مهریه (با اصلاحات مطابق قانون جدید

مهریه

بسمه تعالی

مقدمه:

طبق مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است یعنی می تواند دارای حق شود از جمله این حقوق آن است که می تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی را در امور مالی خود بنماید مگر آن که دیوانه، سفیه و یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نمی باشد. از جمله این حقوق مالی مهریه است که عبارت از مالی است که مرد هنگام ازدواج با زن به او می دهد. در حقوق ایران غیر از ارث دو منبع مالی برای زن وجود دارد که عبارتند از: 1 - مهر 2-  نفقه که سعی می شود به اختصار منابع و احکام حقوقی مهر بیان گردد.

تعریفمهر:

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح مطابق شرع، قانون و رسومات از طرف مرد به زن پرداخت می گردد و صداق – صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت در صورت وقوع طلاق در دوران عقد و دوشیزه بودن نسبت به نصف مهر ثابت و در نیمی دیگر متزلزل است.

انواعمهر:

مهر انواع مختلف دارد که عبارتند از:

-1 مهرالسنه (مهر محمدی)

-2 مهر المسمی

-3 مهرالمثل

-4 مهرالمتعه

-1 مهر السنه یا مهر محمدی: مهری است که پیامبر اسلام (ص)برای حضرت فاطمه (ع)مقرر کردند و آن عبارت است از دویست و شصت و دو مثقال پول نقره مسکوک است.

-2 مهرالمسمی: عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می گردد و مرد توافق زوجین است.

-3 مهرالمثل: در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین نمایند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد و مهرالمثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی، نزدیکان و دوستان زوجه تعیین می گردد.

-4 مهرالمتعه: چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مبلغی را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. بنابراین تعیین میزان مهرالمثل به وضع خانوادگی زوجه و مهرالمتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.

شرایطمهر:

مهر باید واجد شرایط زیر باشد:

-1 مهر باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان به عنوان مهریه تعیین نمود.

-2 از نظر شرع و قانون قابل نقل وانقال و معامله باشد لذا نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را بعنوان مهریه تعیین نمود.

-3 زوج مالی را می تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهر قرار داد.

-4 ضرورتی ندارد که مهر حتماً عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه یا آموختن رایانه به زوجه می تواند موضوع مهر قرار بگیرد.

مهردرنکاحدائمونکاحمنقطع:

در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد و پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق نمود و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع مبنای وقوع عقد تعیین مهر می باشد و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.

چگونگیمحاسبهمهر:

چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام عقد برای وصول آن به ترتیب خاصی توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می گردد:

متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه بدست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه.

توضیح آن که در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت گردد مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.

ضمناً شاخص بهای سالهای قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختبیار قوه قضائیه گذاشته می شود و فهرست این شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می گردد و مبنای محاسبه قرار می گیرد .مبلغ مندرج در عقد نامه * شاخص بهای سال قبل / شاخص بهای سال وقوع عقد . به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200,000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در در حال حاضر تأدیه گردد؛ برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1388 ) از رابطه زیر استفاده می گردد:

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1388  ) = عدد شاخص در سال 1387  / عدد شاخص در سال 1352 * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه

  42557800 = 200000 × 183,31/%47(ارزش  مهریه در سال 1388)

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1388 در سال (زمان تادیه )معادل 78004255 ریال می باشد.

بعد از اتمام سال 1388 و ورود به سال 1389 شاخص سال 1388 جایگزین شاخص 1387 خواهد گردید.

حال چنانچه مبلغ مهریه سکه طلا یا نقره باشد براساس مبالغ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل محاسبه خواهد بود.

توضیح آن که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و...)  به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج.

طریقوصولمهر:

مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول می باشد:

-1 از طریق مراجعه به دادگستری

-2 از طریق اجرای ثبت اسناد

وصولمهریهازطریقدادگاه:

دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه تمبر قانونی ابطال نمود و ضمناً این دعوی در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده می باشد.

