به ثبت وقايع مذكور را گويند.
ثبت اسم تجارتى  Raison commercial
(قانون تجارت) عنواني است حاكي از شهرت تاجركه اوخود را تحت آن عنوان معرفى و مشهور ميكند اين عنوان ممكن است اسم خانوادگي خود تاجر باشد و ممكن است يك اسم فانتزى باشد مانند ((پرنده آبى)) در شركتهاى تجارتى اسم تجارتي با اسم شركت متحد است. ثبت اسم تجارتى اختيارى است (ماده 576 قانون تجارت) نظامنامه ماده 582 تا اين لحظه تهيه نشده است. (رك. ثبت تجارتى)
ثبت اسناد
الف - اسم اداره اى است كه املاك واسناد. عقود و معاملات را ثبت مى كند.
ب- ثبت سند عقود و ايقاعات را گويند.
ثبت املاك
ثبت ملك با تشريفات قانون ثبت دردفتر املاك و دادن سند مالكيت از روى آن.
ثبت انتقال ملك
(ثبت) يعني ثبت معامله عين يا منافع ملك در دفتر املاك (ماده26 قانون ثبت و ماده 104- 104مكرر- 105- 106 نظامنامه قانون ثبت)
ثبت تجارتي
(قانون تجارت) مقصود ازثبت تجارتى ثبت اسم تاجر در دفتر مخصوصى بنام ((دفترثبت تجارتى)) است و ثبت مذكور اجبارى است (ماده 16 ببعد قانون تجارت)  فرق بين ثبت تجارتي و ثبت اسم تجارتى واضح است (رك. ثبت اسم تجارتى) آئين نامه دفتر ثبت تجارتى - مصوب 1325
 ثبت حريم
(ثبت) يعني ثبت جداگا نه حريم املاك. چنين ثبتي ممنوع است زيرا ثبت ملك بالتبع مستلزم ثبت حريم قانونى آن از آن جيث كه حريم محسوب است بوده و حاجتي به در خواست جداگانه ندارد (فصل ششم مجموعه سال 1343 بخشنامه هاى ثبتى)
ثبت سنديكا واتحاديه
يعنى ثبت آنها در ادارات ثبت اسناد محل برابر مقررات خاص (تصويب نامه 17- 8 - 34 هيأت وزيران)
 
ثبت شركت نامه
ثبت شركت نامه رسمى شركتهاى بازرگانى شرط تشكيل شركتهاي مذكور است (ماده 1- 2 نظامنامه قانون تجارت. مجموعه رسمى 1311 ص 268) و مطابق ماده پنجم طرح اصلاحى آئين نامه ثبت شركتها مصوب 12-6- 45 اداره ثبت شركتها درتهران و دوائر ثبت شركتها درشهرستانها در ثبت شركتنامه قائم مقام دفترخانه هاى رسمي مى باشند.
ثبت شركتهـا
مقصود شركتهاى بازرگاني است كه داراى شخصيت حقوقى ميباشند وثبت آنها اجبارى است (ماده 587- 594- 595 قانون تجارت) وبايد درتهران در دائره ثبت شركتها و درخارج تهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلى شركت به ثبت برسند (ماده دوم نظامنامه قانون تجارت)
ثبت عادى
نوعى از ثبت املاك است كه مالكان مجبور به ثبت ملك نميشوند (ماده 82 آئين نامه قانون ثبت) و قبل از ثبت اجبارى در ايران معمول بوده است.
ثبت علامت
يعنى به ثبت رسانيدن علامت تجارتى (رك. علامت تجارتي) در دفتر اداره ثبت شركتها با رعايت مقررات مخصوص به ثبت علائم تجارتى (ماده شش قانون ثبت علائم مصوب 1- 4 – 1310)
ثبت عمومي
نوعى از ثبت املاك است كه درآن مالكان مجبور به ثبت ملك ميشوند (قانون اسفند 1310 كه فعلا مجرى است براساس ثبت عمومى است (ماده 82 آئين نامه قانون ثبت)
ثبت مؤسسات غير تجارتى
يعنى ثبت آنها در دفاتر ثبت شركتها بر طبق مقررات خاص (آئين نامه اصلاحى مصوب 1337) رك. مؤسسات غير تجارتى
ثبت ملك
الف - بمعنى اخص يعنى ثبت ملك پس از پايان عمليات مقدماتي ثبت در دفتر املاك.
