سن ازدواج

سنازدواج

بسمه تعالی

مقدمه: برایانجامازدواجصرفارادهطرفینکافینیستبایدشرایطلازمبرایتحققارادهازدواجراداشتهباشند. ازنظرحقوقی،برایازدواجشخصبایداهلیتداشتهباشدیعنیشایستگیلازمبرایانجامامرازدواج. زیراازدواجدارایاهمیتویژهایاست. تشکیلخانواده،نقشفرددرشکلگیریازدواج،آثارفردیواجتماعیازدواجو ... ازمهمترینمسایلازدواجاست.

کلید واژه: اهلیت برای ازدواج در قانون ایران با رسیدن به سن بلوغ در دختر و پسر، محقق می شود. به علاوه در ازدواج دختر باکره، موافقت و اجازه پدر یا جد پدری او شرط است. اهلیت در قانون ایران با بلوغ و رشد تعریف شده است.

بلوغچیست؟       

بلوغ در لغت به معنای رسیدن به چیزی یا امری است و در اصطلاح فقه و حقوق بلوغ یعنی رسیدن به مرحلهای از زندگی که غریزه جنسی به حد کافی رشد کرده و آمادگی تولید مثل در شخص ایجاد میشود.

سنبلوغچندسالگیاست؟

بلوغ در اشخاص مختلف متفاوت است زیرا بلوغ به عواملی مانند: آب و هوا  تغذیه  وراثت بستگی دارد و با یکدیگر فرق دارد. بلوغ در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر اتفاق میافتد.

همچنین بلوغ دختران با پسران نیز متفاوت است. دختران زودتر از پسران بالغ میشوند.

از نظر فقهی و حقوقی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر نه سال تمام قمری است. (تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی)

اما از آنجا که ازدواج امری مهم است، علاوه بر جنبه خصوصی و اراده طرفین، جنبه عمومی نیز دارد زیرا خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است (اصل 10 قانون اساسی) و تشکیل آن باید براساس مصالح عمومی باشد به همین دلیل قانونگذار برای ازدواج حداقل سنی را، به غیر از سن بلوغ تعیین نموده است.

در قانون مدنی ، حداقل سنی که دختر و پسر میتوانند ازدواج کنند به شرح زیر تعیین شده است:

برای دختر، سن 13 سال تمام شمسی و برای پسر سن پانزده سال تمام شمسی (ماده 1041 قانون مدنی) زیرا فرض بر این است دختر و پسر در این سن به حدی رسیدهاند که امکان ازدواج و تصمیم گیری در مورد تشکیل خانواده را دارند.

سوال: آیا قبل از این سن هم امکان ازدواج وجود دارد؟

جواب: بله، البته شرایطی دارد: اولاً باید با رعایت مصلحت و با اجازه ولی و تشخیص دادگاه باشد. ثانیاً فقط عقد نکاح جاری میشود ولی حق ایجاد رابطه جنسی موکول به بعد از سن تعیین شده در قانون است.

سوال: اگر کسی اقدام به ازدواج با شخص نابالغ کند آیا مجازاتی در قانون پیش بینی شده است؟

جواب: بله، قانون، ازدواج با نابالغ را ممنوع اعلام کرده و اگر مردی با دختر نابالغ ازدواج کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشود. (ماده 646 قانون مجازات اسلامی)

سند ازدواج، سند عشق و وفاداری است پس حضور عشق را در زندگی گرامی بداریم.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image