ثبت و حذف ازدواج و طلاق در شناسنامه

                                                         بسمه تعالی

موضوع: ثبت و حذف ازدواج و طلاق در شناسنامه

اشاره: ثبت ازدواج مزایای زیادی دارد مانند مرد یا زن نمی تواند منکر ازدواج شوند و یا اینکه دو یا چند نفر ادعای همسری یک نفر را بنمایند. همچنین یکی از همسران نمی تواند وجود فرزند یا فرزندان را منکر شوند و بحث اثبات زوجیت کمتر در دادگاه ها مطرح می شود. به دلیل وجود مزایای فوق و مانند آن بود که قانون گذار در سال 1310 ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را قانونی و اجباری اعلام نمود و برای مرد و عاقدی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و رجوع می نمودند یک تا شش ماه در نظر گرفته بود و بعد از انقلاب نیز در قانون مجازات تا یک سال برای مرد پیش بینی شده است و چنین آمده است " به منظورحفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است.چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق ورجوع نماید به مجازات تعزیری یا یک سال محکوم می گردد ."

در نوشتار حاضر با ثبت وحذف وقایع ازدواج ، طلاق وبیشتر آشنا می شویم .

صدور شناسنامه از جمله وظایف اداره ثبت احوال است وشناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر می شود و در آن به نکاتی چون نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد، تاریخ تنظیم سند اشاره شده است . از جمله مشخصات و اطلاعاتی که در شناسنامه درج می شود و صفحه مخصوص به آن اختصاص داده شد ثبت ازدواج ، طلاق ،وفات همسر،ولادت فرزندان می باشد.

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطلاق وظیفه دارند تا وقایع ازدواج وطلاق یا رجوع بعد از طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند ونیز مکلفند واقعه ازدواج وطلاق و یا رجوع را در شناسنامه زن و مرد در صفحه مخصوص درج ، امضاً ومهر نمایند وحداکثر هر 15 روز یک بار این وقایع را روی فرمهای مربوط لیست کرده وبه اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند .قانونگذارعدم ثبت وقوع ازدواج ، طلاق ورجوع را جرم دانسته است و مسئولیت ثبت رسمی وقایع ازدواج دائم وطلاق و رجوع به عهده مرد گذاشته شده است و برای زن مجازاتی پیش بینی نشده است ولی زن می تواند جهت ثبت وقوع ازدواج و طلاق دادخواست به دادگاه تقدیم کند از دادگاه بخواهد مرد را ملزم به ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید . طرح کیفری به عبارت دیگر تقاضای مجازات مردی که از ثبت ازدواج امتناع می نماید ، منوط به شکایت شاکی خصوصی است ولی با اعلام گذشت وی ، تعقیب ورسیدگی پرونده متوقف نمی شود ،بلکه متهم به مجازات می رسد .

پرسش : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد چگونه می توان آن را ثبت کرد ؟

پاسخ : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در شناسنامه زن و شوهر ثبت می شود :

1- ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ، بنابراین اگر یکی از زن ومرد این اقرار نامه را ارائه نکند یا منکر ازدواج باشد در شناسنامه آنان این ازدواج ثبت نمی شود و برای حل این اختلاف باید به دادگاه مراجعه کنند.

2- در تنظیم اقرارنامه سن زوج از 20 سال و سن زوجه از 17 سال کمتر نباشد.گرچه در این خصوص عقیده غالب آن است که ملاک در این خصوص سن بلوغ شرعی یعنی برای پسر 15 سال  و دختر 9 سال قمری است.

3- گواهی اداره ثیت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین مبنی بر  اینکه نامبردگان در تاریخ اعلام واقعه در قید ازدواج دیگری نمی باشند.

پرسش: آیا واقعه طلاق یا رجوع یا فسخ ازدواج در شناسنامه های زوجین باید ثبت شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ راهی برای حذف آن وجود دارد؟

پاسخ: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل نکاح باید در دفاتر ثببت کل وقایع ثبت شود ولی در مورد ثبت این وقایع در شناسنامه باید گفت.

