به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

موارد صدور اجرائیه بدون حکم

موارد صدور اجرائیه بدون حکم

                          مواد صدور اجراییه بدون حکم

با توجه به مواد92و93 قانون ثبت و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 2 نظامنامه ماده 2 قانون ازدواج و بندهای 3و4 آیین نامه متحد الشکل شده ازدواج و طلاق و ماده 1و225 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات  اجرایی و ماده 2 قانون صدور چک و ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد ذیل که رسمی یا در حکم رسمی است، می توان اجرائیه صادر کرد

-          مطالبه مهریه بدون حکم دادگاه

-          اخذ چک بدون هزینه دادرسی

-          اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول

-           الزام به تعهدات ضمن ازدواج طلاق و رجوع

-          اجرای اسناد رسمی ثبت شده

-          اجرای قبوض اقساطی ثبتی

-          اجرای اسناد رسمی ثبتی  به مورد وثیقه و اجاره املاک اعم از ثبت شده یا ثبت نشده

اجرای قراردادهای بانکی در قوانین عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین

اجرای اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های روستایی که از اداره ثبت اجرائیه دارند.

-اجرای اظهارنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها

- اجرای برگ وثیقه ای اسناد عمومی مطابق ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی و ماده 14 آئین نامه انبارهای عمومی

-اجرای مواردیکه شهرداری به استناد به ماده 77 قانون شهرداریها مصوب 1334 و مواد 8 و 13 قانون نوسازی مصوب 1347 و تبصره یک آن از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرده اند 

اخذ آب بهاء از امتناع کنندگان پرداخت آب بهاء از سوی مرجع قانونی که حق صدور اجرائیه علیه این افراد را از دوایر اجرای ثبت دارند. 

                          مواد صدور اجراییه بدون حکم

با توجه به مواد92و93 قانون ثبت و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده 2 نظامنامه ماده 2 قانون ازدواج و بندهای 3و4 آیین نامه متحد الشکل شده ازدواج و طلاق و ماده 1و225 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات  اجرایی و ماده 2 قانون صدور چک و ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد ذیل که رسمی یا در حکم رسمی است، می توان اجرائیه صادر کرد

-          مطالبه مهریه بدون حکم دادگاه

-          اخذ چک بدون هزینه دادرسی

-          اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول

-           الزام به تعهدات ضمن ازدواج طلاق و رجوع

-          اجرای اسناد رسمی ثبت شده

-          اجرای قبوض اقساطی ثبتی

-          اجرای اسناد رسمی ثبتی  به مورد وثیقه و اجاره املاک اعم از ثبت شده یا ثبت نشده

اجرای قراردادهای بانکی در قوانین عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین

اجرای اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های روستایی که از اداره ثبت اجرائیه دارند.

-اجرای اظهارنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها

- اجرای برگ وثیقه ای اسناد عمومی مطابق ماده 10 تصویب نامه انبارهای عمومی و ماده 14 آئین نامه انبارهای عمومی

-اجرای مواردیکه شهرداری به استناد به ماده 77 قانون شهرداریها مصوب 1334 و مواد 8 و 13 قانون نوسازی مصوب 1347 و تبصره یک آن از اداره ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرده اند 

اخذ آب بهاء از امتناع کنندگان پرداخت آب بهاء از سوی مرجع قانونی که حق صدور اجرائیه علیه این افراد را از دوایر اجرای ثبت دارند. 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image