به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از اموال و حیوانات

مسئولیتناشیازعدممراقبتازاموالوحیوانات

بسمه تعالی

 

گاهی اوقات انسان بدون آن که قصد ضرر زدن و اضرار به دیگری داشته باشد با انجام یا عدم انجام کاری برای خود مسئولیت ایجاد می کند. یکی از این موارد در خصوص نحوه ی استفاده ی افراد از اموال و حیواناتشان است که موجب می شود به دیگری ضرر وارد شود که در قانون مجازات اسلامی از آن تسویب جنایت یاد شده است. فرض کنید کسی مایه ی لغزنده ای در جلوی مغازه ی خود بگذارد که موجب لغزش رهگذران شود که در این حالت عهده دار خسارت وارد خواهد بود.

پرسش: اگر کسی در ملک خود آتش روشن کند و آن آتس به خانه ی دیگری سرایت نماید مسئول است؟

پاسخ: اگر کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و معمولاً هم

چنین آتشی به خانه ی دیگر سرایت نمی کند (برای مثال در خانه ی خود شعله ی گاز خوراک پزی را روشن کند) ولی اتفاقاً به خانه ی دیگر سرایت کند و موجب خسارت شود مسئولیتی ندارد اما اگر در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محلی دیگر سرایت نماید یا بداند که این آتش به جای دیگر سرایت خواهد کرد مسلماً باید خسارت را بپردازد گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد. برای مثال کشاورزی علف های هرز ملک خود را با بنزین آتش بزند و در کنار ملک او کشتزار گندم و خرمن کشاورز دیگری قرار دادرد. مسلماً سرایت چنین آتشی به محصولات همسایه قابل پیش بینی نیست. همچنین است اگر کسی در ملک دیگری بدون اجازه ی صاحب آن آتشی روشن کند یا در معابر عمومی بدون رعایت مصلحت رهگذران آتش روشن نماید. (مانند روشن کردن آتش در مراسم چهارشنبه سوری) و این عمل به دیگری یا دیگران خسارت مالی یا جانی وارد کند روشن کننده ی آتش یا برپاکنندهی آتش مسئولیت خواهد داشت اگر چه قصد اضرار به دیگری را نداشته باشد.

البته اگر کسی آتشی روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیندازد و بسوزاند، روشن کننده ی آتش مسئولیتی ندارد و

شخص اخیر ضامن است.

پرسش: امروزه در خیابان ها می بینیم که عده ای به همراه خود سگی دارند. مسئولیت دارنده ی حیوانات چه کسی می

باشد؟

پاسخ: صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر سهل انگاری

موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان مسئول می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست، آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد ولی توانایی حفاظت از حیوان را نداشته باشد و در نگهداری آن کوتاهی نکند مسئول پرداخت خسارت نیست اما اگر حیوان به دیگری صدمه ی بدنی وارد کند پرداخت دیه بر عهدهی صاحبش است.

پرسش: اگر حیوان به کسی حمله کرد و آن شخص به عنوان دفاع به آن حیوان صدمه وارد کند، مسئولیتی دارد؟

پاسخ: هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم حیوان را دفع کند و این دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفاع کننده ضامن نیست و نباید خسارتی بپردازد. همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به جان یا مال دیگری به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب حیوان شود دفاع کننده مسئولیتی نخواهد داشت.

پرسش: اگر کسی وارد خانه یا آپارتمان دیگری شود و سگ خانه به او آسیب برساند، آیا صاحبخانه مسئول هست؟

پاسخ: هرگاه کسی با اجازه وارد خانه یا ملک کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند در هر صورت صاحبخانه

مسئولیت دارد.

پرسش: اگر صاحب حیوان آن را در جایی متوقف کند، مسئولیتی در مورد خسارتهایی که آن حیوان به اموال یا اشیاء یا

اشخاص دیگر وارد می کند دارد؟

پاسخ: هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد

می کند و اگر کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی را وارد کند، شخص رننده عهده دار خسارت خواهد

بود.

