به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

گ

گ

 

گاوبند
 در قانون اصلاحات ارضي19-10-40 كسى است كه مالك زمين نيست وباداشتن يك يا چند عامل زراعتى بوسيله برزگر يا كارگر كشاورزي در زمين مالك زراعت مى كند و مقدارى از محصول را بصورت
نقدى يا جنسى به مالك ميدهد.گذر
رك. محلهگذر( نظميه)
رك. محلهگذرنامه
الف- تذكره، پا سپورت
ب- سندى كه يك مقام بين المللى صلاحيتدار
براى تسهيل عبور ومرور ازكشورى بكشور ديگر بشخصى مى دهد Laissez – passerگرافيك Graphique
گرافيك يا نمودار به مجموعه خطوطى گفته مى شود كه سيريك پديده را نشان دهد. گرو
 مرادف رهن است وگرو دهنده راهن است وگروگير مرتهن است وگروگان( ونيز گرو )عين مرهونه را گويند. (رك. رهن - راهن)گرو شخصى
( بين الملل عمومي) دادن شخص يا اشخاص معين بتصرف گرو گيرنده براى تضمين اجراء عهود از طرف گرو دهنده تا در صورت تخلف، گرو گيرنده حق داشته باشد شخص مورد گروگان را بكشد يا از مراجعت او بوطن خود جلوگيرى كند. اين عمل باشئون انساني و تمدن منافات دارد و قبح آن از بديهيات است.گروبندى
( مدني)عقدى كه بين دو طرف بسته ميشود كه يكطرف امرى را اثبات و ديگرى نفى مى كند تا اظهار هركس درست درآيد ديگرى مال معيني را باو بدهد. در اصطلاح ديگر آنرا شرط بندى گويند. اگر معوض باشد صورت قمار را دارد (ماده 654 ق- م ).گرود هنده
راهن را گويند. ( رك. راهن)گروگان
عين مرهونه را گويند. (رك. راهن- رهن )گروگير
مرتهن را گويند. ( رك. راهن )گره
واحد طول سابق كه برابر يك شانزدهم ذرع بوده است.گزارش Rapport
در لغت بمعنى شرح و بيان است. در اصطلاح عبارت است ازشرح و بيان واقعه اى با مشخصات ذيل:
الف - موضوع مورد گزارش وقوع حادثه اى باشد.
ب- گزارش دهنده مامور به تهيه گزارش قبلا شده باشد ويا سمت او اقتضاء كند كه گزارش تهيه كند.
ج- مقامى كه بآن گزارش داده ميشود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمى باشد يا غير رسمي. فرق نمى كند كه گزارش كتبى باشد يا شفاهى.گزارش اصلاحى
(آئين دادرسي مدني )صورت مجلسى كه دادگاه در موقع صلح اصحاب دعوى تنظيم مى كند (ماده 628 آئين دادرسى مدني) گزارش اصلاحي نه حكم است و نه قرار وعنوان رأى را ندارد بلكه نظر بصرح ماده 630 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 1291 ق- م فقط اعتبار سند رسمي را دارد. چون در حدود مواد 46- 47 قانون ثبت، ثبت سند در دفاتر مخصوص ثبت اجبارى است مراجع ثبتى حق ندارند باستناد سند صلح دادگاه( يا گزارش اصلاحى )سند مالكيت صادركنند بلكه بايد قبلا مفاد گزارش اصلاحى در دفاتر اسناد رسمى ثبت شود تا قابليت صدور سند مالكيت را داشته باشد.گزمه
رك. محلهگنج
( مدني- فقه) مالى كه در دل خاك و يا مصالح بنائى مدفون كرده باشند يا مدفون شده باشد (بطور تصادف) و از طريق صدفه و اتفاق بدست كسى افتد. در عبارت ديگر آنرا دفينه گفته اند. مادام كه كشف نشده عنوان گنج را دارد. لغت كنز در عربى از لغت گنج ساخته شده است. (رك. لقطه )گواه
مرادف شاهد است. ( رك. شاهد)گواهى
الف- مرادف شهادت است. ( رك. شهادت )
ب- بمعني تصديق است. ( رك. تصديق ) گواهى امضاء
 تصديق امضاء ذيل سند عادى توسط دفتر خانه اسناد رسمي را گويند. چنين سندى عادى است و نميتوان طبق آن اجرائيه صادركرد( مقدمه عمومى علم حقوق- ص 124).گواهى انجام كار Certificat de travail
تصديق حاكى از نوع كار و تاريخ شروع و پايان كاركه فاعل كار انجام داده است و از طرف مقامى كه اين كار براى او و تحت نظر او انجام شده داده ميشود.گواهى انحصار وراثت
رك. دعوى انحصار وراثتگواهى نامه
مرادف تصديق است. (رك. تصديق)گواهى نامه ثبتى
(ثبت)تصديقى است كه به كسيكه براى او حق ارتفاقى در سند مالكيت غير، تصديق ودرج شده داده ميشود و او ازآن گواهي نامه بعنوان سند مالكيت استفاده مى كند يعنى باو سند مالكيت داده نميشود( ماده 112- 124- 125 نظامنامه قانون ثبت).گيروانكه
واحد وزن روسى سابق. برابر تقريبى با پنج سير.
گيوتين Guillotin
ماشين بريدن سرمجرمان كه توسط شخصى بنام دكترگيوتين اختراع شده و از سال 1792 بمنظور فوق در فرانسه بكار رفته است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image