1- در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین ازدواج یا طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس می شود.

2- ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی شود یعنی نه در المثنای شناسنامه زن و نه مرد.

پرسش: آیا می توان هنگام ازدواج از طریق دفتر ازدواج در مورد سابقه نکاح طرف مقابل از اداره ثبت احوال پرسش کرد؟

پاسخ: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می باشد و در مورد مقامات قضایی نیز باید توجه داشت که این مقامات هنگامی مجوز استعلام از ادراه ثبت احوال را دارند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب شناسنامه نزد آنان مطرح رسیدگی باشد.

پرسش: اگر دختری که قبلا ازدواج کرده و در المثنای شناسنامه او به واسطه غیر مدخوله بودن واقعه طلاق نیامده با دیگری ازدواج کند آیا به عنوان فریب در ازدواج  قابل تعقیب است؟

پاسخ: چنانچه هر یک از زوجین که قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل وسعت خاص و تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد ازدواج بر مبنای هر یک از آنها و در مثال ما بر مبنای اینکه زن قبلا ازدواج نکرده عقد واقع شود فریب دهنده به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

پرسش: آیا ثبت واقعه ازدواج یا طلاق الزامی است؟

پاسخ: ثبت واقعه ازدواج دایم ( نه موقت)،طلاق و رجوع الزامی است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم کند یا مبادرت به طلاق یا رجوع نماید به حبس تا یک سال محکوم می شود.

پرسش: اگر در غقد شرط شود که مرد باید مجرد باشد ولی پس از عقد معلوم شود که شوهر در هنگام عقد مجرد نبوده آیا زن می تواند از او شکایت کند؟

پاسخ: اگر هر یک از زن و مرد قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید یا در یکی از آنان تجرد شرط شده باشد علاوه بر اینکه متخلف قابل تعقیب کیفری است یعنی قانون برای خاطی مجازات تعیین کرده است.طرف مقابل حق فسخ دارد و می تواند عقد نکاح را فسخ کند و در این خصوص فرقی بین ازدواج دایم و موقت نیست. 

 

 

 

                                                         بسمه تعالی

موضوع: ثبت و حذف ازدواج و طلاق در شناسنامه

اشاره: ثبت ازدواج مزایای زیادی دارد مانند مرد یا زن نمی تواند منکر ازدواج شوند و یا اینکه دو یا چند نفر ادعای همسری یک نفر را بنمایند. همچنین یکی از همسران نمی تواند وجود فرزند یا فرزندان را منکر شوند و بحث اثبات زوجیت کمتر در دادگاه ها مطرح می شود. به دلیل وجود مزایای فوق و مانند آن بود که قانون گذار در سال 1310 ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را قانونی و اجباری اعلام نمود و برای مرد و عاقدی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و رجوع می نمودند یک تا شش ماه در نظر گرفته بود و بعد از انقلاب نیز در قانون مجازات تا یک سال برای مرد پیش بینی شده است و چنین آمده است " به منظورحفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است.چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق ورجوع نماید به مجازات تعزیری یا یک سال محکوم می گردد ."

در نوشتار حاضر با ثبت وحذف وقایع ازدواج ، طلاق وبیشتر آشنا می شویم .

صدور شناسنامه از جمله وظایف اداره ثبت احوال است وشناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر می شود و در آن به نکاتی چون نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد، تاریخ تنظیم سند اشاره شده است . از جمله مشخصات و اطلاعاتی که در شناسنامه درج می شود و صفحه مخصوص به آن اختصاص داده شد ثبت ازدواج ، طلاق ،وفات همسر،ولادت فرزندان می باشد.

