حقوق و مسئولیت زنان در خانواده

حقوقومسئولیتزناندرخانواده

بسمه تعالی

 

با سلام به خواننده محترم، از شما به دلیل اراده ای که در آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود در برابر دیگران به خرج داده اید، سپاسگزاریم. چرا که با علم بر آنها می توانید از حقوق حقۀ خود دفاع نمایید یا آن که بدین وسیله از تضییه حقوق دیگران- حداقل از جانب خود- جلوگیری نمایید. به همین نیت مرکز آموزشهای مردمی قوه قضائیه با تدابیر آموزشی انعکاس یافته در رسانه ها و همچنین تهیه نوشته هایی از این دست به این مهم همت گماشته است. در خانواده را مورد بررسی قرار داده. لازم « امتیازات قانونی زنان و مسوولیت های ایشان» در این نوشته به یادآوری این نکته است که در هر رابطه دو سویه، حقوقی (امتیازات) که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر دارد، تکالیف (مسوؤلیت ها) شخص مقابل محسوب می شود و برعکس. بنابراین در رابطۀ میان زن و مرد به عنوان زن و شوهر، حقوقی که زن در مقابل شوهر خویش دارد مؤید تکالیف شوهر و حقوقی که مرد نسبت به همسر خود داراست، همان تکالیف زوجه خواهد بود.

واژگانکلیدی            

امتیازات قانونی زنان؛ حقوق قانونی زنان؛ مسوؤلیت های قانونی زنان؛ تکالیف قانونی زنان؛ نفقه؛ فسخ نکاح حال برای تبیین بیشتر مطالب پیش گفته با طرح پرسش و پاسخ آنها، شما را با این حقوق و تکالیف زنان در خانواده به خصوص در برابر همسر خود آشنا می نماییم.

- از چه زمانی حقوق و تکالیف بر دوش زن بار م یشود؟

به محض وقوع عقد نکاح زن دارای حقوق می گردد و همچنین از همین زمان است که می بایست به انجام تکالیف قانونی خود، اقدام نماید.

امتیازاتقانونی

- آیا نفقه به زن تعلق میگیرد؟

در سه مورد زن حق نفقه دارد:

-1 در عقد ازدواج دایم مگر این که زن از ادای وظیفه زوجیت امتناع کند.

-2 در نکاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر این که به هنگام انعقاد عقد نکاح منقطع این موضوع شرط شده باشد.

- در هر دو صورت فوق در صورتی که زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید  استحقاق نفقه را نخواهد داشت.

-3 زنی که به واسطه طلاق رجعی (طلاقی که در آن اکراه زن از شوهر مطرح نیست و مرد در مدت عده می تواند رجوع کند.) مطلقه شده است و در زمان عده بسر می برد مگر این که طلاق در زمانی واقع شده باشد که از ادای وظایف زوجیت امتناع می نماید.

-4 زن مطلقه ای که باردار است تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

- آیا زن حق تعیین محل سکونت را دارد؟

در صورتی که ضمن عقد نکاح یا بعد از آن این اختیار به زن داده شده باشد، زن حق مذکور را خواهد داشت.

- آیا زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند؟

در صورتی که زندگی با شوهر متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند. لازم به توضیح است که در این مدت زن مستحق نفقه خواهد بود.

- موارد فسخ نکاح از جانب زن کدامند؟

-1 جنون مرد (اعم از دایم یا ادواری)؛ خواه هنگام عقد موجود باشد خواه بعد از آن مبتلا به جنون گردد.

-2 اختگی  : در صورتی که هنگام عقد مبتلا به آن باشد.

-3 ناتوانی مرد در امر زناشویی: به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد، خواه قبل از عقد به آن دچار باشد، خواه بعد از آن

-4 مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

- آیا زن می تواند از نزدیکی با مرد امتناع کند؟

هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت از نزدیکی با او امتناع کند و امتناع مانع حق نفقه نخواهد بود.

- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن چه حقی خواهد داشت؟

زن ابتدا می تواند درخواست الزام او به پرداخت نفقه را از دادگاه بنماید و در صورت عدم امکان اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه، زن می تواند برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کند.

- مهریه چیست؟

از سایر امتیازات شرعی و قانونی زنان، مهریه است. در صورتی که مهریه در هنگام عقد نکاح تعیین شده باشد اگر عین معین باشد فوراً به ملکیت زن منتقل می گردد و در مواردی که مهریه ؟؟؟ باشد به محض وقوع عقد، تعهدی بر عهدۀ وهر خواهد بود و در صورت مطالبۀ زن (عندالمطالبه) می بایست پرداخت گردد.

مسئولیتها

- معاضدت با همسر در ؟؟؟ مبانی خانواده و تربیت فرزندان

- ادای وظایف زوجیت

- سکنی در محلی که شوهر معین می نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن تفویض شده باشد.

- احتراز از مشاغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا شوهر باشد.

در انتها آنچه لازم به تذکر است این که هرچند در فوق حقوق و تکالیف زنان در مقابل همسران را برشمردیم، باید به این نکته توجه داشت که در زندگی خانوادگی زن و مرد موظف به حسن معاشرت بایکدیگرند و در جهت تحقق این امر می بایست تمامی سعی و کوشش خود را مبذول دارند. بدین ترتیب مطالبۀ حقوق و درخواست احقاق حق همواره مفید فایده نخواهد بود بلکه با گفتگو و گذشت زندگی روی خوش خود را به ایشان نشان خواهد داد.

1  -برای آشنایی بیشتر با امتیازات قانون مردان و مسوؤلیت های ایشان به بروشوری تحت همین عنوان مراجعه نمایید.

-2 مطابق ماده 1107 ق.م: « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء

-3 نشوز

-4 حضاء

-5 عنن

6 -در صورتی که مهریه در هنگام در هنگام عقد تعیین نشده باشد مهرالمثل به زن تعلق خواهد گرفت.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image