آزادی مشروط

آزادی مشروط

بسمه تعالی

اشاره:زمانی که دادرس دادگاه،فردی را به عنوان مجرم شناخته و با توجه به جمیع جهات،او را محکوم به مجازات می نماید،از میزان ثاثیر مجازات بر فرد محکوم بی اطلاع بوده وهنگامی می تواند به این تاثیر پذیری واقف شود که مجرم، مدت زمانی را در زندان سپری کرده باشد.

گاهی پیش می آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیّت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی افتد.در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد،چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح وبازسازی فرد محکوم است،فراهم شده و منطقاً دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.به همین جهت، شایسته است زندانی به صورت مشروط آزاد شده و اگر در دوران آزادی مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه و دستورات دادگاه عمل کند،آزادی مشروط او قطعی گردد و الاّ،مجداد روانه زندان شده تا مابقی دوران محکومیت را تحمل کند. در واقع،آزادی مشروط مرحله جدیدی بین زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این مزایاست که محکومین به جرایم، ضمن اقامت کم و بیش طولانی در محیط زندان،به کمک برنامه های اصلاحی و تربیتی به تدریج آماده بازگشت به جامعه شده و در نتیجه ، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندان به جامعه به وجود می آورد،جلوگیری می کند.

 

شرایط اعطای آزادی مشروط

این شرایط مربوط به عدم وجود سابقه محکومیت به حبس،اجرای قسمتی از مجازات زندان،حسن اخلاق و رفتار، پیش بینی عدم تکرار جم و پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است.

1-عدم وجود سابقه محکومیت به حبس:آزادی مشروط تنها به محکومی اعطا می شود که برای اولین بار و به علت جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد.در نتیجه،هرگاه محکوم،دارای سابقه محکومیت به مجازات حبس باشد ، نمی تواند از مزیّت آزادی مشروط استفاده کند. قانونگذار بدون توجه به نوع جرم ارتکابی مجرم، تنها «مجازات حبس»را پایه اعطای آزادی مشروط قرار داده است.

2-اجرای قسمتی از مجازات زندان: از دیگر شرایط آزادی مشروط،گذراندن دو ثلث مجازات در جرایمی که کیفر قانونی آنها تا3سال حبس است و گذرادن نصف دوران محکومیّت خود را در زندان سپری نکرده باشد،حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.

دلیل این امر آن است که مجرم می بایست مدتی را در زندان گذرانده و حداقل به طور نسبی اصلاح شده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کند و فقط در این زمان است که میتوان تشخیص داد که مجازات مقرره در مورد او موثر بوده است یا خیر؟

3-حسن اخلاق و رفتار:شرط دیگر اعطای آزادی مشروط این است که مجرم در مدت اجرای مجازات،مستمراًحسن اخلاق نشان داده باشد. این روش از نظر قانونگذار به معنای اصلاح محکوم تلقی شده و او را مستحق استفاده از آزادی مشروط می کند. البته معیار سنجش حسن اخلاق در قانون مشخص نشده و به نظر می رسد که رعایت مقررات زندان، ملاک تشخیص حسن اخلاق از ضد اخلاق باشد.بنابراین اصلح است که عدّه ای از افراد متخصص و آگاه به امور اجتماعی،روانی و کارشناسان فنی،حالات و سکنات مجرم را تحت نظر قرار داده و تحولات شخصیت زندانی را بررسی کنند و هنگامیکه شخص واقعا اصلاح شده باشد،به وی آزادی مشروط اعطا نمایند.

4-پیش بینی عدم تکرار جرم:از دیگر شروط اعطای آزادی مشروط آن است که بتوان اطمینان حاصل کرد که محکوم پس از آزادی از زندان،دیگر بار مرتکب جرمی نخواهد شد.به عبارت دیگر،باید از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی،دوباره دست به ارتکاب جرم نخواهد زد.

البته احراز این شرط بسیار مشکل است، چرا که به سهولت نمی توان به اندیشه و افکار انسانها پی برد و آن را مورد ارزیابی قرار داد.تنها دلیلی که در این زمینه می تواند ملتک تشخیص دادگاه قرار گیرد،محتویات پرونده کیفری و گزارش سازمان زندان ها در مورد رفتار و اخلاق محکوم در دوران اقامت در زندان است.

5-جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا بزه دیده:آخرین شرط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیانی راکه مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، بپردازد یا قرار داد پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت مقام قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.

البته عدم استطاعت مالی مانع از این نمی شود که به محکوم آزادی مشروط اعطا نگردد، بلکه همین قدر که او وعده مساعده جهت جبران ضرر و زیان را بدهد و قرائن و امارات هم حکایت از تصمیم وی نمایند ،می توان به می آزادی مشروط داد.

 

تشریفات اعطای آزادی مشروط

تشریفات مربوط به اعطای آزادی مشروط بدین نحو است که ابتدا فرد زندانی،تقاضای خود را با توجه به مقررات قانونی آزادی مشروط زندانیان تنظیم کرده و به مقامات مسئول زندان تسلیم نماید.تقاضا پس از تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان، به سازمان اداره زندان ها ارسال می گردد.از طریق سازمان مذکور، پرونده زندانی به دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی فرستاده می شود تا پس از بررسی محتویات پرونده، در صورتی که زندانی را واجد شرایط اعطای آزادی مشروط تشخیص دهند،مبادرت به صدور حکم کنند. در صوت انحلال دادگاه صادر کننده ی حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است. دادگاه ذی صلاح در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به پیشنهاد ارائه شده اتخاذ تصمیم می نماید.

 

آثار اعطای آزادی مشروط

چنانچه پیشنهاد ارائه شده حاوی کلیه شرایط مندرج در قانون بوده و رعایت تشریفات هم شده باشد،دادگاه حکم آزادی مشروط زندانی را صادر خواهد کرد.مدت آزادی مشروط پس از صدور حکم قطعی آزادی مشروط آغاز می شود و شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود، جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یکسال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

اما هرگاه فرد زندانی در دوران آزادی مشروط، دستور دادگاه را مبنی بر سکونت و یا ممنوعیت اقامت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی خود به مراکز تعیین شده و امثال ن که در متن حکم قید شده ا رعایت نکند و یا اینکه مرتکب جرم جدیدی شود، بقیه مدت محکومیت وی به دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا گذارده می شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image