اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله

 

اتهام قتل به حاضرين در محل جنايت و كشف آلت قتاله

متن سئوال

 

شش‌ نفر به‌ قصد نزاع‌ با دو نفر ديگر وادر مغازه ايي‌ شده‌ و پس‌ از چند دقيقه‌ درگيري‌ يكي‌ از دونفر كه‌ در مغازه‌ بوده اند با جراحت‌ واحد كه‌ به‌ وسيله‌ چاقو ايجاد مي شود به‌ قتل‌ مي رسد، بقيه‌ افرادنيز به‌ نوعي‌ مصدوم‌ يا مجروح‌ مي شوند. در تحقيقات ، 6 نفر فوق‌ نسبت‌ به‌ شركت‌ در نزاع‌ اقرار، ولي نسبت‌ به‌ ايراد جرح‌ به‌ مقتول‌ انكار دارند اما يكي‌ از متهمان‌ در تاريخ‌ 75/3/28 (به‌ نام‌ ...) در حضورمأمورين‌ آگاهي‌ و در پاسگاه‌ اقرار مي نمايد كه‌ من‌ با چاقو مقتول‌ را زده ام‌ و متعاقب‌ آن‌ در تاريخ 75/4/1 در تحقيقاتي‌ كه‌ در نيروي‌ انتظامي‌ از نامبرده‌ صورت‌ مي گيرد ايراد جرح‌ را نسبت‌ به‌ مقتول انكار و پس‌ از آن‌ در تمام‌ مراحل‌ تحقيقات‌ چه‌ در نيروي‌ انتظامي‌ و چه‌ در محضر دادگاه‌ انكار مي نمايد.در تاريخ هاي‌ 75/3/31 ـ 75/4/1 و 75/4/6 متهم‌ ديگر (به‌ نام‌ ...) اقرار مي نمايد كه‌ من‌ مقتول‌ را با چاقوزده ام‌ ـ هر سه‌ مورد اقرار مشاراليه‌ نيز نزد مأمورين‌ آگاهي‌ و در پاسگاه‌ بوده‌ است‌ پس‌ از آن‌ نيزمكرر در مراحل‌ تحقيقات‌ انكار مي نمايد و اظهار مي نمايد اقارير تحت‌ فشار و زور بوده‌ و اين‌ كه‌ متهمان ذكر كرده اند سن‌ شما پايين‌ است‌ پس‌ اقرار كنيد ما شما را آزاد مي نماييم .
در هر حال‌ همان‌ گونه‌ كه‌ فوقا اشاره‌ شد محرزا است‌ كه‌ 6 نفر به‌ قصد نزاع‌ وارد مغازه‌ شده اند ونيز محرز است‌ كه‌ پنج‌ نفر از آن ها چاقو در اختيار داشته اند اما هيچ‌ ادله ايي‌ كه‌ بتوان‌ ايراد جرح‌ به مقتول‌ را به‌ يكي‌ از متهمان‌ نسبت‌ نمود غير از موارد مذكور وجود ندارد لذا:
الف . نظر به‌ اين‌ كه‌ دو نفر از متهمان‌ به‌ ايراد جرح‌ نسبت‌ به‌ مقتول‌ در نيروي‌ انتظامي‌ اقراركرده اند و سپس‌ از اقرار خود عدول‌ نموده اند آيا مي توان‌ ماده‌ 236 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ را مجري دانست ؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ سؤال‌ الف ; آيا مورد مصداق‌ ماده‌ 315 قانون‌ مجازات‌ اسلامي است‌ و مي توان‌ به‌ قيد قرعه‌ از منازعه‌ كنندگان‌ ديه‌ اخذ نمود (در اين‌ راستا با لحاظ مقررات‌ فقهي‌ و اين كه‌ ماده‌ 315 قانون‌ مار الذكر دو نفر را قيد كرده‌ است‌ آيا مفهوم‌ عدد حجت‌ است‌ و آيا لازم‌ است‌ هر يك از متهمان‌ بگويند كه‌ ديگري‌ كشته‌ است .)