پرسش: اگر کسی در ملک خود برای حفاظت اموالش موانعی ایجاد کند و کسی با آن برخورد نماید، مسئول است؟

پاسخ: در صورتی که مالک برای حفاظت اموال و ملک خود از سرقت سیم خاردار را روی دیوار ملک خود به نحوی قرار داده باشد که رهگذران به طور عادی با آن برخورد پیدا نمی کنند، هرگاه فردی با رفتن بالای دیوار به قصد سرقت یا جرم دیگر با آن برخورد نماید و دچار آسیب شود و یا حتی بمیرد، مسئولیتی متوجه صاحب ملک نیست.

پرسش: اشیایی که اشخاص بر روی دیوار خانه خود قرار می دهند ممکن است ایجاد مسئولیت کند؟

پاسخ: اگر کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد مانند گلدان، شیشه ترشی و ... در اثر حوادث پیش بینی نشده مانند

طوفان به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود، مسئولیتی ندارد مگر آن که آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً سقوط کند. اما هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که قرار دادنشان در خیابان مجاز نیست، موجب آسیب یا خسارت شوند مالک آن منزل عهده دار خسارت و دیه می باشد.

پرسش: اگر کسی با اجازه ی صاحب ملک در آن چاهی بکند و کسی در آن بیفتد، چه کسی در آن مسئول است؟

پاسخ: اگر کسی در ملک خود چاهی بکند یا مایه ی لغزنده ای بریزد و ... و این عمل به دیگری آسیب وارد کند مسئولیتی

ندارد. البته به شرط آن که خسارت دیده بدون اجازه ی صاحب ملک وارد ملک شده باشد و همچنین اگر کسی در ملک

دیگری با اجازه ی صاحب آن چاهی حفر کند یا مایه ی لغزنده ای بریزد و شخص ثالثی بدون اجازه ی صاحب ملک وارد آن ملک شود و آسیب ببیند و نه کسی که چاه را حفر کرده یا مایه ی لغزنده را ریخته مسئولیتی ندارد. البته باید توجه داشت که در این حالت مالک شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به وجود چاه و یا ریختن مایه ی لغزنده نیست به منزل خود دعوت کند مسئول پرداخت خسارت و دیه است.

پرسش: خسارات و صدمات ناشی از عوامل طبیعی برای صاحب مال ایجاد مسئولیت می کند؟

پاسخ: اگر در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و ... آسیب و خسارتی وارد شود، هیچ کس ضامن نیست.

پرسش: اگر کسی بدون اجازه ی صاحب ملک چاهی در آن ملک حفر کند و شخص ثالثی بدون اجازه وارد شود، چه کسی

مسئول است؟

پاسخ: در این حالت کسی که بدون اجازه چاهی کنده یا مایه ی لغزنده ای ریخته و یا به طور کلی اقدامی کرده که موجب

آسیب یا خسارت دیگری شده مسئولیت جبران خسارت و پرداخت دیه را دارد اگر چه شخص مصدوم یا زیان دیده بدون

اجازه وارد آن شده باشد.

پرسش: کسانی که برای عرضه کالا یا خدمات در خیابان بساط پهن می کنند یا با قرار دادن وسیله نقلیه در پیاده رویی دست فروشی می کنند چه مسئولیتی دارند؟

پاسخ: هر گاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در پیاده رو قرار دهد و موجب خسارت شود عهده دارد خسارت آن خواهد بود.

پرسش: در کلیه موارد فوق جهت مطالبه دیه و یا خیارت چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ: در مورد دیه با تقدیم شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و تشکیل پرونده کیفری، آسیب دیده می

تواند صدمات وارده به خود را جبران کند ولی در مورد خسارات وارده به متضرر از اقدامات فوق، باید با تقدیم دادخواست حقوقی حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی اقدام کرد (اگر خسارت بیش از یک میلیون تومان باشد به دادگاه رجوع شود.)

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image