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطلاق وظیفه دارند تا وقایع ازدواج وطلاق یا رجوع بعد از طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند ونیز مکلفند واقعه ازدواج وطلاق و یا رجوع را در شناسنامه زن و مرد در صفحه مخصوص درج ، امضاً ومهر نمایند وحداکثر هر 15 روز یک بار این وقایع را روی فرمهای مربوط لیست کرده وبه اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند .قانونگذارعدم ثبت وقوع ازدواج ، طلاق ورجوع را جرم دانسته است و مسئولیت ثبت رسمی وقایع ازدواج دائم وطلاق و رجوع به عهده مرد گذاشته شده است و برای زن مجازاتی پیش بینی نشده است ولی زن می تواند جهت ثبت وقوع ازدواج و طلاق دادخواست به دادگاه تقدیم کند از دادگاه بخواهد مرد را ملزم به ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید . طرح کیفری به عبارت دیگر تقاضای مجازات مردی که از ثبت ازدواج امتناع می نماید ، منوط به شکایت شاکی خصوصی است ولی با اعلام گذشت وی ، تعقیب ورسیدگی پرونده متوقف نمی شود ،بلکه متهم به مجازات می رسد .

پرسش : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد چگونه می توان آن را ثبت کرد ؟

پاسخ : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در شناسنامه زن و شوهر ثبت می شود :

1- ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ، بنابراین اگر یکی از زن ومرد این اقرار نامه را ارائه نکند یا منکر ازدواج باشد در شناسنامه آنان این ازدواج ثبت نمی شود و برای حل این اختلاف باید به دادگاه مراجعه کنند.

2- در تنظیم اقرارنامه سن زوج از 20 سال و سن زوجه از 17 سال کمتر نباشد.گرچه در این خصوص عقیده غالب آن است که ملاک در این خصوص سن بلوغ شرعی یعنی برای پسر 15 سال  و دختر 9 سال قمری است.

3- گواهی اداره ثیت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین مبنی بر  اینکه نامبردگان در تاریخ اعلام واقعه در قید ازدواج دیگری نمی باشند.

پرسش: آیا واقعه طلاق یا رجوع یا فسخ ازدواج در شناسنامه های زوجین باید ثبت شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ راهی برای حذف آن وجود دارد؟

پاسخ: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل نکاح باید در دفاتر ثببت کل وقایع ثبت شود ولی در مورد ثبت این وقایع در شناسنامه باید گفت.

1- در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین ازدواج یا طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس می شود.

2- ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی شود یعنی نه در المثنای شناسنامه زن و نه مرد.

پرسش: آیا می توان هنگام ازدواج از طریق دفتر ازدواج در مورد سابقه نکاح طرف مقابل از اداره ثبت احوال پرسش کرد؟

پاسخ: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می باشد و در مورد مقامات قضایی نیز باید توجه داشت که این مقامات هنگامی مجوز استعلام از ادراه ثبت احوال را دارند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب شناسنامه نزد آنان مطرح رسیدگی باشد.

پرسش: اگر دختری که قبلا ازدواج کرده و در المثنای شناسنامه او به واسطه غیر مدخوله بودن واقعه طلاق نیامده با دیگری ازدواج کند آیا به عنوان فریب در ازدواج  قابل تعقیب است؟

پاسخ: چنانچه هر یک از زوجین که قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل وسعت خاص و تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد ازدواج بر مبنای هر یک از آنها و در مثال ما بر مبنای اینکه زن قبلا ازدواج نکرده عقد واقع شود فریب دهنده به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

پرسش: آیا ثبت واقعه ازدواج یا طلاق الزامی است؟

پاسخ: ثبت واقعه ازدواج دایم ( نه موقت)،طلاق و رجوع الزامی است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم کند یا مبادرت به طلاق یا رجوع نماید به حبس تا یک سال محکوم می شود.

پرسش: اگر در غقد شرط شود که مرد باید مجرد باشد ولی پس از عقد معلوم شود که شوهر در هنگام عقد مجرد نبوده آیا زن می تواند از او شکایت کند؟

پاسخ: اگر هر یک از زن و مرد قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید یا در یکی از آنان تجرد شرط شده باشد علاوه بر اینکه متخلف قابل تعقیب کیفری است یعنی قانون برای خاطی مجازات تعیین کرده است.طرف مقابل حق فسخ دارد و می تواند عقد نکاح را فسخ کند و در این خصوص فرقی بین ازدواج دایم و موقت نیست. 

