به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

منتخب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در باب هزینه دادرسی

منتخب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در باب هزینه دادرسی

                  منتخب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... در باب هزینه دادرسی

ماده 3- قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: ...

1-              تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ 1000 ریال می باشد

2-              تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ 1000 ریال خواهد بود

3-              بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد ریال تعیین می گردد

4-              درآمد صندوق (الف) اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون(10000000) ریال نه درصد(9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد(8%) و مازاد آن هفت درصد(7%) دریافت می شود

5-              درآمد صندوق(ب) اداره تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می گردد

6-              هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار(1000)ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار(2000)ریال تعیین می شود

11-              تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار(2000) ریال                                                  خواهد بود ( به موجب تبصره2 ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به پنجاه هزار ریال افزایش یافته است).

12-             هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین  که بر اساس آن که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می شود:

الف- مرحله بدوی : دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون(10000000)ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد(5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال به نسبت مازاد بر آن، دو درصد(2%) ارزش خواسته

ج- مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون(10000000) ریال باشد، سه درصد(3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی، چهار درصد(4%) ارزش محکوم به

در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود

13-هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود

14-در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید

15-هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد(500 )ریال تعیین می شود

16-هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور، یک هزار(1000)ریال تعیین می شود

17-هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور، در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که بصورت تمبر الصاق و ابطال می شود

18-هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه، در هر مورد(1000) ریال تعیین می شود

19-هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال، یک هزار (1000)ریال و نسبت به مازاد بر ده میلیون (1000000) ریال، ده هزار(10000) ریال تعیین می شود

20-هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) و  برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین می شود

21- هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار(10000) ریال تعیین می شود به استناد بخش سوم تغییرات مصوب در ردیفها و جداول مربوط به قانون بودجه سال  88 برای شکایت کیفری پنجاه هزار ریال، تجدیدنظر کیفری یکصد هزار ریال . غیر مالی و امور حسبی بدوی پنجاه هزار ریال و مرحله تجدیدنظر آن یکصد هزار ریال دریافت میگردد.

22-هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره، سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی  و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است، از ده هزار(10000) ریال تا پنجاه هزار(50000) ریال به تشخیص دادگاه می باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری، با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد

23- در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image