وصولمهریهازطریقاجرایثبت:

چنانچه عقدنامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است، بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می نماید، از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می نماید. چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی گردد که جزء مستثنیات دین نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می گردد و چنانچه زوج فاقد مال بوده ولکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه بنفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می گردد و در صورتی که کسی تحت تکفل او باشد مبلغ  1/ 4از حقوق او به نفع زوجه توقیف می شود.

پرسشوپاسخدرخصوصمهریه

پرسش: آیاورثهزوجهحقتقاضایمهریهراازورثهزوجدارند؟

پاسخ: مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است بنابراین در فرض سوال مطالبه مهریه به عنوان قسمتی از اموال برجا مانده را قبول نموده اند، در حدود اموال مزبور و به اندازه سهم آنان بلااشکال است.

پرسش: زوجهنیمیازمهریهخودرابخشیدوطلاقگرفتهاستآیامیتواندمابقیمهریهخودرابهنرخروزمطالبهنماید؛علیرغماینکهتصویبقانونمطالبهمهریهبهنرخروزبعدازتاریخحکمطلاقبودهاست؟

پاسخ: با توجه به این که نصف مهریه بر عهده زوج باقی مانده و اکنون زوجه مهریه را مطالبه می نماید ارزیابی مهریه براساس نرخ روز ضروری است.

پرسش: آیازوجهپسازفوتزوجمیتواندازورثهتقاضایاجرتالمثلنماید؟

پاسخ: مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده (قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و این که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد، قابل وصول است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد.

پرسش: مهریهزوجهتعدادیسکهبهارآزادیباتعیینارزشریالیاستکهدرسندازدواجقیدگردیدهاست،حالچنانچهزوجهدرخواستمهریهخودرابهنرخروزنمایدچهمیتوانکرد؟

پاسخ: از تعیین تعدادی سکه بهار آزادی استنباط می گردد که در تعیین مهر سکهه بهار آزادی مدنظر بوده است نه معادل ارزش ریالی آن، لذا چنانچه زوجه تقاضای مهریه خود را بنماید باید عین همان تعداد سکه به زوجه رد گردد و در صورت عدم امکان، قیمت روز باید پرداخت شود.

موادقانونی

مواد 1133 به بعد قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده )مصوب 1376 ، آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377 هیات وزیران.

نمونه: تقاضایوصولمهریه (ازطریقاجرائیهثبتی)

مسئولمحترمدفترخانهازدواجشماره ......... شهرستان ............

احتراماًباتوجهبهعقدنامهتنظیمیدرآندفترخانه (کهکپیآنپیوستایندرخواستاست.اینجانبه ......درتاریخ ........... درقبالمبلغ ............. بهعنوانمهریه،بهعقددائمهمسرمآقای ....... درآمدهام.

بطوریکهمستحضرمیباشیدازآنجاکهمهریهبعنواندینبهعهدهزوجبودهوعندالمطالبهقابلوصولمیباشد،نامبردهباوجوددرخواستهایمکرراینجانبهعمداًازتادیهمهریهقانونیاینجانبهامتناعمینماید. لذاخواهشمنداستبهموجبایندرخواستضمنصدوراجرائیه،نسبتبهوصولمهریهاینجانبهرگونهاقداملازمرامبذولفرمایید.

نشانیزوج: ......

نشانیزوجه: .....

امضاءزوجه

 

                                                                                                                                       

برگدادخواستبهدادگاهعمومی

مشخصاتطرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت : شهر-خیابان –کوچه –شماره - پلاک

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل در صورت داشتن وکیل

تعیینخواستهوبهایآن

 

رسیدگیصدورحکم،مبنیبرالزامزوجدرتادیهمهرالمسمیبهمبلغ ..... ریالوجهرایجبااستنادبه

قاعدهحقحبس

 

دلائلومنضمات

دادخواست

 

-1 کپیمصدقعقدنامه؛ 2- فتوکپیشناسنامهها

 

ریاستمحترمدادگستریاستان ........................

