اختلاف زوجين در نوع ازدواج

 

اختلاف زوجين در نوع ازدواج

متن سئوال
چنانچه‌ زني‌ مدعي‌ ازدواج‌ دائم‌ با مردي‌ باشد ولي‌ آن‌ مرد صرفا ازدواج‌ موقت‌ را تأييد نمايد و مدعي‌ گرددمدت‌ ازدواج‌ منقضي‌ و رابطه‌ زوجيت‌ قطع‌ شده‌ است‌ و هيچ كدام‌ نيز دليل‌ محكمه پسندي‌ براي‌ اثبات‌ ادعاي‌ خوداقامه‌ ننمايند تكليف‌ چيست‌ و ادعاي‌ كدام يك‌ پذيرفته‌ مي شود؟

متن پاسخ
کار تحقيقي از : محققان گروه تحقيقات حقوق خصوصي
-----------------------------
ديدگاه‌ فقهاي‌ عظام‌ شيعه‌ در اين‌ مورد متفاوت‌ است‌ كه‌ به‌ تفكيك‌ به‌ استحضار مي رساند:
1 . مقتضاي‌ قاعده‌ در مورد سؤال ، تحالف‌ (سوگند طرفين ) و در نتيجه‌ انفساخ‌ عقد مي باشد; زيرا هر يك از طرفين‌ به‌ واسطه‌ طرح‌ ادعاي‌ مخالف‌ با ادعاي‌ ديگري ، مدعي‌ و منكر محسوب‌ مي گردند و در صورت‌ عدم ارائه‌ دليل‌ نوبت‌ به‌ تحالف‌ مي رسد و از اين‌ رو نظر برخي‌ از فقها همين‌ است .1
2 . بسياري‌ از فقها بر اساس‌ اين‌ مبنا كه‌ در صورت‌ عدم‌ ذكر اجل‌ در عقد منقطع ، عقد به‌ دائم‌ تبديل مي شود، در مورد اختلاف‌ طرفين‌ بر دوام‌ و انقطاع‌ عقد نيز دوام‌ را مسجل‌ دانسته اند; زيرا اصل‌ عقد، يقيني‌ ومورد توافق‌ بوده‌ و ذكر مدت‌ نيز چون‌ زايد بر اصل‌ عقد مي باشد، در صورت‌ شك ، اصل‌ عدم‌ زياده‌ جاري مي گردد.2
مرحوم‌ صاحب‌ عروه‌ نيز بر اساس‌ استصحاب ، دوام‌ را پذيرفته اند.3
3 . بعضي‌ از فقها نيز در مورد سؤال‌ عقد را منقطع‌ دانسته‌ و قول‌ مدعي‌ انقطاع‌ را مقدم‌ داشته‌ و گفته اندمدعي‌ دوام‌ بايد ادعاي‌ خود را ثابت‌ نمايد.4
4 . برخي‌ از فقها در اين‌ موارد، عمل‌ به‌ احتياط را لازم‌ دانسته اند.5 بنابراين ، ديدگاه‌ اكثريت‌ فقهاي‌ عظام‌ برنظر دوم‌ استوار است .

سؤال
هرگاه‌ زوج‌ و زوجه‌ در مورد نوع‌ ازدواج‌ (دايمي‌ و انقطاعي ) اختلاف‌ داشته‌ باشند زوج‌ ادعا كند كه‌ ازدواج انقطاعي‌ بوده‌ و مدت‌ آن‌ سپري‌ شده‌ و زوجه‌ ادعا كند كه‌ ازدواج‌ دايمي‌ بوده‌ و علقه‌ زوجيت‌ برقرار است‌ اگر هيچ كدام‌ دليل‌ و مدركي‌ بر اثبات‌ مدعاي‌ خود نداشته‌ باشد قول‌ كدام يك‌ مقدم‌ است ؟6

