به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

طلاق توافقی(از موجبات طلاق)

طلاقتوافقی(ازموجباتطلاق)

بسمه تعالی

اشاره:

آیا به راستی مشکلات زناشویی غیر قابل حل است و راهی جز طلاق ندارد؟ چگو.نه محبت ها کم سو و عشق بیمار و بی حلاوت می گردد و زندگی را تا آنجا پیش می برد که به چیزی غیر از جدایی و طلاق نمی اندیشیم. طلاق یکی از راههای انحلال و فروپاشی زندگی زناشویی است و اقسامس دارد که در ذیل شرح داده می شود.

اقسام طلاق:        

طلاق از این جهت که مورد درخواست زن باشد یا مرد و یا هر دو، سه حالت دارد.

-1 طلاق به درخواست یا به خواسته مرد

-2 طلاق به درخواست زن

-3 طلاق به درخواست زن و شوهر

گفته می شود، زیرا مرد تا مدت سه ماه حق « طلاق رجعی » زمانی که طلاق به خواسته مرد باشد به آن گفته میشود. در صورتی که زن « عده » رجوع (یعنی پشیمانی از طلاق را) دارد که به این مدت سه ماه متقاضی طلاق باشد باید مقداری از مهر یا همه یا بیش از آن را به شوهر ببخشد تا رضایت او را برای می نامند. « طلاق خلع » گفته شده و این نوع طلاق را « فدیه » طلاق کسب نماید که به این مقدار است که تواماً به درخواست زن و شوهر انجام م یشود. در این نوع طلاق « طلاق توافقی » نوع سوم معمولاً کراهت زن و شوهر از یکدیگر دو جانبه است.

طلاق از این جهت که مورد درخواست زوجین یا یکی از آنهاست سه حالت دارد:

طلاق به درخواست زن و شوهر (توافقی)، طلاق به درخواست شوهر و طلاق به درخواست زن. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نمود هاند که باید با مراجعه به دادگاه خانواده، اعلام توافق خود را در اموری از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، وصول مهریه و ... را کتباً نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. دادگاه به زوجین اعلام م یدارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متأهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیّت روحی زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در اصلاح بین زوجین نموده و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه، درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادر شده و اجرا شده و صیغه طلاق جاری گردد و وارد شناسنامه زوجین شود. دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه حامله نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به حامله نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است. منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدّت معیّن برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته میشود.

گفتنی است که اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه بردو و دفترخانه موظّف است احضاریه ای برای شوهر بفرستد و اگر از شوهر خبری نبود، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل  به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه م یتواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصاً با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن « توافق طرفین » نکته آخری که باید به آن توجه داشت این است که مورد استفاده قرار م یگیرد و هی چگاه در ماهیّت عمل حقوقی طلاق (که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است.

آیا تا کنون بر پیامدهای طلاق و آثار سوء آن بر فرزندان اندیشید هاید؟

1-وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق م یدهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image