به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

بانک سوالات حقوقی کارگر و کارفرما

بانک سوالات حقوقی (کارگر و کارفرما)

-1 چنانچهکارفرمامطابققانونکاراقدامبهمحاسبهريزحقوق

ومزايایکارگرانخودنمايدودرپايانهرماهدرقبال

پرداختآنرسيدتسويهحساباخذنمايد؛آيابهلحاظقانونی

اوراقاخذشدهمعتبرخواهدبود؟

چنانچه اوراق تسويه حساب شامل ريزاقلام حقوقی مخدوش نبوده

و مقرون به صحت باشد با قانون کار منافاتی نداشته و برای

مراجع حل اختلاف معتبر و نافذ خواهد بود.

-2 چنانچهکارگریبنابهشکايتکارفرمابازداشتوتوسط

دادگاهمحکومشودتکليفاعادهبهکارويامزايایپايان

کارویچهمیشود؟

در صورت محکوميت کارگر در مراجع صالحه دادگستری کارفرما

نسبت به اعاده وی به کار تکليفی ندارد. با اين حال با

عنايت به مفاد ماده 27 قانون کار، کارگر محکوم شده

استحقاق دريافت مزايای پايان کار (حق سنوات به مأخذ) هر

سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق را خواهد داشت.

-3 آياکارگریکهمبادرتبهترککارمینمايدمیتوانداز

مزايایپايانکاربرخوردارشودياخير؟

در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه

قرارداد کار که پرداخت مزايای پايان کار را در بر می

گيرد شناخته نشده است لذا کارگر ترک کار کننده استحقاق

مزايای پايان کار را نخواهد داشت. البته تشخيص ترک کار،

کارگر با مراجع حل اختلاف موضوع فصل ﻧﻬم قانون کار خواهد

بود.

-4 تکليفکارفرماباکارگریکهمرتکبتأخيروغيبتمیشود

چيست؟آيامیتوانکارگرخاطیرادراينزمينهاخراج

نمود؟

2

در صورت غيبت يا تأخير ورود کارگر، کارفرما می تواند به

نسبت مدت زمان عدم حضور وی در کارگاه از مزد و مزايای وی

کسر نمايد و چنانچه اين تأخير يا غيبت به حدی باشد که از

مصاديق قصور تلقی شود.

-5 چنانچهقراردادکارغيرموقتخاتمهيابدوسابقهکارگر

کمترازيکسالباشدآياکارگرموصوفاستحقاقدريافت

مزايایپايانقراردادمقرردرماده 27 قانونکاررا

خواهدداشت؟

مزايای پيش بينی شده در قانون کار نسبت به سوابق کمتر از

يک سال نيز قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

-6 آيامزايایناشیازانجامشبکاری- اضافهکاریونوبت

کاریموضوعمواد 56.58.59 قانونکارجزءحقالسعیکارگربه

حسابمیآيد؟

مبالغی که تحت عناوين ياد شده به کارگر پرداخت می شود در

واقع وجوهاتی است که به ازاء کار فوق العاده پرداخت می

گردد. بنابراين به موجب ماده 34 قانون کار جزء حق السعی

محسوب نمی شود.

-7 چنانچهکارفرمابهدليلعدماطلاعازمقرراتيابه

اشتباهوجوهاتیمازادبهکارگرانپرداختنمودهباشدمی

تواندمبالغپرداختیراازکارگرانبدونحکمدادگاهمسترد

دارد؟

چنانچه پس از رسيدگی های لازم مشخص شود که وجوهات مربوطه

برخلاف مقررات و به اشتباه به کارگر پرداخت شده است با

عنايت به ماده 157 قانون کار و مستند به ماده 54 قانون

مزبور برداشت آن از مزد کارگر به موجب حکم قطعی مراجع حل

اختلاف ممکن خواهد بود.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image