مزایای بورس اوراق بهادار

مزایایبورساوراقبهادار

بسمه تعالی

(وظایفکارگزارانوسرمایهگذارانمبتدی)

اشاره:

سهام شرکت های سرمایه گذاری و تولیدی به این علت با ارزش هستند که نشان دهنده سهم ما در آن شرکت را می باشد. سازمان بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که افراد در آن به معامله و داد و ستد اوراق بهادار می پردازند و مهمترین کار این سازمان، گردش سرمایه، سالم سازی، شفافیت، کسب سود و بازده سود معقول به اشخاص حقوقی و واحدهای صنعتی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند، می باشد. در این مکان سرمایه گذاری می کنند و از منافع بازده سرمایه گذاری برخوردار می شوند.

فرآیندسرمایهگذاریدربورساوراقبهادار:

پس از این که سرمایه گذار تصمیم خود را نسبت به سرمایه گذاری در خرید از اوراق بهادار اتخاذ کرد، برای اجرای منظور خود باید به یکی از کارگزاران مراجعه نماید و دستور خرید یا فروش را بدهد.

کارگزاران:

اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بازی می کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارت دیگر آنها عرضه و تقاضا را در حالت برابر نگه می دارند. کارگزاران با تشریفات و آزمونهای متعدد و خاصی انتخاب می شوند، بنابراین در کار خود صلاحیت و مهارت و دانش لازم را دارا می باشند.

تعاریفواصطلاحاتکاربردیدربورس:

سرمایهگذاری:

به معنای خرید سهام که معمولاً با دو دیدگاه انجام می شود.

الف- بهره بردن از افزایش قیمت سهم به معنی این که سهمی را با قیمتی بخریم و با قیمت بالاتری بفروش برسانیم.

ب- سرمایه گذاری برای بهره بردن از سود سالیانه سهم قابل ذکر می باشد که سوددهی سرمایه کاملاً به رفتار خود سهامدار و شناخت از بازار بستگی دارد.

سبدسهام:

کارشناسان اقتصادی حتی در بهترین حالات، خرید تنها یک نوع سهم را توصیه نمی کنند و پیشنهاد خرید چند نوع سهم متنوع را پیشنهاد می دهند به خاطر این که ریسک سبد را کاهش دهند باید افراد سهام مختلف را از صنایع مختلف خریداری کنند.

کارگزاریها:

بنگاههای معاملاتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنها صورت می گیرد. در این خرید و فروش آنها وکیل تام الاختیار فروشنده و خریدار هستند. کارگزاری ها طبق ضوابط بورس عمل کرده توسط آزمون با شرایط خاص انتخاب می شوند.

شاخص 50 شرکتفعالتر:

بورس هرچند وقت یک بار براساس وضعیت معامله شرکتها و نقدینگی آنها 50 شرکت فعالتر یا برتر را اعلام کند. این شاخص روند آنها را بازگو می کند

. : EPS سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت.

تعدیل EpS : تغییرات EPS طی دوره را تعدیل می گویند، تعدیل مثبت که به رشد EPS و تعدیل منفی به کاهش  EPS  اطلاق می گردد .

تعدیل سرمایه: تغییرات سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، تقسیم به تعداد کل سهام شرکت طی دورهرا تعدیل می کند.

: ( DPS) سودقابلتقسیمهرسهم

سود قابل تقسیم هر سهم که پس از کسر اندوخته قانونی، سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه از درآمد هر سهم حاصل می شود.

بستهشدنسهام:

هرگونه تغییر در اصول اساسی شرکت مانند: تغییر محل، افزایش سرمایه، تعیین اعضای هیئت مدیره و ... فقط در صورتی امکان پذیر است که نماد معاملاتی شرکت بسته شود. یعنی معاملات شرکت برای تصمیم گیری در مورد اصول فوق تعطیل خواهد شد. گردهمایی سهامداران و مدیران شرکتها که برای ارائه وضعیت شرکت و تعیین سود حداکثر 4 ماه بعد از پایان سال مالی شرکتها تشکیل می شود.

اندوختهقانونی: هیات مدیره مکلف است هر سال 5 درصد از سود خالص شرکت را با عنوان اندوخته قانونی تعیین کند همین که اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت رسید، تعیین کردن آن اختیاری است.

حقوقصاحبانسهام: شامل سرمایه شرکت، اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه، اندوخته احتیاطی و سود انباشته می باشد.

- نوسانقیمتسهموحقتقدم: طبق قانون بورس ارواق بهادار تهران حداکثر نوسان قیمت یک سهم از 0,5- تا 0,5+  طی روز می تواند باشد.

صفخریدوفروش: چنانچه خریداران زیادی در طی روز خرید سهم در قیمت 0,5 + باشد، صف خریدار ایجاد شده و چنانچه تعداد زیادی فروشنده سهم در قیمت 0,5-  باشد می گویند صف فروش ایجاد شده است.

