نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از آراء کیفری در دیوان عالی کشور

نحوهرسیدگیبهدرخواستتجدیدنظرخواهیازآراءکیفریدردیوانعالیکشور

بسمه تعالی

اشاره :

طبق اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود تأسیس شده است . رئیس دیوان عالی کشور که فردی است مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می شود. در این بروشور با وظایف و اختیارات این نهاد در رسیدگی در دعاوی کیفری آشنا می شویم. رسیدگی به دعاوی کیفری تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب و کیفری استان در دعاوی کیفری و موارد ذیل در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

1 -جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام و رجم و سلب است مانند جرم زنای محصنه، جرم محاربه.

2 -جرایمی که مجازات قا نونی آنها قطع عضو ، قصاص نفس یا اطراف باشد . پس اگر فردی به اتهام قطع عمدی دست دیگری یا کور کردن عمدی چشم دیگری تحت تعقیب قرار گرفت و دادگاه به علت عدم تساوی در عضو یا عدم امکان قصاص بلحاظ تلف متهم و . . . حکم بر پرداخت دیه به جای قصاص صادر کرد چون مجازات قانونی عمل قصاص است باز هم دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به درخواست است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image