به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

امانت و عقد ودیعه

امانت و عقد ودیعه

بسمه تعالی

اشاره : یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف انت گذار به عهده می گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت نماید .

وظایف امین :

امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی ( عاقل ، بالغ و رشید ) باشد . چنانچه امین مالی را از طرف کسی که فاقد اهلیت است به عنوان امانت قبول کند و سپس متوجه عدم اهلیت او شود ، موظف است مال امانی را به ولی او برگرداند .

امین مسول از بین رفتن یا ناقص شدن مالی که به عنوان امانت نزد او گذاشته می شود ، نیست مگر آنکه مال امانی در اثر عدم مراقبت های لازم او تلف شده باشد .

چنانچه امانت گذار مال خود را از امین مطالبه نماید ، وی موظف است آن را به امانت گذار برگرداند . چنانچه پس از تقاضای امانت گذار او از برگرداندن مال امانی امتناع نماید ، از تاریخ خودداری ، وی مسول هرگونه نقص و تلفی خواهد بود که متوجه مال امانی گردد .

وظیفه امین فقط نگهداری و حفاظت از مال امانی است و به هیچ وجه حق استفاده از آن را ندارد مگر آنکه امانت گذار به صراحت یا به طور ضمنی به وی اجازه استفاده از مال امانی را بدهد . بنابراین چنانچه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید ، مسوول و ضامن هرگونه تلف و نقصی خواهد بود که بر آن مال وارد می گردد .

چنانچه مال امانی سربسته باشد ، امین حق باز کردن آن را ندارد و اگر مال امانی دارای منافعی باشد ( مثلا مال امانی گاو باشد ) ، منفعت آن ( شیر و ماست و... )  متعلق به امانت گذار ( مالک ) است .

شرایط تحویل مال امانی :

هرگاه امین تصمیم به برگرداندن مال امانی داشته باشد ، موظف است آن را به امانت گذار یا نماینده ی قانونی او برگرداند و چنانچه دسترسی به آنها امکان پذیر نباشد ، موظف است آن را به حاکم شرع ( در حال حاضر به دوایر سرپرستی صغار و امور محجورین ) برگرداند .

اگر مال امانی متعلق به محجور باشد ، چنانچه در مان برگرداندن از محجور رفع شده باشد ، مال امن به خود او و در صورت ادامه حجر ، به سرپرست قانونی وی برگردانده می شود .

چنانچه امانت گذار هنگام تحویل مال امانی سالم باشد ولی بعد از تحول آن محجور گردد ، امین موظف است مال را به قیم قانونی او برگرداند . چنانچه حفظ و نگهداری مال امانی مستلزم پرداخت هزینه ای باشد ، کلیه مخارج به عهده امانت گذار است .

در چه مواردی امین تعیین می گردد؟

غیر از مواردی که به موجب عقد ودیعه امین عهده دار نگهداری و حفاظت مالی می شود ( که توضیح آن گذشت ) ، در موارد زیر نیز امین تعین می گردد :

1 - امین عاجز

 2 –  امین جنین

3 -  امین ضمیمه به جد پدری 

4 – امین اموال غیب

5 – امین موقت (  یعنی امین برای صغیر شخص غایب )

6 – تعیین امین برای اموالی که به مصارف عمومی اختصاص دارد

7 – امین ضمیمه به متولی وقف

 

1 – امین عاجز

کسی که به لحاظ کهولت سن ، بیماری ، عدم توانایی یا به هر علت دیگر قادر به اداره امور خور نباشد ، از دادگاه تقاضا تعیین یک امین برای خود نماید . دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر ، دادگاه محل اقامت " عاجز " است .

کسی که به لحاظ عجز از اداره امور خود تقاضای امین می کند ، شخصا نیز می تواند همان اعمال را انجام دهد و اعمال او نافذ است لذا امین تعیین شده برای او ، در واقع نقش وکیل او را دارد و تابع مقررات جاری بر امر وکالت است .