سهامدارجزء: طبق قانون به شخص حقیقی یا حقوقی که مالک کمتر از 5% از سهام یک شرکت باشد، سهامدار جزء گویند.

سهامدارعمده: طبق قانون به شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5% از یک واحد تجاری را دارا باشد، سهامدار عمده گویند.

تالاراصلیوفرعی: معاملات بورس تا چند سال در یک تالار که همان تالار اصلی امروز است انجام می شد ولی با توجه به حجم بالای شرکتهای خواستار پذیرش برای بسط بورس، از چندی پیش تالار فرعی نیز افتتاح گشت و برای آن که شرکتها خود را با قوانین بورس و مقررات وفق دهند و یا تعداد سهامداران خود را به حد نصاب برسانند ابتدا به تالار فرعی می روند و اصطلاحاً پذیرش شروط می شوند و اگر چنانچه شرایط مورد نظر را کسب کنند به تالار اصلی می آیند.

وظایفکارگزاران:

-1 انجام معامله؛ 2 - اداره حساب سرمایه گذاری اشخاص؛ 3 - مشاور و راهنمایی؛ 4- معرفی شرکتها برای پذیرش در بورس 5 - انجام عملیات انتقال سهام.

معیارهایانتخابکارگزار:

-1 قابلیت انجام سریع سفارش مشتری.

-2 داشتن اطلاعات مربوط و کافی.

-3 داشتن سیستمهای داخلی نامناسب.

تعیینکدمعاملاتیبرایمشتریان:

پس از آن که مشتری سفارش مورد نظر خود را به کارگزار تسلیم کرد نوبت به تعیین کد معاملاتی مشتری می رسد. کد معاملاتی نمادی است که به صورت اختصاری برای تمام مشتریانی که در بورس معامله می کنند به منظور شناسایی در سیستم معاملاتی و سهولت انجام معاملات از نظر دادن اطلاعات به خریداران یا فروشندگان، نگهداری اطلاعات مشتریان تعیین می شود.

کدمعاملاتیعلامتی است که از سه حرف و پنج عدد تشکیل شده است که سه حرف اول تشکیل دهنده نام فامیل شخص و اعداد آن طبقه بندی وی در بانک اطلاعاتی سیستم کامپیوتری است. به عنوان مثال: رضا محمدی- کدی که در سیستم به آن تعلق می گیرد محم 1251 می باشد. سه حرف اول نام فامیل و عدد 1251 . جایگاه آن در بانک اطلاعات است. پس از این که کد معاملاتی مشتری توسط کارگزار تعیین و یا توسط بورس صادر شد کارگزار و یا نماینده وی سفارش مشتری را وارد بازار می کند. سفارشات خرید و فروش که توسط کارگزار وارد سیستم معاملات می شود هر یک وارد لیست مجزا می گردد. این سفارشات اول براساس قیمت خرید و فروش و دوم بر مبنای زمان ورود در صف خریداران یا

فروشندگان قرار می گیرد. در حالت خرید اگر خریداری با قیمت بالاتر بخرد در صف خریداران جلوتر از همه قرار خواهد گرفت و در حالت فروش اگر فروشنده ای ارزانتر از دیگران بفروشد نفر اول فروشندگان خواهد شد.

مزایایبورساوراقبهادارازابعادمختلف:

(بورساوراقبهادارواقتصاد)

-1 جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها.

-2 توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت.

-3 ایجاد یک بازار رقابت کامل.

الف- وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده.

ب- آزادی ورود و خروج از بازار.

ج- شفافیت اطلاعاتی بازار.

-4 تخصیص مطلوب منابع.

عواملموثربرقیمتاوراقبهادار:

الف- عواملخُرد

-1 قابلیت نقدشوندگی؛ 2 - تعداد سهام در دست عموم؛ 3 - ترکیب سهامداران؛ 4 - ثبات نسبی  سودآوری؛ 5- ارزش ویژه هر سهم؛ 6 - طرحهای توسعه؛ 7 - دعاوی حقوقی؛ 8 - انتشار اطلاعات؛ 9 - اطلاعات درون شرکت و شایعات؛ 10  - مدیریت شرکت؛ 11- وضعیت قرارگیری در تابلوی بورس؛ 12  - افزایش سرمایه و تاثیرات آن بر قیمت هر سهم.

ب- عواملکلان:

-1 وضعیت سیاسی جهان و کشور؛ 2 - بودجه سالانه کشور؛ 3 - وضعیت اقتصادی جهان و کشور؛ 4 - سیاستهای کلان پولی و مالی و ارزی (تورم)؛ 5 - رویدادهای با اهمیت؛ 6- وضعیت خاص صنعت و ارتباطات بین المللی.

