به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

(...بانک سوالات حقوقی احوال شخصيه ( تابعيت ، وصيت

بانک سوالات حقوقی احوال شخصيه ( تابعيت ، وصيت ، ...)

احوالشخصيه ( تابعيت )

1 آياکودکیکهدرايرانازمادرايرانیوپدرخارجیکه

برایمثالهردومتولدآلمانهستند،متولدشودايرانیمحسوب

میشود؟

اين کودک ايرانی محسوب نمی شود البته برخلاف فرض مذکور در سوال

اگر مادر او در ايران متولد می شد می توان او را ايرانی به

حساب آورد .

2 آيااگرفیالمثلزناکراينیفاقدگذرنامهوپروانهاقامت

معتبربامردیايرانیازدواجکندمیتواندشناسنامهايرانی

دريافتکند؟

بله ، می تواند زيرا با زدواج با مرد ايرانی تابعيت شوهر

به او تحميل می شود .

3 آياتغييرتابعيتزنبيگانهبراثرازدواجبامردايرانی

ازحيثقوانينکشوریکهزنتبعهآنکشورمحسوبمیشودقابل

پذيرشاست؟

زن بيگانه پس از ازدواج با مرد ايرانی ، ايرانی به شمار

خواهد آمد چه قانون کشور متبوع او اين تغيير را بپذيرد چه

نپذيرد . علت اينکه قانونگذار ما به تابعيت زن بيگانه پس از

ازدواج با مرد ايرانی توجه نداشته واورا ايرانی به حساب

آورده است برای اين می باشد که در خانواده ايرانی وحدت

تابعيت حکم فرما گردد .

4 آياباازدواجزنايرانیبامردبيگانهتابعيتايرانی

ویازبينمیرود؟

اگر به موجب قانون کشور شوهر ازدواج با زن بيگانه موجب تحميل

تابعيت آن کشور باشد با وقوع ازدواج ، تابعيت زن ايرانی به

تابعيت کشور متبوع شوهر تغيير پيدا می کند واگر برعکس برابر

قانون آن کشور ازدواج تاثيری بر تابعيت زن ايرانی نگذارد

تابعيت ايرانی آن زن همچنان محفوظ خواهد ماند . البته در حالت

اخير زن ايرانی با تقاضای کتبی به عنوان وزارت امور خارجه

وبا ارائه دليل موجه می تواند درخواست ترک تابعيت ايران

وکسب تابعيت کشور متبوع شوهرش رابنمايد .پذيرش اين تقاضا

منوط به نظر مساعد وزارت امور خارجه است .

5 درفرضبالازنايرانیکهبراثرازدواجتابعيتخارجیرا

تحصيلمیکندآياحقداشتناموالغيرمنقولمثلخانه،زمين

و.... رادرايراندارد؟

در اين فرض حق داشتن اموال غير منقول به شرطی که موجب سلطه

اقتصادی خارجی نگردد ، محفوظ است . تشخيص اين امر با

کميسيونی مرکب از نمايندگان وزارت امور خارجه ووزارت کشور و

وزارت اطلاعات می باشد .

6 درچهصورتیزنیکهتابعيتايرانرابراثرازدواجبا

مردايرانیبهدستآوردهاست،میتواندبهتابعيتاولخود

برگردد؟

زنی که بر اثر ازدواج با مرد ايرانی دارای تابعيت ايران شده

است پس از جدا شدن از شوهر يا فوت او می تواند با دادن اطلاع

به وزارت امور خارجه ايران به تابعيت اول خود برگردد .

البته در صورت فوت شوهر ايرانی چنانچه از آن شوهر دارای

اولاد باشد تازمانی که اولاد به سن 18 سال نرسيده باشند نمی

تواند به تابعيت اول خود مراجعه نمايد ولی پس از 18 سالگی

فرزندان اين امر با شرايط گفته شده بلا مانع است .

