اعضای هیات اجرایی انتخابات و وظایف آنها

اعضای هیات اجرایی انتخابات و وظایف آنها

بسمه تعالی

هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل نه نفر معتمدین اصلی و پنج نفر معتمدین علی البدل می باشند که بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیاتهای اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیات اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرایی که با رای مخفی اکثریت نسبی آراء از بین سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس

شورای اسلامی به منظور تایید صلاحیت به هیات ظارت مربوطه معرفی می گردند و پس از حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان (بیست نفر ) در حضور هیات نظارت از بین خود انتخاب می نمایند که پس از انتخاب و پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند که با هیات اجرایی فرعی وفق وظایف محوله قانونی مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می باشند.

جرایم تخلفات انتخاباتی چه اعمالی در انتخابات جرم محسوب می شود و قابل مجازات است؟

جرایم مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

1 - مطابق ماده 57 اصلاحی از قانون انتخابات شورای اسلامی مورخ1378/10/12 استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امکانات آن به استثنای تراکت برای زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع بوده و تخلف از موارد مذکور از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی مجازات دارد.

-2 مطابق ماده 58 اصلاحی از قانون مذکور، پاره و یا معدوم یا مخدوش نمودن آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محلهای مجاز الصاق گردیده جرم محسوب و از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی، مجازات قانونی تعیین گردیده است.

-3 مطابق ماده 59 از قانون مذکور، انجام هرگونه تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی (به استثنای پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید ) و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها، نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و جرم محسوب که مجازات مرتکبین از سه ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از دو میلیون ریال و یا در صورت متصرف غیرقانی محسوب شدنش علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت اجرت المثل و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

-4 مطابق ماده 60 از قانون مذکور، اعضای هیاتهای اجرایی نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت که در صورت تخلف با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری از کسر حقوق، فوق العاده غل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیاتهای اجرایی نظارت و شعب اخذ رای برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

  -5 مطابق ماده 61 اصلاحی مورخ 86/1/26از قانون مذکور، استنکاف مامورین انتظامی از وظایف متعدد در امحاء هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر و بنر پارچه های تبلیغاتی در صورت مشاهده و عدم جلب متخلفین و تحویل آنان به مقامات قضایی جرم محسوب و مجازات آن از یکصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی به علاوه انفصال موقت از یک تا سه ماه می باشد.

-6 مطابق ماده 64 از قانون مذکور، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا بر خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاص از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هیجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. در صورتی که نشریه منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ خود نامزد را نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید که مجازات مرتکبین و تخلفات مذکور علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال می باشد و در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی بابت اهانت و یا به تحمل سه ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از این سه مورد محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 65 از قانون مذکور: داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نسبت به صدر ماده خواهند شد.

جرایم و تخلفات

ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود.

-1 خرید و فروش رای

-2 رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

-3 تهدید یا تطمیع در امر انتخابات

-4 رای دادن با شناسنامه جعلی

-5 رای دادن با شناسنامه دیگری

-6 رای دادن بیش از یک بار

-7 توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای

-8 اخلال در امر انتخابات

-9 کم یا زیاد کردن آراء یا تعرفه ها

-10 تقلب در رای گیری و یا شمارش آراء

-11 تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات

-12 توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه ای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان

-13 تغییر و تبدیل یا جعل و ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرامها.

-14 باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوز قانونی

-15 جابجایی، دخل و تصرف و یا معدم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی

-16 ایجاد رعب و و وحشت برای رای دهنگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات

-17 دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی

-18 انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگه تعرفه با شناسنامه ها یا انتقال صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده است.

ایجاد وحشت رأی دهنگان چه مجازاتی دارد؟

ایجاد رعب و وحشت برای رای دهنگان شعبه ثبت نام در صورتی که محاربه نباشد شش ماه تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد والا به یکی از چهار طرق :

-1 قتل

-2 آویختن به دار

-3 اول قطع دست راست و سپس پای چپ

-4 نفی بلد می باشد.

مجلس مظهر حاکمیت مردم و نمایندگی در مجلس حضور در عرصه خدمتگزاری به مردم است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image