 

 

 

متن پاسخ

 

کار تحقيقي از : غلامرضا پيوندي
-----------------------------
در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ فوق‌ دو احتمال‌ قابل‌ بررسي‌ است :
احتمال‌ اول :
احتمال‌ اول‌ آن‌ است‌ قاضي‌ از محتويات‌ پرونده‌ علم‌ اجمالي‌ تحصيل‌ نموده‌ است‌ كه‌ يكي‌ از افراد مذكورقاتل‌ مي باشد و دليل‌ شرعي‌ ديگري‌ بر قاتل‌ بودن‌ يكي‌ از افراد وجود ندارد.
بر اين‌ اساس‌ طبق‌ ملاك‌ ماده‌ 315 ق .م .ا قصاص‌ منتفي‌ است‌ و به‌ وسيله‌ قرعه ، مسؤول‌ پرداخت‌ ديه مشخص‌ مي گردد.
اما در مباحث‌ فقهي ، فقهاي‌ عظام‌ ضمن‌ اتفاق‌ نظر بر اين‌ كه‌ قصاص‌ به‌ دليل‌ وجود شبهه‌ منتفي‌ مي شود،در اين‌ كه‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از طريق‌ قرعه‌ تعيين‌ شود يا ديه‌ جنايت‌ به‌ طور مساوي‌ بر همه‌ متهمين‌ كه‌ علم اجمالي‌ به‌ صدور جنايت‌ از يكي‌ آن ها وجود دارد، تقسيم‌ مي شود، اختلاف‌ نظر دارند.
برخي‌ از فقها و از جمله‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) معتقدند در اين‌ موارد، مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از طريق قرعه‌ از بين‌ چند نفر متهم ، تعيين‌ مي شود، البته‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ متهمين‌ بينه‌ شرعي‌ مبني‌ بر عدم ارتكاب‌ جرم‌ نداشته‌ باشند.
برخي‌ از استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از فقها و نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ كه‌ حاكي‌ از پذيرش‌ اين‌ نظريه است ، به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
حكم‌ در مورد علم‌ به‌ استناد قتل‌ شخصي‌ به‌ يكي‌ از دو نفر يا چند نفر به‌ طور اجمالي‌ چيست ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«تا قاتل‌ به‌ تفصيل‌ معلوم‌ نشود وجدانا يا تعبدا قصاص‌ ثابت‌ نمي شود و ديه‌ را با قرعه‌ بايد تعيين‌ كرد.»1

 

سؤال
چند نفر هجوم‌ برده‌ و با هم‌ شخصي‌ را مجروح‌ كرده اند، جراحات‌ وارده‌ مختلف‌ است‌ بعضي‌ قابل قصاص‌ و بعضي‌ قابل‌ قصاص‌ نيست‌ و معلوم‌ است‌ كه‌ هر يك‌ از مهاجمين‌ جرحي‌ بر او وارد كرده اند.ولي‌ معلوم‌ نيست‌ كدام‌ جرح‌ از كدام‌ مهاجم‌ است‌ و مجروح‌ نيز ادعايي‌ نسبت‌ به‌ فرد خاصي‌ ندارد، لطفاكيفيت‌ فصل‌ نزاع‌ را بيان‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال ، ديه‌ جروح‌ غير قابل‌ قصاص‌ با قرعه‌ تعيين‌ شود و نسبت‌ به‌ جروح‌ قابل‌ قصاص ، حاكم شرع‌ جارحين‌ معلوم‌ در بين‌ را وادار مي كند كه‌ ديه‌ جروح‌ را با توافق‌ بين‌ خودشان‌ بپردازند.»2

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ و اجراي‌ قصاص‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ و لزوم‌ پرداخت‌ ديه ، چه‌ كسي‌ بايد ديه‌ را بپردازد و نحوه پرداخت‌ آن‌ چگونه‌ خواهد بود؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال‌ قاتل‌ با قرعه‌ مشخص‌ مي شود ولي‌ قصاص‌ او خلاف‌ احتياط است‌ لذا كسي‌ كه‌ قرعه‌ به‌ نام او اصابت‌ كرده‌ بايد ديه‌ مقتول‌ را بپردازد.»3

