به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

تعریف سند و انواع آن

تعریف سند و انواع آن

بسمه تعالی

اشاره : شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی اش ، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی های مدنی (حقوقی) ایفا می کند . در این مختصر می خواهیم خوانندگان محترم را با انواع اسناد و حدود اعتبار آن در دادرسی های مدنی آشنا کنیم .

تعریف سند و انواع آن

مطابق قانون سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند .

خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهد که بر دو نوع اند :عادی و رسمی

اسنادی که توسط مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و ...

در اینجا لازم است با طرح چند پرسش و پاسخ کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم :

پرسش : مقصود از مامورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست ؟

پاسخ : مامور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مامور شده است و لازم نیست که حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی ، زیرا سر دفتر کارمند دولت نیست ، گرچه سردفتری شغلی غیر دولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات می باشد ، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید . اما مقصود از صلاحیت آن است که مامور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد . برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همانطور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق یا ازدواج را ندارد . از طرفی ممکن است که مامور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد .

سوال : چنانچه سندی توسط ماموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است ؟

پاسخ : برای اینکه نوشته ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است :

 1 – سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود .

2 – مامور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد .

3 – سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد .

هرگاه نوشته ای فاقد این سه شرط باشد آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی محسوب می شود .

سوال : چه اسنادی عادی محسوب می شوند :

پاسخ : نوشته هایی که افراد با یکدیدگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته های که فاقد هر یک از سه شرط مذکور نوشته شده در بالا باشند سند عادی به شمار می آید .

سوال : آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد در سربرگ یا به صورت تایپی تاثیری در رسمی بودن آنها دارد ؟

پاسخ : چک و سفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاص صورت می گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه توسط بنگاههای آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود . البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آنکه به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییری نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید .

سوال : اسناد رسمی چه مزایایی دارند ؟

پاسخ : اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصاء کنیم عبارتند از :

1 – اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر می باشد .

2 – تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی اتومبیلی را معامله کنند و سپس الف با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله نماید تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر می باشد و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند .

3 – در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نمی باشد و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است . برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و الف باید ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است .

سوال : اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود ؟

پاسخ : اصولاً اثبات سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات سند عادی ندارد . فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند .

چند نکته درمورد اسناد :

-         مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشد برای مثال اگر در سندی آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده 10 کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است .

-         شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را دارد .

-         در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند :

الف – شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب خود تایید کند .

ب – در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضا و مهر رسیده است .

- اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد صرف عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست .

- اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضا یا تاریخ به آن توجه می شود و دارای اثر می باشد و دادگاه آن را معتبر می شناسد . همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند . البته اگر طرف مقابل ، آن نوشته ها را که حاکی از بی اعتباری سند است ، باطل بداند یا بطلان آنها را امضا کرده باشد و یا دادگاه بدست بیاورد که آن نوشته ها باطل بوده به این مندرجات ترتیب اثر نخواهد شد و سند مربوط دارای اعتبار می باشد .

- اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آیین دادرسی مدنی می باشد برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف و تامین کنند (تامین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image