به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اقسام طلاق

اقسام طلاق

بسمه تعالی

اشاره : آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد ؟ چگونه محبت ها کم سو و عشق بیمار و بی حلاوت می گردد تا آنجا که طلاق به عنوان تنها راه انتخاب می شود . راهی که بزرگان دین ، علما و صاحبنظران طبق آموزه های دینی آن را امری ناپسند دانسته و فقط در مواردی که تجویز کرده اند که چاره دیگری نباشد .

به هر صورت طلاق یکی از راههای انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامی داد کا در این نوشتار با آن بیشتر آشنا می شویم

راهنمای واژه

طلاق رجعی : طلاقی که مرد در مدت معین حق مراجعه به زن و ادامه زندگی را دارد و در صورت مراجعه مرد طلاق منتفی می شود .

حضانت : حق و تکلیف نگاهداری فرزند است .

نفقه : عبارت از تامین مخارج و مایحتاج زندگی زن ، فرزند و ارقاب می باشد .

طلاق باین : طلاقی است که در آن مرد حق رجوع به همسر خویش را ندارد مانند طلق زن یائسه یا دختر باکره .

طلاق خلع : طلاقی است که زن به لحاظ کراهتی که از مرد دارد با بخشیدن مالی که می تواند تمام یا قسمتی از مهریه یا چیزی بیش از آن باشد تا شوهر را راضی به طلاق نماید .

طلاق مبارات : طلاقی است که کراهت از طرف زن و مرد ( هردو طرف باشد ) در این صورت مالی که بخشیده می شود بیش ز مهر نخواهد بود .

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد یا مرد و یا هر دو سه حالت دارد :

1 – طلاق به درخواست یا به خواسته مرد

2 – طلاق به درخواست زن

3 – طلاق به درخوست زن و شوهر 

طلاق به درخواست یا خواسته مرد :

زمانی که طلاق به خواسته مرد باشد به آن «طلاق رجعی » گفته می شود زیرا مرد تا مدت سه ماه حق رجوع یعنی پشیمانی از طلاق را دارد و در این مدت طلاق کامل نیست و زن و مرد هنوز نسبت به هم دارای مسولیتها و تکالیفی هستند و با وجود اجرای صیغه طلاق ، دفتر ثبت طلاق اجازه ثبت طلاق رجعی را تا پایان مدت عده ندارد بنابراین در طلاق رجعی تا پایان عده تصمیم مرد به طلاق قطعی نیست و بدینوسیله قانونگذار خواسته است فرصت بیشتری به مرد برای بازگشت به زندگی را بدهد که این مدت سه ماه زمان عده نام دارد .

طلاق به درخواست زن

در صورتی که زن متقاضی طلاق باشد باید مقداری از مهریه یا همه آن را به شوهر ببخشد تا رضایت او را برای طلاق کسب نماید این نوع طلاق را «باین» می گویند که به «خلعی» و «مبارات» تقسیم می شود .

طلاق توافقی

نوع سوم «طلاق توافقی» است که به درخواست زن و شوهر انجام م شود در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق می باشند که با مراجعه به داگاه خانواده ، در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق ، ملاقات فرزند ، نفقه ایام عده ، شیوه استرداد جهیزیه ، وصول مهریه و سایر موارد را کتبا نوشته و به دادگاه جهت  ضبط در پرونده تقدیم نماید .

رسیدگی به درخواست طلاق در دادگاه

در مواردی که مرد متقاضی طلاق باشد و یا زن و شوهر تقاضای طلاق توافقی را بنمایند دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان و آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند چنانچه زوجین نتوانند ویا نخواهند داوری معرفی کنند دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند . داوان منتخب و یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان ، متاهل ، معتمد ، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام داشته و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از انتخاب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند ) داوران سع در اصلاح بین زوجین نموده و چنانچه موفق به این اصلاح نشود با اعلام مراتب به دادگاه درخواست گواهی عدم امکان سازش خواهند داد . سپس دادگاه بر مبنای توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه زوجن به یکی از دفاتر ثبت طلاق ، صیغه طلاق اجرا و در شناسنامه آنها ثبت می شود . دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود و یا آنکه دادگاه بر مبنای اقرار زوجه مبنی بر باردار نبودن مراتب را گواهی می کند . مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت به دفتر خانه مراجعه نکند از درجه اعتبار ساقط است . منظور قانونگذار از اجبار مراجعه به دادگاه و تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات به ظاهر آن است که بلکه طی این دورن زن و شوهر پشیمان شوند و به سر خانه و زندگی مشترک خود برگردند . از سوی دیگر گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود .

لازم به ذکر است که اگر مردی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه مراجعه ننمایند دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستد و گر شوهر برای بار دوم از مراجعه به دفتر خانه خودداری ورزد دفترخانه مراتب را به دادگاه اعلام و دادگاه شوهر را احضار می نماید در صورت عدم مراجعه وی به دادگاه ، دادگاه با رعایت موازین شرعی نماینده ای جهت اجرای صیغه طاق و ثبت آن در دفترخانه اقدام می نماید . ولی اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند دفتر خانه با حضور مرد صیغه طلاق را جاری می کند و موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد .

بعد از اجرای طلاق چنانچه  طلاق از نوع رجعی باشد مرد تا سه ماه بعد از طلاق حق رجوع دارد یعنی می تواند اعلام کند که از طلاق پشیمان شده و قصد ادامه زندگی مشتمرک را دارد و زن نمی تواند مخالفت کند .

اما در طلاق باین ( خلعی و مبارات) بعد از اجرای صیغه طلاق مرد حق رجوع ندارد ولی زن می تواند پشیمان شود و آنچه از مهریه به شوهرش بخشیده است را مسترد نماید و در صورتی که شوهر تمایل داشته باشد به زندگی برگردد و الا شوهر باید با طلاق رجعی از او جدا شود . در طلاق توافقی نیز بستگی به طلاق دو طرف در انتخاب نوع طلاق دارد اگر طلاق رجعی یا خلعی بود مانند موارد فوق عمل می شود . همچنین در طلاق رجعی طلاق در مدت عده قطعی و کامل نیست و زن و مرد تا سه ماه در حکم زن و شوهر هستند می توانند در یک منزل با یکدیگر زندگی کنند و مرد باید نفقه را پرداخت کند و در صورت  هر یک از فوت زن و شوهر دیگری از او ارث می برد و شخص دیگری نمی تواند از زن خواستگاری کند . فلسفه این امر این است که زن و مرد فرصت بیشتری برای فکر کردن و پشیمان شدن داشته باشند . زمانی که زن متقاضی طلاق است و از شوهر کراهت دارد می تواند با بخشیدن مهریه یا مالی شوهر را راضی به طلاق نماید در غیر این صورت اگر مدعی عسر و حرج باشد باید ادعای خود را در دادگاه اثبات نماید که در صورت اثبات عسر و حرج اگر شوهر راضی به طلاق زن نباشد دادگاه حکم به طلاق خواهد داد نماینده ای برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه خواهد فرستاد که به این نوع طلاق ، طلاق عسر و حرجی یا طلاق قضایی گفته می شود .

نتیجه :

زن و مرد هر دو می توانند متقاضی طلاق باشند و برای طلاق مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است ، نوع طلاق بستگی به این دارد که زن متقاضی طلاق باشد یا مرد و یا هردو متفاوت است که به طلاق باین ( خلع و مبارات ) ، رجعی و توافقی که توافقی می تواند رجعی یا خلعی باشد تقسیم می شود . در طلاق ارجاع زن و مرد به داوری جهت تلاش در سازش بین زوجین الزامی است . 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image