به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

سوالات حقوقی ثبتی

بانک سوالات حقوقی ) ثبتی )

-1 چهنکاتیدردرخواستصدوراجرائيه (ثبت) بايدذکرشود؟

فرم مخصوص آماده ای در دسترس متقاضيان قرار می گيرد و

اطلاعات مورد نياز در آن فرم مشخص شده است. نام و مشخصات

متقاضی، شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و يا قبوض

اقساطی صادر شده و نيز نام و مشخصات سندی که تقاضای

اجرای آن شده بايد در تقاضا ذکر شود و اين که خسارت

تأخير مورد مطالبه است يا خير نيز در، درخواست بايد

تصريح شود.

-2 چهاموالیتوسطثبتاسنادواملاکتوقيفمیشود؟

هر مالی که متعلق به بدهکار باشد و متقاضی اجرا به ثبت

معرفی کند يا نزد مديون يافت شود، قابل توقيف می باشد به

شرط اين که از مستثنيات دين نباشد. به عنوان مثال يک

منزل مسکونی متعارف و يا يک وسيله نقليه و يا آذوقه لازم

و وسايل ضروری زندگی قابل توقيف نيست.

-3 چگونهاموالتوقيفمیشوند؟

اگر مال منقول باشد به يک نفر به عنوان حافظ اموال با

توافق طرفين و يا در صورت عدم توافق با تعيين مأمور

اجرای ثبت سپرده می شود. مال غيرمنقول اگر به ثبت رسيده

باشد با انعکاس در پرونده ثبتی توقيف می شود.

-4 چنانچهذينفعسندرسمیلازمالاجرافوتکندوورثهبخواهند

تقاضایاجرایسندرسمیکنندوسايروراثمخالفتکنندتکليف

چيست؟

هر يک از وراث می توانند با ضميمه ساختن گواهی انحصار

وراثت نسبت به سهم خود تقاضای اجرای سند رسمی کنند.

-5 هزينههایاجرایاسنادرسمیبهچهميزاناستوچگونه

وصولمیشود؟

2

برای اجرای اسناد رسمی، مبلغی تحت عنوان حق الاجرا وصول می

1 مبلغ مورد اجرا / شود. حق الاجرا قانون نيم عشر يعنی 20

تعيين شده و به علت همين حق الاجرا نيم عشر نيز ناميده می

شود. نيم عشر را با وصول وجه و مال موضوع سند از طرف

وصول می کنند.

-6 توقيفپولیکهبدهکاردربانکيانزدشخصثالثدارد

امکاندارد؟

بله؛ در اين صورت اجرای ثبت نامه ای به بانک يا شخص ثالث

نوشته و آن مبلغ را توقيف می کند و در صورتی که شخص ثالث

اين مبلغ را به شخص بدهکار پرداخت کند خود او مسئول است

و اموال او توقيف خواهد شد و به هر حال بانک و شخص ثالث

مسئول پرداخت مبلغ توقيف شده از طرف اجرای ثبت می باشند.

-7 انواعاسنادلازمالاجراکدامند؟

تقسيمات مختلفی از اين اسناد شده است. اسناد ذمه ای که

حکايت از وجود دين دارند و اسناد وثيقه ای که موضوع آﻧﻬا

مالی است. برای تضمين بازپرداخت دين، دو نوع سند لازم

الاجرا هستند. علاوه بر آن سند لازم الاجرا يا سند رسمی لازم

الاجرا است و يا سند عادی در حکم سند رسمی لازم الاجرا که

قانونگذار بنابر مصالحی آﻧﻬا را نيز لازم الاجرا کرده است.

اسناد مربوط به عمليات بانکی بدون ربا و اسناد مربوط به

بدهکاری کارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعی نيز در حکم

اسناد رسمی لازم الاجرا است.

-8 مصاديقمهماسنادلازمالاجراکدامند؟

می توان سند نکاح که در دفترخانه ازدواج تنظيم می شود را

نام برد. چون مهريه ها معمولاً عندالمطالبه است می توان از

طريق دواير ثبت آن را به اجرا گذاشت. اسناد رسمی در

دفترخانه های رسمی نيز از اين قبيل هستند. بنابراين اجاره

بهای يک اجاره نامة رسمی را می توان از همين طريق و بدون

حکم دادگاه مطالبه کرد.

3

-9 نحوهاجرائيهاسنادرسمیبهچهصورتاست؟

اگر اسنادی باشند که در دفاتر اسناد رسمی و يا دفاتر

ازدواج و طلاق تنظيم شده باشند بايد به دفتر محل تنظيم سند

مراجعه کرد و دفترخانه در صورت احراز شرايط، برگ اجرائيه

صادر می کند. با ابلاغ آن به بدهکار چنانچه به اختيار

اجرا نکند به اداره ثبت محل و در تهران به دايره اجرای

اسناد مراجعه و تقاضای اجرای عملی سند را می کند که از

طريق توقيف مال و فروش آن از طريق مزايده طلب متقاضی

وصول و به وی تحويل می شود. در رابطه با چک، مستقيم به

ثبت و يا دايره اجرای اسناد ثبت مراجعه و با ارايه اصل

چک و گواهی عدم پرداخت، تقاضای صدور اجرائيه می شود.