 

 

                                                         بسمه تعالی

موضوع: ثبت و حذف ازدواج و طلاق در شناسنامه

اشاره: ثبت ازدواج مزایای زیادی دارد مانند مرد یا زن نمی تواند منکر ازدواج شوند و یا اینکه دو یا چند نفر ادعای همسری یک نفر را بنمایند. همچنین یکی از همسران نمی تواند وجود فرزند یا فرزندان را منکر شوند و بحث اثبات زوجیت کمتر در دادگاه ها مطرح می شود. به دلیل وجود مزایای فوق و مانند آن بود که قانون گذار در سال 1310 ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را قانونی و اجباری اعلام نمود و برای مرد و عاقدی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و رجوع می نمودند یک تا شش ماه در نظر گرفته بود و بعد از انقلاب نیز در قانون مجازات تا یک سال برای مرد پیش بینی شده است و چنین آمده است " به منظورحفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است.چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق ورجوع نماید به مجازات تعزیری یا یک سال محکوم می گردد ."

در نوشتار حاضر با ثبت وحذف وقایع ازدواج ، طلاق وبیشتر آشنا می شویم .

صدور شناسنامه از جمله وظایف اداره ثبت احوال است وشناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر می شود و در آن به نکاتی چون نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد، تاریخ تنظیم سند اشاره شده است . از جمله مشخصات و اطلاعاتی که در شناسنامه درج می شود و صفحه مخصوص به آن اختصاص داده شد ثبت ازدواج ، طلاق ،وفات همسر،ولادت فرزندان می باشد.

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطلاق وظیفه دارند تا وقایع ازدواج وطلاق یا رجوع بعد از طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند ونیز مکلفند واقعه ازدواج وطلاق و یا رجوع را در شناسنامه زن و مرد در صفحه مخصوص درج ، امضاً ومهر نمایند وحداکثر هر 15 روز یک بار این وقایع را روی فرمهای مربوط لیست کرده وبه اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند .قانونگذارعدم ثبت وقوع ازدواج ، طلاق ورجوع را جرم دانسته است و مسئولیت ثبت رسمی وقایع ازدواج دائم وطلاق و رجوع به عهده مرد گذاشته شده است و برای زن مجازاتی پیش بینی نشده است ولی زن می تواند جهت ثبت وقوع ازدواج و طلاق دادخواست به دادگاه تقدیم کند از دادگاه بخواهد مرد را ملزم به ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید . طرح کیفری به عبارت دیگر تقاضای مجازات مردی که از ثبت ازدواج امتناع می نماید ، منوط به شکایت شاکی خصوصی است ولی با اعلام گذشت وی ، تعقیب ورسیدگی پرونده متوقف نمی شود ،بلکه متهم به مجازات می رسد .

پرسش : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد چگونه می توان آن را ثبت کرد ؟

پاسخ : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در شناسنامه زن و شوهر ثبت می شود :

1- ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ، بنابراین اگر یکی از زن ومرد این اقرار نامه را ارائه نکند یا منکر ازدواج باشد در شناسنامه آنان این ازدواج ثبت نمی شود و برای حل این اختلاف باید به دادگاه مراجعه کنند.

2- در تنظیم اقرارنامه سن زوج از 20 سال و سن زوجه از 17 سال کمتر نباشد.گرچه در این خصوص عقیده غالب آن است که ملاک در این خصوص سن بلوغ شرعی یعنی برای پسر 15 سال  و دختر 9 سال قمری است.

3- گواهی اداره ثیت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین مبنی بر  اینکه نامبردگان در تاریخ اعلام واقعه در قید ازدواج دیگری نمی باشند.

پرسش: آیا واقعه طلاق یا رجوع یا فسخ ازدواج در شناسنامه های زوجین باید ثبت شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ راهی برای حذف آن وجود دارد؟

پاسخ: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل نکاح باید در دفاتر ثببت کل وقایع ثبت شود ولی در مورد ثبت این وقایع در شناسنامه باید گفت.

1- در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین ازدواج یا طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس می شود.

2- ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی شود یعنی نه در المثنای شناسنامه زن و نه مرد.