7 شخصیکهدرکشورمتبوعقبلیاشخدمتنظاموظيفهراانجام

داده،پسازکسبتابعيتايرانیبازهمبهخدمتنظامبرود؟

خدمت در کشور متبوع قبلی رافع تکليف خدمت نظام در ايران

نيست مگر آنکه ميان دولت ايران ودولت متبوع قبلی اش درباره

معافيت از خدمت عهد نامه ای وجود داشته باشد .

8 آياتحصيلتابعيتايرانیازسویبيگانهموجبتغيير

تابعيتهمسروفرزنداناوخواهدشد؟

همسر وفرزندان کمتر از 18 سال اين شخص ايرانی محسوب خواهند شد

ولی همسر او می تواند ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت

ايرانی شوهر وفرزندان او يک سال پس از رسيدن به سن 18 سال

تمام می توانند اظهاريه کتبی به وزارت امور خارجه داده

وتابعيت کشور سابق شوهر يا پدر را قبول کنند . البته بايد

در اين تقاضا گواهی دولت قبلی متبوع شوهر يا پدرشان را مبنی

بر اينکه انان را تبعه خود خواهد شناخت پيوست نمايد .

9 درموردپرسشقبلیاگرتحصيلتابعيتايرانیازسویزنبه

عملآيدآياشوهروفرزنداناونيزايرانیمحسوبمیشوند؟

خير، اين حکم فقط در خصوص شوهر وپدر جاری است .

10 آياشخصیکهازتابعيتايرانیخارجشدهمیتواندبه

عنوانبيگانهواردخاککشورشود؟

بله، منعی از اين جهت وجود ندارد .

11 آياخروجازتابعيتايرانیتاثيریبرتابعيتهمسر

وفرزندانشخصدارد؟

نخست آنکه در ترک تابعيت ايران بين زن ومرد فرقی نيست ولی زن

ايرانی دارای شوهر نمی تواند جدای از شوهر ايرانی اش تصميم

به ترک تابعيت ايران بگيرد دوم آنکه دولت می تواند ضمن

ترک تابعيت فرزندان « زن ايرانی بی شوهر » تصويب ترک تابعيت

او را نيز که فاقد پدر و جد پدری بوده وکمتر از 18 سال تمام

سن دارند ويا به جهات ديگری محجورند ( برای مثال فرزندی که

ديوانه است ) اجازه دهد ساير فرزندان اين زن که به سن 25

سال نرسيده اند نيز می توانند به پيروی از درخواست مادر

تقاضای ترک تابعيت ايران رابه عمل آورند . سوم آنکه زن

وفرزندان کسی که تقاضای ترک تابعيت ايرانی رامی کند چه

فرزندان اوصغير باشند وچه کبير از تابعيت ايرانی خارج نمی

شوند مگر آنکه اجازه هيات دولت شامل آنان نيز بشود .

12 پسازترکتابعيتايرانوقبولتابعيتخارجیوضعيت

اقامتواموالشخصچهمیشود؟

اين اشخاص بايد ظرف 3 ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت ،

از ايران خارج شوند ودر صورت عدم خروج از ايران اخراج و

اموالشان فروخته خواهد شد . البته اين مدت 3 ماه تا يک سال

قابل تجديد نظر است . بايد توجه داشت که در مورد اموال غير

منقول مثل زمين ، خانه ، و...... اين شخص بايد متعهد شود که

ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت ايرانی اين اموال را به

اتباع ايران منتقل نمايد .

13 چنانچهشخصايرانیبدونرعايتشرايطگفتهشدهتابعيت

کشورخارجیرابدستبياوردآياازحيثمقرراتکشورماخارجی

محسوبمیشود؟

تبعيت خارجی او بی اثر بوده وتبعه ايران به شمار می آيد .

