به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بانک سوالات حقوقی ( کارگر و کارفرما )

بانک سوالات حقوقی ( کارگر و کارفرما )

بسمه تعالی

-1 چنانچه کارفرما مطابق قانون کار اقدام به محاسبه ريزحقوق و مزايای کارگران خود نمايد و در پايان هر ماه در قبال پرداخت آن رسيد تسويه حساب اخذ نمايد؛ آيا به لحاظ قانونی اوراق اخذ شده معتبر خواهد بود؟

چنانچه اوراق تسويه حساب شامل ريزاقلام حقوقی مخدوش نبوده و مقرون به صحت باشد با قانون کار منافاتی نداشته و برای

مراجع حل اختلاف معتبر و نافذ خواهد بود.

-2 چنانچه کارگری بنا به شکايت کارفرما بازداشت و توسط دادگاه محکوم شود تکليف اعاده به کار و يا مزايای پايان کار وی چه می شود؟

در صورت محکوميت کارگر در مراجع صالحه دادگستری کارفرما نسبت به اعاده وی به کار تکليفی ندارد. با اين حال با

عنايت به مفاد ماده 27 قانون کار، کارگر محکوم شده استحقاق دريافت مزايای پايان کار (حق سنوات به مأخذ ) هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق را خواهد داشت.

-3 آيا کارگری که مبادرت به ترک کار می نمايد می تواند از مزايای پايان کار برخوردار شود يا خير؟

در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت مزايای پايان کار را در بر می

گيرد شناخته نشده است لذا کارگر ترک کار کننده استحقاق مزايای پايان کار را نخواهد داشت. البته تشخيص ترک کار،

کارگر با مراجع حل اختلاف موضوع فصل ﻧﻬم قانون کار خواهد بود.

-4 تکليف کارفرما با کارگری که مرتکب تأخير و غيبت می شود چيست؟ آيا می توان کارگر خاطی را در اين زمينه اخراج

نمود؟

در صورت غيبت يا تأخير ورود کارگر، کارفرما می تواند به نسبت مدت زمان عدم حضور وی در کارگاه از مزد و مزايای وی

کسر نمايد و چنانچه اين تأخير يا غيبت به حدی باشد که از مصاديق قصور تلقی شود.

-5 چنانچه قرارداد کار غيرموقت خاتمه يابد و سابقه کارگر کمتر از يک سال باشد آيا کارگر موصوف استحقاق دريافت مزايای پايان قرارداد مقرر در ماده 27 قانون کار را خواهد داشت؟

مزايای پيش بينی شده در قانون کار نسبت به سوابق کمتر از يک سال نيز قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

-6 آيا مزايای ناشی از انجام شب کاری- اضافه کاری و نوبت کاری موضوع مواد 56.58.59 قانون کار جزء حق السعی کارگر به

حساب می آيد؟

مبالغی که تحت عناوين ياد شده به کارگر پرداخت می شود در واقع وجوهاتی است که به ازاء کار فوق العاده پرداخت می گردد. بنابراين به موجب ماده 34 قانون کار جزء حق السعی محسوب نمی شود.

-7 چنانچه کارفرما به دليل عدم اطلاع از مقررات يا به اشتباه وجوهاتی مازاد به کارگران پرداخت نموده باشد می تواند مبالغ پرداختی را از کارگران بدون حکم دادگاه مسترد دارد؟

چنانچه پس از رسيدگی های لازم مشخص شود که وجوهات مربوطهبرخلاف مقررات و به اشتباه به کارگر پرداخت شده است با عنايت به ماده 157 قانون کار و مستند به ماده 54 قانون مزبور برداشت آن از مزد کارگر به موجب حکم قطعی مراجع حل اختلاف ممکن خواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image