قسمت های مشاع در آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آن

قسمتهایمشاعدرآپارتمانونحوهادارهونگهداریآن

اشاره: شاید یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن اختلافات میان همسایگان در آپارتمانها عدم آگاهی شان از مقررات مربوط به آپارتمان نشینی باشد و این در حالی است که برابر آموزه های دینی مردم احترام به همسایه و حقوق او یکی از امور واجب محسوب می شود.

برای آشنایی با مقررات و قواعد حاکم بر روابط همسایه ها در آپارتمان بدواً ضروری است که قسم تهای مشترک و اختصاصی در یک آپارتمان را از یکدیگر تفکیک کنیم.

1 - قسمت های اختصاصی : به بخش هایی از ساختمان گفته می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین اختصاص یافته باشد.

2 - قسمت های مشترک : به بخش هایی از ساختمان گفته می شود که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد و نمی توان حق انحصاری برای آنها قایل شد. بنابراین گذاشتن لوازمی چو میز و صندل ی، کپسول گاز، کباب پز، وسایل مستعمل و یا نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است زیرا قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است . هرچند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد (مثل پاسیو) و یا از آن قسم تها عبور نماید.

قسمت های مشترک و مشاع در یک آپارتمان می تواند شامل موارد ذیل باشد:

*زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

*تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه،رخت شویخانه، تابلوی برق، کنتورها ، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختما ن، اتاق سرایداردر هر قسمت بنا که باشد، آسانسور و محل آن، چاههای فاضلاب، لوله ها از قبیل لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع ، گاز ، نفت، هواکش ها ،

لوله های بخاری، گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و . . .

٢

*اسکلت ساختمان (جدارهای فا صل بین قسمت های اختصاصی مشترک بین آن قسمت ها است مشروط به آنکه جز اسکلت ساختمان نباشد.)

*درها، پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها که خارج از قسمت اختصاصی قرار گرفت هاند.

*تأسیسات مربوط به راه پله مانند وسایل روشنایی، تلفن، زنگ اخبار و تأسیسات مربوط به آ نها به استثنای تلفن های اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، محل اختتام پله و ورود به بام و پله های ایمنی.

*بام و کلیه تأسیسات آن که برای استفاده همه شرکاء یا حفظ بنا در آن احداث شده است.

*محوله ساختمان، باغچه که جنبه اختصاصی ندارند و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده اند.

پرسش : هزینه شارژ قسمتهای مشترک چگونه محاسبه می شود؟ بر مبنای نفر یا مساحت؟

پاسخ : شرکای ساختمان موظفند هزینه های مشترک را بپردازند و مبنای محاسبه بستگی به توافق آنان دارد که در این صورت طبق آن رفتار می شود اما اگر مالکی ن چنین توافقی نداشته باشند (حتی یک نفر ) سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان (مثل مستاجر ) از هزینه های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد

مانند آب ، گاز ، گازوئیل ، آسفالت پشت بام و ... بر مبنای مساحت قسمت اختصاصی محاسبه می شود ول ی هزینه هایی که ارتباط به میزان مساحت اختصاصی و زیربنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار ، نگهبان ، متصدی آسانسور ، هزینه نگهداری تاسیسات (نه تعمیرآن ) باغبان ، تزئینات قسمتهای مشترک و ... به طور مساوری بین مالکان یا استفاده کنندگان تقسیم می شود.

پرسش : اگر آپارتمانی دارای مستاجر باشد این هزینه ها از چه کسی وصول می شود؟

پاسخ : اگر در قرارداد اجاره پرداخت هزینه های مشترک بر عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن خودداری مستاجر می تواند از محل اجاره بها هزینه ها را بپردازد و اگر در قرارداد این هزینه ها بر عه ده مستاجر باشد مدیرساختمان از او مطالبه می کند و در صورت خودداری به مالک اصلی رجوع می نماید.

پرسش : آیا مدیر ساختمان می تواند از مالکان قبل از انجام تعمیرات پول دریافت کند؟

پاسخ : در صورت تصویب مجمع عمومی جهت هزینه های ضروری و فوری می تواند وجوهی را به عنوان تنخواه گردان از مالکیان دریافت نماید.

پرسش : در صورت عدم پرداخت هزینه های مشترک مدیر ساختمان می تواند آب ، برق ، تلفن و ... را قطع کند؟

پاسخ : در صورت امتناع مالک یا متساجر از پرداخت سهم خود بدوا باید مراتب به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ر یز آن به طرف مقابل ابلاغ و هزینه ها مطالبه شود. اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بدهی پرداخت نگردید مدیر می تواند از دادن خدمات مشترک (نه اختصاصی مانند برق ) از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع ، آب گرم و امثال آن خودداری کند و اگر این کار امکان پذیر نباشد (برای مثال هر یک از مالکان کنتور آب مستقل داشته یا آب گرم و مخزن مستقل داشته باشند ) یا قطع آن خدمات موثر در فرد خاطی نباشد مدیر می تواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی می کند و واحد بدهکار را ازدریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائ ه

می شود محروم می نماید و تا 2 برابر مبلغ بدهی او را جریمه خواهد کرد و این جریمه به نفع سایر شرکا و مجموعه پرداخت می شود . البته مالک یا مستاجر نیز حق دارد به نظر مدیر ساختمان و هزینه های او معترض شود و ظرف ده روز از تاریخ اظهارنامه به دادگاه شکایت نماید.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image