به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربری اراضی زراعی و باغها (با آخرین اصلاحات)

نکاتیدربارهچگونگیتبدیلکاربریاراضیزراعیوباغها(باآخریناصلاحات)

بسمه تعالی

 

مقدمه:

زمین و خاک بعنوان بستر رویش گیاهان و منبه تولید غذا، موهبتی است الهی که به رسم امانت در اختیار نوع بشر قرار گرفته تا با بهره برداری بهینه و حفاظت مستمر از آن، زمینه بهره مندی نسلهای آینده را از این نعمت الهی فراهم نمایند. لذا اهتمام قاطبه مردم به امر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بعنوان یک وظیفه شرعی و ملی محسوب که همگان می بایست بدان توجه نمایند. اوّلین قدم در انجام این فریضه اسلامی و ملی، ایجاد آگاهی های لازم در اقشار مختلف جامعه در رابطه با جوانب مختلف موضوع حفظ کاربری عرصه های زراع و باغی کشور است، لذا مجموعه حاضر بعنوان کوششی هرچند ناچیز در راه رسیدن به این امر مهّم تهیّه که امید است با گسترش این گونه اقدامات شاهد ارتقاء سطح دانش عمومی جامعه نسبت به حقوق متقابل مردم و دولت در رابطه با جریان حفظ و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها باشیم.

پرسش: چهاراضیتحتشمولقانونفوققرارمیگیرند؟

پاسخ: کلیه اراضی زراعی و باغی کشور که در خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرکها و همچنین روستاهای واجد طرح هادی مصوب واقع شده باشند، مشمول قانون حفظ کاربری می گردند. ضمناً محدوده قانونی شهرها، شهرکها و روستاها در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 ، تعیین و تعریف گردیده است.

- محدوده شهر، عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن که در طرح جامع مصوب و در صورت عدم تصویب طرح جامع در طرح هادی شهر درج گردیده است.

- محدوده شهرک: محدوده شهرکها اعم از مسکونی و صنعتی و ... در طرحهای مصوب آن تعیین و تصویب می گردد.

- محدوده روستا: عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره اجرای طرح که توسط مراجع قانونی تعیین و تصویب می گردد.

پرسش: آیاتغییرکاربریاراضیکشاورزیوباغهاامکانپذیراست؟

پاسخ: مطابق قانون، تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع می باشد. ضمناً تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی بعهده کمیسیونی است که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست تشکیل می گردد. این کمیسیون با « زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی » استان و نماینده استاندار حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن نیز با اکثزیت آراء دارای اعتبار خواهد بود.

پرسش: تشخیصاینکهزمینموردادعازراعیویاباغیمیباشدویااینکهدرمحدودهقانونیشهر،شهرکویاروستایواجدطرحهادیقرارداردباچهمرجعیاست؟

پاسخ: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی (رئیس سازمان جهاد کشاورزی و یا در صورت تفویض مدیر امور اراضی استان) می باشد و مراجع قضایی و اداری موظف به رعایت نظریه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه خواهند بود. در خصوص وقوع ملک در محدوده قانونی شهرها، شهرکها و روستاهای واجد طرح هادی، از مراجع ذیربط آن همچون سازمان مسکن و شهرسازی و ... استعلام بعمل خواهد آمد.

پرسش: تغییربدونمجوزکاربریاراضیزراعیوباغهاچعتبعاتوپیامدیدارد؟

 پاسخ: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز« بدون اخذ موافقت از موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری »در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، جرم بوده و متخلفین علاوه بر قلع و قمع بنا بهپرداخت جزای نقدی یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکومخواهند شد.

 - در صورت تکرار جرم متخلفین به حداکثر جزای نقدی « سه برابر بهای اراضی به قیمت روز با کاربری جدید » و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.  

- کارکنان دولت، شهرداری ها و نهادها که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تشخیص دادگاههای صالحه قضایی مرتکب تخلف گردیده باشند، ضمن ابطال اقدامات معموله (ابطال مجوز صادره) به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز و با مدنظر قرار دادن کاربردی جدید محکوم و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها و نهادها محکوم خواهند شد.

- سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.

نحوهرسیدگیبهدرخواستتغییرکاربریاراضیکشاورزی:

از آن جایی که انجام هرگونه تغییر کاربری عرصه های کشاورزی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی جرم محسوب گشته و واجد تبعات حقوقی و قضایی می باشد لذا اشخاص« وزارت جهاد کشاورزی » حقیقی و حقوقی می بایست در موارد ضروری جهت انجام طرحهای تغییر کاربری به واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی در استانها و شهرستانها مراجعه و از نحوه و مراحل تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغی اطلاع حاصل نمایند. لذا در راستای اطلاع رسانی لازم در خصوص موضوع یاد شده، اهمّ مراحل اخذ مجوز تغییر کاربری به شرح ذیل بیان می گردد.

 - ارائه درخواست تغییر کاربری به همراه مدارکی« چون سند مالکیت اراضی، موافقت اصولی یا جواز تاسیس که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط برابر قوانین مقررات صادر شده است و نقشه عرصه اجرای طرح تغییر کاربری» توسط متقاضی

- بررسی مدارک، انجام استعلامات از مراجع قانونی و تعیین نوعیت اراضی.

- طرح موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری و اعلام نتیجه به متقاضی. در راستای تسریع به امور مراجعان و متقاضیان، قانون گذار سازمانهای جهاد کشاورزی را موظف نموده حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

- هرگونه تغییر کاربری مجاز (با اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده قانون حفظ کاربری) مستلزم پرداخت عوارض بوده که براساس 80 % قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری محاسبه و تقویم می گردد.

- تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع و تنها برای یک بار آن هم پس از صدور مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشند.

- همچنین طرحهای موضوع احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، در صورت طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری و اخذ مجوز تغییر کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشند.

- طرحهای تغییر کاربری مجاز بطور مستمر از طریق واحدهای امور اراضی مستقر در استانها و شهرستانها مورد نظارت قرار گرفته و هرگونه تغییر کاربری مغایر با مجوز صادر شده از سوی کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری تخلف محسوب و متخلفین به مجازاتهای تصریح شده در قانون « اعم از جزای نقدی، توقف عملیات، قلع بنا و حبس» محکوم می گردند.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image