به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

بانک سوالات حقوقی تجاری

بانک سوالات حقوقی )تجاری)

-1 سرقفلیيکواحدتجاریبهماارثرسيدهاست. مالکآنادعا

میکندکهما (وراث) میبايستاجارهنامهجديدبااو

تنظيمنماييموبهاوحقانتقالسرقفلیپرداختنماييم. آيا

ادعایاوجنبهقانونیدارد؟

خير، ضرورت قانونی ندارد. فقط ايشان می تواند هر سه سال

يک بار تعديل اجاره بها را به طرفيت شما از دادگاه بخواهد

ولی در انتقال قهری سرقفلی مثل پرسش فوق ضرورتی برای

اجاره نامه جديد نيست.

-2 آيابادردستداشتناجارهنامهتنظيمیدربنگاهاملاکمی

توانباسپریشدنمدتاجارهمستأجرراازمکاناجاره

بيرونکرد. بايدبهکجامراجعهنمود؟طیمراحلقانونیآن

چهمدتمیباشد؟

قراردادهای اجاره الزاماً نبايد در بنگاه تنظيم شود. صرفاً

در صورتی که دو نفر شاهد علاوه بر مالک و مستأجر آن را

امضاء نمايند پس از انقضای مدت اجاره مشمول تخليه فوری

خواهد بود با مراجعه به شورای حل اختلاف، محل اختلاف، محل

ملک درخواست تخليه نمايند. حداکثر ظرف مدت يک هفته تخليه

شود و چنانچه اجاره نامه تنظيمی واحد شرايط در ماده 2

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نباشد از امتيازات

مقرر در ماده مزبور برخوردار نخواهد شد.

-3 آيايکیازورثهبدوناجازهديگروراثمیتوانديکیاز

املاکمتوفی (مورث) رااجارهدهدآياايناجارهنامه

دارایارزشقانونیاست؟بهچهصورتمیتوانيمنسبتبه

تخليهآناقدامکنيم؟

نظر به اين که ملک پس از فوت مورث بين وراث مشترک و به

صورت مشاع می باشد. در صورت تنفيذ ساير وراث پس از

انقضای مدت اجاره از طريق شورای حل اختلاف (در حدود ماده

11 قانون شورا) قابل تخليه است و در صورت عدم تنفيذ به

لحاظ عدم تحقق رابطه استيجاری وراث می توانند تخليه آن را

از شورا بخواهند.

-4 اجارهنامهعادیدردونسخهوبهامضاءموجرومستأجرو

يکشاهدمیباشدحالاباسپریشدنمدتاجارهمستأجرتخليه

نمیکند،چهاقدامیمیتوانانجامداد؟

اگر اجاره نامه عادی به امضاء يک شاهد رسيده است بايد

تنظيم دادخواست تخليه تقاضای آن را از دادگاه بخواهيم که

اين تقاضا مستلزم تشکيل جلسه رسيدگی و استماع اظهارات

طرفين در جلسه دادرسی می باشد.

-5 بعدازفوتمورثماترکیازايشانباقیماندهکهيکیاز

ورثهدرقسمتیازماترک (خانهپدری) ساکناستوبدون

پرداختحقیبهبقيهورثه،هربارورثهدرخواستتقسيم

اموالوروشنشدنوضعيتدارايیرامینمايندباجوابهای

نامشخصروبرومیشوند. آيامیتوانيمازايشانخسارت

گرفت؟

استفاده انحصاری از خانه مورث بوسيله احد از ورثه با وجود

عدم رضايت ساير وراث مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک مزبور

به ساير وراث به نسبت سهم الارث هر يک از آﻧﻬاست. براين

اساس وراث با دريافت گواهی انحصار وراثت می توانند اجرت

المثل زمان تصرف بعد از فوت مورث بوسيله احد از ورثه را

مطالبه نمايند صلاحيت شورای حل اختلاف تا مبلغ پنجاه ميليون

ريال است و بيشتر از آن در صلاحيت دادگاه است.

-6 حقکسبوپيشهبرایمستأجرباشرايطذيلچگونهتعيينمی

شود؟الف) قرارداداجارهسال 57 رسمیاستوبرایشغل

پيرايش (ب) مغازهبهمدت 3 سالتعطيلبود (ج) مغازه

مشابهآندرجوارهمبهارزش 100 ميليونتومان (مالکيتو

سرقفلی) است؟

3

حق کسب و پيشه در مورد املاک تجاری غالباً در مواردی که

موجر طبق قانون درخواست تخليه مورد اجاره را دارد تعيين

می شود و شامل املاکی است که رابطه استيجاری آن مشمول

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می باشد که البته

کارشناس بايد در تعيين ميزان حق کسب و پيشه مدت اجاره و

ارزش ملک و اجاره بها و املاک مشابه آن و غيره را مدنظر

قرار دهد.

-7 مغازهایدرحدودسال 69 توسط (الف) بهشخصیواگذارشد

ودرقالبآناجارهکهمدتچندسالاستبهعنوانمهريه

مالکيتآنبههمسرشدادهحالمستأجرمغازهبدوناجازهو

خلافقراردادمنعقدهبينخودوشخص (الف) آنرابهشخص

ثالثواگذارکردهبهطورکلیبرایبازپسگيریمغازههمسرش

چهبايدکرد؟

واحدهای تجاری که قبل از قانون روابط موجر و مستأجر سال

1376 به اجاره داده شده مشمول قانون روابط موجر و مستأجر

سال 1356 می باشد. بنابراين چنانچه مستأجر با وجود سلب

اختيار حق واگذاری به غير مورد اجاره را به ديگری واگذار

نموده موجر می تواند براساس اين تخلف مستأجر برای تخليه آن

به دادگاه مراجعه کند.

