اجراي مجازات قتل تبعه ايراني پس از تحمل كيفر در خارج از ايران

 

اجراي مجازات قتل تبعه ايراني پس از تحمل كيفر در خارج از ايران

متن سئوال
با توجه‌ به‌ قوانين‌ حاكم‌ (قانون‌ مجازات‌ اسلامي ) و مقررات‌ و نظريات‌ فقهي‌ در مورد متهمي‌ ايراني كه‌ در خارج‌ از كشور مرتكب‌ قتل‌ يك‌ ايراني‌ ديگر شده‌ و بر اساس‌ قوانين‌ كشور محل‌ وقوع‌ جرم‌ به حبس‌ محكوم‌ شده‌ است‌ آيا متهم‌ مزبور پس‌ از مراجعت‌ به‌ ايران ، قابل‌ تعقيب‌ كيفري‌ مي باشد يا خير وآيا درخواست‌ قصاص‌ از طرف‌ اولياي‌ دم‌ قابل‌ استماع‌ مي باشد يا خير؟

متن پاسخ
کار تحقيقي از : سيد مهدي منصوري
-----------------------------
در خصوص‌ اين‌ كه‌ متهم‌ ايراني‌ در خارج‌ از كشور مرتكب‌ قتل‌ ايراني‌ ديگر شده‌ و بر اساس‌ قوانين‌ كشورمحل‌ وقوع‌ جرم‌ به‌ حبس‌ محكوم‌ گرديده ، به‌ نظر مي رسد:
از آن‌ جا كه‌ حكم‌ حبس‌ مذكور از طرف‌ دادگاهي‌ غير صالح‌ صادر شده‌ و نيز نظر به‌ اين‌ كه‌ اين‌ حكم‌ برخلاف‌ موازين‌ شرعي‌ است ، غير نافذ و بلا اثر است . بنابراين‌ و نيز با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ قتل‌ از جمله‌ جرايم‌ حق الناس‌ است‌ كه‌ در آن‌ امكان‌ مصالحه‌ بين‌ اولياي‌ دم‌ و قاتل‌ وجود دارد، در صورتي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء بين‌ قاتل و اولياي‌ دم‌ بر اساس‌ حكم‌ صادر شده‌ يا امر ديگري‌ مصالحه اي‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، التزام‌ به‌ آن‌ مصالحه‌ براي قاتل‌ و اولياي‌ دم‌ لازم‌ است‌ و تبعا مسأله‌ قابل‌ پيگيري‌ نيست .
اما در صورتي‌ كه‌ بين‌ آن ها مصالحه اي‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد، اولياي‌ دم‌ مي توانند موضوع‌ را در محاكم دادگستري‌ ايران‌ پيگيري‌ نمايند و صدور حكم‌ حبس‌ مذكور مانع‌ از اين‌ پيگيري‌ اولياي‌ دم‌ نيست . چنان‌ كه‌ بردادگاه‌ نيز لازم‌ است ، در صورت‌ تقاضاي‌ اولياي‌ دم‌ به‌ ادعاي‌ مذكور رسيدگي‌ كند. در پايان‌ جهت‌ مزيد اطلاع برخي‌ از استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ در اين‌ زمينه‌ را به‌ استحضار مي رساند:

سؤال
در صورتي‌ كه‌ افرادي‌ در خارج‌ از كشور ايران‌ مرتكب‌ جرايمي‌ شده‌ و طبق‌ قوانين‌ آن‌ كشورهاتعقيب‌ و محاكمه‌ گرديده‌ و كيفر مقرر براي‌ جرم‌ مورد نظر را گذرانده ، سپس‌ به‌ ايران‌ مراجعت‌ كرده اند،بفرماييد:
الف . در جرايم‌ مستوجب‌ قصاص‌ در صورت‌ درخواست‌ اولياي‌ دم‌ آيا قابل‌ تعقيب‌ و مجازات هستند؟
ب . در جرايم‌ حدي‌ حكم‌ چيست ؟
ج . در جرايم‌ تعزيري‌ و بازدارنده‌ چگونه‌ است ؟1

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . بلي ، قابل‌ تعقيب‌ و مجازات‌ هستند، والله‌ العالم .
ب . احكام‌ شرعيه‌ جاري‌ مي شود، والله‌ العالم .
ج . موكول‌ به‌ نظر حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط است ، والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در جرايم‌ قصاص‌ و ساير حقوق‌ الناس‌ اگر بعد از صدور حكم‌ مذكور با صاحبان‌ حق‌ مصالحه‌ بر آن صورت‌ گرفته‌ باشد اولياي‌ دم‌ نمي توانند پيگيري‌ كنند، اما اگر مصالحه اي‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد قابل‌ پيگيري مي باشد. كما اين‌ كه‌ حدود و ساير تعزيرات‌ حق‌ اللهي‌ نيز قابل‌ پيگيري‌ مي باشد و به‌ طور كلي‌ حكم‌ آن ها هيچ اعتباري‌ ندارد، 80/12/5.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . در مواردي‌ كه‌ قصاص‌ تعلق‌ مي گيرد اگر شاكي‌ تقاضاي‌ قصاص‌ كند حكم‌ قصاص‌ جاري‌ مي شود واگر به‌ جاي‌ آن‌ خسارتي‌ گرفته‌ و راضي‌ شده‌ حكم‌ قصاص‌ ساقط است‌ و اگر راضي‌ نشده‌ وجه‌ خسارت‌ را بازمي گرداند و تقاضاي‌ قصاص‌ مي كند.
ب . در موارد حدود حد ساقط نمي شود زيرا آن ها صلاحيت‌ اجراي‌ حد را ندارند و به‌ علاوه‌ قائل‌ به‌ حدنيستند.
ج . در جرايم‌ تعزيري‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تعزير بسته‌ به‌ نظر حاكم‌ است‌ چنان‌ چه‌ در آن‌ جا تعزير شده‌ باشدهر چند به‌ صورت‌ زندان‌ حاكم‌ شرع‌ مي تواند تعزير را در اين‌ جا تخفيف‌ دهد ولو تعزير او به‌ صورت‌ ملامت‌ وسرزنش‌ و اندرز بوده‌ باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف ، ب‌ و ج . در جرايم‌ مستوجب‌ قصاص‌ و حد مي توانند به‌ محاكم‌ صالحه‌ مراجعه‌ نمايند و قابل‌ تعقيب هستند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . بلي ، قابل‌ تعقيب‌ و مجازات‌ مي باشد.
ب . بلي ، با رعايت‌ شرايط و مقررات‌ مربوطه ، حد جاري‌ مي شود.
ج . از جواب‌ قبل‌ روشن‌ شد.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image