ولی در عين حال اموال غير منقول او با نظارت دادستان به

فروش می رسد و پس از کسر مخارج مربوط ، قيمت آن به او پرداخت

خواهد شد وبه علاوه از اشتغال به وزارت ، معاونت وزارت

وعضويت مجلس و شوراهای شهر ، شهرستان واستان وهر گونه مشاغل

دولتی محروم خواهند بود . البته هيات دولت می تواند بنا به

مصالح ومنافع ملی وسياسی به پيشنهاد وزارت امورخارجه ،

تابعيت خارجی مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد . به اين

گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه می توان اجازه ورود

به ايران يا اقامت داد

14 کسانیکهخودياپدرشانبرابرمقرراتقانونايران

تابعيتايرانیشانرابهتابعيتخارجیتبديلکردهاندآيامی

تواننددوبارهبهتابعيتايرانیبرگردند؟

اصل بر اين است که درخواست آنان مورد پذيرش قرار گيرد مگر

آنکه دولت ايران تابعيت ايرانی شان رابه مصلحت نداند وبرای

اين امر رعايت اين شرايط لازم است : 1 – مطابق مقررات قبلا

تابعيت ايرانی اش را ترک کرده باشد . 2 – از دولت درخواست

کند . 3 – بازگشت او به تابعيت ايران مخالف مصالح ملی نباشد .

15 طبقماده1194 قانونمدنی،پدر،جدپدریووصیمنصوب

ازطرفيکیازآنان،ولیخاصناميدهمیشود .حالاگريکی

ازافراديادشدهدراينمادهازطرفخود،مادرطفلرابه

عنوانوصیتعييننمايد،آياتنظيمچنينوصيتنامهایصحيح

است؟

تعيين مادر به عنوان وصی ( از طرف ولی خاص ) ، منع قانونی

ندارد اما اگر مادر طفل دارای شوهر باشد رضايت شوهر وی در

قبولی آن شرط است .

16 اگروصیفوتنمايد،آياورثهمیتوانندازدادگاه

تقاضایتعيينوصیديگرینمايند؟

خير ، زيرا وصيت کننده در زمان حيات خود شخصی را به عنوان

وصی تعيين کرده تا سفارش های وی را در خصوص ثلث انجام دهد .

در قانون ما موردی که دادگاه بتواند وصی ديگری تعيين کند

پيش بينی نشده است .

17 شخصیوصيتمیکندکههمسرشتازمانیکهزندهاستدر

خانهمسکونیویسکونتنمايدوورثهحقايجادمزاحمتبرایاو

رانخواهدداشت . باتوجهبهچنينوصيتنامهایآياوراثمی

تواننددادخواستفروشملکرابهدادگاهتقديمنمايندوآيا

چنينخواستهایقانونیاستياخير؟

هيچ يک از وراث نمی توانند مزاحم حق سکونت همسر متوفی در منزل

مسکونی او شوند ولی طرح دادخواست فروش ملک منافاتی با اين

حق ندارد . چنانچه درخريد وفروشی که انجا م می شود اين حق

رعايت شود، فروش منزل بدون اشکال خواهد بود .

18 آياپسرودخترايرانیکهدرآلمانقصدازدواجدارند،

برایازدواجبايدبهمامورينکنسولیوسياسیدرسفارتخانه

ايرانهممراجعهکنند؟

الزامی وجود ندارد ولی ايرانيان مقيم خارج می توانند نزد

کنسولگری ايران حاضر شده تا در آنجا عقد ازدواج شان واقع

وثبت گردد .

19 اگردرمثالبالازن،ايرانیومردآلمانیباشدبازهم

کنسولگریايراندرآلمانصلاحيتبرایانعقادعقدبرایثبت

ازدواجراداراست؟

خير ، کنسولگری ايران هنگامی اجازه اين کار را دارد که هر

دو طرف ازدواج ايرانی باشند .

