بانک سوالات حقوقی احوال شخصيه

بانک سوالات حقوقی احوال شخصيه ) تابعيت ، وصيت،...)

احوالشخصيه(تابعيت)

1   -آيا کودکی که در ايران از مادر ايرانی وپدر خارجی که برای مثال هر دو متولد آلمان هستند ، متولد شود ايرانی محسوب می شود ؟

اين کودک ايرانی محسوب نمی شود البته برخلاف فرض مذکور در سوال اگر مادر او در ايران متولد می شد می توان او را ايرانی به حساب آورد .

2   -آيا اگر فی المثل زن اکراينی فاقد گذرنامه وپروانه اقامت معتبر بامردی ايرانی ازدواج کند می تواند شناسنامه ايرانی دريافت کند ؟

بله ، می تواند زيرا با زدواج با مرد ايرانی تابعيت شوهر به او تحميل می شود .

3 - آيا تغيير تابعيت زن بيگانه براثر ازدواج با مرد ايرانی از حيث قوانين کشوری که زن تبعه آن کشور محسوب می شود قابل پذيرش است ؟

زن بيگانه پس از ازدواج با مرد ايرانی ، ايرانی به شمار خواهد آمد چه قانون کشور متبوع او اين تغيير را بپذيرد چه نپذيرد . علت اينکه قانونگذار ما به تابعيت زن بيگانه پس از ازدواج با مرد ايرانی توجه نداشته واورا ايرانی به حساب آورده است برای اين می باشد که در خانواده ايرانی وحدت تابعيت حکم فرما گردد .

4 - آيا با ازدواج زن ايرانی با مرد بيگانه تابعيت ايرانی وی از بين می رود ؟

اگر به موجب قانون کشور شوهر ازدواج با زن بيگانه موجب تحميل تابعيت آن کشور باشد با وقوع ازدواج ، تابعيت زن ايرانی به تابعيت کشور متبوع شوهر تغيير پيدا می کند واگر برعکس برابر قانون آن کشور ازدواج تاثيری بر تابعيت زن ايرانی نگذارد تابعيت ايرانی آن زن همچنان محفوظ خواهد ماند . البته در حالت اخير زن ايرانی با تقاضای کتبی به عنوان وزارت امور خارجه و با ارائه دليل موجه می تواند درخواست ترک تابعيت ايران وکسب تابعيت کشور متبوع شوهرش رابنمايد .پذيرش اين تقاضا منوط به نظر مساعد وزارت امور خارجه است .

5   - در فرض بالا زن ايرانی که براثر ازدواج تابعيت خارجی را تحصيل می کند آيا حق داشتن اموال غير منقول مثل خانه ، زمين و.... را در ايران دارد؟

در اين فرض حق داشتن اموال غير منقول به شرطی که موجب سلطه اقتصادی خارجی نگردد ، محفوظ است . تشخيص اين امر با کميسيونی مرکب از نمايندگان وزارت امور خارجه ووزارت کشور و وزارت اطلاعات می باشد .

6   - در چه صورتی زنی که تابعيت ايران را بر اثر ازدواج با مرد ايرانی به دست آورده است ،می تواند به تابعيت اول خود برگردد ؟

زنی که بر اثر ازدواج با مرد ايرانی دارای تابعيت ايران شده است پس از جدا شدن از شوهر يا فوت او می تواند با دادن اطلاع به وزارت امور خارجه ايران به تابعيت اول خود برگردد .البته در صورت فوت شوهر ايرانی چنانچه از آن شوهر دارای اولاد باشد تازمانی که اولاد به سن 18 سال نرسيده باشند نمی تواند به تابعيت اول خود مراجعه نمايد ولی پس از 18 سالگی فرزندان اين امر با شرايط گفته شده بلا مانع است .

7   - شخصی که در کشور متبوع قبلی اش خدمت نظام وظيفه را انجام داده ، پس از کسب تابعيت ايرانی بازهم به خدمت نظام برود؟

خدمت در کشور متبوع قبلی رافع تکليف خدمت نظام در ايران نيست مگر آنکه ميان دولت ايران ودولت متبوع قبلی اش درباره معافيت از خدمت عهد نامه ای وجود داشته باشد .

8  -  آيا تحصيل تابعيت ايرانی از سوی بيگانه موجب تغيير تابعيت همسر وفرزندان اوخواهد شد ؟

همسر وفرزندان کمتر از 18 سال اين شخص ايرانی محسوب خواهند شد ولی همسر او می تواند ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت ايرانی شوهر وفرزندان او يک سال پس از رسيدن به سن 18 سال تمام می توانند اظهاريه کتبی به وزارت امور خارجه داده وتابعيت کشور سابق شوهر يا پدر را قبول کنند . البته بايد در اين تقاضا گواهی دولت قبلی متبوع شوهر يا پدرشان را مبنی بر اينکه انان را تبعه خود خواهد شناخت پيوست نمايد .