عواملموثربرسیاستتقسیمسود:

-1 مقررات قانونی؛ 2 - وضع نقدینگی شرکت؛ 3 - دیون شرکت؛ 4 - افزایش دارائیها؛ -5 موقعیت مالیاتی سهامداران ؛ 6 - کنترل اداره شرکت.

دربازارسرمایهابزارهاباتوجهبهکارکردشانبهدودستهتقسیممیشوند:

الف- ابزارهایتامینمالی:

 

-1 سهام عادی؛ 2 - سهام ممتاز؛ 3 - اوراق قرضه؛ 4 - اوراق مشارکت؛ 5-اوراق بهادار قابل تبدیل.

ب- ابزارهایویژهمدیریتخطر:

-1 قراردادهای اختیار معامله؛ 2 - قراردادهای آتی؛ 3- قراردادهای معاوضه.

جاذبههایبورساوراقبهاداربرایمردم:

الف- مقایسه بازار بورس اوراق بهادار با سایر بازارها: یکی از ویژگیهای این بازارها وجود قوانین سخت گیرانه است که از یک طرف هر شرکتی نمی تواند وارد این بازار شود و شرایط اولیه خاصی را بایستی دارا باشد و از طرف دیگر هر شرکت در طول عضویت در بورس اوراق بهادار باید همگان را از ریز و درشت کارهایش مطلع سازد. این امر باعث می شود هم سهامداران از وضعیت شرکت اطلاع پیدا کنند و هم دیگران بتوانند برای خرید آن سهم تصمیم بگیرند. ضمن آن که هر شرکتی که از قوانین بورس سرپیچی کند به طور موقت یا دائم از بورس خارج می شود. جالب این است که کارشناسانی بر عملکرد این شرکتها به طور دقیق نظارت می کنند. پس مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

ب- افرادی که می خواهند در بازار بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند می توانند با هر مبلغ و سرمایه ای در این بازار سرمایه گذاری نمایند که این خود در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها (مسکن، ماشین، موبایل و ... )دارای مزیّت افزونی می باشد.

ج- مقایسه سود بانک و بازار سرمایه:

در بازار سرمایه افراد با خرید سهم یا سهام به اندازه و میزان سرمایه گذاری شان در شرکت یا ... سهیم می شوند و سود حاصله از آن جنبه رکود ندارد.

د- خرید سهام برای کسب سود و بازده مناسب

ر- قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار.

س- اطمینان از سرمایه گذاری به علت شفافیت اطلاعات.

ش- اعمال حق رای و مشارکت.

ص- احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری.

ع- پوشش در مقابل تورم.

جاذبههایبورساوراقبهاداربرایشرکتها:

-1 سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار.

-2 سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت.

-3 برخورداری از معافیتهای مالیاتی.

-4 سهام عادی دارای سررسید نمی باشد.

-5 ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت.

-6 جنبه تبلیغاتی.

-7 برخورداری از تسهیلات بانکی

-8 تغییر در ترکیب سهامداری.

-9 معافیتهای مالیاتی.

نکاتمهمیکهسرمایهگذارانمبتدیبایستیبدانند:

-1 سرمایه گذاران بایستی بدانند که ما دو نوع سرمایه گذاری داریم:

الف- سرمایه گذاری بلند مدت ب- سرمایه گذاری کوتاه مدت

افرادی که سرمایهگذاریبلندمدتمی نمایند بورس مکان مناسبی جهت سرمایه گذاری می باشد و آنها سود خود را پس از تشکیل مجمع سالیانه دریافت خواهند نمود که این راه به مراتب راه مطمئن تری برای سرمایه گذاران تازه وارد می باشد.

در سرمایهگذاریکوتاهمدت، سرمایه گذاران بازده ناشی از تغییرات قیمت در روزهای متفاوت را با خرید و فروش سهام برداشت خواهند نمود که با بررسی ها و آمار متفاوت نشان داده شده است که بازده مالی و سود افرادی که بلند مدت سرمایه گذاری می کنند نسبت به افرادی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری می نمایند کمتر نمی باشد مگر در موارد خاص

-2 سرمایه گذار از مشاور مالی خود در مورد سهم نظرخواهی به عمل آورد.

-3 از راهنمایی کارگزار برای انتخاب سهام استفاده نماید.

-4 به سرمایه گذاران تازه وارد پیشنهاد می گردد که جهت سرمایه گذاری ابتدا با 50 شرکت فعال که بورس اوراق بهادار معرفی می نماید وارد معامله شوند.

-5 تنها با یک کارگزار کار نکنیم و دو الی سه کارگزار را که ملاکهای یک کارگزار خوب را دارا هستند برای انجام معاملات انتخاب نماییم و این نکته را مدنظر داشته باشیم که همه چیز را همگان دانند.