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ جواز تمسك‌ به‌ قرعه ، آيا قصاص‌ منتفي‌ و ديه‌ جايگزين‌ آن‌ مي گردد يا حكم ديگري‌ دارد؟
ج . در چنين‌ مواردي‌ تمسك‌ به‌ قسامه‌ براي‌ تعيين‌ قاتل‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه :
«مستفاد از ماده‌ 315 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و مقررات‌ قسامه‌ اين‌ است‌ كه‌ يكي‌ از متهمين‌ را با قيد قرعه‌ ياقسامه‌ نمي توان‌ قاتل‌ معين‌ نمود. بلكه‌ با استناد به‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) بايد طرفين‌ روي‌ ديه‌ تفاهم‌ نمايند ومسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ هم‌ از بين‌ متهمين‌ به‌ قيد قرعه‌ تعيين‌ خواهد شد.»4
در مقابل‌ اين‌ نظريه ، عده‌ زيادي‌ از فقها قائل‌ هستند كه‌ در موارد علم‌ اجمالي ، ديه‌ به‌ طور مساوي‌ بين‌ همه متهميني‌ كه‌ جنايت‌ مردد بين‌ آن ها مي باشد، تقسيم‌ مي شود. برخي‌ از استفتائات‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ حاكي‌ ازپذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است ، به‌ شرح‌ ذيل‌ مي باشد:

 

سؤال
دو نفر متعمدا به‌ قصد قتل‌ به‌ سوي‌ شخص‌ ثالثي‌ تيراندازي‌ مي كنند و يكي‌ از تيرها اصابت مي كند و آن‌ شخص‌ به‌ قتل‌ مي رسد ولي‌ معلوم‌ نيست‌ گلوله‌ از تفنگ‌ كدام‌ يك‌ شليك‌ شده ، بنابراين‌ علم اجمالي‌ است‌ بر اين‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ دو نفر قاتل‌ است . از هر دو كه‌ نمي شود قصاص‌ كرد و قرعه‌ هم‌ جاري نيست ، زيرا اينجا جاي‌ قاعده‌ درء است‌ و موضوع‌ قرعه‌ امر مشكل‌ است‌ (همان‌ طوري‌ كه‌ در امور مالي هم‌ جاري‌ نيست ) زيرا اين جا قاعده‌ عدل‌ و انصاف‌ حاكم‌ است ، حكم‌ شرعي‌ را بيان‌ فرماييد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در اين‌ جا ديه‌ بايد بالمناصفه‌ تقسيم‌ شود.»5

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ و اجراي‌ قصاص‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ و لزوم‌ پرداخت‌ ديه ، چه‌ كسي‌ بايد ديه‌ را بپردازد و نحوه پرداخت‌ آن‌ چگونه‌ خواهد بود؟6

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اگر صلح‌ ممكن‌ باشد مصالحه‌ شود والا تنصيف‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . قاضي‌ نمي توند از قرعه‌ استفاده‌ كند. والله‌ العالم
ب . در فرض‌ سؤال‌ اشخاصي‌ كه‌ اطراف‌ علم‌ اجمالي‌ هستند بايد ديه‌ را به‌ شراكت‌ بپردازند. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . قرعه‌ در ابواب‌ قصاص‌ و حدود جاري‌ نمي شود.
ب . ديه‌ در ميان‌ همه‌ آن ها به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . خير
ب . در صورتي‌ كه‌ همه‌ متهمين‌ قسم‌ بخورند كه‌ مرتكب‌ قتل‌ نشده اند يا هيچ‌ كدام‌ قسم‌ نخورند بايد مشتركاديه‌ را همه‌ آن ها بپردازند يا با توافق‌ خود با قرعه‌ يك‌ نفر عهده دار ديه‌ شود و اگر بعضي‌ از آن ها قسم‌ بخورند وعده اي‌ نكول‌ كنند بايد ديه‌ را نكول‌ كنندگان‌ بپردازند.»