9   - در مورد پرسش قبلی اگر تحصيل تابعيت ايرانی از سوی زن به عمل آيد آيا شوهر وفرزندان او نيز ايرانی محسوب می شوند ؟

خير، اين حکم فقط در خصوص شوهر وپدر جاری است .

10   - آيا شخصی که از تابعيت ايرانی خارج شده می تواند به عنوان بيگانه وارد خاک کشور شود ؟

بله، منعی از اين جهت وجود ندارد .

11   - آيا خروج از تابعيت ايرانی تاثيری بر تابعيت همسر وفرزندان شخص دارد ؟

نخست آنکه در ترک تابعيت ايران بين زن ومرد فرقی نيست ولی زن ايرانی دارای شوهر نمی تواند جدای از شوهر ايرانی اش تصميم به ترک تابعيت ايران بگيرد دوم آنکه دولت می تواند ضمن ترک تابعيت فرزندان « زن ايرانی بی شوهر » تصويب ترک تابعيت او را نيز که فاقد پدر و جد پدری بوده وکمتر از 18 سال تمام سن دارند ويا به جهات ديگری محجورند ( برای مثال فرزندی که ديوانه است ) اجازه دهد ساير فرزندان اين زن که به سن 25 سال نرسيده اند نيز می توانند به پيروی از درخواست مادر تقاضای ترک تابعيت ايران رابه عمل آورند . سوم آنکه زن وفرزندان کسی که تقاضای ترک تابعيت ايرانی رامی کند چه فرزندان اوصغير باشند وچه کبير از تابعيت ايرانی خارج نمی شوند مگر آنکه اجازه هيات دولت شامل آنان نيز بشود .

12   - پس از ترک تابعيت ايران وقبول تابعيت خارجی وضعيت اقامت واموال شخص چه می شود؟

اين اشخاص بايد ظرف 3 ماه از تاريخ صدور سند ترک تابعيت ، از ايران خارج شوند ودر صورت عدم خروج از ايران اخراج و اموالشان فروخته خواهد شد . البته اين مدت 3 ماه تا يک سال قابل تجديد نظر است . بايد توجه داشت که در مورد اموال غير منقول مثل زمين ، خانه ، و...... اين شخص بايد متعهد شود که ظرف يک سال از تاريخ ترک تابعيت ايرانی اين اموال را به اتباع ايران منتقل نمايد .

13   - چنانچه شخص ايرانی بدون رعايت شرايط گفته شده تابعيت کشور خارجی را بدست بياورد آيا از حيث مقررات کشور ما خارجی محسوب می شود ؟

تبعيت خارجی او بی اثر بوده وتبعه ايران به شمار می آيد . ولی در عين حال اموال غير منقول او با نظارت دادستان به

فروش می رسد و پس از کسر مخارج مربوط ، قيمت آن به او پرداخت خواهد شد وبه علاوه از اشتغال به وزارت ، معاونت وزارت وعضويت مجلس و شوراهای شهر ، شهرستان واستان وهر گونه مشاغل دولتی محروم خواهند بود . البته هيات دولت می تواند بنا به مصالح ومنافع ملی وسياسی به پيشنهاد وزارت امورخارجه ، تابعيت خارجی مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد . به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه می توان اجازه ورود به ايران يا اقامت داد

14   - کسانی که خود يا پدرشان برابر مقررات قانون ايران تابعيت ايرانی شان رابه تابعيت خارجی تبديل کرده اند آيا می توانند دوباره به تابعيت ايرانی برگردند ؟

اصل بر اين است که درخواست آنان مورد پذيرش قرار گيرد مگر آنکه دولت ايران تابعيت ايرانی شان رابه مصلحت نداند وبرای اين امر رعايت اين شرايط لازم است 1 - :  مطابق مقررات قبلا تابعيت ايرانی اش را ترک کرده باشد2 - :  از دولت درخواست کند3 - :  بازگشت او به تابعيت ايران مخالف مصالح ملی نباشد .

15   - طبق ماده1194 قانون مدنی ، پدر ، جد پدری ووصی منصوب از طرف يکی از آنان ، ولی خاص ناميده می شود .حال اگر يکی از افراد يادشده در اين ماده از طرف خود ، مادر طفل را به عنوان وصی تعيين نمايد ، آيا تنظيم چنين وصيت نامه ای صحيح است ؟

تعيين مادر به عنوان وصی( از طرف ولی خاص) ، منع قانونی ندارد اما اگر مادر طفل دارای شوهر باشد رضايت شوهر وی در قبولی آن شرط است .