2 – امین جنین

برای اداره اموالی که از طریق ارث به جنین می رسد ، چنانچه جنین فاقد ولی قهری یا وصی باشد ، به تقاضای مادر یا بستگان و نزدیکان جنین از دادگاه تقاضای تعیین امین می شود تا امانت داری اموال او را تا زمان تولد بر عهده بگیرد اما به محض آنکه جنین متولد شد ، سمت امانت امین از بین می رود . دادگاهی که به این امر رسیدگی می کند ، دادگاه محل سکونت مادر جنین است .

برای تعیین امین جنین ، چنانچه مادر صلاحیت داشته باشد ، برای احراز سمت امانت بر دیگران برتری دارد مگر آنکه او در این مورد صلاحیت نداشته باشد که در این صورت شخص دیگری از بستگان و نزدیکان جنین به عنوان امین او تعیین می گردد .

3 – امین ضمیمه به جد پدری

هرگاه ولی قهری به واسطه کهولت سن یا بیماری قادر به اداره امور صغیر نباشد و کسی را هم برای اداره امور او تعیین نکرده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین برای اداره امور صغیر انتخاب و به وی ضمیمه می گردد .

4 – امین اموال غایب

هرگاه شخصی به مدت نسبتا طولانی غیبت نماید در حالی که برای اداره اموال خود تکلیفی تعیین نکرده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین برای اداره اموال وی انتخاب می گردد .

5 – امین موقت ( تعیین امین برای صغار شخص غایب )

هرگاه کسی برای مدت نسبتا طولانی غاب یا در بازداشت باشد و برای ادار امور صغار خود تعیین تکلیف نکرده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر به طور موقت به عنوان امین برای اداره امور صغار شخص غایب تعیین می گردد .

6- امین برای اداره اموال عمومی

برای اداره اموال عمومی که اختصاص به مصارف عمومی دارد ، چنانچه مدیری جهت اداره آن تعیین نشده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین تعیین می گردد .

7 – امین ضمیمه به متولی وقف

چنانچه متولی در مال موقوفه خیانت در امانت نماید ، از طرف حاکم یک نفر به عنوان امین به او ضمیمه می شود .

وظایف دادگاه در تعیین امین

برای مواردی که توضیح داده شد ، دادگاه می تواند بیش از یک امین یا ناظر تعیین نماید بنابراین چنانچه تعداد امین یا ناظر بیش از یک نفر باشد ، دادگاه باید حدود وظایف و اختیارات هر یک را تعیین نماید .

در مواردی که برای حفظ اموال امین تعیین می شود ، از زمان اعلام تا تعیین امین اموال ، حفظ و نگهداری اموال با دادستان ( در حال حاضر دوایر سرپرستی می باشد ) .

چنانچه برای حفظ و نگهداری اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور نیاز به امین باشد ، انجام این تکلیف به عهده مامورین کنسولگری می باشد مشروط بر آنکه مامورین کنسولی پس از تعیین امین ، مراتب را جهت تنفیذ ظرف 10 روز به دادگاه عمومی تهران اعلام نمایند .

مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسوولیت قیم ، شامل امین غایب و امین جنین هم می باشد ( رجوع شود به بروشور قیومیت ) و مقررات عزل امین ، همان مقررات مربوط به عزل قیم است .

امین هم باید ظرف سه روز قبولی خود را به دادگاه اعلام نماید . چنانچه ظرف این مدت قبولی خود را اعلام نکند ، شخص دیگری به عنوان امین تعیین می گردد مگر آنکه تا قبل از تعیین امین دیگر وی قبولی خود را اعلام نماید که در این صورت امین دیگری تعیین نخواهد شد .

پی نوشت :

1 – محجور : کسی که از تصرف در اموال خود محروم باشد .

2 – رفع حجر : حالتی است که شخص دارای اهلیت قانونی شده و می تواند در اموال خود تصرف نماید .