-8 مغازهرابهمدت 8 ماهبهشخصیمستأجردادهام. دراين

مدتمستأجرمبلغاجارهمندرجدراجارهنامهرابهتأخير

ازيکهفتهرساندهبامراجعهبهنامبرده (مستأجر) اعلاممی

دارندکهمیخواهندمغازهراتخليهکنند. حالامدت 2 ماه

استاجارهخودراپرداختنکرده،راهکارقانونیآنبهچه

صورتیاست؟

چنانچه زمان اجاره دادن مغازه بعد از قانون روابط موجر و

مستأجر سال 1376 باشد می توان برای مطالبه اجاره ماهانه

به شورای حل اختلاف مراجعه نمود و در صورتی که در قرارداد

اجاره در موارد تخلف مستأجر از قرارداد حق فسخ به موجر

4

داده شده موجر می تواند از اين حق فسخ استفاده کند و

اجاره را فسخ نمايد.

-9 شخصی 5 سالپيشيکبابمغازهبهصورتسرقفلیخريداری

کردهوضمنعقدقراردادتوافقکردهکهماهيانه 1000

تومانازبابتملکمغازهبهمالکپرداختنمايدولیمالک

هردوساليکباراجارهملکرادوبرابرمیکند. راهکار

قانونیچگونهمیباشد؟

مطابق قوانين مربوطه هر سه سال يک بار قابل افزايش است.

اگر توافقی در ميزان افزايش نباشد بايد از طريق دادگاه و

با جلب نظر کارشناس اقدام شود و در قراردادهای منعقد شده

طرفين طبق شرايط و توافقی که در قرارداد اجاره پيش بينی

شده ملزم به رعايت آن هستند و موجر حق دريافت مبلغی بيش

از آنچه مورد توافق قرار گرفته ندارد.

-10 موجرآپارتمانخودرااجارهدادهوخوددرآنمکان

زندگینمیکند. آياموجرحقاستفادهازپارکينگآنقسمت

واحدخودرادارد؟

در صورتی که پارکينگ واحد خويش را از مورد اجاره استثناء

کرده باشد می تواند شخصاً استفاده نمايد والا فقط مستأجر حق

استفاده را خواهد داشت.

-11 شخصیآپارتمانیرااجارهنمودهمالکمبلغیرابه

عنوانچکتضمينیبابتتخليهدرخواستکردهآيااينمورد

قانونیاست؟

هرچند با توافق شما منع قانونی وجود ندارد اما با توجه به

قانون مالک و مستأجر سال 1376 ضرورتی برای اين کار مالک

وجود ندارد چرا که در صورت انقضای مهلت اجاره ظرف چند

روز امکان تخليه وجود دارد.

-12 آياامکانگرفتناجرتالمثلکهدراجارهنامهجهت

جريمهدرنظرگرفتهشدهوجوددارد؟مراحلگرفتنآنچيست؟

5

درصورتیکهخواندهجهتتعيينتکليفپولرهنیکهدر

صندوقدادگستریجهتاجرایحکمتخليهريختهشدهرجوعنکند

چهبايدکرد؟

امکان دريافت اجرت المثلی که در قرارداد اجاره به عنوان

جريمه بين طرفين مقرر شده وجود دارد و چنانچه ميزان

مطالبه تا مبلغ پنجاه ميليون ريال باشد از طريق شورای حل

اختلاف و زائد بر آن با مراجعه به دادگاه ميسر است. عدم

مراجعه مستأجر برای دريافت وجهی که موجر به منظور امکان

تخليه مورد اجاره در صندوق دادگستری توديع نموده مسئوليتی

را متوجه موجر نمی کند.

-13 کالايیطیچندمرحلهبافاکتورفروشوامضاءخريدار

وفروشندهبهمبلغصدميليونريالفروختهشدهوکالاتحويل

شدهاست. طبقتوافق؛قرارتسويهحسابظرفمدت 4 ماهشد

ولیتاکنونپسازمدت 8 ماهجهتپرداختوجهکالای

خريداریشده،هيچگونهاقدامیازطرفخريدارنشدهاست.

لطفاًجهتوصولمطالباتازطريققانونچهاقدامیمیتوانم

انجامدهم؟

باارايهدادخواستیبهخواستهمطالبهمبلغطلبخودبه

دادگستریوباضميمهکردنفاکتورهامیشودحقوقخودرا

استيفاءکرد.

-14 ازشخصیچکیدريافتکردمکهفاقدجنبهکيفریاست.

برایطرحدعویدرمراجعحقوقیودرخواستتأمينخواسته

آياتوديعخسارتاحتمالیدرصندوقدادگستریورعايتمهلت

زمانیضرورتداردياخير؟

ازآنجايیکهچکهایصادرهبرعهدهبانکهایمجازدرحکم

اسنادلازمالاجرااست،بنابرايندرصورتیکهعليه

صادرکنندهآﻧﻬااقامهدعویحقوقیوتأمينخواستهشود

نيازیبهپرداختخسارتاحتمالیجهتصدورقرارتأمين

خواستهنيستواقدامهدعویبهطرفيتصادرکنندهچکمهلتی

ندارد.

-15 اگرتوقيفمالمستلزمورودبهمنزلوشکستنقفل

باشد،میتواناقدامبهايناعمالکرد؟

دراينصورتازطريقتوسلبهمراجعقضايیومأمورين

انتظامیمأموراجرااقداممیکند.__

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image