ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ درخواست و ضمایم آن

ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ درخواست و ضمایم آن

بسمه تعالی

اشاره : یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگیهایی قضایی که از آن بعنوان اطاله دادرسی نام برده می شود اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می آید .مسلماً آشنایی با مقررات مربوط به ابلاغ توسط اصحاب دعوی و اشخاصی که در انجام این مهم نقش آفرینی میکنند مانند، مامورین ابلاغ یا کارمندان دفتر دادگاه ، از درصد خطاهای نا خواسته کاسته و به سرعت دادن امور و دادرسی بی طرفانه و عادلانه کمک خواهد کرد.

همان طور که می دانیم اوراق قضایی در امور مدنی ( اعم از دادخواست ، پیوستهای آن و ... ) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می شود ابلاغ خواهد شد . و اصولا در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می کند لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص امر دادرسی به تعویق می افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی اند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر گاه با حضور طرفین و وکلای آنان ویا ارسال لایحه ویا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق خطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق میشود .

پرسش : پس از تقدیم دادخواست و کامل بودن آن مر ابلاغ چگونه صورت خواهد گرفت ؟

پاسخ : پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی ( دادخواست و ضمایم آن ) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخوست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خواننده میفرستد . ابلاغ این اوراق و اخطاریه  توسط مامور ابلاغ صورت میگیرد و مامور وظیفه دارد ظرف دو روز اوراق را ه مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او سر رسید بگیرد .

پرسش : اگر مخاطب از گرفتن اوراق یا دادن امضاء خودداری کند مامور چه وظیفه ای دارد ؟

پاسخ : در صورت امتناع خواننده از گرفتن اوراق ، خود داری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق باز گردانده میشود .

پرسش : ابلاغ اوراق قضایی در چه محلی صورت میگیرد ؟

پاسخ : ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می آید . البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد ابلاغ صحیح است زیرا هدف از ابلاغ صحیح مخاطب از پرونده میباشد .

پرسش : برای ابلاغ اوراق قضایی به محل کار مخاطب چه نکاتی رعایت میشود ؟

پاسخ : اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کار گزینی قسمت مربوطه یا به رئیس او داده میشود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف ده روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه باز گرداندن و در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت . چنان چه مخاطب کارمند دولت نباشد و نشانی او محل کارش باشد امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی و ...

پرسش : اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص مخاطب برساند چه وظیفه ای برای ابلاغ برعهده دارد ؟

پاسخ : اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب ( مثل کارگر مغازه ) که سن به وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمّیت آن دلالت بر درک موضوع دارد ، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه باز گرداند .

پرسش : گاه پیش می آید که بین مخاطب و شخصی که جزء بستگان اوست و یا خادم او می باشد اختلاف وجود دارد و یا اصولاً نام برده در دعوی مطروحه ذینفع و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب میباشد که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد قانون در این خصوص چه میگوید ؟

پاسخ : در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ( ماده 91 ) قانون گذار در این خصوص چنین مقرر میداشت : هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر این که از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمّیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت مینماید تعارف منفعت نباشد . " اما قانون جدید در این خصوص ساکت است ولی آن چه مسلم میباشد آن است که برای قاضی صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نگردد بر آن ابلاغ اثر قانونی مترتب نخواهد شد .

پرسش : آیا مامور ابلاغ میتواند در هر محلی اوراق را به بستگان و یا خادمان مخاطب ابلاغ کند ؟

پاسخ : خیر این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده است مکان پذیر میباشد یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند .

پرسش: اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند چه باید کرد ؟

پاسخ : در این حالت مامور ابلاغ این موضوع را در هردو نسخه اخطاریه قید میکند و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده می چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه باز میگرداند در این صورت مخاطب میتواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق را دریافت کند .

پرسش : اگر خادمان یا بستگان مخاطب در محل حاضر باشند ولی از گرفتن اوراق و اخطاریه خود داری کنند چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

پاسخ : در این حالت همانند پاسخ قبلی عمل خواهد شد .

پرسش : چنان چه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند مامور ابلاغ برای ابلاغ اوراق چه  وظیفه ای دارد ؟

پاسخ : در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند موضوع را در برگ اخطاریه قید میکند و اوراق را به دفتر دادگاه باز میگرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضع را به خواهان اعلام و ابلاغ میکند تا از تاریخ ابلاغ رف ده روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد دادخواست اورد می شود .البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می کند .رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است .البتهموارد گفته شده دراین مورد هنگامی است  که طرفین ضمن معا مله یاقراردای برای اجرای تعهدات حاصله از معا مله شان محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نسبت دعاوی راجع به آن معا مله همان محلی که انتخاب شده اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ  اوراق دعوی واخطاریه محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی شان انتخاب کنند .

پرسش:اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟

پاسخ:با درخواست خواهان وهزینه او ودستور دادگاه مفاد دادگاه یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر الانتشارآگهی می شود وبه اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول المکان از طریق روزنامه صورت میگیرد .