3 – ولی قهری : پدر ، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها

 

امانت و عقد ودیعه

بسمه تعالی

اشاره : یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف انت گذار به عهده می گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت نماید .

وظایف امین :

امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی ( عاقل ، بالغ و رشید ) باشد . چنانچه امین مالی را از طرف کسی که فاقد اهلیت است به عنوان امانت قبول کند و سپس متوجه عدم اهلیت او شود ، موظف است مال امانی را به ولی او برگرداند .

امین مسول از بین رفتن یا ناقص شدن مالی که به عنوان امانت نزد او گذاشته می شود ، نیست مگر آنکه مال امانی در اثر عدم مراقبت های لازم او تلف شده باشد .

چنانچه امانت گذار مال خود را از امین مطالبه نماید ، وی موظف است آن را به امانت گذار برگرداند . چنانچه پس از تقاضای امانت گذار او از برگرداندن مال امانی امتناع نماید ، از تاریخ خودداری ، وی مسول هرگونه نقص و تلفی خواهد بود که متوجه مال امانی گردد .

وظیفه امین فقط نگهداری و حفاظت از مال امانی است و به هیچ وجه حق استفاده از آن را ندارد مگر آنکه امانت گذار به صراحت یا به طور ضمنی به وی اجازه استفاده از مال امانی را بدهد . بنابراین چنانچه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید ، مسوول و ضامن هرگونه تلف و نقصی خواهد بود که بر آن مال وارد می گردد .

چنانچه مال امانی سربسته باشد ، امین حق باز کردن آن را ندارد و اگر مال امانی دارای منافعی باشد ( مثلا مال امانی گاو باشد ) ، منفعت آن ( شیر و ماست و... )  متعلق به امانت گذار ( مالک ) است .

شرایط تحویل مال امانی :

هرگاه امین تصمیم به برگرداندن مال امانی داشته باشد ، موظف است آن را به امانت گذار یا نماینده ی قانونی او برگرداند و چنانچه دسترسی به آنها امکان پذیر نباشد ، موظف است آن را به حاکم شرع ( در حال حاضر به دوایر سرپرستی صغار و امور محجورین ) برگرداند .

اگر مال امانی متعلق به محجور باشد ، چنانچه در مان برگرداندن از محجور رفع شده باشد ، مال امن به خود او و در صورت ادامه حجر ، به سرپرست قانونی وی برگردانده می شود .

چنانچه امانت گذار هنگام تحویل مال امانی سالم باشد ولی بعد از تحول آن محجور گردد ، امین موظف است مال را به قیم قانونی او برگرداند . چنانچه حفظ و نگهداری مال امانی مستلزم پرداخت هزینه ای باشد ، کلیه مخارج به عهده امانت گذار است .

در چه مواردی امین تعیین می گردد؟

غیر از مواردی که به موجب عقد ودیعه امین عهده دار نگهداری و حفاظت مالی می شود ( که توضیح آن گذشت ) ، در موارد زیر نیز امین تعین می گردد :

1 - امین عاجز

 2 –  امین جنین

3 -  امین ضمیمه به جد پدری 

4 – امین اموال غیب

5 – امین موقت (  یعنی امین برای صغیر شخص غایب )

6 – تعیین امین برای اموالی که به مصارف عمومی اختصاص دارد

7 – امین ضمیمه به متولی وقف

 

1 – امین عاجز

کسی که به لحاظ کهولت سن ، بیماری ، عدم توانایی یا به هر علت دیگر قادر به اداره امور خور نباشد ، از دادگاه تقاضا تعیین یک امین برای خود نماید . دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر ، دادگاه محل اقامت " عاجز " است .

کسی که به لحاظ عجز از اداره امور خود تقاضای امین می کند ، شخصا نیز می تواند همان اعمال را انجام دهد و اعمال او نافذ است لذا امین تعیین شده برای او ، در واقع نقش وکیل او را دارد و تابع مقررات جاری بر امر وکالت است .