16   - اگر وصی فوت نمايد ، آيا ورثه می توانند از دادگاه تقاضای تعيين وصی ديگری نمايند ؟

خير ، زيرا وصيت کننده در زمان حيات خود شخصی را به عنوان وصی تعيين کرده تا سفارش های وی را در خصوص ثلث انجام دهد . در قانون ما موردی که دادگاه بتواند وصی ديگری تعيين کند پيش بينی نشده است .

17   - شخصی وصيت می کند که همسرش تا زمانی که زنده است در خانه مسکونی وی سکونت نمايد و ورثه حق ايجاد مزاحمت برای او را نخواهد داشت . با توجه به چنين وصيت نامه ای آيا وراث می توانند دادخواست فروش ملک را به دادگاه تقديم نمايند وآيا چنين خواسته ای قانونی است يا خير ؟

هيچ يک از وراث نمی توانند مزاحم حق سکونت همسر متوفی در منزل مسکونی او شوند ولی طرح دادخواست فروش ملک منافاتی با اين حق ندارد . چنانچه درخريد وفروشی که انجا م می شود اين حق رعايت شود، فروش منزل بدون اشکال خواهد بود .

18   - آيا پسرودختر ايرانی که در آلمان قصد ازدواج دارند ، برای ازدواج بايد به مامورين کنسولی وسياسی در سفارتخانه ايران هم مراجعه کنند ؟

الزامی وجود ندارد ولی ايرانيان مقيم خارج می توانند نزد کنسولگری ايران حاضر شده تا در آنجا عقد ازدواج شان واقع

وثبت گردد .

19   - اگر در مثال بالا زن ، ايرانی ومرد آلمانی باشد بازهم کنسولگری ايران در آلمان صلاحيت برای انعقاد عقد برای ثبت ازدواج را داراست ؟

خير ، کنسولگری ايران هنگامی اجازه اين کار را دارد که هر دو طرف ازدواج ايرانی باشند .                                

20 -  آيا اگر دختر ايرانی با بيگانه غير مسلمان ازدواج کند يا با بيگانه مسلمان بدون اجازه دولت ازدواج کند اثری بر اين ازدواج بار می شود ؟

اگر يک زن مسلمان ايرانی با مرد غير مسلمان خارجی ( وحتی ايرانی ) ازدواج کند اين ازدواج باطل است وبرابر قانون مدنی ايران حتی اگر يک زن مسلمان ايرانی با يک مرد مسلمان خارجی بدون اجازه دولت ازدواج کند دادگاههای ايران اثری بر اين ازدواج مترتب نخواهند کرد برای مثال اولاد ناشی از اين ازدواج وارث شناخته نمی شود . خلاصه آنکه زن ايرانی چه مسلمان وچه غير مسلمان برای ازدواج با بيگانه نياز به اجازه مخصوص از دولت دارد واگر زن ايرانی مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج کند ازدواج باطل می باشد .

21   - اگر دو نفر خارجی بخواهند در ايران معامله ای انجام دهند وضعيت اهليت وخود قراردادشان تابع چه قانونی است ؟ قانون ايران يا کشور ديگر ؟

اگر يک نفر تبعه بيگانه بخواهد در ايران معامله ای کند ( به جزدر مورد مسايل خانوادگی يا ارث يا نقل وانتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران ) که مطابق قانون دولت کشور خودش برای انجام آن معامله فاقد اهليت باشد و اهليت او نا قص باشد اين شخص برای انجام معامله در ايران چنانچه مطابق قانون ايران واجد اهليت تشخيص داده شود معامله اش صحيح است ولی در خصوص اصل قرارداد ومعامله اين دو نفر خارجی در صورتی که با هم توافق داشته باشند می توانند ان را تابع قانون کشور ديگری و الا اصل بر اين است که تعهدات اين دو نفر خارجی تابع قانون ايران يعنی قانون محل انجام معامله باشد .                                                                                                                       22 -  اگر سندی که در خارج تنظيم می شود در کشور محل تنظيم مثلا ترکيه دارای قدرت اجرايی باشد برای مثال در ايران چک از جمله اسنادی است که بدون مراجعه به دادگاه می توان آن را به اجرا گذاشت يا سند ازدواج در خصوص مهريه از چنين قدرتی برخوردار است؟ آيا در ايران هم از اين اثر برخوردار است ؟

خير چنين اثری ندارد و ذينفع بايد برای استفاده از مزايای اين سند وقدرت اجرايی بخشيدن به آن به دادگاه ايران مراجعه واز آن دادگاه حکم دريافت کند .

