حقوق و مسئولیت مردان در خانواده

حقوقومسئولیتمرداندرخانواده

بسمه تعالی

 

در خانواده را مورد بررسی قرار داده. لازم به « امتیازات قانونی و مسوولیت های ایشان » در این نوشته یادآوری این نکته است که در هر رابطه دو سویه، حقوقی (امتیازات) که یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر دارد، تکالیف (مسوؤلیت ها) شخص مقابل محسوب می شود و برعکس .بنابراین در رابطۀ میان زن و مرد به عنوان زن و شوهر، حقوقی که مرد در مقابل همسر خویش دارد مؤید تکالیف زن و حقوقی که زن نسبت به همسر خود دارا است، همان تکالیف شوهر خواهد بود.

واژگانکلیدی

امتیازات قانونی مردان؛ حقوق قانونی مردان؛ مسوؤلیت های قانونی مردان؛ تکالیف قانونی مردان؛ نفقه؛ فسخ نکاح

هم اکنون برای تبیین حقوق و تکالیف مردان در قبال همسران خود با طرح پرسش و پاسخ آنها، شما را با این امتیازات و مسوؤلیت های قانونی مردان در برابر زنان خویش آشنا می نماییم.

- از چه زمانی مرد در مقابل همسر خود دارای حقوق و تکالیف می گردد؟

به محض وقوع عقد نکاح شوهر دارای حقوق می شود و همچنین از همین زمان است که می بایست به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نماید.

امتیازات قانونی

- ریاست خانواده با کیست؟

در روابط بین زن و شوهر، ریاست خانواده با شوهر است.

- آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسر خود شود؟

شوهر در مواردی که ممکن حرفه یا صنعت زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، می تواند مانع از اشتغال زن گردد.

- چه کسی اختیار تعیین منزل را دارد؟

اختیار تعیین محل سکنی با مرد است مگر آن که این اختیار هنگام انعقاد عقد نکاح یا بعد از آن به زن داده شده باشد.

- در چه صورتی شوهر می تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید؟

در صورتی که زن با وجود مانع شرعی، وظایف زوجیت را در برابر شوهر خود ادا ننماید. همچنین در صورتی که بدون دلایل موجه، مسکن جداگانه اختیار کند.

- در چه مواردی شوهر اختیار دارد عقد ازدواج را بر هم زند؟ (موارد فسخ نکاح از جانب شوهر)

-1 جنون زوج (اعم از دایم یا ادواری)

-2 قرن (استخوانی در فرج که مانع از نزدیکی باشد)

-3 جذام

-4 برص (پیسی)

-5 ؟؟؟ (گوشت آلود بودن فرج)

-6 زمین گیری

-7 نابینایی از هر دو چشم

لازم به توضیح است که همگی این عیوب زمانی موجب فسخ می گردند که در هنگام عقد موجود باشند.

- در چه صورتی مرد می تواند زن خود را طلاق دهد؟

مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد اما نباید چنین پنداشت که مرد هرگاه طلاق همسر خود را اراده نمود می تواند به دفترخانه های ثبت طلاق مراجعه و زن خود را طلاق دهد. بلکه استفاده از این اختیار منوط به رجوع به دادگاه و اخذ گواهی عدم سازش است. همچنین برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، مرد می بایست قبلاً مهر، نفقه و جهیزیه زن را پرداخته باشد.

مسئولیتهایقانونی

- معاضدت با همسر در ؟؟؟ مبانی خانواده

- تأمین آسایس خانواده

- پرداخت نفقه

- در چه مواردی مرد مکلف به پرداخت نفقه  به زن خود است؟

-1 در عقد ازدواج دایم مگر این که زن از ادای وظیفه زوجیت امتناع کند.

-2 در ازدواج موقت در صورتی که هنگام عقد شرط شده باشد.

-3 در مدت عده که زنی که به طلاق رجعی (طلاقی که مرد در مدت عده حق رجوع دارد) مطلقه شده است مگر این که طلاق در زمانی واقع شده باشد که از ادای وظایف زوجیت امتناع می نماید.

در پایان لازم است به این نکته توجه گردد که اگرچه در این نوشته حقوق و تکالیف مردان در قبال همسران بیان شد لیکن همان طور که می دانید در زندگی زناشویی زن و شوهر متعهد به حسن معاشرت و حفظ آسایش و آرامش خاطر با یکدیگرند. بنابراین مطالبه حقوق قانونی بدون داشتن حسن همیاری و همکاری نه تنها باعث استحکام رابطه زناشویی نمی گردد بلکه موجی برای گسستن این پیوند مقدس خواهد شد. پس بیاییم با گذشت در مواردی که که امکان پذیر است، خوشبختی را برای خود، همسر و فرزندان خویش به ارمغان آوریم.

 

 
   

 

 

 

1  - برای آشنایی بیشتر با امتیازات قانون زنان و مسوؤلیت های ایشان به بروشوری تحت همین عنوان مراجعه نمایید.

-2  نشوز

  -3 مطابق ماده 1107 ق.م: « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء»

-4 طلاق باید دارای تمامی شرایط ذیل باشد تا رجعی محسوب گردد:

الف/ نزدیکی واقع شده باشد.

ب/ زن یائسه نباشد.

ج/ طلاق به واسطه کراهت زن از مرد نباشد.

د/ طلاق اول یا دوم زن و شوهر باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image