پرسش: آیا می توان هنگام ازدواج از طریق دفتر ازدواج در مورد سابقه نکاح طرف مقابل از اداره ثبت احوال پرسش کرد؟

پاسخ: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می باشد و در مورد مقامات قضایی نیز باید توجه داشت که این مقامات هنگامی مجوز استعلام از ادراه ثبت احوال را دارند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب شناسنامه نزد آنان مطرح رسیدگی باشد.

پرسش: اگر دختری که قبلا ازدواج کرده و در المثنای شناسنامه او به واسطه غیر مدخوله بودن واقعه طلاق نیامده با دیگری ازدواج کند آیا به عنوان فریب در ازدواج  قابل تعقیب است؟

پاسخ: چنانچه هر یک از زوجین که قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل وسعت خاص و تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد ازدواج بر مبنای هر یک از آنها و در مثال ما بر مبنای اینکه زن قبلا ازدواج نکرده عقد واقع شود فریب دهنده به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

پرسش: آیا ثبت واقعه ازدواج یا طلاق الزامی است؟

پاسخ: ثبت واقعه ازدواج دایم ( نه موقت)،طلاق و رجوع الزامی است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم کند یا مبادرت به طلاق یا رجوع نماید به حبس تا یک سال محکوم می شود.

پرسش: اگر در غقد شرط شود که مرد باید مجرد باشد ولی پس از عقد معلوم شود که شوهر در هنگام عقد مجرد نبوده آیا زن می تواند از او شکایت کند؟

پاسخ: اگر هر یک از زن و مرد قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید یا در یکی از آنان تجرد شرط شده باشد علاوه بر اینکه متخلف قابل تعقیب کیفری است یعنی قانون برای خاطی مجازات تعیین کرده است.طرف مقابل حق فسخ دارد و می تواند عقد نکاح را فسخ کند و در این خصوص فرقی بین ازدواج دایم و موقت نیست. 

 

 

 

 

                                                         بسمه تعالی

موضوع: ثبت و حذف ازدواج و طلاق در شناسنامه

اشاره: ثبت ازدواج مزایای زیادی دارد مانند مرد یا زن نمی تواند منکر ازدواج شوند و یا اینکه دو یا چند نفر ادعای همسری یک نفر را بنمایند. همچنین یکی از همسران نمی تواند وجود فرزند یا فرزندان را منکر شوند و بحث اثبات زوجیت کمتر در دادگاه ها مطرح می شود. به دلیل وجود مزایای فوق و مانند آن بود که قانون گذار در سال 1310 ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را قانونی و اجباری اعلام نمود و برای مرد و عاقدی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و رجوع می نمودند یک تا شش ماه در نظر گرفته بود و بعد از انقلاب نیز در قانون مجازات تا یک سال برای مرد پیش بینی شده است و چنین آمده است " به منظورحفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم،طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است.چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق ورجوع نماید به مجازات تعزیری یا یک سال محکوم می گردد ."

در نوشتار حاضر با ثبت وحذف وقایع ازدواج ، طلاق وبیشتر آشنا می شویم .

صدور شناسنامه از جمله وظایف اداره ثبت احوال است وشناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر می شود و در آن به نکاتی چون نام ، نام خانوادگی ، تاریخ تولد، تاریخ تنظیم سند اشاره شده است . از جمله مشخصات و اطلاعاتی که در شناسنامه درج می شود و صفحه مخصوص به آن اختصاص داده شد ثبت ازدواج ، طلاق ،وفات همسر،ولادت فرزندان می باشد.

دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطلاق وظیفه دارند تا وقایع ازدواج وطلاق یا رجوع بعد از طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند ونیز مکلفند واقعه ازدواج وطلاق و یا رجوع را در شناسنامه زن و مرد در صفحه مخصوص درج ، امضاً ومهر نمایند وحداکثر هر 15 روز یک بار این وقایع را روی فرمهای مربوط لیست کرده وبه اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند .قانونگذارعدم ثبت وقوع ازدواج ، طلاق ورجوع را جرم دانسته است و مسئولیت ثبت رسمی وقایع ازدواج دائم وطلاق و رجوع به عهده مرد گذاشته شده است و برای زن مجازاتی پیش بینی نشده است ولی زن می تواند جهت ثبت وقوع ازدواج و طلاق دادخواست به دادگاه تقدیم کند از دادگاه بخواهد مرد را ملزم به ثبت ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید . طرح کیفری به عبارت دیگر تقاضای مجازات مردی که از ثبت ازدواج امتناع می نماید ، منوط به شکایت شاکی خصوصی است ولی با اعلام گذشت وی ، تعقیب ورسیدگی پرونده متوقف نمی شود ،بلکه متهم به مجازات می رسد .

پرسش : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد چگونه می توان آن را ثبت کرد ؟

پاسخ : اگر ازدواجی در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در شناسنامه زن و شوهر ثبت می شود :

1- ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ، بنابراین اگر یکی از زن ومرد این اقرار نامه را ارائه نکند یا منکر ازدواج باشد در شناسنامه آنان این ازدواج ثبت نمی شود و برای حل این اختلاف باید به دادگاه مراجعه کنند.

2- در تنظیم اقرارنامه سن زوج از 20 سال و سن زوجه از 17 سال کمتر نباشد.گرچه در این خصوص عقیده غالب آن است که ملاک در این خصوص سن بلوغ شرعی یعنی برای پسر 15 سال  و دختر 9 سال قمری است.

3- گواهی اداره ثیت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین مبنی بر  اینکه نامبردگان در تاریخ اعلام واقعه در قید ازدواج دیگری نمی باشند.

پرسش: آیا واقعه طلاق یا رجوع یا فسخ ازدواج در شناسنامه های زوجین باید ثبت شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ راهی برای حذف آن وجود دارد؟

پاسخ: کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل نکاح باید در دفاتر ثببت کل وقایع ثبت شود ولی در مورد ثبت این وقایع در شناسنامه باید گفت.

1- در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین ازدواج یا طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس می شود.

2- ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نمی شود یعنی نه در المثنای شناسنامه زن و نه مرد.

پرسش: آیا می توان هنگام ازدواج از طریق دفتر ازدواج در مورد سابقه نکاح طرف مقابل از اداره ثبت احوال پرسش کرد؟

پاسخ: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح ممنوع می باشد و در مورد مقامات قضایی نیز باید توجه داشت که این مقامات هنگامی مجوز استعلام از ادراه ثبت احوال را دارند که به جهات قانونی موضوعی مربوط به صاحب شناسنامه نزد آنان مطرح رسیدگی باشد.

پرسش: اگر دختری که قبلا ازدواج کرده و در المثنای شناسنامه او به واسطه غیر مدخوله بودن واقعه طلاق نیامده با دیگری ازدواج کند آیا به عنوان فریب در ازدواج  قابل تعقیب است؟

پاسخ: چنانچه هر یک از زوجین که قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل وسعت خاص و تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد ازدواج بر مبنای هر یک از آنها و در مثال ما بر مبنای اینکه زن قبلا ازدواج نکرده عقد واقع شود فریب دهنده به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.

پرسش: آیا ثبت واقعه ازدواج یا طلاق الزامی است؟

پاسخ: ثبت واقعه ازدواج دایم ( نه موقت)،طلاق و رجوع الزامی است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم کند یا مبادرت به طلاق یا رجوع نماید به حبس تا یک سال محکوم می شود.

پرسش: اگر در غقد شرط شود که مرد باید مجرد باشد ولی پس از عقد معلوم شود که شوهر در هنگام عقد مجرد نبوده آیا زن می تواند از او شکایت کند؟

پاسخ: اگر هر یک از زن و مرد قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید یا در یکی از آنان تجرد شرط شده باشد علاوه بر اینکه متخلف قابل تعقیب کیفری است یعنی قانون برای خاطی مجازات تعیین کرده است.طرف مقابل حق فسخ دارد و می تواند عقد نکاح را فسخ کند و در این خصوص فرقی بین ازدواج دایم و موقت نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image