ب- بمعنى اعم يعنى عمليات مقدماتي ثبت و ثبت ملك در دفتر املاك. (رك. عمليات مقدماتي ثبت)
(محقق) ثبت
دادرسي بود كه در قانون سابق براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشى از تقاضاى ثبت املاك معين شده بود. درحال حاضر اين اختلافات در دادگاههاى عمومى رسيدگى ميشود ومحقق ثبت وجود خارجى ندارد و در تاريخ 11-10- 1319 بدستور وزير دادگستري مقررات مربوط بآن نسخ شد وضبط آنها در مجموعه هائي كه بعد از نسخ آن چاپ شده است حاكى ازعدم دقت و تتبع است.
ثبوت
در لغت بمعنى وجود و تحقق است. در اصطلاح اشاره است بوجود هر چيز در واقع و نفس الامر صرفنظر از علم وجهل انسان. مثلا دو نفركه درمالكيت مالى اختلاف دارند و دعوى را نزد قاضي طرح مى كنند مالكيت آن مال يك مرحله ثبوت قبل ازطرح دعوى دارد يعنى صرفنظر ازعلم و جهل دادرس به مالكيت آن مال آن مال در واقع يا تعلق بيكي از متداعيين دارد يا بهر دو يابه شخص ثالث و غيره. وقتيكه دادرس مالكيت يكى از متداعيين را احراز نمود و آماده صدور حكم شد مالكيت آن مال وارد مرحله اثبات (يا مرحله علم دادرس در مثال مفروض) ميشود وممكن است مرحله اثبات مطابق مرحله ثبوت باشد (اگر حكم مطابق واقع باشد) يا مخالف مرحله ثبوت (رك. اثبات)
ثبوت شرعى
(فقه) اثبات مورد نزاع نزد حاكم شرعى بمرافعه.
ثقه
(فقه) درفقه بمعنى شخص مورد وثوق و اطمينان را گويند خواه داراى عدالت شرعى باشد خواه نه ولى درخصوص علم درايه اين اصطلاح را در مورد شخص عادل بكار مى برند.
ثلث
در لغت بمعني يك سوم چيزى را گويند و در اصطلاح بمعنى يك سوم تركه است كه وصاياى مالى موصي تا آن ميزان بدون احتياج باذن و اجازه ورثه نافذ است (ماده 843 قانون مدني) در اصطلاحات ذيل بكار رفته است:
ثلث باقى
مال غيرمنقول كه موصى آنرا از محل ثلث تركه براى صرف در مصارف خيرمعين كند كه منافع آن على الدوام (و بدون تحديد بمدت معين) درآن مصرف كه معين كرده صرف گردد (ماده 36 آئين نامه قانون ثبت املاك) در اصطلاح ديگرآنرا ((ثلث مؤبد)) نامند.
ثلث مؤبد
مرادف ثلث باقى است (رك. ثك باقى)
ثمن
(مدنى- فقه) الف- مالى كه عوض مبيع (رك. مبيع) درعقد بيع قرار مى گيرد ثمن ناميده ميشود ثمن بايد مال باشد (ملاك ماده 348 قانون مدنى) ولازم نيست حتما پول باشد بلكه ممكن است عين يا كلى درذمه باشد (ماده 197- 363 قانون مدني) هرگاه درعقد بيع يكى از عوضين پول باشد عنوان ثمن را دارد. اگر هيچ يك از عوضين پول نباشد آنكه سبقت باظهارقصد كند صاحب مبيع است وديگري صاحب ثمن.  ب- ثمن (ضم اول وسكون ثانى) بمعنى ثمنيه است (رك. ثمنيه)
ثمن شخصي
(مدني – فقه) ثمنى كه وجه نقد نبوده و عين معين باشد مانند اسب معين يا گندم معين يا پارچه معين. در ثمن شخصى جميع مقررات راجع به مبيع معين جارى ميشود.
ثمنيه
يا هشت يك سهم ادناي زوجه در باب ارث است (رك. هشت يك)
ثمنيه اعيانى
(مدنى- فقه) ثمنيه را گويند (رك. ثمنيه) ماده 123 آئين نامه قانون ثبت 1317
ثيب
(بروزن ميت) از اصطلاحات فقه و در معانى ذيل بكار رفته است:
الف - بمعني محصن دربحث جزاى اسلام (رك. احصان- محصن- محصنه)
ب- زنيكه بكارت اوطى مواقعه مشروع يا نامشروع از بين رفته باشد و هم چنين است از طريق وطى بشبهه. اين صفت زن را ثيبوبت نامند صرف شوهركردن موجب ثيبوبة نيست و بايد مواقعه و ازاله بكارت هم صورت گيرد. درمقابل بكر استعمال ميشود.
ثيبوبة
رك. ثيب

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image