 

سؤال
در يك‌ حادثه‌ رانندگي ، پيكان‌ سواري‌ با يك‌ كاميون‌ تصادف‌ كرده‌ و در وسط جاده‌ متوقف‌ شده است ، بلافاصله‌ يك‌ اتوبوس‌ از پشت‌ سر با پيكان‌ تصادف‌ مي كند. در حادثه‌ اول ، راننده‌ پيكان‌ و درحادثه‌ دوم ، راننده‌ اتوبوس‌ مقصر شناخته‌ شده اند، در هر حال‌ تمام‌ سرنشينان‌ پيكان‌ فوت‌ مي نمايندو به‌ درستي‌ معلوم‌ نيست‌ علت‌ فوت‌ تصادف‌ اول‌ بوده‌ است‌ يا دوم ، حكم‌ قضيه‌ چگونه‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«ديه‌ سرنشينان‌ پيكان‌ بايد در ميان‌ راننده‌ اتوبوس‌ و راننده‌ پيكان‌ تقسيم‌ شود يعني‌ پنجاه‌ درصد آن‌ ازاموال‌ باقيمانده‌ از راننده‌ پيكان‌ برداشته‌ شود و پنجاه‌ درصد آن‌ را راننده‌ اتوبوس‌ مي پردازد.»7

 

سؤال
در يك‌ نزاع‌ دسته‌ جمعي‌ شخصي‌ مورد حمله‌ گروهي‌ قرار گرفته‌ است‌ و هر يك‌ از افراد صدمه اي‌ به او وارد نموده اند و يكي‌ از صدمات‌ وارده‌ شكستگي‌ استخوان‌ جمجمه‌ بوده‌ است‌ و پزشكي‌ قانوني‌ مرگ را شكستگي‌ جمجمه‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ صدمات‌ وارده‌ يكسان‌ نبوده‌ و مرگ‌ نيز طبق نظر پزشك‌ يكي‌ از صدمات‌ بوده‌ است‌ و اولياي‌ دم‌ نيز شخص‌ معيني‌ به‌ عنوان‌ قاتل‌ معرفي‌ ننموده‌ وتقاضاي‌ تعيين‌ آن‌ را از دادگاه‌ نموده اند آيا ضاربين‌ شركاي‌ قتل‌ محسوب‌ مي شوند يا آن‌ كس‌ كه صدمه‌ ايراد مذكور را وارد نموده‌ است‌ قاتل‌ است ؟ و در صورتي‌ كه‌ ضارب‌ فوق‌ مشخص‌ نباشد وهمگي‌ منكر صدمه‌ فوق‌ باشند آيا موردي‌ براي‌ قصاص‌ مي باشد يا بايد ديه‌ پرداخت‌ شود و در صورت اول‌ نحوه‌ تعيين‌ قاتل‌ و در صورت‌ دوم‌ نحوه‌ پرداخت‌ ديه‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«در فرض‌ مذكور كه‌ قتل‌ در اثر نزاع‌ دسته‌ جمعي‌ بوده‌ و قاتل‌ معلوم‌ نيست‌ مورد از موارد لوث‌ است‌ كه مدعي‌ عليهم‌ بايد هر يك‌ بر عدم‌ دخالت‌ خود بر قتل‌ بينه‌ اقامه‌ كند و هر كس‌ اقامه‌ بينه‌ نمود دعوي‌ نسبت‌ به‌ اوبي‌ اثر است‌ و اگر اقامه‌ بينه‌ نكردند اولياي‌ مقتول‌ بايد براي‌ اثبات‌ دعوي‌ خود طبق‌ مقررات‌ شرعي‌ قسامه‌ هريك‌ پنجاه‌ قسم‌ ياد كنند كه‌ فلاني‌ شريك‌ در قتل‌ است‌ و اگر حاضر براي‌ قسامه‌ نشدند مي توانند مدعي‌ عليهم‌ راملزم‌ به‌ قسامه‌ نمايند و در اين‌ صورت‌ اگر مدعي‌ عليهم‌ قسامه‌ را بر عدم‌ دخالت‌ خود بر قتل‌ اقامه‌ نمودنددعواي‌ قتل‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ ساقط مي شود و اگر نكول‌ كردند دعوي‌ بر آنان‌ ثابت‌ و لازم‌ مي شود. والله‌ العالم .»8

 