-6 توزیع متوازنی بین سرمایه گذاری های پر ریسک و کم ریسک داشته باشیم. به طور مثال اگر 1000 ریال داریم 750 ریال آن را اوراق بهادار خریداری و 250 ریال اوراق مشارکت خریداری نماییم که از سود ثابت و مطمئن برخوردار شویم.

-7 پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران به سوی ایجاد تشکلها پیش روند و آن تشکل شکل گرفته کار خرید و فروش سهام را بر عهده بگیرد زیرا با این کار 1 - میزان اطلاعات در مورد شرکتها افزایش می یابد. 2 - تجزیه و تحلیل بهتری در مورد اطلاعات مالی شرکت صورت می پذیرد و تصمیمات بهتری جهت انتخاب سهم صورت می گیرد. 3 - باعث اشتغال زایی می گردد.

-8 سرمایه گذاران بایستی از روند مالی شرکت اطلاعاتی را کسب نمایند.

چگونگیدستیابی 50 شرکتفعالدربورساوراقبهادار:

بررسی تجربه بورس های اوراق بهادار در کشورهای مختلف نشان می دهد که شناسایی شرکتهای ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام میزان تاثیرگذاری شرکت در بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود. شناسایی شرکتهای برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان تاثیرگذاری شرکتها بر بازار و در چارچوب معیارهای سه گانه زیر انجام شده است:

الف- میزاندادوستدسهامدرتالارمعاملاتشامل:

-1 تعداد سهام داد و ستد شده 2 - ارزش سهام داد و ستد شده

ب- تناوبدادوستدسهامدرتالارمعاملاتشامل:

-1 تعداد روزهای داد و ستد شده 2 - دفعات داد و ستد شده

ج- معیارتاثیرگذاریشرکتبربازارشامل:

-1 میانگین تعداد سهام منتشر شده 2 - میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی.

ترتیبقرارگرفتندرسیستممعاملات:

پس از این که کد معاملاتی برای فرد سهامدار تعریف گردید، سفارش سهامدار در سیستم معاملات به ترتیب ذیل قرار خواهد گرفت:

-1 انتقال سفارش مشتری به رایانه

-2 ورود دستور توسط کارگزار به رایانه

-3 تشکیل صفهای خرید و فروش

خرید: بر حسب قیمت (نزولی )

فروش: بر حسب قیمت (صعودی)

انجاممعامله:

قیمت ابتدای صف خرید یا قیمت ابتدای صف فروش برابر باشد معامله انجام می شود.

پرسش: سهامدارانشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسازچهمزایاییاستفادهمیکنند؟

پاسخ: با توجه به امکاناتی که بورس در اختیار دارد می تواند با اعزام نمایندگان خود به مجامع عمومی و شرکتها و از طریق موسسات حسابرسی معتمد بورس از تضییع حقوق سهامداران جزء که از طریق سهامدار شده اند، در شرکت جلوگیری نماید. در ضمن اگر سهامداران احتیاج به پول نقد داشته باشند می توانند سهام خود را در بورس تبدیل به وجه نقد نمایند و بالعکس وجه نقد خود را از طریق این بازار به سهام تبدیل کنند.

پرسش: چگونهمیتوانسهامخریدوآیاخریدسهاممستلزمحقالزحمهمیباشد؟

پاسخ: عموم مردم می توانند با مراجعه به کارگزاران بورس اوراق بهادار سهام شرکت های پذیرفته شده را خریداری نمایند. طبق مقررات جاری بورس چه برای خریدار و چه برای فروشنده سهام پنج در هزار کل ارزش سهام است. در ضمن این رقم در هر معامله، حداقل 5,000 و حداکثر 3,000,000 ریال است.

پرسش: خدماتسهامپسازفروشچهخواهدبود؟

پاسخ: سهامداران پس از خرید سهم نیازمند پاره ای اطلاعات از جمله تاریخ تشکیل مجامع و چگونگی پرداخت سود سهام می باشند. سهامداران می توانند این گونه اطلاعات را از کارگزار خود و یا از رسانه های گروهی و روابط عمومی بورس کسب کنند.

پرسش: چگونهسهامدارانمیتواننددرافزایشسرمایهشرکتهامشارکتنمایند؟

پاسخ: سهامدارانی که قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام به خرید سهام نمایند، مستحق دریافت سهم ناشی از افزایش سرمایه شرکت خواهند بود. لازم به یادآوری است که مزایای ناشی از افزایش سرمایه می تواند به صورت دریافت سهام به قیمت اسمی و یا رایگان باشد که این خود دربرگیرنده ی سود قابل ملاحظه ای برای سهامداران است.

آیامیدانیدکه:

بورسدریچهایبهاقتصادفردا ........

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image