23   - اگر حکمی از دادگاه کشور خارجی صادر شده باشد يا سند رسمی لازم الاجرايی در کشور بيگانه تنظيم شود آيا ذينفع می تواند در ايران آن را اجرا کند ؟

فرض حکم طلاقی از سوی دادگاه سوئد برای زن ومرد ايرانی صادر شده و در حکم مزبور مطابق قانون ايران مرد مکلف شده تا نفقه فرزندان مشترک را بپردازد آيا زن ايرانی می تواند آن حکم را اجرا کند . بايد توجه داشت قوه اجرائی احکام دادگاه ها ويا قوه اجرايی اسناد به مسئله حاکميت ملی واقتدار هر کشور در چهارچوب مرزهای همان کشور است از اينرو در اين مسئله حکم صادره از دادگاه سوئد ويا اصولا هر سند رسمی لازم اجرايی که در خارج از کشور تنظيم شده را نمی توان اجرا کرد مگر آنکه ذينفع مطابق قوانين ايران از دادگاه تقاضای صدور حکم به اجرای را

بنمايد .

24   - اگر سندی در اسپانيا بر خلاف مقررات آن کشور توسط يک ايرانی تنظيم شود می توان آن را در ايران پذيرفت ؟

فرض کنيم يک ايرانی می خواهد در اسپانيا وصيت نامه ای بنويسد ودر اسپانيا نوشتن وصيت نامه بايد رسمی باشد واين شخص آن را مطابق قانون کشور ما به شکل عادی تنظيم می کند در اينجا اين سند اعتبار دارد ؟ بله اين شخص می تواند هم مطابق قانون کشور اسپانيا ( محل تنظيم ) وهم قانون ايران (  قانون ملی) بصورت رسمی يا عادی وخود نوشت تنظيم نمايد                                                         25  -  خريد ملک توسط سفارت خانه های خارجی در ايران چگونه است ؟

اين درخواست از سوی دولت بيگانه از طريق سياسی به عمل می آيد وموافقت با آن بوسيله هيات دولت به عمل خواهد آمد . اين موافقت از طريق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت و اسنادواملاک اعلام می شود .

26 - آيا بيگانه ای که پروانه دايم ندارد می تواند در ايران مالک ملک شود ؟

 غير از موارد وشرايط گفته شده هيات دولت اجازه دارد پس از رسيدگی وموافقت کميسيون خاصی که به همين منظور تشکيل می دهد به بيگانه ای که پروانه اقامت دايم ندارد برای مسافرتهای فصلی اش در سالهای متوالی يا سياحت واستفاده ييلاقی از شهرهای ايران اجازه خريد ملک برای سکونت بدهد به شرط آنکه درخواست کننده بهای معامله را از محل ارزی که بطور رسمی به کشور منتقل می سازد تامين کند . البته در حال حاضر مرجع قبول اين درخواست در استاﻧﻬا ، استانداری ودر تهران رياست جمهوری است .

27 – اگر بيگانه ای در ايران فوت کند واز خود اموالی اعم از منقول وغير منقول به جا گذارد اين اموال بين ورثه او مطابق قانون کدام کشور تقسيم می شود ؟

اموال منقول يا غير منقول که به عنوان ترکه ) يعنی اموال بجا مانده از متوفی( اتباع خارجه در ايران وجود دارد از حيث تعيين ورثه يا مقدار سهم انان از اموال متوفی ، وصيت و ....... تابع دولت متبوع متوفی است . پس اگر يک مصری در ايران دارای اتومبيل وفرش و .... باشد ودر ايران يا کشور خودش يا هر جای ديگر دنيا فوت کند اينکه چه کسی ورثه او محسوب می شود ويا اينکه سهم پسر او برابر يا بيشتر از دختران اوست ويا اينکه می توانسته اين اموال را به نفع ديگری وصيت کند يا نه و..... همگی تابع مقررات مصر در باب ارث ووصيت می باشد . اما نحوه نگهداری اموال وحفظ آن و ..... مطابق قانون ايران انجام می شود .

28   - اگر ايرانی در خارج از کشور فوت کند واموالی نيز از خود در ايران با کشور ديگر بجا گذاشته باشد اين اموال مطابق مقررات کدام کشور بين ورثه اش تقسيم می شود ؟

ارث و وصيت از جمله مسايل مربوط به احوال شخصيه است که مانند ازدواج وطلاق تابع مقررات کشوری است که شخص تابع ان کشور محسوب می شود از اين رو اموال اين ايرانی چه مسلمان باشد وچه غير مسلمان مطابق قانون ايران تقسيم می شود البته در مورد ايرانيان غير شيعه ارث ووصيت وازدواج وطلاق و......   ( احوال شخصيه شان)  مطابق قواعد واصول مذهبی است که شخص به ان مذهب تعلق دارد و در مثال ما اگر يک ايرانی مسيحی در خارج از کشور فوت کند تقسيم ارث او بر طيق مقررات وقواعد مذهبی او صورت می گيرد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image