پرسش:آیا برای دعوت از خوانده مجهول المکان در جلسه های بعدی محاکمه باز هم باید از طریق آگهی اوتشکیل جلسه رابه او ابلاغ کرد ؟

پاسخ:اگر جلسه دادرسی تجدید شود و یا در مواردی که پرئنده و رسیدگی دادگاه منجر به  صدور رای غیابی گردد جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده بدست نیاید باید از طریق آگهی اقدام نمود وپرداخت هزینه آن با خواهان است .

پرسش:اگر عده خواندگان غیر محصور باشد برای مثال اهالی یک روستا چه باید کرد ؟

پاسخ :در این حالت که دعوای اهالی یک محل معین صورت می گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روز نامه کثیر الانتشار یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخا صی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود .

پرسش:اگر طرف مقابل دعوی دولت یا موسسات دولتی باشند امر ابلاغ چگونه است؟

پاسخ:دراین حالت اوراق اخطاریه و پیوستهای ان به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می شود و اگر رئیس دفتر یا قایم مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوستها به دفتر دادگاه باز گردانده می شود وفرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد .

پرسش:اگر طرف مقابل دعوی شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی ابلاغ اوراق قضاییچگونه انجام می شود ؟

پاسخ:در این گونه موارد اوراق به مدیر یا قایم مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت ویا در صورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه ابلاغ می شود و اگر شرکت از محل تعیین شده نقل مکان کرده باشد اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می شود و چنان چه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده ودارای مدیر تصفیه نیست اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلا ل در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ،ابلاغ خواهد شد .

پرسش:اگر خوانده چه شخص حقوقی و چه حقیقی در حوزه قضایی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمایم آن چگونه ابلاغ می شود ؟

پاسخ:اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضما یم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن  باشد ابلاغ می شود واگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط  مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه اعلا م می شود .

پرسش:اگر مخاطب در زندان باشد چگونه اوراق قضایی و اخطاریه به او ابلاغ خواهد شد ؟

پاسخ:در صورتی که خوانده دربازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می شود .البته باید توجه داشت که زندان محل اقامت محسوب نمی شود و اگر اخطاریه درزندان ابلاغ شده و شخص زندانی آزاد شده باشد نمی توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست .لذا اگر قبلا ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی اثر خواهد بود .

پرسش:اگر بعد از جلسه اول و انجام ابلاغ به نشانی اعلامی هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان بخواهند نشانی خود را تغییر دهند چه اقدامی باید صورت گیرد؟

پاسخ:هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب کنند و به دفتر دادگاه اعلام نمایند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوی در محل تعیین شده ابلاغ می شود ..باید توجه داشت که هر گاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ  شده تغییر دهد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد وتا وقتی که به دادگاه اعلام نشود اوراق در همان محل سابق اعلا م می شود .همچنین هیچ یک از طرفین دعوی ووکلای آنان

نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد وهر گاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییرمحل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

پرسش:هنگامی که امر ابلاغ به غیر شخص مخاطب صورت می گیردبرای مثال به بستگان،آیاغیر ازرعایت موارد گفته شده رعایت شرایط دیگری هم لازم است ؟

پاسخ:خیرولی باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود که اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است .

پرسش:اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد چه مقامی امر ابلاغ را بر عهده می گیرد؟

پاسخ:دراینگونه موارد ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلا ع دادگاه میرسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارت خانه نداشته باشد وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اعلام خواهد کرد .

 

 

آیا می دانیدآثارصدور چک بلا محل چه می باشد ؟

-پیگرد کیفری اعم از حبس و جریمه ی نقدی

-فروپاشی اعتبار اقتصادی فرد در جامعه

-ایجاد اختلال درنظام بانکی کشور

-کاهش اعتماد عمومی

-اختلال وتلاشی درروابط خانوادگی

-تاپیر نا مطلوب اختلالات فوق بر کودکان

-تحمیل زندانی بیش از ظرفیت بر زندانها و عوارض و عواقب نامطلوب حاصل از آن

جامعه سالم چه تعریفی دارد؟

-جامعه ای که همه ی اجزای آن در جای واقعی خود قرار گرفته باشند.

-جامعه ای که نگاه عمومی در آن تبعیت  از قانون باشد.

-جامعه ای که اکثریت مردم به قانون احترام گذاشته ودستگاه های دولتی نیز به نحوه مطلوب بر اجرای قانون نظارت داشته باشند .

-به طور کلی تبعیت از قانون و احترام ونظارت عمومی بر آن به صورت فرهنگ عمومی ونهادینه شده باشد.

چرا پیشگیری از جرم بهتر از درمان است؟

-پیشگیری هزینه ی کمتری دارد.

-موجب حفظ حرمت افراد میشود.

-وقوع جرم پیامدهای نا شناخته ای دارد که در صورت وقوع، کنترل و هدایت همگی آنها به آسانی میسر وامکان پذیر نمی باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image