20 آيااگردخترايرانیبابيگانهغيرمسلمانازدواجکند

يابابيگانهمسلمانبدوناجازهدولتازدواجکنداثریبر

اينازدواجبارمیشود؟

اگر يک زن مسلمان ايرانی با مرد غير مسلمان خارجی ( وحتی

ايرانی ) ازدواج کند اين ازدواج باطل است وبرابر قانون مدنی

ايران حتی اگر يک زن مسلمان ايرانی با يک مرد مسلمان خارجی

بدون اجازه دولت ازدواج کند دادگاههای ايران اثری بر اين

ازدواج مترتب نخواهند کرد برای مثال اولاد ناشی از اين ازدواج

وارث شناخته نمی شود . خلاصه آنکه زن ايرانی چه مسلمان وچه

غير مسلمان برای ازدواج با بيگانه نياز به اجازه مخصوص از

دولت دارد واگر زن ايرانی مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج

کند ازدواج باطل می باشد .

21 اگردونفرخارجیبخواهنددرايرانمعاملهایانجامدهند

وضعيتاهليتوخودقراردادشانتابعچهقانونیاست؟قانون

ايرانياکشورديگر؟

اگر يک نفر تبعه بيگانه بخواهد در ايران معامله ای کند ( به

جزدر مورد مسايل خانوادگی يا ارث يا نقل وانتقال اموال غير

منقول واقع در خارج ايران ) که مطابق قانون دولت کشور خودش

برای انجام آن معامله فاقد اهليت باشد و اهليت او نا قص باشد

اين شخص برای انجام معامله در ايران چنانچه مطابق قانون

ايران واجد اهليت تشخيص داده شود معامله اش صحيح است ولی در

خصوص اصل قرارداد ومعامله اين دو نفر خارجی در صورتی که با

هم توافق داشته باشند می توانند ان را تابع قانون کشور

ديگری و الا اصل بر اين است که تعهدات اين دو نفر خارجی تابع

قانون ايران يعنی قانون محل انجام معامله باشد

22 اگرسندیکهدرخارجتنظيممیشوددرکشورمحلتنظيم

مثلاترکيهدارایقدرتاجرايیباشد ( برایمثالدرايرانچک

ازجملهاسنادیاستکهبدونمراجعهبهدادگاهمیتوانآنرا

بهاجراگذاشتياسندازدواجدرخصوصمهريهازچنينقدرتی

برخورداراست ) آيادرايرانهمازايناثربرخورداراست؟

خير چنين اثری ندارد و ذينفع بايد برای استفاده از مزايای

اين سند وقدرت اجرايی بخشيدن به آن به دادگاه ايران مراجعه

واز آن دادگاه حکم دريافت کند .

23 اگرحکمیازدادگاهکشورخارجیصادرشدهباشدياسند

رسمیلازمالاجرايیدرکشوربيگانهتنظيمشودآياذينفعمی

توانددرايرانآنرااجراکند؟

فرض حکم طلاقی از سوی دادگاه سوئد برای زن ومرد ايرانی صادر

شده و در حکم مزبور مطابق قانون ايران مرد مکلف شده تا نفقه

فرزندان مشترک را بپردازد آيا زن ايرانی می تواند آن حکم را

اجرا کند . بايد توجه داشت قوه اجرائی احکام دادگاه ها ويا

قوه اجرايی اسناد به مسئله حاکميت ملی واقتدار هر کشور در

چهارچوب مرزهای همان کشور است از اينرو در اين مسئله حکم

صادره از دادگاه سوئد ويا اصولا هر سند رسمی لازم اجرايی که در

خارج از کشور تنظيم شده را نمی توان اجرا کرد مگر آنکه ذينفع

مطابق قوانين ايران از دادگاه تقاضای صدور حکم به اجرای را

بنمايد .