سؤال
شخصي‌ به‌ قتل‌ يك‌ نفر اقرار كرده‌ است ، پس‌ از آن‌ شخص‌ ديگري‌ اقرار به‌ قتل‌ كرده‌ و سپس‌ هردو منكر شده اند، حكم‌ آن‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ هر دو نفر به‌ طور مستقل‌ اقرار به‌ قتل‌ كرده اند، انكار بعد از اقرار آن ها مسموع‌ نيست‌ وهر يك‌ مأخوذ به‌ اقرار خود مي باشد و ولي‌ دم‌ مي تواند به‌ هر يك‌ از آن ها كه‌ مايل‌ بود رجوع‌ و ديه‌ بگيرد و فردديگر را رها كند ولي‌ قصاص‌ خلاف‌ احتياط است .»9

 

سؤال
قتل‌ عمدي‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و قاتل‌ يكي‌ از دو نفر مي باشد كه‌ معلوم‌ نيست . آيا در اين‌ فرض مي توان‌ قاتل‌ را با قرعه‌ معين‌ كرد و طبق‌ قرعه‌ يكي‌ را قصاص‌ كرد يا از او ديه‌ گرفت‌ و ديگري‌ را رهاكرد؟
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ قتل‌ محرز شده‌ و علم‌ اجمالي‌ هست‌ كه‌ قاتل‌ يكي‌ از دو نفر هستند، اولياي‌ دم‌ مقتول مي توانند هر دو نفر را قسم‌ دهند. پس‌ اگر هر دو قسم‌ بخورند بر عدم‌ قتل‌ يا هيچ‌ يك‌ قسم‌ نخورند بايد ديه‌ رامشتركا يا با توافق‌ خودشان‌ با قرعه‌ بپردازند ولي‌ اگر يكي‌ از دو نفر قسم‌ بخورد و ديگري‌ نكول‌ كند، نكول‌ كننده بايد ديه‌ را بدهد ولي‌ قصاص‌ مشكل‌ است .»10

 

احتمال‌ دوم :
گرچه‌ اولياي‌ دم‌ مدعي‌ هستند جنايت‌ توسط يكي‌ از متهمين‌ صورت‌ گرفته‌ است ، ولي‌ اين‌ امر براي‌ قاضي به‌ صورت‌ يقيني‌ محرز نشده‌ است‌ و تنها از قراين‌ و امارات‌ موجود (از جمله‌ اقرار خارج‌ از دادگاه ) ظن‌ به‌ صدورجنايت‌ توسط يكي‌ از متهم ها، حاصل‌ است .
در اين‌ فرض ، در صورت‌ تحقق‌ ساير شرايط لوث ، با اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ اولياي‌ دم‌ يا بستگان‌ نسبي‌ اونسبت‌ به‌ صدور جنايت‌ به‌ نحو اجمال‌ توسط يكي‌ از متهم ها، اصل‌ جنايت‌ قابل‌ اثبات‌ است ، گرچه‌ قصاص‌ به دليل‌ شبهه‌ منتفي‌ مي گردد.
يكي‌ از فقهاي‌ معاصر در خصوص‌ موضوع‌ مورد بحث‌ مي فرمايد:
«هرگاه‌ مدعي‌ ادعا كند يكي‌ از دو نفر قاتل‌ هستند ولي‌ قاتل‌ را تفصيلا نشناسد ... و متهمين‌ براي‌ قاتل نبودن‌ خود بينه اي‌ نداشته‌ باشند، مدعي‌ مي تواند ] براي‌ اثبات‌ اصل‌ قتل‌ [ اجراي‌ قسامه‌ نمايد.»11
بديهي‌ است‌ در اين‌ فرض‌ نيز، بايد ديه‌ پرداخت‌ گردد و در مورد مسؤول‌ پرداخت‌ ديه ، دو نظريه‌ مذكور درفرض‌ نخست ، مطرح‌ است .
در پايان‌ تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ درست‌ است‌ كه‌ اقرار بايد نزد حاكم‌ باشد ليكن‌ اگر در موردي ، بينه شرعيه‌ بر اقرار، اقامه‌ شد آن‌ اقرار براي‌ قاضي‌ حجيت‌ شرعيه‌ دارد

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image