به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اختلاف کارگر و کارفرما

اختلاف کارگر و کارفرما

بسمه تعالی

اشاره : با توجه به صنعتی شدن جوامع ولوزم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار و تعاملات ، برخوردها و پاره ای مسائل و اختلافات نیز در محیط کار بوجود می آید . در قانون کار ، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلافات رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

کارگر

کارگر از لحاظ قانونی کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند . کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان و یک کارگر با مدیر فنی نیست .

کارفرما

کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند . مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند .

کارگاه

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ،ساختمانی ، ترابری ،مسافربری ، خدماتی ،تجاری ، تولیدی ،اماکن ، عمومی و امثال آن .

قرارداد کار

عبارت از قرار دادکتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد ، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

مراجع زیربط جهت حل اختلاف :

الف : مراجع حل اختلاف در قانون کار

در قانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته 1 – هیات تشخیص (به عنوان مراجع بدوی ) 2  - هیات حل اختلاف ( به عنوان مراجع تجدید نظر ( به عنوان مرجع تجدید نظر ) تقسیم شده است : در هر استا چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن پیش بینی شده است . مثلا ً در استان تهران شعب ( شمال ، جنوب ، غرب ، شرق ، شمال غرب ، جنوب غرب ، شمال شرق ، جنوب شرق ) تشکیل در صوزت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه ، عدم پرداخت حقوق و مزایا ، مرخصی و... کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوط جهت طرح دعوی مراجعه کند ک

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

  کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است . به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید . پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلافات بوجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

آیا شخص دیگری میتواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید ؟

چنانچه کارگر نتواند شخصاً امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید . به این منظور مدعی می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید . بدهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً باید با ارائه وکالت نامه با توجه به مناطق جغرافیایی ، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده باشد .مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهند بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملاً برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرم و مسلم گردد.

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد؟

رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد .

رسیدگی به اختلافات

پس از دادخواست ، وقت رسیدگی باروز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود . طرفین می بایست در وقت مقرر هیات تشخیص در همان اداه کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نماید ، هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین ، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید . در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت ، پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نمایند و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود . و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحد تولیدی ، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند .

تجدید نظر از رای رای هیات های تشخیص 15 روز  پس از ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجراء می باشد . آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی علی رغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است . در انتهای این دفترچه نمونه ای از دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض بر رای صادره آورده می شود . اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف ، مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید .

ب – مراجع دادگستری

1 – محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتماً می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند . به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در دادگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است .

2  - اجرای احکام دادگستری

اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه دادگستری ، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نماید . بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر ، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد . در اداره دادگستری بر اساس رای صادره ، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود ، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد ، کارفرما ظرف 10روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند . و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید .

دو نمونه از درخواست مربوط به طرح دعاوی در اداره کار

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کار منطقه جنوب غرب تهرن

اینجانب .....................که به موجب قرار داد شماره .......مورخ .................. در شرکت ................ مشغول کار بوده ام . لیکن 2 ماه از حقوق و مزایا به اینجانب پرداخت نشده و پس از اعتراض نیز بدون هیچ دلیل موجهی حکم اخراج اینجانب صادر گردیده است لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پراخت حقوق و مزایا به شرح ذیل و همچنین برگشت به کار را دارم .

1 – حقوق ماهیانه تیر و مرداد ماه......................

2  - عیدی متعلقه ....................

3 – بازخرید مرخصی ......................

4 – مزایای غیر نقدی و خواروبار .....................

5 – 45 ساعت اضافه کار ......................

                                                                               تاریخ..................... امضاء

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

اداره کار و امور اجتماعی

باسلام ،

احتراماً به استحضار می رساند : اینجانب ........................ کارگر کارخانه ................. که از مورخه ................ به عنوان کارگر با حقوق ................ ریال مشغول به کار شده ام و آخرین حقوق اینجانب نیز........ ریال می باشد در اثر حادثه ناشی از کار که منجر به شکستگی دست چپ و سه دنده شده پس از دریافت دیه از کارفرما وفق رای شماره ......... شعبه .............. دادگاه جزایی تهران در مورخه .............. از کار اخراج شده و کارفرما سنوات و سه ماه حقوق و مزایای اینجانب را پرداخت نکرده است . لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات قانون کار را دارم .

تاریخ ............... امضاء

یک نمونه از درخواست ارسال پرونده به دادگستری جهت صدور اجراییه

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کار منطقه جنوب غرب تهران

با سلام ،

احتراماً اینجانب................... علیه شرکت .................. طرح دعوی نموده ام و رای قطعی شماره ............ مورخ ................ از شعبه ............... هیات تشخیص به نفع اینجانب صادر و در مرجع حل اختلاف نیز تایید و قطعی گردیده است . لیکن شرکت فوق با وجود ابلاغ رای از اجرای آن امتناع می نماید . لذا تقاضای ارسال پرونده به دادگستری جهت صدور اجراییه را دارم .

تاریخ ............. امضاء

یک نمونه از درخواست تجدید نظر

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کار و امور اجتماعی ( هیات حل اختلاف )

احتراماً به استحضار می رساند : اینجانب .................... کارگر / کارفرما شرکت ............. نسبت به رای صادره مرخه ................ هیات تشخیص معترض بوده و تقاضای رسیدگی مجدد پرونده مزبور با توجه به دلایل و مدارک ارایه شده را دارم .

تاریخ ................ امضاء

 

 

 

یک نمونه از اعتراض به رای قطعی مراجع تشخیص یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی

مشخصات طرفین

نام

نم خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

شهر-خیابان-کوچه-شماره-پلاک

خواهان

مشخصات وی در این قسمت تکمیل شود.

خوانده

1-اداره کار و امور اجتماعی (از مرکزی که رای از آن مرجع علیه وی صادر شده)

2- مشخصات شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان کار فرما

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وی در صورت وجود در این قسمت تکمیل شود.

تغییر خواسته و بهای آن

تقضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای صادره از هیات حل اختلاف یا تشخیص (در صورتی که رای در این مرحله قطعی شده باشد )

دلیل و منضمات دادخواست 

1-فتوکپی مصدق رای صادره 2-اسناد و مدارکی که دلایل اشتغال به کار و فعالیت وی در طرح دادخواست است .

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

باسلام ،

ضمن تقدیم مدارک و مستندات فوق الذکر نظر به اینکه متعاقب اخراج اینجانب توسط خوانده ردیف دوم مرجع حل اختلاف یا تشخیص بدون عنایت به ادله اینجانب این اخراج راموجه و قانونی دانسته است و از طرفی بنا به دلایل 1..........2.......... این رای به ناحق و برخلاف ضوابط قانونی بوده است و به استناد بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیمات خلاف قانون مرجع فوق الذکر و اعاده اینجانب به کار را از محضر آن مرجع محترم استدعا دارم .

محل امضاء-مهر –انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

شعبه.................دادگاه عمومی

.....................رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده

تاریخ    /   /                           امضاء

تاریخ

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image