24 اگرسندیدراسپانيابرخلافمقرراتآنکشورتوسطيک

ايرانیتنظيمشودمیتوانآنرادرايرانپذيرفت؟

فرض کنيم يک ايرانی می خواهد در اسپانيا وصيت نامه ای

بنويسد ودر اسپانيا نوشتن وصيت نامه بايد رسمی باشد واين شخص

آن را مطابق قانون کشور ما به شکل عادی تنظيم می کند در

اينجا اين سند اعتبار دارد ؟ بله اين شخص می تواند هم مطابق

قانون کشور اسپانيا ( محل تنظيم ) وهم قانون ايران ( قانون

ملی ) بصورت رسمی يا عادی وخود نوشت تنظيم نمايد .

25 خريدملکتوسطسفارتخانههایخارجیدرايرانچگونه

است؟

اين درخواست از سوی دولت بيگانه از طريق سياسی به عمل می

آيد وموافقت با آن بوسيله هيات دولت به عمل خواهد آمد . اين

موافقت از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت و

اسنادواملاک اعلام می شود .

26 آيابيگانهایکهپروانهدايمنداردمیتوانددرايران

مالکملکشود؟

غيرازمواردوشرايطگفتهشدههياتدولتاجازهداردپساز

رسيدگیوموافقتکميسيونخاصیکهبههمينمنظورتشکيلمیدهد

بهبيگانهایکهپروانهاقامتدايمنداردبرایمسافرتهای

فصلیاشدرسالهایمتوالیياسياحتواستفادهييلاقیازشهرهای

ايراناجازهخريدملکبرایسکونتبدهدبهشرطآنکهدرخواست

کنندهبهایمعاملهراازمحلارزیکهبطوررسمیبهکشورمنتقل

میسازدتامينکند . البتهدرحالحاضرمرجعقبولاين

درخواستدراستاﻧﻬا،استانداریودرتهرانرياستجمهوریاست .

27 – اگربيگانهایدرايرانفوتکندوازخوداموالیاعماز

منقولوغيرمنقولبهجاگذاردايناموالبينورثهاومطابق

قانونکدامکشورتقسيممیشود؟

اموالمنقولياغيرمنقولکهبهعنوانترکه ( يعنیاموالبجا

ماندهازمتوفی ) اتباعخارجهدرايرانوجودداردازحيث

تعيينورثهيامقدارسهمانانازاموالمتوفی،وصيتو

....... تابعدولتمتبوعمتوفیاست . پساگريکمصریدر

ايراندارایاتومبيلوفرشو .... باشدودرايرانياکشور

خودشياهرجایديگردنيافوتکنداينکهچهکسیورثهاو

محسوبمیشودويااينکهسهمپسراوبرابريابيشترازدختران

اوستويااينکهمیتوانستهايناموالرابهنفعديگریوصيت

کنديانهو..... همگیتابعمقرراتمصردربابارثووصيتمی

باشد . امانحوهنگهداریاموالوحفظآنو ..... مطابققانون

ايرانانجاممیشود .

28 – اگرايرانیدرخارجازکشورفوتکندواموالینيزاز

خوددرايرانباکشورديگربجاگذاشتهباشدايناموالمطابق

مقرراتکدامکشوربينورثهاشتقسيممیشود؟

ارثووصيتازجملهمسايلمربوطبهاحوالشخصيهاستکهمانند

ازدواجوطلاقتابعمقرراتکشوریاستکهشخصتابعانکشور

محسوبمیشودازاينرواموالاينايرانیچهمسلمانباشدوچه

غيرمسلمانمطابققانونايرانتقسيممیشودالبتهدرمورد

ايرانيانغيرشيعهارثووصيتوازدواجوطلاقو...... ( احوال

شخصيهشان ) مطابققواعدواصولمذهبیاستکهشخصبهانمذهب

تعلقداردودرمثالمااگريکايرانیمسيحیدرخارجاز

کشورفوتکندتقسيمارثاوبرطيقمقرراتوقواعدمذهبیاو

صورتمیگيرد .__

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image