چنانچه موضوع سند رسمی پرداخت مبلغ معينی در فواصل مختلف

(به طور اقساط) باشد همانند پرداخت اجاره بها، تصوير مصدق

شده قبوض اقساطی را که از دفترخانه دريافت داشته اند را

به ثبت محل تحويل و تقاضای صدور اجرائيه کنند.

-10 سندچيست؟اسنادلازمالاجراکدامندووجهمميزهاين

اسنادباسايراسنادچيست؟

سند نوشته ای است که حکايت از وجود حقی به نفع شخص معين

می کند. چنانچه متعاملين خود اقدام به تنظيم سند کنند،

اين سند را سند عادی می گويند همين طور است. اسنادی که

توسط اشخاص مورد اعتماد طرفين تنظيم می شود ليکن اين

اشخاص مأمور رسمی دولت نيستند، مثلاً اسناد تنظيمی در

بنگاههای معاملات املاک و يا خودرو عادی قلمداد می شوند.

چنانچه سند نزد مأموران رسمی همانند دفترخانه های اسناد

رسمی، دفتر ازدواج و طلاق و يا مأموران دولتی همانند مأمورين

ثبت تنظيم شود، سند را رسمی می خوانند قانونگذار برای

ترويج اسناد رسمی، امتيازات ويژه ای را برای رسيدن به حق

موضوع سند، مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قطعی لازم نيست و

در صورت وجود شرايطی همانند رأی دادگاه، توسط ادارات ثبت

به اجرا گذاشته می شود. از شرايط مزبور قطعی بودن دين و

4

تعهد موضوع سند رسمی است. چنانچه چنين دين و يا تعهدی

نياز به رسيدگی قضايی داشته باشد، امکان اجرای آن از

طريق اجرای ثبت نيست، همانند زمانی که مطالبه دين، معلق

به احراز امری باشد که رسيدگی و دخالت مراجع قضايی را

اقتضا کند. بنابراين اسناد لازم الاجرا، اسناد رسمی هستند

که مستقيماً و بدون نيازی به رأی قضايی قابل اجرا هستند.

-11 دررابطهبااسنادقابلاجرا،آياطلبکاريعنی

متعهدلهسندمیتواندبهدادگاهمراجعهکردهوتقاضای

صدورحکمکندويافقطمیتواندبهثبتجهتاجراءمراجعه

کند؟

در حال حاضر اين اختيار برای دارنده سند رسمی لازم الاجرا

وجود دارد که مستقيم به اداره ثبت مراجعه کند و تقاضای

اجرای سند رسمی کند و يا به دادگاه مراجعه و با اخذ حکم

قطعی، تقاضای اجرای حکم دادگاه کند. در حال حاضر با گسترش

دايره مستثنيات دين در قانون آئين دادرسی مدنی فايده

زيادی بر مراجعه و اخذ رأی مترتب نيست و بهتر است مستقيم به

منظور صرفه جويی در وقت به دايره اجرای ثبت مراجعه شود.

-12 اگرموضوعسندتسليممالمعينیباشد (مثلاًتسليم

مالیکهشخصخريداریکردهاستوآنمالازبينرفتهباشد

ويابهشخصديگریمنتقلشدهباشدازاينجهتاجراميسر

نباشد) چگونهعملخواهدشد؟

می توان ثمن پرداختی را از طريق اجرای ثبت مسترد کرد و در

اين صورت مبلغ پرداختی از طرف مطالبه و اگر پرداخت نکرد

از طريق توقيف اموال وی و فروش آن، ثمن پرداختی به متقاضی

اجرا برگردانده می شود. اگر مال معين، مال منقول باشد

همانند خودروی سواری، از طريق اجرای ثبت کارشناس تعيين می

شود و قيمت روز کارشناسی از متعهد وصول می شود.

5

-13 ملکیموردمعاملهقرارگرفتهاماسندآنرسماًبهثبت

نرسيدهاستآيااينمعاملهصحيحوقانونیاستياخير؟

آيادادگاهبهاينگونهاسنادترتيباثرخواهدداد؟

به موجب ماده 46 قانون ثبت کليه عقود و معاملات راجع به

عين يا منفعت املاک و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده

است اجباری است، بنابراين سندی که مطابق مقررات بايد به

ثبت برسد و به ثبت نرسيده است مطابق ماده 48 قانون ثبت

در دادگاهها و ادارات قابل پذيرش نخواهد بود. برای بدست

آوردن سند رسمی بايد در دادگاه عمومی محل وقوع، دادخواست

الزام به تنظيم سند رسمی عليه فروشنده مطرح شود.__

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image