2 – امین جنین

برای اداره اموالی که از طریق ارث به جنین می رسد ، چنانچه جنین فاقد ولی قهری یا وصی باشد ، به تقاضای مادر یا بستگان و نزدیکان جنین از دادگاه تقاضای تعیین امین می شود تا امانت داری اموال او را تا زمان تولد بر عهده بگیرد اما به محض آنکه جنین متولد شد ، سمت امانت امین از بین می رود . دادگاهی که به این امر رسیدگی می کند ، دادگاه محل سکونت مادر جنین است .

برای تعیین امین جنین ، چنانچه مادر صلاحیت داشته باشد ، برای احراز سمت امانت بر دیگران برتری دارد مگر آنکه او در این مورد صلاحیت نداشته باشد که در این صورت شخص دیگری از بستگان و نزدیکان جنین به عنوان امین او تعیین می گردد .

3 – امین ضمیمه به جد پدری

هرگاه ولی قهری به واسطه کهولت سن یا بیماری قادر به اداره امور صغیر نباشد و کسی را هم برای اداره امور او تعیین نکرده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین برای اداره امور صغیر انتخاب و به وی ضمیمه می گردد .

4 – امین اموال غایب

هرگاه شخصی به مدت نسبتا طولانی غیبت نماید در حالی که برای اداره اموال خود تکلیفی تعیین نکرده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین برای اداره اموال وی انتخاب می گردد .

5 – امین موقت ( تعیین امین برای صغار شخص غایب )

هرگاه کسی برای مدت نسبتا طولانی غاب یا در بازداشت باشد و برای ادار امور صغار خود تعیین تکلیف نکرده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر به طور موقت به عنوان امین برای اداره امور صغار شخص غایب تعیین می گردد .

6- امین برای اداره اموال عمومی

برای اداره اموال عمومی که اختصاص به مصارف عمومی دارد ، چنانچه مدیری جهت اداره آن تعیین نشده باشد ، از طرف دادگاه یک نفر امین تعیین می گردد .

7 – امین ضمیمه به متولی وقف

چنانچه متولی در مال موقوفه خیانت در امانت نماید ، از طرف حاکم یک نفر به عنوان امین به او ضمیمه می شود .

وظایف دادگاه در تعیین امین

برای مواردی که توضیح داده شد ، دادگاه می تواند بیش از یک امین یا ناظر تعیین نماید بنابراین چنانچه تعداد امین یا ناظر بیش از یک نفر باشد ، دادگاه باید حدود وظایف و اختیارات هر یک را تعیین نماید .

در مواردی که برای حفظ اموال امین تعیین می شود ، از زمان اعلام تا تعیین امین اموال ، حفظ و نگهداری اموال با دادستان ( در حال حاضر دوایر سرپرستی می باشد ) .

چنانچه برای حفظ و نگهداری اموال ایرانیان مقیم خارج از کشور نیاز به امین باشد ، انجام این تکلیف به عهده مامورین کنسولگری می باشد مشروط بر آنکه مامورین کنسولی پس از تعیین امین ، مراتب را جهت تنفیذ ظرف 10 روز به دادگاه عمومی تهران اعلام نمایند .

مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسوولیت قیم ، شامل امین غایب و امین جنین هم می باشد ( رجوع شود به بروشور قیومیت ) و مقررات عزل امین ، همان مقررات مربوط به عزل قیم است .

امین هم باید ظرف سه روز قبولی خود را به دادگاه اعلام نماید . چنانچه ظرف این مدت قبولی خود را اعلام نکند ، شخص دیگری به عنوان امین تعیین می گردد مگر آنکه تا قبل از تعیین امین دیگر وی قبولی خود را اعلام نماید که در این صورت امین دیگری تعیین نخواهد شد .

پی نوشت :

1 – محجور : کسی که از تصرف در اموال خود محروم باشد .

2 – رفع حجر : حالتی است که شخص دارای اهلیت قانونی شده و می تواند در اموال خود تصرف نماید .

3 – ولی قهری : پدر ، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image