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بعد از اجل‌ طلاق‌ بدهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«در صورت‌ اختلاف‌ در دوام‌ و انقطاع‌ عقد، قول‌ مدعي‌ انقطاع‌ مقدم‌ است‌ و كسي‌ كه‌ ادعاي‌ دوام‌ عقدمي كند بايد قولش‌ را در محكمه‌ شرعيه‌ پيش‌ حاكم‌ شرع‌ واجد شرايط اثبات‌ كند والا حاكم‌ شرع‌ حكم‌ به‌ انقطاع عقد مي كند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«اگر زوجه‌ اين‌ ادعا را براي‌ ادعاي‌ امري‌ مانند نفقه‌ مي كند او مدعي‌ و زوج‌ منكر است‌ و قول‌ زوج‌ با قسم مقدم‌ است‌ و اگر زوج‌ ادعاي‌ انقطاع‌ مي كند براي‌ اينكه‌ مثلا قسمتي‌ از مهر را به‌ دليل‌ عدم‌ تمكين‌ باز پس‌ بگيرداو مدعي‌ و زوجه‌ منكر است‌ و اگر هر كدام‌ براي‌ جهتي‌ ادعا مي كنند تداعي‌ است‌ و در هر كدام‌ از فروض‌ اگرظاهر حال‌ مؤيد يك‌ قول‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ او منكر و قسم‌ با اوست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال‌ زوجه‌ كه‌ مدعي‌ دوام‌ است‌ بايد اقامه‌ بينه‌ براي‌ دعواي‌ خود بنمايد و الا حق‌ ادعاي‌ نفقه‌ وكسوه‌ و ساير حقوق‌ را بر زوج‌ ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«به‌ نظر اين جانب‌ موضوع‌ سؤال‌ مورد تداعي‌ است‌ و اگر هيچ‌ كدام‌ دليل‌ شرعي‌ براي‌ گفته‌ خود ندارندنوبت‌ به‌ تحالف‌ مي رسد اگر يكي‌ از آنها قسم‌ خورد و ديگري‌ نخورد به‌ نفع‌ گفته‌ او حكم‌ مي شود واگر هر دوقسم‌ خوردند يا هر دو نكول‌ كردند هيچ‌ كدام‌ ثابت‌ نمي شود و در هر كدام‌ از آثار عقد دائم‌ و منقطع‌ به‌ اصل‌ خودآن‌ اثر مراجعه‌ مي شود و اگر مرد بخواهد مستخلص‌ شود مي تواند با صيغه‌ طلاق‌ مستخلص‌ گردد.»

سؤال
اگر زوجين‌ در دوام‌ يا انقطاع‌ عقد نكاح‌ اختلاف‌ داشته‌ باشند اصل‌ دوام‌ عقد است‌ يا انقطاع ؟

امام‌ خميني‌ (ره )
«عقد محكوم‌ به‌ دوام‌ است‌ مگر خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود».7

سؤال
زوج‌ مدعي‌ عقد منقطع‌ و زوجه‌ منكر بوده‌ و عقد را دائم‌ دانسته‌ و تقاضاي‌ نفقه‌ يا طلاق‌ دارد و زوج‌ حاضر به استحلاف‌ زوجه‌ نبوده‌ و مدت‌ را هم‌ منقضي‌ مي داند زوجه‌ در صورت‌ توقف‌ دعوي‌ سرگردان‌ بوده‌ وضعش مشخص‌ نيست‌ و بينه‌ هم‌ ندارد وظيفه‌ حاكم‌ شرع‌ در صورت‌ تقاضاي‌ زوجه‌ چيست ؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني
«زوج‌ كه‌ ادعاي‌ قيد زايد (موقت‌ بودن ) را در عقد نكاح‌ مي كند بايد بر دعواي‌ خود بينه‌ اقامه‌ كند و اگرنكرد حق‌ قسم‌ دادن‌ زوجه‌ را دارد اگر زوجه‌ قسم‌ بخورد عقد محكوم‌ به‌ دوام‌ است‌ و آثار عقد دايم‌ بر آن‌ مترتب مي شود چنانچه‌ زوج‌ حاضر به‌ استحلاف‌ نشود واجب‌ است‌ نفقه‌ زوجه‌ را بپردازد و اگر حاضر به‌ استحلاف‌ شدو زوجه‌ قسم‌ نخورد عقد محكوم‌ به‌ انقطاع‌ است .»8
سؤال
اگر عقدي‌ واقع‌ شده‌ باشد اما اكنون‌ زن‌ مدعي‌ دوام‌ و مرد مدعي‌ انقطاع‌ است‌ اين‌ عقد از لحاظ شرعي‌ چه حكمي‌ دارد؟

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي
«اذا اختلف‌ الزوجان‌ في‌ الدوام‌ و الانقطاع‌ لم‌ يبعد تقديم‌ قول‌ مدعي‌ الانقطاع‌ بيمينه‌ ان‌ لم‌ تكن‌ بينه‌ علي الدوام .»9
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اين‌ عقد در حكم‌ انقطاع‌ است‌ و بايد ما دام‌ كه‌ مدت‌ عقد انقطاع‌ وجود دارد احكام‌ زوجيت‌ اجرا شود واحتياط مستحب‌ آن‌ است‌ كه‌ در پايان‌ مدت‌ صيغه‌ طلاق‌ را نيز جاري‌ كنند.»10

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image