یاریاستمحترممجتمعقضاییخانوادهتهرانبزرگ

احتراماً،اینجانبهبهموجبعقدنامهشماره ..... کهدرتاریخ .........دردفترقبتازدواجشماره ........ شهرستان ........ تنظیمگردیدهوفتوکپیمصدقآنپیوستایندادخواستمیباشد،بهعقدازدواجدائمخواندهآقای .... بامهریهایبهمبلغ ...... ریالدرآمدهام.اکنونپسازگذشت ... ماهاززمانثبتواقعهنکاح،ازحضوردراقامتگاهزوجوبالطبعایفایوظایفوتکالیفزوجیتمقرردر شرعوقانونامتناعورزیدهوبااستفادهازقاعدهحقحبس،تمکینخودرااززوجمشروطبهتادیهمهریهخودبهشرحفوقمینمایم. باتقدیمایندادخواستبهمحضردادگاهمحترموبااستنادبهماده 1085 قانونمدنیتقاضایصدورحکممبنیبرالزامخواندهرابهپرداختمهریهخوددارم.

محلامضاء- مهر- انگشت

                                                                                                                         

شمارهوتاریخثبتدادخواست

شماره

تاریخ

 

شعبه .......... دادگاهعمومی ............ رسیدگیفرمائید.

نامونامخانوادگیمقامارجاعکننده:

تاریخ :

امضاء

 

             


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگدادخواستبهدادگاهعمومی

 

مشخصاتطرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت : شهر – خیابان – کوچه – شماره -   پلاک

خواهان

 

مشخصاتزوجه

خوانده

 

مشخصاتزوج

وکیلیانمایندهقانونی

مشخصاتوکیلدرصورتداشتنوکیل

 

تعیینخواستهوبهایآن

صدورحکممبنیبرمطالبهمهریهبهنرخروز

 

دلائلومنضمات

دادخواست

 

ریاستمحترمدادگستریاستان ........................

یاریاستمحترممجتمعقضاییخانوادهتهرانبزرگ

احتراماً،بهاستحضارمیرساند،اینجانبه(خواهان ) وفقمدارکپیوستدادخواستدرتاریخ ... بهعقددائم (خوانده)آقای ...

وبهموجبایندادخواستتقاضای«الحاقیکتبصرهبهماده 1082 قانونمدنیدرخصوصمهریه»درآمدهام. وفققانون

رسیدگیوصدورحکممبنیبروصولمهریهامراکهمبلغ ...... ریالبودهاستبهنرخروزوالزامخواندهبهپرداختآنرادارد.

محلامضاء- مهر- انگشت

شمارهوتاریخثبتدادخواست

شماره

تاریخ

 

شعبه .......... دادگاهعمومی ............ رسیدگیفرمائید.

نامونامخانوادگیمقامارجاعکننده:

تاریخ :

امضاء

 

             

 

 

نمونهاظهارنامه

                    

                     مشخصاتواقامتگاهاظهارکننده

 

موضوعاظهارنامه

 

مشخصاتواقامتگاهمخاطب

درخواستپرداختمهریه

 

نامونشانیزوجه

نامونشانیزوج

 

خلاصهاظهارات

مخاطبمحترم

نظربهاینکهاینجانبه ........... طبقعقدنامهشماره ............ درمورخ ......... دردفترخانهشماره ...........

شهرستان .......... بهعقدازدواجدائمیشمادرآمدهاموبرطبقعقدنامه،مهریهاینجانبمبلغ .......... ریال/

تعداد ........... سکهبهارآزادیتعیینگردیدهاستواینجانبهبهمهریهخودنیازدارم،لذابهموجباین

اظهارنامهبهجنابعالیاعلاممیگرددتانسبتبهپرداختمهریهاینجانبهظرفیکهفتهپسازدریافتاین

اظهارنامهاقدامفرمائیدتانیازبهتقدیمدادخواستومراجعهبهمراجعقضایینباشد.

                                                   باتشکر

                                                        امضاءزوجه

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image