به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

طلاق و مهریه

طلاقومهریه

بسمه تعالی

 

اشاره: مهریه عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود.

الزام مربوط به تملیک مهریه ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق به این که زن مستحق مهریه نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورزند همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را بپذیرند. بنابراین مهریه نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مقدار مهریه را به تراضی معیین کند. پس از عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود و می تواند هر لحظه آن را مطالبه کند، به عبارت دیگر وصول مهریه موکول به زمان طلاق و جدایی نیست، یعنی در حالتی که زن و شوهر با هم زندگی می کنند و هیچ اختلافی هم ندارند زن می تواند از شوهر مهریه اش را درخواست کند حتی زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی امتناع کن و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. این حق را حق حبس می گویند. (ماده 1085 قانون مدنی

) مگر این که برای پرداخت مهریه اقساط یا مدت معین شده باشد که در این حالت تا قبل از زمان موعود زن حق مطالبه مهره خود را ندارد. اما به رغم تصریح قانون ، توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه مطالبه مهریه در زمانی غیر از

طلاق ، امری نامتعارف و نامعمول به شمار رفته و چه بسا که زمینه ساز بروز بسیاری از اختلافات گردد و در نهایت به طلاق ختم شود.

سوال : آثار طلاق بر مهریه کدام است؟

جواب: طلاق به عنوان یکی از علل قانونی انحلال نکاح در پاره ای موارد بر مهریه اثر می گذارد. هر گاه مهریه در عقد معین نشده و قبل از تعیین مهریه طلاق صورت پذیرد بر حسب اینکه طلاق قبل یا بعد از نزدیکی باشد حکم مساله متفاوت خواهد بود. هم چنین در صورتی که مهریه بعد از عقد تعیین شود :

اول  طلاق قبل از نزدیکی و بعد از تعیین مهریه :

در صورتی که طلاق قبل از نزدیکی و بعد از تعیین مهریه داده شود ، زوج ملزم به پرداخت یا تسلیم نصف آن چه به عنوان مهر تعیین کرده اند خواهد بود. در این حالت در واقع نصف مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد.

مهر المسلمی یکی از اقسام مهریه است و عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهریه در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است. با این که زن به مجرد عقد مالک تمام مهریه می شود ، اما مالیکت او نسبت به نصف مهریه متزلزل است و در صورتی مستقر خواهد شد که نزدیکی واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی مالیکت

متزلزل زن نسبت به نصف مهر از میان خواهد رفت و این نصف به شوهر بر می گردد.(ماده 1092 قانون مدنی) پس اگر مهریه دین بوده (مانند مبلغی وجه نقد)و هنوز پرداخت نشده ، نصف آن از ذمه شوهر ساقط می شود و اگر تماما پرداخت شده باشد نصف آن را مسترد می نماید. اگر مهریه عین باشد ( مانند خانه یا اتومبیل معین) باز هم شوهر می تواند نصف آن را استرداد کند. در این فرض بر حسب این که مهریه در زمان طلاق در ملکیت زن باقی باشد یا نه ، نصفی که به شوهر بر می گردد نصف مشاع عین یا مثل یا قیمت نصف مهریه خواهد بود. به عبارت دیگر هر گاه عین معین مهریه قرارداده شده باشد و هنگام طلاق در ملکیت زن باقی باشد با وقوع طلاق قبل از نزدیکی نصف مشاع آن به شوهر تعلق می گیرد و مالیکت زن نسبت به آن نصف زایل می گردد و هر گاه در زمان طلاق عین مهریه در ملکیت زن نباشد ، چنانکه مهریه اتومبیلی بوده و پس از تسلیم به زن تلف شده باشد ، شوهر مستحق مثل یا قیمت نصف آن خواهد بود.

مقصود این است که اگر مال مثلی باشد ، مثل نصف و اگر قیمی باشد ، قیمت نصف باید پس از طلاق به شوهر داده شود (ماده 1092 قانون مدنی)

دوم  طلاق قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهریه :

در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهریه ، زن مستحق م هرالمتعه خواهد بود . ماده 1092 قانون مدنی می گوید : ماده 1093 - هرگاه مهردرعقدذکرنشده باشدوشوهرقبل ازنزدیکی وتعیین مهرزن خودراطلاق دهدزن مستحق مهرالمتعه است .« واگربعدازآن طلاق دهدمستحق مهرالمثل خواهدبود مهرالمتعه و مهرالمثل در کنار مهرالمسمی اقسام مهریه را تشکیل می دهند . مهرالمتعه با ملاحظه وضعیت مالی مرد از حیث غنی و فقر تعیین می شود (ماده 1094 قانون مدنی ) و بر خلاف مهرالمثل وضع و مال زن ملاک عمل نیست . مهرالمثل مهریه است که در عقد معین نشده و بعدا با توج ه به اوضاع و احوال زن تعیین می شود(مطابق ماده 1091 قانون مدنی ) که ممکن است با مهرالمسمی برابر و یا متفاوت از آن باشد . لازم به ذکر است که مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است زیرا حکم آن ناظر به موردی است که مهریه در عقد ذکر نشده و مرد پیش از نزدیکی زن را طلاق دهد . در حالی که نیامدن مهریه در نکاح منقطع موجب بطلان آن است و طلاق نیز در آن راه ندارد . مهرالمثل نیز به طور معمول در نکاح منقطع موردی پیدا نمی کند زیرا ضرورت تعیین مهریه مانع از آن است که بعد از نزدیکی نیازی به تعیین مهرالمثل پیدا شود.

سوم  طلاق بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهریه :

اگر مهریه در عقد ذکر نشده یا عدم مهریه شرط شده باشد و قبل از تعیین مهریه نزدیکی واقع شود ، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود . و اگر قبل از تأدیه مهر نکاح منحل شود ، لطمه ای به حق زن وارد نخواهد شدو او می تواند حتی بعد از انحلال نکاح حق خود را مطالبه کند و چنانچه انحلال نکاح به علت فوت زن باشد حق زن به ورثه او منتقل می شود. ماده 1093 در مورد طلاق به این موضوع تصریح کرده است . هم چنین طبق ماده 1099 در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است . به عبارت دیگر در این حالت ک ه نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاعی ندارد و در اثر جهل به حکم یا موضوع عقد آن را درست می پنداشته است در این حالت اگر نزدیکی صورت گرفته باشد زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد.

چهارم  طلاق بعد از نزدیکی و بعد از تعیین مهریه :

در این صورت زوجه پس از طلا ق ملزم به پرداخت تمامی آن چه که معین شده است می باشد.

سوال : مهریه را چگونه می توان وصول کرد؟

جواب : زن برای وصول مهریه دو راه پیش رو دارد :

1 از طریق مراجعه به دادگستری و اقامه دعوی : دعوی مطروحه دعوای مالی است یعنی باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مور د مطالبه تمبر قانونی ابطال شود و ضمن این دعوی در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشریفات آن دادگاه می باشد . در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد باید دادخواست اعسار هم بدهد.

2 وصول مهریه از طریق اجرای ثبت : اگر بین زن و شوهر عقدنامه رسمی تنظیم شده باشد ، مهریه را از طریق اجرای ثبت (مثل سایر اسناد رسمی) هم می توان وصول کرد . برای این کار زن به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید . از طرف دفترخانه مراتب به شوهر ابلاغ و چنانچه شوهر حاضر به پرداخت مهریه نباشد ، زن تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می نماید . (اصطلاحاً مهریه خود را به اجرا می گذارد ) چنانچه از طرف زن مالی از شوهر معرفی شود که جزء مستثنیات دین 1 نباشد مالی معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زن توقیف می گردد و چنانچه مرد فاقد مال بوده و لکن کارمند دولت باشد با تقاضای زن یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به وی پرداخت می شود.

سوال : اگر زنی که نیمی از مهریه خود را بخشیده و طلاق گرفته است (طلاق خلع و مبارات ، به واسطه کراهتی که زن از شوهر دار د یا کراهتی که زن و شوهر از یکدیگر دارند) ، ایا می تواند مابقی مهریه خود را به نرخ روز مطالبه کند؟ اگر تصویب قانون تأدیه مهریه به نرخ روز بعد از تاریخ حکم طلاق باشد تکلیف چیست؟

جواب : با توجه به این که نصف مهریه بر عهده مرد باقی مانده و اکنون زن مهریه خود را مطالبه می کند ، ارزیابی مهریه بر اساس نرخ روز ضروری است.

۱ مستثنيات دين : اموالي كه برابر قانون در هنگام اجراي حكم و قرار و يا سند رسمي مشمول مقرات اجرا نبوده و توقيف نمي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image